Trục điện tim lệch trái trên điện tâm đồ

2012-07-02 01:55 PM

Chuyển dịch trục sang trái là do block nhánh trái trước, Trục điện tim lệch trái trên hình ảnh điện tâm đồ, LAD left axis deviation, Trục QRS từ 0 độ đến âm 90 độ.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Trục điện tim lệch trái với tăng điện thế ở chuyển đạo aVL, nhưng không phì đại tâm thất trái. Chuyển dịch trục sang trái là do block nhánh trái trước

Trục điện tim lệch trái với tăng điện thế ở chuyển đạo aVL, nhưng không phì đại tâm thất trái. Chuyển dịch trục sang trái là do block nhánh trái trước

Trục điện tim lệch trái trên hình ảnh điện tâm đồ (LAD - left axis deviation): Trục QRS từ 00 đến âm 900.