3500 từ tiếng anh việt thông dụng nhất khi khám chữa bệnh

2014-10-20 11:54 AM

3500 từ tiếng anh việt thông dụng nhất khi khám chữa bệnh - học tiếng anh!

a_bit / một chút, một tí

a_couple / một cặp, một đôi

a_few / một ít, một vài

a_little det., pron. / nhỏ, một ít

abandon v. /ə'bændən/ bỏ, từ bỏ

abandoned adj. /ə'bændənd/ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ

ability n. /ə'biliti/ khả năng, năng lực

able adj. /'eibl/ có năng lực, có tài

about adv., prep. /ə'baut/ khoảng, về

above prep., adv. /ə'bʌv/ ở trên, lên trên

abroad adv. /ə'brɔ:d/ ở, ra nước ngoài, ngoài trời

absence n. /'æbsəns/ sự vắng mặt

absent adj. /'æbsənt/ vắng mặt, nghỉ

absolute adj. /'æbsəlu:t/ tuyệt đối, hoàn toàn

absolutely adv. /'æbsəlu:tli/ tuyệt đối, hoàn toàn

absorb v. /əb'sɔ:b/ thu hút, hấp thu, lôi cuốn

abuse n., v. /ə'bju:s/ lộng hành, lạm dụng

academic adj. /,ækə'demik/ thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm

accent n. /'æksənt/ trọng âm, dấu trọng âm

accept v. /ək'sept/ chấp nhận, chấp thuận

acceptable adj. /ək'septəbl/ có thể chấp nhận, chấp thuận

access n. /'ækses/ lối, cửa, đường vào

accident n. /'æksidənt/ tai nạn, rủi ro

accidental adj. /,æksi'dentl/ tình cờ, bất ngờ

accidentally adv. /,æksi'dentəli/ tình cờ, ngẫu nhiên

accommodation n. /ə,kɔmə'deiʃn/ sự thích nghi, điều tiết

accompany v. /ə'kʌmpəni/ đi theo, đi cùng, kèm theo

according_to prep. /ə'kɔ:diɳ/ theo, y theo

account n., v. /ə'kaunt/ tài khoản, kế toán; tính toán, tính đến

accurate adj. /'ækjurit/ đúng đắn, chính xác, xác đáng

accurately adv. /'ækjuritli/ đúng đắn, chính xác

accuse v. /ə'kju:z/ tố cáo, buộc tội, kết tội

achieve v. /ə'tʃi:v/ đạt được, dành được

achievement n. /ə'tʃi:vmənt/ thành tích, thành tựu

acid n. /'æsid/ axit

acknowledge v. /ək'nɔlidʤ/ công nhận, thừa nhận

acquire v. /ə'kwaiə/ dành được, đạt được, kiếm được

across adv., prep. /ə'krɔs/ qua, ngang qua

act n., v. /ækt/ hành động, hành vi, cử chỉ, đối xử

action n. /'ækʃn/ hành động, hành vi, tác động

active adj. /'æktiv/ tích cực hoạt động, nhanh nhẹn

actively adv. /'æktivli/ tích cực

activity n. /æk'tiviti/ sự hoạt động, sự tích cực

actor,_actress n. /'æktə/, /'æktris/ diễn viên

actual adj. /'æktjuəl/ thực tế, có thật

actually adv. /'æktjuəli/ hiện nay, hiện tại

adapt v. /ə'dæpt/ tra, lắp vào

add v. /æd/ cộng, thêm vào

addition n. /ə'diʃn/ tính cộng, phép cộng

additional adj. /ə'diʃənl/ thêm vào, tăng thêm

address n., v. /ə'dres/ địa chỉ, đề địa chỉ

adequate adj. /'ædikwit/ đầy, đầy đủ

adequately adv. /'ædikwitli/ tương xứng, thỏa đáng

adjust v. /ə'dʤʌst/ sửa lại cho đúng, điều chỉnh

admiration n. /,ædmə'reiʃn/ sự khâm phục,người kp, thán phục

admire v. /əd'maiə/ khâm phục, thán phục

admit v. /əd'mit/ nhận vào, cho vào, kết hợp

adopt v. /ə'dɔpt/ nhận làm con nuôi, bố mẹ nuôi

adult n., adj. /'ædʌlt/ người lớn, người trưởng thành; trưởng thành

advance n., v. /əd'vɑ:ns/ sự tiến bộ, tiến lên; đưa lên, đề xuất

advanced adj. /əd'vɑ:nst/ tiên tiến, tiến bộ, cấp cao

advantage n. /əb'vɑ:ntidʤ/ sự thuận lợi, lợi ích, lợi thế

adventure n. /əd'ventʃə/ sự phiêu lưu, mạo hiểm

advertise v. /'ædvətaiz/ báo cho biết, báo cho biết trước

advertisement /əd'və:tismənt/ quảng cáo

advertising n. / sự quảng cáo, nghề quảng cáo

advice n. /əd'vais/ lời khuyên, lời chỉ bảo

advise v. /əd'vaiz/ khuyên, khuyên bảo, răn bảo

affair n. /ə'feə/ việc

affect v. /ə'fekt/ làm ảnh hưởng, tác động đến

affection n. /ə'fekʃn/ sự làm ảnh hưởng

afford v. /ə'fɔ:d/ có thể, có đủ khả năng, điều kiện (làm gì)

afraid adj. /ə'freid/ sợ, sợ hãi, hoảng sợ

after prep., conj., adv. /'ɑ:ftə/ sau, đằng sau, sau khi

afternoon n. /'ɑ:ftə'nu:n/ buổi chiều

afterwards adv. /'ɑ:ftəwəd/ sau này, về sau, rồi thì, sau đấy

again adv. /ə'gen/ lại, nữa, lần nữa

against prep. /ə'geinst/ chống lại, phản đối

age n. /eidʤ/ tuổi

aged adj. /'eidʤid/ già đi (v)

agency n. /'eidʤənsi/ tác dụng, lực; môi giới, trung gian

agent n. /'eidʤənt/ đại lý, tác nhân

aggressive adj. /ə'gresiv/ xâm lược, hung hăng (US: xông xáo)

ago adv. /ə'gou/ trước đây

agree v. /ə'gri:/ đồng ý, tán thành

agreement n. /ə'gri:mənt/ sự đồng ý, tán thành; hiệp định, hợp đồng

ahead adv. /ə'hed/ trước, về phía trước

aid n., v. /eid/ sự giúp đỡ; thêm vào, phụ vào

aim n., v. /eim/ sự nhắm (bắn), mục tiêu, ý định; nhắm, tập trung, hướng vào

air n. /eə/ không khí, bầu không khí, không gian

aircraft n. /'eəkrɑ:ft/ máy bay, khí cầu

airport n. / sân bay, phi trường

alarm n., v. /ə'lɑ:m/ báo động, báo nguy

alarmed adj. /ə'lɑ:m/ lo lắng, sợ hãi

alarming adj. /ə'lɑ:miɳ/ làm lo sợ, làm hốt hoảng, làm sợ hãi

alcohol n. /'ælkəhɔl/ rượu cồn

alcoholic adj., n. /,ælkə'hɔlik/ rượu; người nghiện rượu

alive adj. /ə'laiv/ sống, vẫn còn sống, còn tồn tại

all det., pron., adv. /ɔ:l/ tất cả

all_right adj., adv., exclamation /'ɔ:l'rait/ tốt, ổn, khỏe mạnh; được

allied adj. /ə'laid/ lien minh, đồng minh, thông gia

allow v. /ə'lau/ cho phép, để cho

ally n., v. /'æli/ nước đồng minh, liên minh; liên kết, lien minh, kết thông gia

almost adv. /'ɔ:lmoust/ hầu như, gần như

alone adj., adv. /ə'loun/ cô đơn, một mình

along prep., adv. /ə'lɔɳ/ dọc theo, theo; theo chiều dài, suốt theo

alongside prep., adv. /ə'lɔɳ'said/ sát cạnh, kế bên, dọc theo

aloud adv. /ə'laud/ lớn tiếng, to tiếng

alphabet n. /'ælfəbit/ bảng chữ cái, bước đầu, điều cơ bản

alphabetical adj. /,æflə'betikl/ thuộc bảng chứ cái

alphabetically adv. /,ælfə'betikəli/ theo thứ tự abc

already adv. /ɔ:l'redi/ đã, rồi, đã… rồi

also adv. /'ɔ:lsou/ cũng, cũng vậy, cũng thế

alter v. /'ɔ:ltə/ thay đổi, biến đổi, sửa đổi

alternative n., adj. /ɔ:l'tə:nətiv/ sự lựa chọn; lựa chọn

alternatively adv. / như một sự lựa chọn

although conj. /ɔ:l'ðou/ mặc dù, dẫu cho

altogether adv. /,ɔ:ltə'geðə/ hoàn toàn, hầu như; nói chung

always adv. /'ɔ:lwəz/ luôn luôn

amaze v. /ə'meiz/ làm ngạc nhiên, làm sửng sốt

amazed adj. /ə'meiz/ kinh ngạc, sửng sốt

amazing adj. /ə'meiziɳ/ kinh ngạc, sửng sốt

ambition n. æm'biʃn/ hoài bão, khát vọng

ambulance n. /'æmbjuləns/ xe cứu thương, xe cấp cứu

among (also amongst) prep. /ə'mʌɳ/ giữa, ở giữa

amount n., v. /ə'maunt/ số lượng, số nhiều; lên tới (money)

amuse v. /ə'mju:z/ làm cho vui, thích, làm buồn cười

amused adj. /ə'mju:zd/ vui thích

amusing adj. /ə'mju:ziɳ/ vui thích

analyse (BrE) (NAmE analyze) v. /'ænəlaiz/ phân tích

analysis n. /ə'næləsis/ sự phân tích

ancient adj. /'einʃənt/ xưa, cổ

and conj. /ænd, ənd, ən/ và

anger n. /'æɳgə/ sự tức giận, sự giận dữ

angle n. /'æɳgl/ góc

angrily adv. /'æɳgrili/ tức giận, giận dữ

angry adj. /'æɳgri/ giận, tức giận

animal n. /'æniməl/ động vật, thú vật

ankle n. /'æɳkl/ mắt cá chân

anniversary n. /,æni'və:səri/ ngày, lễ kỉ niệm

announce v. /ə'nauns/ báo, thông báo

annoy v. /ə'nɔi/ chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quẫy nhiễu

annoyed adj. /ə'nɔid/ bị khó chịu, bực mình, bị quấy rầy

annoying adj. /ə'nɔiiɳ/ chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quẫy nhiễu

