Thuyên tắc phổi lớn trên điện tâm đồ

2012-07-04 03:27 PM
Những thay đổi sau đây, thường thoáng qua, có thể được nhìn thấy trong một thuyên tắc phổi lớn.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Những thay đổi sau đây, thường thoáng qua, có thể được nhìn thấy trong một thuyên tắc phổi lớn:

Những phát hiện cổ điển: S1 Q3 T3.

S nổi bật ở DI.

Q nổi bật và T đảo ngược ở DIII.

Nhịp nhanh xoang.

T đảo ngược từ V1 - V3.

Block nhánh phải.

Biên độ thấp.

Trục lệch phải.

Điện tâm đồ thuyên tắc phổi lớn

Điện tâm đồ thuyên tắc phổi lớn