Xoắn đỉnh trên hình ảnh điện tâm đồ

2012-06-30 09:08 PM

Xoắn đỉnh là thuật ngữ chỉ một loại nhịp nhanh thất có nhiều đặc điểm khác với dạng nhịp nhanh thất thông thường, Đây là trạng thái loạn nhịp trung gian giữa nhịp nhanh thất.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Xoắn đỉnh là thuật ngữ chỉ một loại nhịp nhanh thất có nhiều đặc điểm khác với dạng nhịp nhanh thất thông thường.

Đây là trạng thái loạn nhịp trung gian giữa nhịp nhanh thất và rung thất, một số tác giả còn gọi là nhịp nhanh thất đa hình thái.

Xoắn đỉnh trên bệnh nhân bị hội chứng QT dài trên hình ảnh điện tâm đồ

Xoắn đỉnh trên bệnh nhân bị hội chứng QT dài trên hình ảnh điện tâm đồ