annual adj. /'ænjuəl/ hàng năm, từng năm

annually adv. /'ænjuəli/ hàng năm, từng năm

another det., pron. /ə'nʌðə/ khác

answer n., v. /'ɑ:nsə/ sự trả lời; trả lời

anti- prefix / (tiền tố) chống lại

anticipate v. /æn'tisipeit/ thấy trước, chặn trước, lường trước

anxiety n. /æɳ'zaiəti/ mối lo âu, sự lo lắng

anxious adj. /'æɳkʃəs/ lo âu, lo lắng, băn khoăn

anxiously adv. /'æɳkʃəsli/ lo âu, lo lắng, băn khoăn

any det., pron., adv. / một người, vật nào đó; bất cứ; một chút nào, tí nào

anyone (also anybody) pron. /'eniwʌn/ người nào, bất cứ ai

anything pron. /'eniθiɳ/ việc gì, vật gì; bất cứ việc gì, vật gì

anyway adv. /'eniwei/ thế nào cũng được, dù sao chăng nữa

anywhere adv. /'eniweə/ bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu

apart adv. /ə'pɑ:t/ về một bên, qua một bên

apart_from (also aside from especially in NAmE) prep. / ngoài…ra

apartment n. (especially NAmE) /ə'pɑ:tmənt/ căn phòng, căn buồng

apologize (BrE also -ise) v. /ə'pɔlədʤaiz/ xin lỗi, tạ lỗi

apparent adj. /ə'pærənt/ rõ ràng, rành mạch; bề ngoài, có vẻ

apparently adv. / nhìn bên ngoài, hình như

appeal n., v. /ə'pi:l/ sự kêu gọi, lời kêu gọi; kêu gọi, cầu khẩn

appear v. /ə'piə/ xuất hiện, hiện ra, trình diện

appearance n. /ə'piərəns/ sự xuất hiện, sự trình diện

apple n. /'æpl/ quả táo

application n. /,æpli'keiʃn/ sự gắn vào, vật gắn vào; sự chuyên cần, chuyên tâm

apply v. /ə'plai/ gắn vào, ghép vào, áp dụng vào

appoint v. /ə'pɔint/ bổ nhiệm, chỉ định, chọn

appointment n. /ə'pɔintmənt/ sự bổ nhiệm, người được bổ nhiệm

appreciate v. /ə'pri:ʃieit/ thấy rõ; nhận thức

approach v., n. /ə'proutʃ/ đến gần, lại gần; sự đến gần, sự lại gần

appropriate adj. (+to, for) /ə'proupriit/ thích hợp, thích đáng

approval n. /ə'pru:vəl/ sự tán thành, đồng ý, sự chấp thuận

approve (of) v. /ə'pru:v/ tán thành, đồng ý, chấp thuận

approving adj. /ə'pru:viɳ/ tán thành, đồng ý, chấp thuận

approximate adj. (to) /ə'prɔksimit/ giống với, giống hệt với

approximately adv. /ə'prɔksimitli/ khoảng chừng, độ chừng

April n. (abbr. Apr.) /'eiprəl/ tháng Tư

area n. /'eəriə/ diện tích, bề mặt

argue v. /'ɑ:gju:/ chứng tỏ, chỉ rõ

argument n. /'ɑ:gjumənt/ lý lẽ

arise v. /ə'raiz/ xuất hiện, nảy ra, nảy sinh ra

arm n., v. /ɑ:m/ cánh tay; vũ trang, trang bị (vũ khí)

armed adj. /ɑ:md/ vũ trang

arms n. / vũ khí, binh giới, binh khí

army n. /'ɑ:mi/ quân đội

around adv., prep. /ə'raund/ xung quanh, vòng quanh

arrange v. /ə'reindʤ/ sắp xếp, sắp đặt, sửa soạn

arrangement n. /ə'reindʤmənt/ sự sắp xếp, sắp đặt, sự sửa soạn

arrest v., n. /ə'rest/ bắt giữ, sự bắt giữ

arrival n. /ə'raivəl/ sự đến, sự tới nơi

arrive v. (+at, in) /ə'raiv/ đến, tới nơi

arrow n. /'ærou/ tên, mũi tên

art n. /ɑ:t/ nghệ thuật, mỹ thuật

article n. /'ɑ:tikl/ bài báo, đề mục

artificial adj. /,ɑ:ti'fiʃəl/ nhân tạo

artificially adv. /,ɑ:ti'fiʃəli/ nhân tạo

artist n. /'ɑ:tist/ nghệ sĩ

artistic adj. /ɑ:'tistik/ thuộc nghệ thuật, thuộc mỹ thuật

as prep., adv., conj. /æz, əz/ như (as you know…)

as_soon_as / ngay khi

as_well (as) / cũng, cũng như

ashamed adj. /ə'ʃeimd/ ngượng, xấu hổ

aside adv. /ə'said/ về một bên, sang một bên

aside_from / ngoài ra, trừ ra

ask v. /ɑ:sk/ hỏi

asleep adj. /ə'sli:p/ ngủ, đang ngủ

aspect n. /'æspekt/ vẻ bề ngoài, diện mạo

assist v. /ə'sist/ giúp, giúp đỡ; tham dự, có mặt

assistance n. /ə'sistəns/ sự giúp đỡ

assistant n., adj. /ə'sistənt/ người giúp đỡ, người phụ tá; giúp đỡ, phụ tá

associate v. /ə'souʃiit/ kết giao, liên kết, kết hợp, cho cộng tác

associated with / liên kết với

association n. /ə,sousi'eiʃn/ sự kết hợp, sự liên kết

assume v. /ə'sju:m/ mang, khoác, có, lấy (cái vẻ, tính chất…)

assure v. /ə'ʃuə/ đảm bảo, cam đoan

at_first / trực tiếp

at_least / ít ra, ít nhất, chí ít

atmosphere n. /'ætməsfiə/ khí quyển

atom n. /'ætəm/ nguyên tử

attach v. /ə'tætʃ/ gắn, dán, trói, buộc

attached adj. / gắn bó

attack n., v. /ə'tæk/ sự tấn công, sự công kích; tấn công, công kích

attempt n., v. /ə'tempt/ sự cố gắng, sự thử; cố gắng, thử

attempted adj. /ə'temptid/ cố gắng, thử

attend v. /ə'tend/ dự, có mặt

attention n. /ə'tenʃn/ sự chú ý

attitude n. /'ætitju:d/ thái độ, quan điểm

attorney n. (especially NAmE) /ə'tə:ni/ người được ủy quyền

attract v. /ə'trækt/ hút; thu hút, hấp dẫn

attraction n. /ə'trækʃn/ sự hút, sức hút

attractive adj. /ə'træktiv/ hút, thu hút, có duyên, lôi cuốn

audience n. /'ɔ:djəns/ thính, khan giả

August n. (abbr. Aug.) /'ɔ:gəst - ɔ:'gʌst/ tháng Tám

aunt n. /ɑ:nt/ cô, dì

author n. /'ɔ:θə/ tác giả

authority n. /ɔ:'θɔriti/ uy quyền, quyền lực

automatic adj. /,ɔ:tə'mætik/ tự động

automatically adv. / một cách tự động

autumn n. (especially BrE) /'ɔ:təm/ mùa thu (US: mùa thu là fall)

available adj. /ə'veiləbl/ có thể dùng được, có giá trị, hiệu lực

average adj., n. /'ævəridʤ/ trung bình, số trung bình, mức trung bình

avoid v. /ə'vɔid/ tránh, tránh xa

awake adj. /ə'weik/ đánh thức, làm thức dậy

award n., v. /ə'wɔ:d/ phần thưởng; tặng, thưởng

aware adj. /ə'weə/ biết, nhận thức, nhận thức thấy

away adv. /ə'wei/ xa, xa cách, rời xa, đi xa

awful adj. /'ɔ:ful/ oai nghiêm, dễ sợ

awfully adv. / tàn khốc, khủng khiếp

awkward adj. /'ɔ:kwəd/ vụng về, lung túng

awkwardly adv. / vụng về, lung túng

back n., adj., adv., v. /bæk/ lưng, về phía sau, trở lại

background n. /'bækgraund/ phía sau; nền

backward adj. /'bækwəd/ về phía sau, lùi lại

bacteria n. /bæk'tiəriəm/ vi khuẩn

bad adj. /bæd/ xấu, tồi

badly adv. /'bædli/ xấu, tồi

bad-tempered adj. /'bæd'tempəd/ xấu tính, dễ nổi cáu

bag n. /bæg/ bao, túi, cặp xách

baggage n. (especially NAmE) /'bædidʤ/ hành lý

bake v. /beik/ nung, nướng bằng lò

balance n., v. /'bæləns/ cái cân; làm cho cân bằng, tương xứng

ball n. /bɔ:l/ quả bóng

ban v., n. /bæn/ cấm, cấm chỉ; sự cấm

band n. /bænd/ băng, đai, nẹp

bandage n., v. /'bændidʤ/ dải băng; băng bó

bank n. /bæɳk/ bờ (sông…), đê

bar n. /bɑ:/ quán bán rượu

bargain n. /'bɑ:gin/ sự mặc cả, sự giao kèo mua bán

barrier n. /bæriə/ đặt chướng ngại vật

base n., v. /beis/ cơ sở, cơ bản, nền móng; đặt tên, đặt cơ sở trên cái gì

based_on / dựa trên

basic adj. /'beisik/ cơ bản, cơ sở

basically adv. /'beisikəli/ cơ bản, về cơ bản

basis n. /'beisis/ nền tảng, cơ sở

bath n. /bɑ:θ/ sự tắm

bathroom n. / buồng tắm, nhà vệ sinh

battery n. /'bætəri/ pin, ắc quy

battle n. /'bætl/ trận đánh, chiến thuật

bay n. /bei/ gian (nhà), nhịp (cầu), chuồng (ngựa);

