Block nhĩ thất cấp ba trên điện tâm đồ

2012-07-01 03:47 PM

Block nhĩ thất cấp III, tất cả xung động từ nhĩ không thể dẫn truyền xuống thất, nhĩ và thất đập theo nhịp riêng. Nhĩ vẫn do chỉ nhịp nút xoang còn thất do chủ nhịp khác, có thể là nút nhĩ thất, thân hay nhánh bó His.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Block nhĩ thất cấp III, tất cả xung động từ nhĩ không thể dẫn truyền xuống thất, nhĩ và thất đập theo nhịp riêng. Nhĩ vẫn do chỉ nhịp nút xoang còn thất do chủ nhịp khác, có thể là nút nhĩ thất, thân hay nhánh bó His.

Tần số thất (QRS) thường chậm 30 - 50 nhịp/ phút, tùy thuộc vào chủ nhịp thất.

Nhịp thất thường đều, trừ trường hợp có ngoại tâm thu hoặc nhát bắt được thất.

Tần số nhĩ (P) nhanh hơn tần số thất (QRS), các khoảng PP đều nhau.

P và QRS không liên hệ gì với nhau.

Hình dạng QRS có thể rộng hoặc hẹp.

Block nhĩ thất cấp ba trên hình ảnh điện tâm đồ

Block nhĩ thất cấp ba trên hình ảnh điện tâm đồ