Thông tin y học tiếng Anh

3500 từ tiếng anh việt thông dụng nhất khi khám chữa bệnh, 5 questions to ask before having penis surgery, Alcohol and Weight Gain, Antibiotic Prophylaxis of Surgical Site Infections

3000 từ tiếng anh thơ lục bát của Giáo sư Ngô Bảo Châu

Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh

Ngữ danh từ (Noun phrase) trong tiếng Anh

Ngữ động từ (Verb phrase) trong tiếng Anh

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh

Đại từ trong tiếng Anh

Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan trong tiếng Anh

Một số động từ đặc biệt (need, dare, to be, get) trong tiếng Anh

Dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Lối nói phụ họa trong tiếng Anh

Câu phủ định (negation) trong tiếng Anh

Câu mệnh lệnh trong tiếng Anh

Các trợ động từ (Modal Auxiliaries) tiếng Anh

Câu điều kiện trong tiếng Anh

Cách dùng một số trợ động từ hình thái ở thời hiện tại tiếng Anh

Dùng trợ động từ để diễn đạt tình huống quá khứ tiếng Anh (modal perfective)

Cách dùng should trong một số trường hợp cụ thể tiếng Anh

Tính từ và phó từ trong tiếng Anh

Liên từ (linking verb) trong tiếng Anh

Các dạng so sánh của tính từ và phó từ trong tiếng Anh

Danh từ dùng làm tính từ và các dùng Enough

Cách dùng much, many, a lot of và lots of, more và most, long và (for) a long time

Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả trong tiếng Anh

Câu bị động (passive voice) trong tiếng Anh

Một số cấu trúc cầu khiến (causative) trong tiếng Anh

Câu phức hợp và đại từ quan hệ trong tiếng Anh

Cách sử dụng một số cấu trúc P1, P2 tiếng Anh (làm gì, ước muốn)

Sử dụng that trong tiếng Anh ngoài mệnh đề quan hệ

Lối nói bao hàm (inclusive) trong tiếng Anh

Câu giả định (subjunctive) trong tiếng Anh

Sử dụng to know, to know how trong tiếng Anh

Mệnh đề thể hiện sự nhượng bộ trong tiếng Anh

Những động từ tiếng Anh dễ gây nhầm lẫn và đặc biệt

Cách sử dụng to say, to tell trong tiếng Anh

Dùng One và You trong tiếng Anh

Đi trước đại từ tiếng Anh phải có một danh từ tương ứng

Sử dụng tiếng Anh V ing, to verb để mở đầu một câu

Động từ tiếng Anh (V ing, V ed) dùng làm tính từ

Chuyển đổi vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Anh

Câu trực tiếp và câu gián tiếp trong tiếng Anh

Khi phó từ tiếng Anh đứng đầu câu để nhấn mạnh

Cách làm bài trăc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh

Những từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh

Cách sử dụng giới từ tiếng Anh

Một số ngữ động từ tiếng Anh thường gặp trong chuyên y

Mẫu câu tiếng Anh sử dụng tại phòng khám mắt

Mẫu câu tiếng Anh sử dụng tại phòng khám nha khoa

Mẫu câu tiếng Anh sử dụng khi khám bệnh

Mẫu câu tiếng Anh dùng tại hiệu thuốc

Mẫu câu tiếng Anh về sức khỏe

Từ vựng Anh Việt vật dụng tại hiệu thuốc

Từ vựng Anh Việt về bệnh và vấn đề sức khỏe

3500 từ tiếng anh việt thông dụng nhất khi khám chữa bệnh

Ebola Virus Infection

Ebola virus disease Updated September 2014

Female condoms range from 'strange' to 'natural'

Studies show dark chapter of medical research

Survey documents teen condom use and U.S. sexual habits

How the human penis lost its spines

When a woman doesn't ant sex

Heart-attack risk spikes after sex, exercise

Erectile dysfunction? Try losing weight

5 questions to ask before having penis surgery

Bran, soy help cut cholesterol

Sexy anorexia Halloween costume controversy

Yoga helps addicts, homeless find peace

Exercise at Work

Weight Loss for Teens

X BODY, TRL enter collaboration to identify therapeutic target epitopes

Vision Impairment

Antibiotic Prophylaxis of Surgical Site Infections

Cardio for Weight Loss

Avoid Weight Gain After the Wedding

Alcohol and Weight Gain

Japan nuclear health risks low, wont blow abroad

Rubella (German Measles or Three-Day Measles)

Coronary heart disease