bays n: / vòng nguyệt quế

be_called / được gọi, bị gọi

be_going to / sắp sửa, có ý định

be_sick (BrE) / bị ốm

beach n. /bi:tʃ/ bãi biển

beak n. /bi:k/ mỏ chim

bear v. /beə/ mang, cầm, vác, đeo, ôm

beard n. /biəd/ râu

beat n., v. /bi:t/ tiếng đập, sự đập; đánh đập, đấm

beautiful adj. /'bju:təful/ đẹp

beautifully adv. /'bju:təfuli/ tốt đẹp, đáng hài lòng

beauty n. /'bju:ti/ vẻ đẹp, cái đẹp; người đẹp

because conj. /bi'kɔz/ bởi vì, vì

because_of prep. / vì, do bởi

become v. /bi'kʌm/ trở thành, trở nên

bed n. /bed/ cái giường

bedroom n. /'bedrum/ phòng ngủ

beef n. /bi:f/ thịt bò

beer n. /bi:ə/ rượu bia

before prep., conj., adv. /bi'fɔ:/ trước, đằng trước

begin v. /bi'gin/ bắt đầu, khởi đầu

beginning n. /bi'giniɳ/ phần đầu, lúc bắt đầu, lúc khởi đầu

behalf n. /bi:hɑ:f/ sự thay mặt

behave v. /bi'heiv/ đối xử, ăn ở, cư xử

behaviour (BrE) (NAmE behavior) n. / thái độ, cách cư x, tư cách đạo đức

behind prep., adv. /bi'haind/ sau, ở đằng sau

belief n. /bi'li:f/ lòng tin, đức tin, sự tin tưởng

believe v. /bi'li:v/ tin, tin tưởng

bell n. /bel/ cái chuông, tiếng chuông

belong v. /bi'lɔɳ/ thuộc về, của, thuộc quyền sở hữu

below prep., adv. /bi'lou/ ở dưới, dưới thấp, phía dưới

belt n. /belt/ dây lưng, thắt lưng

bend v., n. /bentʃ/ chỗ rẽ, chỗ uốn; khuỷu tay; cúi xuống, uốn cong

beneath prep., adv. /bi'ni:θ/ ở dưới, dưới thấp

benefit n., v. /'benifit/ lợi, lợi ích; giúp ích, làm lợi cho

bent adj. /bent/ khiếu, sở thích, khuynh hướng

beside prep. /bi'said/ bên cạnh, so với

bet v., n. /bet/ đánh cuộc, cá cược; sự đánh cuộc

better,_best /'betə/,/best/ tốt hơn, tốt nhất

betting n. /beting/ sự đánh cuộc

between prep., adv. /bi'twi:n/ giữa, ở giữa

beyond prep., adv. /bi'jɔnd/ ở xa, phía bên kia

bicycle (also bike) n. /'baisikl/ xe đạp

bid v., n. /bid/ đặt giá, trả giá; sự đặt giá, sự trả giá

big adj. /big/ to, lớn

bill n. /bil/ hóa đơn, giấy bạc

bin n. (BrE) /bin/ thùng, thùng đựng rượu

biology n. /bai'ɔlədʤi/ sinh vật học

bird n. /bə:d/ chim

birth n. /bə:θ/ sự ra đời, sự sinh đẻ

birthday n. /'bə:θdei/ ngày sinh, sinh nhật

biscuit n. (BrE) /'biskit/ bánh quy

bit n. (especially BrE) /bit/ miếng, mảnh

bite v., n. /bait/ cắn, ngoạm; sự cắn, sự ngoạm

bitter adj. /'bitə/ đắng; đắng cay, chua xót

bitterly adv. /'bitəli/ đắng, đắng cay, chua xót

black adj., n. /blæk/ đen; màu đen

blade n. /bleid/ lưỡi (dao, kiếm); lá (cỏ, cây); mái (chèo); cánh (chong chóng)

blame v., n. /bleim/ khiển trách, mắng trách; sự khiển trách, sự mắng trách

blank adj., n. /blæɳk/ trống, để trắng; sự trống rỗng

blankly adv. /'blæɳkli/ ngây ra, không có thần

blind adj. /blaind/ đui, mù

block n., v. /blɔk/ khối, tảng (đá); làm ngăn cản, ngăn chặn

blonde adj., n., blond adj. /blɔnd/ hoe vàng, mái tóc hoe vàng

blood n. /blʌd/ máu, huyết; sự tàn sát, chem giết

blow v., n. /blou/ nở hoa; sự nở hoa

blue adj., n. /blu:/ xanh, màu xanh

board n., v. /bɔ:d/ tấm ván; lát ván, lót ván

boat n. /bout/ tàu, thuyền

body n. /'bɔdi/ thân thể, thân xác

boil v. /bɔil/ sôi, luộc

bomb n., v. /bɔm/ quả bom; oánh bom, thả bom

bone n. /boun/ xương

book n., v. /buk/ sách; ghi chép

boot n. /bu:t/ giày ống

border n. /'bɔ:də/ bờ, mép, vỉa, lề (đường)

bore v. /bɔ:/ buồn chán, buồn tẻ

bored adj. / buồn chán

boring adj. /'bɔ:riɳ/ buồn chán

born (be born) v. /bɔ:n/ sinh, đẻ

borrow v. /'bɔrou/ vay, mượn

boss n. /bɔs/ ông chủ, thủ trưởng

both det., pron. /bouθ/ cả hai

bother v. /'bɔðə/ làm phiền, quấy rầy, làm bực mình

bottle n. /'bɔtl/ chai, lọ

bottom n., adj. /'bɔtəm/ phần dưới cùng, thấp nhất; cuối, cuối cùng

bound adj.: bound to /baund/ nhất định, chắc chắn

bowl n. /boul/ cái bát

box n. /bɔks/ hộp, thùng

boy n. /bɔi/ con trai, thiếu niên

boyfriend n. / bạn trai

brain n. /brein/ óc não; đầu óc, trí não

branch n. /brɑ:ntʃ/ ngành; nhành cây, nhánh song, ngả đường

brand n. /brænd/ nhãn (hàng hóa)

brave adj. /breiv/ gan dạ, can đảm

bread n. /bred/ bánh mỳ

break v., n. /breik/ bẻ gãy, đập vỡ; sự gãy, sự vỡ

breakfast n. /'brekfəst/ bữa điểm tâm, bữa sáng

breast n. /brest/ ngực, vú

breath n. /breθ/ hơi thở, hơi

breathe v. /bri:ð/ hít, thở

breathing n. /'bri:ðiɳ/ sự hô hấp, sự thở

breed v., n. /bri:d/ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; sinh đẻ; nòi giống

brick n. /brik/ gạch

bridge n. /bridʤ/ cái cầu

brief adj. /bri:f/ ngắn, gọn, vắn tắt

briefly adv. /'bri:fli/ ngắn, gọn, vắn tắt, tóm tắt

bright adj. /brait/ sáng, sáng chói

brightly adv. /'braitli/ sáng chói, tươi

brilliant adj. /'briljənt/ tỏa sáng, rực rỡ, chói lọi

bring v. /briɳ/ mang, cầm, xách lại

broad adj. /broutʃ/ rộng

broadcast v., n. /'brɔ:dkɑ:st/ tung ra khắp nơi,truyền rộng rãi; phát thanh, quảng bá

broadly adv. /'brɔ:dli/ rộng, rộng rãi

broken adj. /'broukən/ bị gãy, bị vỡ

brother n. /'brΔðз/ anh, em trai

brown adj., n. /braun/ nâu, màu nâu

brush n., v. /brΔ∫/ bàn chải; chải, quét

bubble n. /'bΔbl/ bong bóng, bọt, tăm

budget n. /ˈbʌdʒɪt/ ngân sách

build v. /bild/ xây dựng

building n. /'bildiŋ/ sự xây dựng, công trình xây dựng; tòa nhà binđinh

bullet n. /'bulit/ đạn (súng trường, súng lục)

bunch n. /bΛnt∫/ búi, chùm, bó, cụm, buồng; bầy, đàn (AME)

burn v. /bə:n/ đốt, đốt cháy, thắp, nung, thiêu

burnt adj. /bə:nt/ bị đốt, bị cháy, khê; rám nắng, sạm (da)

burst v. /bə:st/ nổ, nổ tung (bom, đạn); nổ, vỡ (bong bóng); háo hức

bury v. /'beri/ chôn cất, mai táng

bus n. /bʌs/ xe buýt

bush n. /bu∫/ bụi cây, bụi rậm

business n. /'bizinis/ việc buôn bán, thương mại, kinh doanh

businessman,_businesswoman n. / thương nhân

busy adj. /´bizi/ bận, bận rộn

but conj. /bʌt/ nhưng

butter n. /'bʌtə/ bơ

button n. /'bʌtn/ cái nút, cái khuy, cúc

buy v. /bai/ mua

buyer n. /´baiə/ người mua

by prep., adv. /bai/ bởi, bằng

bye exclamation /bai/ tạm biệt

cabinet n. /'kæbinit/ tủ có nhiều ngăn đựng đồ

cable n. /'keibl/ dây cáp

cake n. /keik/ bánh ngọt

calculate v. /'kælkjuleit/ tính toán

calculation n. /,kælkju'lei∫n/ sự tính toán

call v., n. /kɔ:l/ gọi; tiếng kêu, tiếng gọi

calm adj., v., n. /kɑ:m/ yên lặng, làm dịu đi; sự yên lặng, sự êm ả

calmly adv. /kɑ:mli/ yên lặng, êm ả; bình tĩnh, điềm tĩnh

camera n. /kæmərə/ máy ảnh

camp n., v. /kæmp/ trại, chỗ cắm trại; cắm trại, hạ trại

campaign n. /kæmˈpeɪn/ chiến dịch, cuộc vận động

camping n. /kæmpiη/ sự cắm trại

can modal v., n. /kæn/ có thể; nhà tù, nhà giam, bình, ca đựng

cancel v. /´kænsəl/ hủy bỏ, xóa bỏ

cancer n. /'kænsə/ bệnh ung thư

candidate n. /'kændidit/ người ứng cử, thí sinh, người dự thi

candy n. (NAmE) /´kændi/ kẹo

cannot / không thể

cap n. /kæp/ mũ lưỡi trai, mũ vải

capable (of) adj. /'keipәb(ә)l/ có tài, có năng lực; có khả năng, cả gan

capacity n. /kə'pæsiti/ năng lực, khả năng tiếp thu, năng suất

capital n., adj. /ˈkæpɪtl/ thủ đô, tiền vốn; chủ yếu, chính yếu, cơ bản

captain n. /'kæptin/ người cầm đầu, người chỉ huy, thủ lĩnh

capture v., n. /'kæptʃə/ bắt giữ, bắt; sự bắt giữ, sự bị bắt

car n. /kɑ:/ xe hơi

card n. /kɑ:d/ thẻ, thiếp

cardboard n. /´ka:d¸bɔ:d/ bìa cứng, các tông

care_for / trông nom, chăm sóc

care n., v. /kɛər/ sự chăm sóc, chăm nom; chăm sóc

career n. /kə'riə/ nghề nghiệp, sự nghiệp

careful adj. /'keəful/ cẩn thận, cẩn trọng, biết giữ gìn

carefully adv. /´kɛəfuli/ cẩn thận, chu đáo

careless adj. /´kɛəlis/ sơ suất, cầu thả

carelessly adv. / cẩu thả, bất cẩn

carpet n. /'kɑ:pit/ tấm thảm, thảm (cỏ)

carrot n. /´kærət/ củ cà rốt

carry v. /ˈkæri/ mang, vác, khuân chở

case n. /keis/ vỏ, ngăn, túi

cash n. /kæʃ/ tiền, tiền mặt

cast v., n. /kɑ:st/ quăng, ném, thả, đánh gục; sự quăng, sự ném (lưới), sự thả (neo)

castle n. /'kɑ:sl/ thành trì, thành quách

cat n. /kæt/ con mèo

catch v. /kætʃ/ bắt lấy, nắm lấy, tóm lấy, chộp lấy

category n. /'kætigəri/ hạng, loại; phạm trù

cause n., v. /kɔ:z/ nguyên nhân, nguyên do; gây ra, gây nên

CD n. / đĩa compact

cease v. /si:s/ dừng, ngừng, ngớt, thôi, hết, tạnh

ceiling n. /ˈsilɪŋ/ trần nhà

celebrate v. /'selibreit/ kỷ niệm, làm lễ kỷ niệm; tán dương, ca tụng

celebration n. /,seli'breiʃn/ sự kỷ niệm, lễ kỷ niệm; sự tán dương, sự ca tụng

cell n. /sel/ ô, ngăn

cellphone (also cellular phone) n. (especially NAmE) / điện thoại di động

cent n. (abbr. c, ct) /sent/ đồng xu (=1/100 đô la)

