Cardio for Weight Loss

Ngày: 24 - 9 - 2011

The truth is, there really is no best cardio exercise. The best activity is the one you'll do on a regular basis. So, finding something you like is critical to reaching your weight loss goals

If you're trying to lose weight, cardio exercise is just one of the things you need in your weight loss toolbox. The trouble is figuring out how much you need, how hard to work and the best cardio exercises. Your first step in setting up an effective cardio program is to learn just what it can do for your body.

How Cardio Helps You Lose Weight You already know that you lose weight when you burn more calories than you eat. The best way to do that is with a combination of cardio, strength training and a healthy diet. Cardio is a key component because:

You burn more calories at one time - Getting your heart rate into your target heart rate zone means your blood is pumping, you're breathing hard, you're sweating and burning calories.

You can easily add intensity to increase your calorie burn - With cardio exercise, it's easy to increase your calorie burn with small changes: Going faster, jumping higher, climbing hills or trying new activities that your body isn't used to. .

It adds to your overall calorie deficit - Burning calories with exercise means you don't have to cut as many calories from your diet.

You can do cardio most days of the week - With strength training, your muscles require rest to recover and grow stronger. Cardio can be done most days of the week without worrying about injury or overtraining.

The Best Cardio Exercises

You know cardio is important for weight loss, but which exercises are best and how much do you really need for weight loss?

The truth is, there really is no best cardio exercise. The best activity is the one you'll do on a regular basis. So, finding something you like is critical to reaching your weight loss goals. That said, some exercises offer more intensity than others.

Impact activities: Exercises that involve some impact, like walking, will usually boost your heart rate quicker than no-impact activities like swimming or cycling.

High impact activities: High impact, or exercises that involve running or jumping, will often burn more calories than lower impact things like walking.

Whole body activities: When you involve both the upper and lower body, as in cross-country skiing, it's often easier to get the heart rate up and burn more calories.

That doesn't mean you shouldn't bother with low impact exercise. Both types of activities offer opportunities to burn calories and doing both gives you a well-rounded program. To get an idea of just how much cardio can do for you, check out the following list of common exercises. Below is the number of calories burned for a 150-pound person in 30 minutes:

Step aerobics: 340 calories

Stationary bike: 238 calories

Swimming: 270 calories

Walking 4 mph: 170 calories

Running 5 mph: 270 calories

Mowing the lawn with a push mower: 200 calories

As you can see, everything from walking to cutting the grass can burn a significant number of calories, which is one reason cardio is so important for losing weight.

How Much Cardio Do You Need?

It's tough to know exactly how much cardio we need for weight loss. The American College of Sports Medicine and the American Heart Association recommend about 60 minutes of moderate- to vigorous-intensity activity on most days of the week. But, the truth is, how much cardio you need varies from person to person and depends factors such as:

How many calories you eat

How hard you exercise

Your metabolism, age and gender

Your fitness level

Your body fat percentage and weight

Your exercise schedule

That said, there are some tips for setting up an effective cardio program:

If you're a beginner, start with 3 to 4 days of the cardio exercise of your choice, working at a level you can handle.

Add time each week to work your way up to 30 to 45 minutes of continuous exercise.

As you get stronger, try interval training once a week to help boost endurance and burn more calories.

Work your way up to 5 to 6 days of cardio and try to vary what you do and how hard you work.

You can learn more about different levels of intensity in Burn More Fat with Cardio Exercise. These sample cardio schedules will help you set up your own program.

Bottom line, cardio will help you lose weight. But it is most effective when combined with strength training and a healthy, low-calorie diet.

How much cardio do I need if I want to build muscle?

Not everyone wants to lose weight and gaining weight or muscle can be just as tough as trying to lose it. You may think you shouldn't do cardio exercise if you're trying to gain muscle. But, cardio isn't just for weight loss. It also helps condition the heart and lungs and promotes health and well-being.

