Ngoại tâm thu nhĩ không dẫn trên hình ảnh điện tâm đồ

2012-06-30 08:03 PM

Có thể đứng trước QRST, đứng sau hay mất hút, QRST có thể rất giống thất đồ nhịp cơ sở, cũng có khi biến mất hẳn, gọi là ngoại tâm thu nhĩ bị block.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Ngoại tâm thu trên thất, thường là ngoại tâm thu nhĩ, với đặc điểm:

Sóng P” đến sớm, có thể đến sớm chồng cả lên T của nhát bóp trước.

Sóng P” thường là biến dạng. Có thể đứng trước QRST”, đứng sau hay mất hút.

QRST” có thể rất giống thất đồ nhịp cơ sở, cũng có khi biến mất hẳn, gọi là ngoại tâm thu nhĩ bị block (không dẫn).

Ngoại tâm thu nhĩ không dẫn (mũi tên) gây ra tạm dừng đột ngột trên hình ảnh điện tâm đồ

Ngoại tâm thu nhĩ không dẫn (mũi tên) gây ra tạm dừng đột ngột trên hình ảnh điện tâm đồ.