centimetre /'senti,mi:tз/ xen ti mét

central adj. /´sentrəl/ trung tâm, ở giữa, trung ương

centre (BrE) (NAmE center) n. /'sentə/ điểm giữa, trung tâm, trung ương

century n. /'sentʃuri/ thế kỷ

ceremony n. /´seriməni/ nghi thức, nghi lễ

certain adj., pron. /'sə:tn/ chắc chắn

certainly adv. /´sə:tnli/ chắc chắn, nhất định

certificate n. /sə'tifikit/ giấy chứng nhận, bằng, chứng chỉ

chain n., v. /tʃeɪn/ dây, xích; xính lại, trói lại

chair n. /tʃeə/ ghế

chairman,_chairwoman n. /'tʃeəmən/, /'tʃeə,wumən/ chủ tịch, chủ tọa

challenge n., v. /'tʃælindʤ/ sự thử thách, sự thách thức; thách thức, thử thách

chamber n. /ˈtʃeɪmbər/ buồng, phòng, buồng ngủ

chance n. /tʃæns, tʃɑ:ns/ sự may mắn

change v., n. /tʃeɪndʒ/ thay đổi, sự thay đổi, sự biến đổi

channel n. /'tʃænl/ kênh (TV, radio), eo biển

chapter n. /'t∫æptə(r)/ chương (sách)

character n. /'kæriktə/ tính cách, đặc tính, nhân vật

characteristic adj., n. /¸kærəktə´ristik/ riêng, riêng biệt, đặc trưng, đặc tính, đặc điểm

charge n., v. /tʃɑ:dʤ/ nhiệm vụ, bổn phận, trách nhiệm; giao nhiệm vụ, giao việc

charity n. /´tʃæriti/ lòng từ thiện, lòng nhân đức; sự bố thí

chart n., v. /tʃa:t/ đồ thị, biểu đồ; vẽ đồ thị, lập biểu đồ

chase v., n. /tʃeis/ săn bắt; sự săn bắt

chat v., n. /tʃæt/ nói chuyện, tán gẫu; chuyện phiếm, chuyện gẫu

cheap adj. /tʃi:p/ rẻ

cheaply adv. / rẻ, rẻ tiền

cheat v., n. /tʃit/ lừa, lừa đảo; trò lừa đảo, trò gian lận

check v., n. /tʃek/ kiểm tra; sự kiểm tra

cheek n. /´tʃi:k/ má

cheerful adj. /´tʃiəful/ vui mừng, phấn khởi, hồ hởi

cheerfully adv. / vui vẻ, phấn khởi

cheese n. /tʃi:z/ pho mát

chemical adj., n. /ˈkɛmɪkəl/ thuộc hóa học; chất hóa học, hóa chất

chemist n. /´kemist/ nhà hóa học

chemistry n. /´kemistri/ hóa học, môn hóa học, ngành hóa học

cheque n. (BrE) (NAmE check) /t∫ek/ séc

chest n. /tʃest/ tủ, rương, hòm

chew v. /tʃu:/ nhai, ngẫm nghĩ

chicken n. /ˈtʃɪkin/ gà, gà con, thịt gà

chief adj., n. /tʃi:f/ trọng yếu, chính yếu; thủ lĩnh, lãnh tụ, người đứng đầu, xếp

child n. /tʃaild/ đứa bé, đứa trẻ

chin n. /tʃin/ cằm

chip n. /tʃip/ vỏ bào, mảnh vỡ, chỗ sứt, mẻ

chocolate n. /ˈtʃɒklɪt/ sô cô la

choice n. /tʃɔɪs/ sự lựa chọn

choose v. /t∫u:z/ chọn, lựa chọn

chop v. /tʃɔp/ chặt, đốn, chẻ

church n. /tʃə:tʃ/ nhà thờ

cigarette n. /¸sigə´ret/ điếu thuốc lá

cinema n. (especially BrE) /ˈsɪnəmə/ rạp xi nê, rạp chiếu bóng

circle n. /'sə:kl/ đường tròn, hình tròn

circumstance n. /ˈsɜrkəmˌstæns, ˈsɜrkəmˌstəns/ hoàn cảnh, trường hợp, tình huống

citizen n. /´sitizən/ người thành thị

city n. /'si:ti/ thành phố

civil adj. /'sivl/ (thuộc) công dân

claim v., n. /kleim/ đòi hỏi, yêu sách; sự đòi hỏi, sự yêu sách, sự thỉnh cầu

clap v., n. /klæp/ vỗ, vỗ tay; tiếng nổ, tiếng vỗ tay

class n. /klɑ:s/ lớp học

classic adj., n. /'klæsik/ cổ điển, kinh điển

classroom n. /'klα:si/ lớp học, phòng học

clean adj., v. /kli:n/ sạch, sạch sẽ;

clear adj., v. / lau chùi, quét dọn

clearly adv. /´kliəli/ rõ ràng, sáng sủa

clerk n. /kla:k/ thư ký, linh mục, mục sư

clever adj. /'klevə/ lanh lợi, thông minh. tài giỏi, khéo léo

click v., n. /klik/ làm thành tiếng lách cách; tiếng lách cách, cú nhắp (chuột)

client n. /´klaiənt/ khách hàng

climate n. /'klaimit/ khí hậu, thời tiết

climb v. /klaim/ leo, trèo

climbing n. /´klaimiη/ sự leo trèo

clock n. /klɔk/ đồng hồ

close NAmE v. / đóng, khép, kết thúc, chấm dứt

closed adj. /klouzd/ bảo thủ, không cởi mở, khép kín

closely adv. /´klousli/ chặt chẽ, kỹ lưỡng, tỉ mỉ

closet n. (especially NAmE) /'klozit/ buồng, phòng để đồ, phòng kho

cloth n. /klɔθ/ vải, khăn trải bàn, áo thầy tu

clothes n. /klouðz/ quần áo

clothing n. /´klouðiη/ quần áo, y phục

cloud n. /klaud/ mây, đám mây

club n. /´klʌb/ câu lạc bộ; gậy, dùi cui

coach n. /koʊtʃ/ huấn luyện viên

coal n. /koul/ than đá

coast n. /koust/ sự lao dốc; bờ biển

coat n. /koʊt/ áo choàng

code n. /koud/ mật mã, luật, điều lệ

coffee n. /'kɔfi/ cà phê

coin n. /kɔin/ tiền kim loại

cold adj., n. /kould/ lạnh, sự lạnh lẽo, lạnh nhạt

coldly adv. /'kouldli/ lạnh nhạt, hờ hững, vô tâm

collapse v., n. /kз'læps/ đổ, sụp đổ; sự đổ nát, sự sụp đổ

colleague n. /ˈkɒlig/ bạn đồng nghiệp

collect v. /kə´lekt/ sưu tập, tập trung lại

collection n. /kəˈlɛkʃən/ sự sưu tập, sự tụ họp

college n. /'kɔlidʤ/ trường cao đẳng, trường đại học

colour (BrE) (NAmE color) n., v. /'kʌlə/ màu sắc; tô màu

coloured (BrE) (NAmE colored) adj. /´kʌləd/ mang màu sắc, có màu sắc

column n. /'kɔləm/ cột, mục (báo)

combination n. /,kɔmbi'neiʃn/ sự kết hợp, sự phối hợp

combine v. /'kɔmbain/ kết hợp, phối hợp

come v. /kʌm/ đến, tới, đi đến, đi tới

comedy n. /´kɔmidi/ hài kịch

comfort n., v. /'kΔmfзt/ sự an ủi, khuyên giải, lời động viên, sự an nhàn; dỗ dành, an ủi

comfortable adj. /'kΔmfзtзbl/ thoải mái, tiện nghi, đầy đủ

comfortably adv. /´kʌmfətəbli/ dễ chịu, thoải mái, tiện nghi, ấm cúng

command v., n. /kə'mɑ:nd/ ra lệnh, chỉ huy; lệnh, mệnh lệnh, quyền ra lệnh, quyền chỉ huy

comment n., v. /ˈkɒment/ lời bình luận, lời chú giải; bình luận, phê bình, chú thích, dẫn giải

commercial adj. /kə'mə:ʃl/ buôn bán, thương mại

commission n., v. /kəˈmɪʃən/ hội đồng, ủy ban, sự ủy nhiệm, sự ủy thác; ủy nhiệm, ủy thác

commit v. /kə'mit/ giao, gửi, ủy nhiệm, ủy thác; tống giam, bỏ tù

commitment n. /kə'mmənt/ sự phạm tội, sự tận tụy, tận tâm

committee n. /kə'miti/ ủy ban

common adj. /'kɔmən/ công, công cộng, thông thường, phổ biến

commonly adv. /´kɔmənli/ thông thường, bình thường

communicate v. /kə'mju:nikeit/ truyền, truyền đạt; giao thiệp, liên lạc

communication n. /kə,mju:ni'keiʃn/ sự giao tiếp, liên lạc, sự truyền đạt, truyền tin

community n. /kə'mju:niti/ dân chúng, nhân dân

company n. /´kʌmpəni/ công ty

compare v. /kәm'peә(r)/ so sánh, đối chiếu

comparison n. /kəm'pærisn/ sự so sánh

compete v. /kəm'pi:t/ đua tranh, ganh đua, cạnh tranh

competition n. /,kɔmpi'tiʃn/ sự cạnh tranh, cuộc thi, cuộc thi đấu

competitive adj. /kəm´petitiv/ cạnh tranh, đua tranh

complain v. /kəm´plein/ phàn nàn, kêu ca

complaint n. /kəmˈpleɪnt/ lời than phiền, than thở; sự khiếu nại, đơn kiện

complete adj., v. /kəm'pli:t/ hoàn thành, xong;

completely adv. /kзm'pli:tli/ hoàn thành, đầy đủ, trọn vẹn

complex adj. /'kɔmleks/ phức tạp, rắc rối

complicate v. /'komplikeit/ làm phức tạp, rắc rối

complicated adj. /'komplikeitid/ phức tạp, rắc rối

computer n. /kəm'pju:tə/ máy tính

concentrate v. /'kɔnsentreit/ tập trung

concentration n. /,kɒnsn'trei∫n/ sự tập trung, nơi tập trung

concept n. /ˈkɒnsept/ khái niệm

concern v., n. /kәn'sз:n/ liên quan, dính líu tới; sự liên quan, sự dính líu tới

concerned adj. /kən´sə:nd/ có liên quan, có dính líu

concerning prep. /kən´sə:niη/ bâng khuâng, ái ngại

concert n. /kən'sə:t/ buổi hòa nhạc

conclude v. /kənˈklud/ kết luận, kết thúc, chấm dứt (công việc)

conclusion n. /kənˈkluʒən/ sự kết thúc, sự kết luận, phần kết luận

concrete adj., n. /'kɔnkri:t/ bằng bê tông; bê tông

condition n. /kәn'di∫әn/ điều kiện, tình cảnh, tình thế

conduct v., n. /'kɔndʌkt/or/kən'dʌkt/ điều khiển, chỉ đạo, chỉ huy; sự điều khiển, chỉ huy

