Block nhánh phải với phì đại thất phải (trục điện tim lệch phải)

Ngày: 2012-7-2

By member of dieutri.vn

Block nhánh phải với phì đại thất phải. Trục điện tim lệch phải, RAD - right axis deviation. Trục QRS từ dương 90 độ đến dương 270 độ

Block nhánh phải với phì đại thất phải (trục điện tim lệch phải, r' ≥ 15 mm ở đạo trình V1)

Trục điện tim lệch phải (RAD - right axis deviation): Trục QRS từ dương 90 độ đến dương 270 độ.