If your goal is to gain muscle, you won't need tons of cardio. But, doing at least three 20-minute sessions a week won't hurt your goals and will help you reap the benefits of cardio without burning too many calories.

exercise.about

Bài xem nhiều nhất

Cách dùng much, many, a lot of và lots of, more và most, long và (for) a long time

Many và much dùng nhiều trong câu phủ định và câu nghi vấn, trong câu khẳng định có thể dùng các loại từ khác nhưplenty of, a lot, lots of... để thay thế.

Mẫu câu tiếng Anh sử dụng khi khám bệnh

Nếu cần khám chữa bệnh, thì những mẫu câu dưới đây sẽ rất cần thiết để sử dụng.

Từ vựng Anh Việt về bệnh và vấn đề sức khỏe

Một số từ tiếng Anh liên quan đến sức khỏe, tên các loại bệnh và các vấn đề sức khỏe thuờng gặp trong cuộc sống.

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh

Các cụm từ sau cùng với các danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tường đồng chủ ngữ. Chúng đứng giữa chủ ngữ và động từ, phân tách khỏi 2 thành phần đó bởi dấu phảy. Chúng cũng không có ảnh hưởng gì đến việc chia động từ.

Dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Trong câu hỏi đuôi, người đặt câu hỏi đưa ra một mệnh đề (mệnh đề chính) nhưng không hoàn toàn chắc chắn về tính đúng / sai của mệnh đề đó, do vậy họ dùng câu hỏi dạng này để kiểm chứng về mệnh đề đưa ra.

Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan trong tiếng Anh

We regret to inform the passengers that the flight for Washington DC was canceled because of the bad weather.

Đại từ trong tiếng Anh

Đại từ tân ngữ đứng ở vị trí tân ngữ (đằng sau động từ ho ặc giới trừ khi giới từ đó mở đầu một mệnh đề mới). Bạn cần phân biệt rõ đại từ tân ngữ với đại từ chủ ngữ. Chủ ngữ là chủ thể của hành động (gây ra hành động), còn tân ngữ là đố i tượng nhận sự tác động của hành động.

3500 từ tiếng anh việt thông dụng nhất khi khám chữa bệnh

3500 từ tiếng anh việt thông dụng nhất khi khám chữa bệnh - học tiếng anh!

Các dạng so sánh của tính từ và phó từ trong tiếng Anh

Đối với các tính từ có hậu tố -ed, -ful, -ing, -ish, -ous cũng biến đổi bằng cách thêm more cho dù chúng là tính từ dài hay ngắn (more useful, more boring, more cautious).

Liên từ (linking verb) trong tiếng Anh

Feel, look, smell và taste cũng có thể là ngoại động từ khi nó có tân ngữ trự tiếp. Trong trường hợp đó, nó trở thành một động từ mô tả hành động thực sự chứ không còn là một linking verb và do đó nó được bổ nghĩa bởi phó từ chứ không phải tính từ

Câu trực tiếp và câu gián tiếp trong tiếng Anh

Đổi chủ ngữ và các đại từ nhân xưng khác trong câu trực tiếp theo chủ ngữ của thành phần thứ nhất.

Sử dụng tiếng Anh V ing, to verb để mở đầu một câu

Thông thường có 6 giới từ đứng trước một V-ing mở đầu cho mệnh đề phụ, đó là: By (bằng cách, bởi), upon, after (sau khi), before (trước khi), while (trong khi), when (khi).

3000 từ tiếng anh thơ lục bát của Giáo sư Ngô Bảo Châu

What time là hỏi mấy giờ, Clear trong, clean sạch, mờ mờ là dim, Gặp ông ta dịch see him, Swim bơi, wade lội, drown chìm chết trôi, Mountain là núi, hill đồi, Valley thung lũng, cây sồi oak tree, Tiền xin đóng học school fee.

Động từ tiếng Anh (V ing, V ed) dùng làm tính từ

Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi danh từ mà nó bổ nghĩa là đố i tượng nhận sự tác động của hành động. Câu có tính từ ở dạng P2 thường có nguồn gốc từ những câu bị động.

Mẫu câu tiếng Anh sử dụng tại phòng khám nha khoa

Nếu cần đến gặp bác sỹ răng hàm mặt, thì một số mẫu câu dưới đây sẽ rất cần thiết.