conference n. /ˈkɒnfərəns, ˈkɒnfrəns/ hội nghị, sự bàn bạc

confidence n. /'konfid(ә)ns/ lòng tin tưởng, sự tin cậy

confident adj. /'kɔnfidənt/ tin tưởng, tin cậy, tự tin

confidently adv. /'kɔnfidəntli/ tự tin

confine v. /kən'fain/ giam giữ, hạn chế

confined adj. /kən'faind/ hạn chế, giới hạn

confirm v. /kən'fə:m/ xác nhận, chứng thực

conflict n., v. /v. kənˈflɪkt ; n. ˈkɒnflɪkt/ xung đột, va chạm; sự xung đột, sự va chạm

confront v. /kən'frʌnt/ đối mặt, đối diện, đối chiếu

confuse v. / làm lộn xộn, xáo trộn

confused adj. /kən'fju:zd/ bối rối, lúng túng, ngượng

confusing adj. /kən'fju:ziη/ khó hiểu, gây bối rối

confusion n. /kən'fju:ʒn/ sự lộn xộn, sự rối loạn

congratulations n. /kən,grætju'lei∫n/ sự chúc mừng, khen ngợi; lời chúc mừng, khen ngợi (s)

congress n. /'kɔɳgres/ đại hội, hội nghị, Quốc hội

connect v. /kə'nekt/ kết nối, nối

connection n. /kə´nekʃən,/ sự kết nối, sự giao kết

conscious adj. /ˈkɒnʃəs/ tỉnh táo, có ý thức, biết rõ

consequence n. /'kɔnsikwəns/ kết quả, hậu quả

conservative adj. /kən´sə:vətiv/ thận trọng, dè dặt, bảo thủ

consider v. /kən´sidə/ cân nhắc, xem xét; để ý, quan tâm, lưu ý đến

considerable adj. /kən'sidərəbl/ lớn lao, to tát, đáng kể

considerably adv. /kən'sidərəbly/ đáng kể, lớn lao, nhiều

consideration n. /kənsidə'reiʃn/ sự cân nhắc, sự xem xét, sự để ý, sự quan tâm

consist of v. /kən'sist/ gồm có

constant adj. /'kɔnstənt/ kiên trì, bền lòng

constantly adv. /'kɔnstəntli/ kiên định

construct v. /kən´strʌkt/ xây dựng

construction n. /kən'strʌkʃn/ sự xây dựng

consult v. /kən'sʌlt/ tra cứu, tham khảo, thăm dò, hỏi ý kiến

consumer n. /kən'sju:mə/ người tiêu dùng

contact n., v. /ˈkɒntækt/ sự liên lạc, sự giao thiệp; tiếp xúc

contain v. /kәn'tein/ bao hàm, chứa đựng, bao gồm

container n. /kən'teinə/ cái đựng, chứa; công te nơ

contemporary adj. /kən'tempərəri/ đương thời, đương đại

content n. /kən'tent/ nội dung, sự hài lòng

contest n. /kən´test/ cuộc thi, trận đấu, cuộc tranh luận, cuộc chiến đấu, chiến tranh

context n. /'kɔntekst/ văn cảnh, khung cảnh, phạm vi

continent n. /'kɔntinənt/ lục địa, đại lục (lục địa Bắc Mỹ)

continue v. /kən´tinju:/ tiếp tục, làm tiếp

continuous adj. /kən'tinjuəs/ liên tục, liên tiếp

continuously adv. /kən'tinjuəsli/ liên tục, liên tiếp

contract n., v. /'kɔntrækt/ hợp đồng, sự ký hợp đồng; ký kết

contrast n., v. /kən'træst/,  /'kɔntræst / sự tương phản; làm tương phản, làm trái ngược

contrasting adj. /kən'træsti/ tương phản

contribute v. /kən'tribju:t/ đóng góp, ghóp phần

contribution n. /¸kɔntri´bju:ʃən/ sự đóng góp, sự góp phần

control n., v. s /kən'troul/ sự điều khiển, quyền hành, quyền lực, quyền chỉ huy

controlled adj. /kən'trould/ được điều khiển, được kiểm tra

convenient adj. /kən´vi:njənt/ tiện lợi, thuận lợi, thích hợp

convention n. /kən'ven∫n/ hội nghị, hiệp định, quy ước

conventional adj. /kən'ven∫ənl/ quy ước

conversation n. /,kɔnvə'seiʃn/ cuộc đàm thoại, cuộc trò chuyện

convert v. /kən'və:t/ đổi, biến đổi

convince v. /kən'vins/ làm cho tin, thuyết phục; làm cho nhận thức thấy

cook v., n. /kʊk/ nấu ăn, người nấu ăn

cooker n. (BrE) /´kukə/ lò, bếp, nồi nấu

cookie n. (especially NAmE) /´kuki/ bánh quy

cooking n. /kʊkiɳ/ sự nấu ăn, cách nấu ăn

cool adj., v. /ku:l/ mát mẻ, điềm tĩnh; làm mát,

cope (with) v. /koup/ đối phó, đương đầu

copy n., v. /'kɔpi/ bản sao, bản chép lại; sự sao chép; sao chép, bắt chước

core n. /kɔ:/ nòng cốt, hạt nhân; đáy lòng

corner n. /´kɔ:nə/ góc (tường, nhà, phố...)

correct adj., v. /kə´rekt/ đúng, chính xác; sửa, sửa chữa

correctly adv. /kə´rektli/ đúng, chính xác

cost n., v. /kɔst, kɒst/ giá, chi phí; trả giá, phải trả

cottage n. /'kɔtidʤ/ nhà tranh

cotton n. /ˈkɒtn/ bông, chỉ, sợi

cough v., n. /kɔf/ ho, sự ho, tiếng hoa

coughing n. /´kɔfiη/ ho

could v. /kud/ có thể, có khả năng

council n. /kaunsl/ hội đồng

count v. /kaunt/ đếm, tính

counter n. /ˈkaʊntər/ quầy hàng, quầy thu tiền, máy đếm

country n. /ˈkʌntri/ nước, quốc gia, đất nước

countryside n./'kʌntri'said/ miền quê, miền nông thôn

county n. /koun'ti/ hạt, tỉnh

couple n. /'kʌpl/ đôi, cặp; đôi vợ chồng, cặp nam nữ

courage n. /'kʌridʤ/ sự can đảm, sự dũng cảm, dũng khí

course n. /kɔ:s/ tiến trình, quá trình diễn tiến; sân chạy đua

court n. /kɔrt, koʊrt/ sân, sân (tennis...), tòa án, quan tòa, phiên tòa

cousin n. /ˈkʌzən/ anh em họ

cover v., n. /'kʌvə/ bao bọc, che phủ; vỏ, vỏ bọc

covered adj. /'kʌvərd/ có mái che, kín đáo

covering n. /´kʌvəriη/ sự bao bọc, sự che phủ, cái bao, bọc

cow n. /kaʊ/ con bò cái

crack n., v. /kræk/ cừ, xuất sắc; làm nứt, làm vỡ, nứt nẻ, rạn nứt

cracked adj. /krækt/ rạn, nứt

craft n. /kra:ft/ nghề, nghề thủ công

crash n., v. /kræʃ/ vải thô; sự rơi (máy bay), sự phá sản, sụp đổ; phá tan tành, phá vụn

crazy adj. /'kreizi/ điên, mất trí

cream n. /kri:m/ kem

create v. /kri:'eit/ sáng tạo, tạo nên

creature n. /'kri:tʃə/ sinh vật, loài vật

credit_card n. / thẻ tín dụng

credit n. /ˈkrɛdɪt/ sự tin, lòng tin, danh tiếng; tiền gửi ngân hàng

crime n. /kraim/ tội, tội ác, tội phạm

criminal adj., n. /ˈkrɪmənl/ có tội, phạm tội; kẻ phạm tội, tội phạm

crisis n. /ˈkraɪsɪs/ sự khủng hoảng, cơn khủng hoảng

crisp adj. /krips/ giòn

criterion n. /kraɪˈtɪəriən/ tiêu chuẩn

critical adj. /ˈkrɪtɪkəl/ phê bình, phê phán; khó tính

criticism n. /´kriti¸sizəm/ sự phê bình, sự phê phán, lời phê bình, lời phê phán

criticize (BrE also -ise) v. /ˈkrɪtəˌsaɪz/ phê bình, phê phán, chỉ trích

crop n. /krop/ vụ mùa

cross n., v. /krɔs/ cây Thánh Giá, nỗi thống khổ; sự băng qua; băng qua, vượt qua

crowd n. /kraud/ đám đông

crowded adj. /kraudid/ đông đúc

crown n. /kraun/ vương miện, vua, ngai vàng; đỉnh cao nhất

crucial adj. /´kru:ʃəl/ quyết định, cốt yếu, chủ yếu

cruel adj. /'kru:ә(l)/ độc ác, dữ tợn, tàn nhẫn

crush v. /krᴧ∫/ ép, vắt, đè nát, đè bẹp

cry v., n. /krai/ khóc, kêu la; sự khóc, tiếng khóc, sự kêu la

cultural adj. /ˈkʌltʃərəl/ (thuộc) văn hóa

culture n. /ˈkʌltʃər/ văn hóa, sự mở mang, sự giáo dục

cup n. /kʌp/ tách, chén

cupboard n. /'kʌpbəd/ 1 loại tủ có ngăn

curb v. /kə:b/ kiềm chế, nén lại, hạn chế

cure v., n. /kjuə/ chữa trị, điều trị; cách chữa bệnh, cách điều trị; thuốc

curious adj. /'kjuəriəs/ ham muốn, tò mò, lạ lùng

curiously adv. /'kjuəriəsli/ tò mò, hiếu kỳ, lạ kỳ

curl v., n. /kə:l/ quăn, xoắn, uốn quăn, làm xoắn; sự uốn quăn

curly adj. /´kə:li/ quăn, xoắn

current adj., n. /'kʌrənt/ hiện hành, phổ biến, hiện nay; dòng (nước), luống (gió)

currently adv. /'kʌrəntli/ hiện thời, hiện nay

curtain n. /'kə:tn/ màn (cửa, rạp hát, khói, sương)

curve n., v. /kə:v/ đường cong, đường vòng; cong, uốn cong, bẻ cong

curved adj. /kə:vd/ cong

custom n. /'kʌstəm/ phong tục, tục lệ, thói quen, tập quán

customer n. /´kʌstəmə/ khách hàng

customs n. /´kʌstəmz/ thuế nhập khẩu, hải quan

cut v., n. /kʌt/ cắt, chặt; sự cắt

cycle n., v. /'saikl/ chu kỳ, chu trình, vòng; quay vòng theo chu kỳ, đi xe đạp

cycling n. /'saikliŋ/ sự đi xe đạp

dad n. /dæd/ bố, cha

daily adj. /'deili/ hàng ngày

damage n., v. /'dæmidʤ/ mối hạn, điều hại, sự thiệt hại; làm hư hại, làm hỏng, gây thiệt hại

