Ngoại tâm thu nhĩ không dẫn đi thành chùm

2012-06-30 08:13 PM

QRST có thể rất giống thất đồ nhịp cơ sở, cũng có khi biến mất hẳn, gọi là ngoại tâm thu nhĩ bị block, nguyên nhân do ngoại tâm thu đến quá sớm nên vấp phải tình trạng trơ.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Ngoại tâm thu trên thất, thường là ngoại tâm thu nhĩ, với đặc điểm:

Sóng P” đến sớm, có thể đến sớm chồng cả lên T của nhát bóp trước.

Sóng P” thường là biến dạng. Có thể đứng trước QRST”, đứng sau hay mất hút. 

QRST” có thể rất giống thất đồ nhịp cơ sở, cũng có khi biến mất hẳn, gọi là ngoại tâm thu nhĩ bị block (không dẫn), nguyên nhân do ngoại tâm thu đến quá sớm nên vấp phải tình trạng trơ của đường dẫn truyền nhĩ thất do nhát bóp trước gây ra. Ngoại tâm thu có thể đi thành từng chùm gây nên nhịp tim chậm.

Ngoại tâm thu nhĩ không dẫn (mũi tên) đi thành chùm gây ra nhịp tim chậm trên điện tâm đồ

Ngoại tâm thu nhĩ không dẫn (mũi tên) đi thành chùm gây ra nhịp tim chậm trên điện tâm đồ.