Mẫu câu tiếng Anh sử dụng tại phòng khám mắt

10/20/2014 2:00:41 PM

Nếu cần phải đi khám mắt, những mẫu câu sau đây là rất hữu ích để sử dụng.

do you offer free eye tests?            ở đây có được kiểm tra mắt miễn phí không?

I'd like to have an eye test, please            tôi muốn kiểm tra mắt

I need a new …        tôi cần một … mới

pair of glasses          chiếc kính

pair of reading glasses       chiếc kính đọc sách

glasses' case            hộp kính

could I order some more contact lenses?            cho tôi đặt mua thêm kính áp tròng

the frame on these glasses is broken      gọng kính này bị hỏng rồi

can you repair it?     anh/chị có thể sửa được không?

do you sell sunglasses?     anh/chị có bán kính râm không?

how much are these designer frames?   những gọng kính thời trang này giá bao nhiêu?

my eyesight's getting worse           thị lực của tôi kém đi

do you wear contact lenses?         anh/chị có đeo kính áp tròng không?

are you short-sighted or long-sighted?    anh/chị bị cận thị hay viễn thị?

could you read out the letters on the chart, starting at the top?           anh/chị hãy đọc những chữ cái trên bảng, từ trên xuống

could you close your left eye, and read this with your right?   anh/chị hãy nhắm mắt trái, và đọc bằng mắt phải

do you do hearing tests?    anh/chị có kiểm tra thính giác không?