damp adj. /dæmp/ ẩm, ẩm ướt, ẩm thấp

dance n., v. /dɑ:ns/ sự nhảy múa, sự khiêu vũ; nhảy múa, khiêu vũ

dancer n. /'dɑ:nsə/ diễn viên múa, người nhảy múa

dancing n. /'dɑ:nsiɳ/ sự nhảy múa, sự khiêu vũ

danger n. /'deindʤə/ sự nguy hiểm, mối hiểm nghèo; nguy cơ, mối đe dọa

dangerous adj. /´deindʒərəs/ nguy hiểm

dare v. /deər/ dám, dám đương đầu với; thách

dark adj., n. /dɑ:k/ tối, tối tăm; bóng tối, ám muội

data n. /´deitə/ số liệu, dữ liệu

date n., v. /deit/ ngày, kỳ, kỳ hạn, thời kỳ, thời đại; đề ngày tháng, ghi niên hiệu

daughter n. /ˈdɔtər/ con gái

day n. /dei/ ngày, ban ngày

dead adj. /ded/ chết, tắt

deaf adj. /def/ điếc, làm thinh, làm ngơ

deal v., n. /di:l/ phân phát, phân phối; sự giao dịch, thỏa thuận mua bán

deal_with / giải quyết

dear adj. /diə/ thân, thân yêu, thân mến; kính thưa, thưa

death n. /deθ/ sự chết, cái chết

debate n., v. /dɪˈbeɪt/ cuộc tranh luận, cuộc tranh cãi; tranh luận, bàn cãi

debt n. /det/ nợ

decade n. /'dekeid/ thập kỷ, bộ mười, nhóm mười

decay n., v. /di'kei/ tình trạng suy tàn, suy sụp, tình trạng đổ nát

December n. (abbr. Dec.) /di'sembə/ tháng mười hai, tháng Chạp

decide v. /di'said/ quyết định, giải quyết, phân xử

decision n. /diˈsiʒn/ sự quyết định, sự giải quyết, sự phân xử

declare v. /di'kleə/ tuyên bố, công bố

decline n., v. /di'klain/ sự suy tàn, sự suy sụp; suy sụp, suy tàn

decorate v. /´dekə¸reit/ trang hoàng, trang trí

decoration n. /¸dekə´reiʃən/ sự trang hoàng, đồ trang hoàng, trang trí

decorative adj. /´dekərətiv/ để trang hoàng, để trang trí, để làm cảnh

decrease v., n. /'di:kri:s/ giảm bớt, làm suy giảm, sự giảm đi, sự giảm sút

deep adj., adv. /di:p/ sâu, khó lường, bí ẩn

deeply adv. /´di:pli/ sâu, sâu xa, sâu sắc

defeat v., n. /di'fi:t/ đánh thắng, đánh bại; sự thất bại (1 kế hoạch), sự tiêu tan (hy vọng..)

defence (BrE) (NAmE defense) n. /di'fens/ cái để bảo vệ, vật để chống đỡ, sự che chở

defend v. /di'fend/ che chở, bảo vệ, bào chữa

define v. /di'fain/ định nghĩa

definite adj. /dә'finit/ xác định, định rõ, rõ ràng

definitely adv. /'definitli/ rạch ròi, dứt khoát

definition n. /defini∫n/ sự định nghĩa, lời định nghĩa

degree n. /dɪˈgri:/ mức độ, trình độ; bằng cấp; độ

delay n., v. /dɪˈleɪ/ sự chậm trễ, sự trì hoãn, sự cản trở; làm chậm trễ

deliberate adj. /di'libәreit/ thận trọng, có tính toán, chủ tâm, có suy nghĩ cân nhắc

deliberately adv. /di´libəritli/ thận trọng, có suy nghĩ cân nhắc

delicate adj. /'delikeit/ thanh nhã, thanh tú, tế nhị, khó xử

delight n., v. /di'lait/ sự vui thích, sự vui sướng, điều thích thú; làm vui thích, làm say mê

delighted adj. /di'laitid/ vui mừng, hài lòng

deliver v. /di'livə/ cứu khỏi, thoát khỏi, bày tỏ, giãi bày

delivery n. /di'livəri/ sự phân phát, sự phân phối, sự giao hàng; sự bày tỏ, phát biếu

demand n., v. /dɪ.ˈmænd/ sự đòi hỏi, sự yêu cầu; đòi hỏi, yêu cầu

demonstrate v. /ˈdɛmənˌstreɪt/ chứng minh, giải thích; bày tỏ, biểu lộ

dentist n. /'dentist/ nha sĩ

deny v. /di'nai/ từ chối, phản đối, phủ nhận

department n. /di'pɑ:tmənt/ cục, sở, ty, ban, khoa; gian hàng, khu bày hàng

departure n. /di'pɑ:tʃə/ sự rời khỏi, sự đi, sự khởi hành

depend (on) v. /di'pend/ phụ thuộc, tùy thuộc; dựa vào, ỷ vào, trông mong vào

deposit n., v. /dɪˈpɒzɪt/ vật gửi, tiền gửi, tiền đặt cọc; gửi, đặt cọc

depress v. /di´pres/ làm chán nản, làm phiền muộn; làm suy giảm

depressed adj. /di-'prest/ chán nản, thất vọng, phiền muộn; suy yếu, đình trệ

depressing adj. /di'presiη/ làm chán nản làm thát vọng, làm trì trệ

depth n. /depθ/ chiều sâu, độ dày

derive v. /di´raiv/ nhận được từ, lấy được từ; xuất phát từ, bắt nguồn, chuyển hóa từ (from)

describe v. /dɪˈskraɪb/ diễn tả, miêu tả, mô tả

description n. /dɪˈskrɪpʃən/ sự mô tả, sự tả, sự miêu tả

desert n., v. /ˈdɛzərt/ sa mạc; công lao, giá trị; rời bỏ, bỏ trốn

deserted adj. /di'zз:tid/ hoang vắng, không người ở

deserve v. /di'zз:v/ đáng, xứng đáng

design n., v. /di´zain/ sự thiết kế, kế hoạch, đề cương. phác thảo; phác họa, thiết kế

desire n., v. /di'zaiə/ ước muốn; thèm muốn, ao ước

desk n. /desk/ bàn (học sinh, viết, làm việc)

desperate adj. /'despərit/ liều mạng, liều lĩnh; tuyệt vọng

desperately adv. /'despəritli/ liều lĩnh, liều mạng

despite prep. /dis'pait/ dù, mặc dù, bất chấp

destroy v. /dis'trɔi/ phá, phá hoại, phá huỷ, tiêu diệt, triệt phá

destruction n. /dis'trʌk∫n/ sự phá hoại, sự phá hủy, sự tiêu diệt

detail n. /n. dɪˈteɪl, ˈditeɪl ; v. dɪˈteɪl/ chi tiết

detailed adj. /'di:teild/ cặn kẽ, tỉ mỉ, nhiều chi tiết

determination n. /di,tə:mi'neiʃn/ sự xác định, sự định rõ; sự quyết định

determine v. /di'tз:min/ xác định, định rõ; quyết định

determined adj. /di´tə:mind/ đã được xác định, đã được xác định rõ

develop v. /di'veləp/ phát triển, mở rộng; trình bày, bày tỏ

development n. /di’velәpmәnt/ sự phát triển, sự trình bày, sự bày tỏ

device n. /di'vais/ kế sách; thiết bị, dụng cụ, máy móc

devote v. /di'vout/ hiến dâng, dành hết cho

devoted adj. /di´voutid/ hiến cho, dâng cho, dành cho; hết lòng, nhiệt tình

diagram n. /ˈdaɪəˌgræm/ biểu đồ

diamond n. /´daiəmənd/ kim cương

diary n. /'daiəri/ sổ nhật ký; lịch ghi nhớ

dictionary n. /'dikʃənəri/ từ điển

die v. /daɪ/ chết, từ trần, hy sinh

diet n. /'daiət/ chế độ ăn uống, chế độ ăn kiêng

difference n. /ˈdɪfərəns, ˈdɪfrəns/ sự khác nhau

different adj. /'difrзnt/ khác, khác biệt, khác nhau

differently adv. /'difrзntli/ khác, khác biệt, khác nhau

difficult adj. /'difik(ə)lt/ khó, khó khăn, gay go

difficulty n. /'difikəlti/ sự khó khăn, nỗi khó khăn, điều cản trở

dig v. /dɪg/ đào bới, xới

dinner n. /'dinə/ bữa trưa, chiều

direct adj., v. /di'rekt; dai'rekt/ trực tiếp, thẳng, thẳng thắn; gửi, viết cho ai, điều khiển

direction n. /di'rek∫n/ sự điều khiển, sự chỉ huy

directly adv. /dai´rektli/ trực tiếp, thẳng

director n. /di'rektə/ giám đốc, người điều khiển, chỉ huy

dirt n. /də:t/ đồ bẩn thỉu, đồ dơ bẩn, vật rác rưởi

dirty adj. /´də:ti/ bẩn thỉu, dơ bẩn

disabled adj. /dis´eibld/ bất lực, không có khă năng

disadvantage n. /ˌdɪsədˈvæntɪdʒ, ˌdɪsədˈvɑntɪdʒ/ sự bất lợi, sự thiệt hại

disagree v. /¸disə´gri:/ bất đồng, không đồng ý, khác, không giống; không hợp

disagreement n. /¸disəg´ri:mənt/ sự bất đồng, sự không đồng ý, sự khác nhau

disappear v. /disə'piə/ biến mất, biến đi

disappoint v. /ˌdɪsəˈpɔɪnt/ không làm thỏa ước nguyện, ý mong đợi; thất ước, làm thất bại

disappointed adj. /,disз'pointid/ thất vọng

disappointing adj. /¸disə´pɔintiη/ làm chán ngán, làm thất vọng

disappointment n. /¸disə´pɔintmənt/ sự chán ngán, sự thất vọng

disapproval n. /¸disə´pru:vl/ sự phản đổi, sự không tán thành

disapprove (of) v. /¸disə´pru:v/ không tán thành, phản đối, chê

disapproving adj. /¸disə´pru:viη/ phản đối

disaster n. /di'zɑ:stə/ tai họa, thảm họa

disc (also disk, especially in NAmE) n. /disk/ đĩa

discipline n. /'disiplin/ kỷ luật

discount n. /'diskaunt/ sự bớt giá, sự chiết khấu, tiền bớt, chiết khấu

discover v. /dis'kʌvə/ khám phá, phát hiện ra, nhận ra

discovery n. /dis'kʌvəri/ sự khám phá, sự tìm ra, sự phát hiện ra

discuss v. /dis'kΛs/ thảo luận, tranh luận

discussion n. /dis'kʌʃn/ sự thảo luận, sự tranh luận

disease n. /di'zi:z/ căn bệnh, bệnh tật

disgust v., n. /dis´gʌst/ làm ghê tởm, làm kinh tởm, làm phẫn nộ

disgusted adj. /dis´gʌstid/ chán ghét, phẫn nộ

disgusting adj. /dis´gʌstiη/ làm ghê tởm, kinh tởm

dish n. /diʃ/ đĩa (đựng thức ăn)

