Ngoại tâm thu thất trên hình ảnh điện tâm đồ

2012-06-30 08:54 PM

Ngoại tâm thu thất phần lớn xẩy ra do cơ chế vòng vào lại, Nhát bóp ngoại tâm thu thất đến sớm so với nhịp cơ sở, tức khoảng RR’  nhỏ hơn RR, Thất đồ giãn rộng lớn hơn 0,13s, bất thường, méo mó về hình dạng.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Ngoại tâm thu thất phần lớn xẩy ra do cơ chế vòng vào lại.

Nhát bóp ngoại tâm thu thất đến sớm so với nhịp cơ sở, tức khoảng RR’  < RR.

Thất đồ giãn rộng > 0,13s, bất thường, méo mó về hình dạng.

STT’ trái chiều với QRS’.

Ngoại tâm thu thất giấu trong quá trình rung tâm nhĩ trên hình ảnh điện tâm đồ

Ngoại tâm thu thất giấu trong quá trình rung tâm nhĩ trên hình ảnh điện tâm đồ.