Thuyên tắc phổi lớn trên điện tâm đồ

2012-07-04 03:27 PM
Những thay đổi sau đây, thường thoáng qua, có thể được nhìn thấy trong một thuyên tắc phổi lớn.

Những thay đổi sau đây, thường thoáng qua, có thể được nhìn thấy trong một thuyên tắc phổi lớn:

Những phát hiện cổ điển: S1 Q3 T3.

S nổi bật ở DI.

Q nổi bật và T đảo ngược ở DIII.

Nhịp nhanh xoang.

T đảo ngược từ V1 - V3.

Block nhánh phải.

Biên độ thấp.

Trục lệch phải.

Điện tâm đồ thuyên tắc phổi lớn

Điện tâm đồ thuyên tắc phổi lớn