Ngoại tâm thu nhĩ dẫn truyền lệch hướng trên điện tâm đồ

2012-06-30 08:20 PM

Ngoại tâm thu trên thất, thường là ngoại tâm thu nhĩ, với đặc điểm, Sóng P phảy đến sớm, có thể đến sớm chồng cả lên T của nhát bóp trước, Sóng P phảy thường là biến dạng, Có thể đứng trước QRST phảy, đứng sau hay mất hút.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Ngoại tâm thu trên thất, thường là ngoại tâm thu nhĩ, với đặc điểm:

Sóng P” đến sớm, có thể đến sớm chồng cả lên T của nhát bóp trước.

Sóng P” thường là biến dạng. Có thể đứng trước QRST”, đứng sau hay mất hút.

QRST” có thể rất giống thất đồ nhịp cơ sở, cũng có khi biến mất hẳn, gọi là ngoại tâm thu nhĩ bị block (không dẫn).

Cũng có khi QRS” giãn rộng với STT” trái chiều, giống như ngoại tâm thu thất (lệch hướng).

Ngoại tâm thu nhĩ dẫn truyền lệch hướng bất thường (mũi tên) trên điện tâm đồ

Ngoại tâm thu nhĩ dẫn truyền lệch hướng bất thường (mũi tên) trên điện tâm đồ.