Cocktail Hurricane

29/01/2015 19:57
Lắc đều các thứ lại với nhau với nước đá bằng một cocktail shaker. Rồi bỏ vào ly nào tùy thao bạn thích.

Vật liệu

2 phần dark rum (1 oz.).

3 phần light rum (1 1/2 oz.).

2 phần passionfruit syrup (1 oz).

Fresh lime juice (1 tbsp).

Cách làm

Lắc đều các thứ lại với nhau với nước đá bằng một cocktail shaker. Rồi bỏ vào ly nào tùy thao bạn thích.