Block nhĩ thất cấp hai Mobitz I (Wenckebach) trên điện tâm đồ

2012-07-01 09:23 AM

Block nhĩ thất cấp II có một số xung động từ trên nhĩ không dẫn truyền được xuống thất, trên điện tâm đồ thấy có một số sóng P không có phức bộ QRS đi theo.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Block nhĩ thất (AV block) là tình trạng có một tổn thương ở nút nhĩ thất hay bó His làm chậm trễ hay tắc nghẽn hẳn sự dẫn truyền xung động từ nhĩ xuống thất, do đó làm biến đổi khoảng PQ.

Block nhĩ thất cấp II có một số xung động từ trên nhĩ không dẫn truyền được xuống thất, trên điện tâm đồ thấy có một số sóng P không có phức bộ QRS đi theo.

Block nhĩ thất cấp hai Mobitz I (Wenckebach) bao gồm:

Mỗi chu kỳ 3, 4, 5 …các nhát bóp.

Trong mỗi chu kỳ khoảng PR dài dần ra cho tới khi có một sóng P bị block, sau đó lại bắt đầu chu kỳ khác.

Có sự ngắn dần của khoảng RR cho tới khi có sống P bị block.

Khoảng RR có sóng P bị block ngắn hơn hai khoảng PP.

Block nhĩ thất cấp 2 kiểu chu kỳ Wenckeback thường do tổn thương nút nhĩ thất, và thường do những tình trạng cấp tính như thấp tim, digitalis, viêm nội tâm mạc…Nói chung tình trạng này thường tạm thời và dễ phục hồi.

Điện tâm đồ block nhĩ thất cấp hai Mobitz I (Wenckebach)

Điện tâm đồ block nhĩ thất cấp hai Mobitz I (Wenckebach)

Nhồi máu cơ tim cấp làm tổn thương đường dẫn truyền nhĩ thất, gây block nhĩ thất độ hai Mobitz loại I (Wenckebach) trên hình ảnh điện tâm đồ

Nhồi máu cơ tim cấp làm tổn thương đường dẫn truyền nhĩ thất, gây block nhĩ thất độ hai Mobitz loại I (Wenckebach) trên hình ảnh điện tâm đồ