dishonest adj. /dis´ɔnist/ bất lương, không thành thật

dishonestly adv. /dis'onistli/ bất lương, không lương thiện

disk n. /disk/ đĩa, đĩa hát

dislike v., n. /dis'laik/ sự không ưa, không thích, sự ghét

dismiss v. /dis'mis/ giải tán (quân đội, đám đông); sa thải (người làm)

display v., n. /dis'plei/ bày tỏ, phô trương, trưng bày; sự bày ra, phô bày, trưng bày

dissolve v. /dɪˈzɒlv/ tan rã, phân hủy, giải tán

distance n. /'distəns/ khoảng cách, tầm xa

distinguish v. /dis´tiηgwiʃ/ phân biệt, nhận ra, nghe ra

distribute v. /dis'tribju:t/ phân bổ, phân phối, sắp xếp, phân loại

distribution n. /,distri'bju:ʃn/ sự phân bổ, sự phân phối, phân phát, sự sắp xếp

district n. /'distrikt/ huyện, quận

disturb v. /dis´tə:b/ làm mất yên tĩnh, làm náo động, quấy rầy

disturbing adj. /dis´tə:biη/ xáo trộn

divide v. /di'vaid/ chia, chia ra, phân ra

division n. /dɪ'vɪʒn/ sự chia, sự phân chia, sự phân loại

divorce n., v. /di´vɔ:s/ sự ly dị

divorced adj. /di'vo:sd/ đã ly dị

do v., auxiliary v. /du:, du/ làm

doctor n. (abbr. Dr, NAmE Dr.) /'dɔktə/ bác sĩ y khoa, tiến sĩ

document n. /'dɒkjʊmənt/ văn kiện, tài liệu, tư liệu

dog n. /dɔg/ chó

dollar n. /´dɔlə/ đô la Mỹ

domestic adj. /də'mestik/ vật nuôi trong nhà, (thuộc) nội trợ, quốc nội

dominate v. /ˈdɒməˌneɪt/ chiếm ưu thế, có ảnh hưởng, chi phối; kiềm chế

door n. /dɔ:/ cửa, cửa ra vào

dot n. /dɔt/ chấm nhỏ, điểm; của hồi môn

double adj., det., adv., n., v. /'dʌbl/ đôi, hai, kép; cái gấp đôi, lượng gấp đôi; làm gấp đôi

doubt n., v. /daut/ sự nghi ngờ, sự ngờ vực; nghi ngờ, ngờ vực

down adv., prep. /daun/ xuống

downstairs adv., adj., n. /'daun'steзz/ ở dưới nhà, ở tầng dưới; xống gác; tầng dưới

downward adj. /´daun¸wəd/ xuống, đi xuống

downwards (also downward especially in NAmE) adv. /´daun¸wədz/ xuống, đi xuống

dozen n., det. /dʌzn/ tá (12)

draft n., adj., v. /dra:ft/ bản phác thảo, sơ đồ thiết kế; phác thảo, thiết kế

drag v. /drӕg/ lôi kéo, kéo lê

drama n. /drɑː.mə/ kịch, tuồng

dramatic adj. /drə´mætik/ như kịch, như đóng kịch, thích hợp với sân khấu

dramatically adv. /drə'mætikəli/ đột ngột

draw v. /dro:/ vẽ, kéo

drawer n. /´drɔ:ə/ người vẽ, người kéo

drawing n. /'dro:iŋ/ bản vẽ, bức vẽ, sự kéo

dream n., v. /dri:m/ giấc mơ, mơ

dress n., v. /dres/ quần áo, mặc (quần áo), ăn mặc

dressed adj. / cách ăn mặc

drink n., v. /driɳk/ đồ uống; uống

drive v., n. /draiv/ lái, đua xe; cuộc đua xe (điều khiển)

driver n. /draivә(r)/ người lái xe

driving n. /'draiviɳ/ sự lái xe, cuộc đua xe

drop v., n. /drɒp/ chảy nhỏ giọt, rơi, rớt; giọt (nước, máu...)

drug n. /drʌg/ thuốc, dược phẩm; ma túy

drugstore n. (NAmE) /'drʌgstɔ:/ hiệu thuốc, cửa hàng dược phẩm

drum n. /drʌm/ cái trống, tiếng trống

drunk adj. /drʌŋk/ say rượu

dry adj., v. /drai/ khô, cạn; làm khô, sấy khô

due adj. /du, dyu/ đến kỳ hạn (trả nợ); xứng đáng, thích đáng

due_to / vì, do, tại, nhờ có

dull adj. /dʌl/ chậm hiểu, ngu đần

dump v., n. /dʌmp/ đổ rác; đống rác, nơi đổ rác

during prep. /'djuəriɳ/ trong lúc, trong thời gian

dust n., v. /dʌst/ bụi, rác; rắc (bụi, phấn), quét bụi, phủi bụi

duty n. /'dju:ti/ sự tôn kính, kính trọng; bồn phận, trách nhiệm

DVD n./ đĩa DVD (đĩa CD dung lượng lớn)

dying adj. /ˈdaɪɪŋ/ sự chết

e.g. abbr. / Viết tắt của cụm từ La tinh exempli gratia (for example)

each det., pron. /i:tʃ/ mỗi

each_other (also one another) pron. / nhau, lẫn nhau

ear n. /iə/ tai

early adj., adv. /´ə:li/ sớm

earn v. /ə:n/ kiếm (tiền), giành (phần thưởng)

earth n. /ə:θ/ đất, trái đất

ease n., v. /i:z/ sự thanh thản, sự thoải mái; làm thanh thản, làm yên tâm, làm dễ chịu

easily adv. /'i:zili/ dễ dàng

east n., adj., adv. /i:st/ hướng đông, phía đông, (thuộc) đông, ở phía đông

eastern adj. /'i:stən/ đông

easy adj. /'i:zi/ dễ dàng, dễ tính, ung dung

eat v. /i:t/ ăn

economic adj. /¸i:kə´nɔmik/ (thuộc) Kinh tế

economy n. /ɪˈkɒnəmi/ sự tiết kiệm, sự quản lý kinh tế

edge n. /edӡ/ lưỡi, cạnh sắc

edition n. /i'diʃn/ nhà xuất bản, sự xuất bản

editor n. /´editə/ người thu thập và xuất bản, chủ bút

educate v. /'edju:keit/ giáo dục, cho ăn học; rèn luyện

educated adj. /'edju:keitid/ được giáo dục, được đào tạo

education n. /,edju:'keiʃn/ sự giáo dục, sự rèn luyện (kỹ năng)

effect n. /i'fekt/ hiệu ứng, hiệu quả, kết quả

effective adj. /'ifektiv/ có kết quả, có hiệu lực

effectively adv. /i'fektivli/ có kết quả, có hiệu lực

efficient adj. /i'fiʃənt/ có hiệu lực, có hiệu quả

efficiently adv. /i'fiʃəntli/ có hiệu quả, hiệu nghiệm

effort n. /´efə:t/ sự cố gắng, sự nỗ lực

egg n. /eg/ trứng

either det., pron., adv. /´aiðə/ mỗi, một; cũng phải thế

elbow n. /elbou/ khuỷu tay

elderly adj. /´eldəli/ có tuổi, cao tuổi

elect v. /i´lekt/ bầu, quyết định

election n. /i´lekʃən/ sự bầu cử, cuộc tuyển cử

electric adj. /ɪˈlɛktrɪk/ (thuộc) điện, có điện, phát điện

electrical adj. /i'lektrikəl/ (thuộc) điện

electricity n. /ilek'trisiti/ điện, điện lực; điện lực học

electronic adj. /ɪlɛkˈtrɒnɪk, ˌilɛkˈtrɒnɪk/ (thuộc) điện tử

elegant adj. /´eligənt/ thanh lịch, tao nhã

element n. /ˈɛləmənt/ yếu tôd, nguyên tố

elevator n. (NAmE) /ˈɛləˌveɪtər/ máy nâng, thang máy

else adv. /els/ khác, nữa; nếu không

elsewhere adv. /¸els´wɛə/ ở một nơi nào khác

email (also e-mail) n., v. /'imeil/ thư điện tử; gửi thư điện tử

embarrass v. /im´bærəs/ lúng túng, làm ngượng nghịu; làm rắc rối, gây khó khăn

embarrassed adj. /im´bærəst/ lúng túng, bối rối, ngượng; mang nợ

embarrassing adj. /im´bærəsiη/ làm lúng túng, ngăn trở

embarrassment n. /im´bærəsmənt/ sự lúng túng, sự bối rối

emerge v. /i´mə:dʒ/ nổi lên, hiện ra; nổi bật lên

emergency n. /i'mз:dЗensi/ tình trạng khẩn cấp

emotion n. /i'moƱʃ(ә)n/ xự xúc động, sự cảm động, mối xác cảm

emotional adj. /i´mouʃənəl/ cảm động, xúc động, xúc cảm; dễ cảm động, dễ xúc cảm

emotionally adv. /i´mouʃənəli/ xúc động

emphasis n. /´emfəsis/ sự nhấn mạnh, tầm quan trọng

emphasize (BrE also -ise) v. /ˈɛmfəˌsaɪz/ nhấn mạnh, làm nổi bật

empire n. /'empaiə/ đế chế, đế quốc

employ v. /im'plɔi/ dùng, thuê ai làm gì

employee n. /¸emplɔi´i:/ người lao động, người làm công

employer n. /em´plɔiə/ chủ, người sử dụng lao động

employment n. /im'plɔimənt/ sự thuê mướn

empty adj., v. /'empti/ trống, rỗng; đổ, dốc; uống, làm cạn

enable v. /i'neibl/ làm cho có thể, có khả năng; cho phép ai làm gì

encounter v., n. /in'kautә/ chạm chán, bắt gặp; sự chạm trán, sự bắt gặp

encourage v. /in'kΔridЗ/ động viên, ủng hộ, giúp đỡ, làm can đảm, mạnh dạn

encouragement n. /in´kʌridʒmənt/ niềm cổ vũ, động viên, khuyến khích, sự làm can đảm

