Viêm màng ngoài tim cấp trên điện tâm đồ

2012-07-03 11:06 AM
Sau ba tuần ST hạ xuống, T dẹt rồi âm, Khi có dịch, Thêm dấu hiệu điện thế thấp, Khi co thắt: P rộng, có móc và có rối loạn nhịp tim, nhất là rung nhĩ, có thể có điện thế thấp

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Viêm màng ngoài tim cấp tính với đoạn PR thấp xuống (mũi tên)

Viêm màng ngoài tim cấp tính với đoạn PR thấp xuống (mũi tên)

Viêm màng ngoài tim cấp trên điện tâm đồ:

Cấp: ST chênh lên ở tất cả các chuyển đạo ngoại vi và trước tim. Sau ba tuần ST hạ xuống, T dẹt rồi âm.

Khi có dịch: Thêm dấu hiệu điện thế thấp.

Khi co thắt: P rộng, có móc và có rối loạn nhịp tim, nhất là rung nhĩ, có thể có điện thế thấp.

Thể mãn tính: T thấp hay hơi âm.