end n., v. /end/ giới hạn, sự kết thúc; kết thúc, chấm dứt

ending n. /´endiη/ sự kết thúc, sự chấm dứt; phần cuối, kết cục

enemy n. /'enәmi/ kẻ thù, quân địch

energy n. /ˈɛnərdʒi/ năng lượng, nghị lực, sinh lực

engage v. /in'geidʤ/ hứa hẹn, cam kết, đính ước

engaged adj. /in´geidʒd/ đã đính ước, đã hứa hôn; đã có người

engine n. /en'ʤin/ máy, động cơ

engineer n. /endʒi'niər/ kỹ sư

engineering n. /,enʤɪ'nɪərɪŋ/ nghề kỹ sư, công việc của kỹ sư

enjoy v. /in'dЗoi/ thưởng thức, thích thú cái gì, được hưởng, có được

enjoyable adj. /in´dʒɔiəbl/ thú vị, thích thú

enjoyment n. /in´dʒɔimənt/ sự thích thú, sự có được, được hưởng

enormous adj. /i'nɔ:məs/ to lớn, khổng lồ

enough det., pron., adv. /i'nʌf/ đủ

enquiry n. /in'kwaiәri/ sự điều tra, sự thẩm vấn

ensure v. /ɛnˈʃʊər, ɛnˈʃɜr/ bảo đảm, chắc chắn

enter v. /´entə/ đi vào, gia nhập

entertain v. /,entə'tein/ giải trí, tiếp đón, chiêu đãi

entertainer n. /¸entə´teinə/ người quản trò, người tiếp đãi, chiêu đãi

entertaining adj. /,entə'teiniɳ/ giải trí

entertainment n. /entə'teinm(ə)nt/ sự giải trí, sự tiếp đãi, chiêu đãi

enthusiasm n. /ɛnˈθuziˌæzəm/ sự hăng hái, sự nhiệt tình

enthusiastic adj. /ɛnˌθuziˈæstɪk/ hăng hái, say mê, nhiệt tình

entire adj. /in'taiə/ toàn thể, toàn bộ

entirely adv. /in´taiəli/ toàn vẹn, trọn vẹn, toàn bộ

entitle v. /in'taitl/ cho tiêu đề, cho tên (sách); cho quyền làm gì

entrance n. /'entrəns/ sự đi vào, sự nhậm chức

entry n. /ˈɛntri/ sự ghi vào sổ sách, sự đi vào, sự tiếp nhận (pháp lý)

envelope n. /'enviloup/ phong bì

environment n. /in'vaiərənmənt/ môi trường, hoàn cảnh xung quanh

environmental adj. /in,vairən'mentl/ thuộc về môi trường

equal adj., n., v. /´i:kwəl/ ngang, bằng; người ngang hàng, ngang tài, sức; bằng, ngang

equally adv. /'i:kwзli / bằng nhau, ngang bằng

equipment n. /i'kwipmənt/ trang, thiết bị

equivalent adj., n. /i´kwivələnt/ tương đương; từ, vật tương đương

error n. /'erə/ lỗi, sự sai sót, sai lầm

escape v., n. /is'keip/ trốn thoát, thoát khỏi; sự trốn thoát, lỗi thoát

especially adv. /is'peʃəli/ đặc biệt là, nhất là

essay n. /ˈɛseɪ/ bài tiểu luận

essential adj., n. /əˈsɛnʃəl/ bản chất, thực chất, cốt yếu; yếu tố cần thiết

essentially adv. /e¸senʃi´əli/ về bản chất, về cơ bản

establish v. /ɪˈstæblɪʃ/ lập, thành lập

estate n. /ɪˈsteɪt/ tài sản, di sản, bất động sản

estimate n., v. /'estimit - 'estimeit/ sự ước lượng, đánh giá; ước lượng, đánh giá

etc. (full form et cetera) /et setərə/ vân vân

euro n. /´ju:rou/ đơn vị tiền tệ của liên minh châu Âu

even adv., adj. /'i:vn/ ngay cả, ngay, lại còn; bằng phẳng, điềm đạm, ngang bằng

evening n. /'i:vniɳ/ buổi chiều, tối

event n. /i'vent/ sự việc, sự kiện

eventually adv. /i´ventjuəli/ cuối cùng

ever adv. /'evә(r)/ từng, từ trước tới giờ

every det. /'evәri/ mỗi, mọi

everyone (also everybody) pron. /´evri¸wʌn/ mọi người

everything pron. /'evriθiɳ/ mọi vật, mọi thứ

everywhere adv. /´evri¸weə/ mọi nơi

evidence n. /'evidəns/ điều hiển nhiên, điều rõ ràng

evil adj., n. /'i:vl/ xấu, ác; điều xấu, điều ác, điều tai hại

exact adj. /ig´zækt/ chính xác, đúng

exactly adv. /ig´zæktli/ chính xác, đúng đắn

exaggerate v. /ig´zædʒə¸reit/ cường điệu, phóng đại

exaggerated adj. /ig'zædЗзreit/ cường điệu, phòng đại

exam n. /ig´zæm/ viết tắt của Examination (xem nghĩa phía dưới)

examination /ig¸zæmi´neiʃən/ n. sự thi cử, kỳ thi

examine v. /ɪgˈzæmɪn/ thẩm tra, khám xét, hỏi han (thí sinh)

example n. /ig´za:mp(ə)l/ thí dụ, ví dụ

excellent adj. /ˈeksələnt/ xuất sắc, xuất chúng

except prep., conj. /ik'sept/ trừ ra, không kể; trừ phi

exception n. /ik'sepʃn/ sự trừ ra, sự loại ra

exchange v., n. /iks´tʃeindʒ/ trao đổi; sự trao đổi

excite v. /ik'sait/ kích thích, kích động

excited adj. /ɪkˈsaɪtɪd/ bị kích thích, bị kích động

excitement n. /ik´saitmənt/ sự kích thích, sự kích động

exciting adj. /ik´saitiη/ hứng thú, thú vị

exclude v. /iks´klu:d/ ngăn chạn, loại trừ

excluding prep. /iks´klu:diη/ ngoài ra, trừ ra

excuse n., v. /iks´kju:z/ lời xin lỗi, bào chữa; xin lỗi, tha thứ, tha lỗi

executive n., adj. /ɪgˈzɛkyətɪv/ sự thi hành, chấp hành; (thuộc) sự thi hành, chấp hành

exercise n., v. /'eksəsaiz/ bài tập, sự thi hành, sự thực hiện; làm, thi hành, thực hiện

exhibit v., n. /ɪgˈzɪbɪt/ trưng bày, triển lãm; vật trưng bày, vật triển lãm

exhibition n. /ˌɛksəˈbɪʃən/ cuộc triển lãm, trưng bày

exist v. /ig'zist/ tồn tại, sống

existence n. /ig'zistəns/ sự tồn tại, sự sống

exit n. /´egzit/ lỗi ra, sự đi ra, thoát ra

expand v. /iks'pænd/ mở rộng, phát triển, nở, giãn ra

expect v. /ik'spekt/ chờ đợi, mong ngóng; liệu trước

expectation n. /,ekspek'tei∫n/ sự mong chờ, sự chờ đợi

expected adj. /iks´pektid/ được chờ đợi, được hy vọng

expense n. /ɪkˈspɛns/ chi phí

expensive adj. /iks'pensiv/ đắt

experience n., v. /iks'piəriəns/ kinh nghiệm; trải qua, nếm mùi

experienced adj. /eks´piəriənst/ có kinh nghiệm, từng trải, giàu kinh nghiệm

experiment n., v. /n. ɪkˈspɛrəmənt ; v. ɛkˈspɛrəˌmɛnt/ cuộc thí nghiệm; thí nghiệm

expert n., adj. /,ekspз'ti:z/ chuyên gia; chuyên môn, thành thạo

explain v. /iks'plein/ giải nghĩa, giải thích

explanation n. /,eksplə'neiʃn/ sự giải nghĩa, giải thích

explode v. /iks'ploud/ đập tan (hy vọng...), làm nổ, nổ

explore v. /iks´plɔ:/ thăm dò, thám hiểm

explosion n. /iks'plouʤn/ sự nổ, sự phát triển ồ ạt

export v., n. /iks´pɔ:t/ xuất khẩu; hàng xuất khẩu, sự xuất khẩu

expose v. /ɪkˈspoʊz/ trưng bày, phơi bày

express v., adj. /iks'pres/ diễn tả, biểu lộ, bày tỏ; nhanh, tốc hành

expression n. /iks'preʃn/ sự diễn tả, sự bày tỏ, biểu lộ, sự diễn đạt

extend v. /iks'tend/ giơ, duỗi ra (tay, chân..); kéo dài (thời gian..), dành cho, gửi lời

extension n. /ɪkstent ʃən/ sự giơ, duỗi; sự kéo dài, sự dành cho, gửi lời

extensive adj. /iks´tensiv/ rộng rãi, bao quát

extent n. v /ɪkˈstɛnt/ quy mô, phạm vi

extra adj., n., adv. /'ekstrə/ thêm, phụ, ngoại; thứ thêm, phụ

extraordinary adj. /iks'trɔ:dnri/ đặc biệt, lạ thường, khác thường

extreme adj., n. /iks'tri:m/ vô cùng, khắc nghiệt, quá khích, cực đoan; sự quá khích

extremely adv. /iks´tri:mli/ vô cùng, cực độ

eye n. /ai/ mắt

face n., v. /feis/ mặt, thể diện; đương đầu, đối phó, đối mặt

facility n. /fəˈsɪlɪti/ điều kiện dễ dàng, sự dễ dàng, thuận lợi

fact n. /fækt/ việc, sự việc, sự kiện

factor n. /'fæktə / nhân tố

factory n. /'fæktəri/ nhà máy, xí nghiệp, xưởng

fail v. /feil/ sai, thất bại

failure n. /ˈfeɪlyər/ sự thất bại, người thất bại

faint adj. /feɪnt/ nhút nhát, yếu ớt

faintly adv. /'feintli/ nhút nhát, yếu ớt

fair adj. /feə/ hợp lý, công bằng; thuận lợi

fairly adv. /'feəli/ hợp lý, công bằng

faith n. /feiθ/ sự tin tưởng, tin cậy; niềm tin, vật đảm bảo

faithful adj. /'feiθful/ trung thành, chung thủy, trung thực

faithfully adv. /'feiθfuli/ trung thành, chung thủy, trung thực

fall_asleep / ngủ thiếp đi

fall_over / ngã lộn nhào, bị đổ

fall v., n. /fɔl/ rơi, ngã, sự rơi, ngã

false adj. /fo:ls/ sai, nhầm, giả dối

fame n. /feim/ tên tuổi, danh tiếng

familiar adj. /fəˈmiliər/ thân thiết, quen thộc

family n., adj. /ˈfæmili/ gia đình, thuộc gia đình

famous adj. /'feiməs/ nổi tiếng

fan n. /fæn/ người hâm mộ

fancy v., adj. /ˈfænsi/ tưởng tượng, cho, nghĩ rằng; tưởng tượng

far adv., adj. /fɑ:/ xa

farm n. /fa:m/ trang trại

farmer n. /'fɑ:mə(r)/ nông dân, người chủ trại

farming n. /'fɑ:miɳ/ công việc trồng trọt, đồng áng

fashion n. /'fæ∫ən/ mốt, thời trang

fashionable adj. /'fæʃnəbl/ đúng mốt, hợp thời trang

fast adj., adv. /fa:st/ nhanh

fasten v. /'fɑ:sn/ buộc, trói

fat adj., n. /fæt/ béo, béo bở; mỡ, chất béo

father n. /'fɑ:ðə/ cha (bố)

faucet n. (NAmE) /ˈfɔsɪt/ vòi (ở thùng rượu....)

fault n. /fɔ:lt/ sự thiết sót, sai sót

favour (BrE) (NAmE favor) n. /'feivз/ thiện ý, sự quý mến; sự đồng ý; sự chiếu cố

favourite (NAmE favorite) adj., n. /'feivзrit/ được ưa thích; người (vật) được ưa thích

fear n., v. /fɪər/ sự sợ hãi, e sợ; sợ, lo ngại

feather n. /'feðə/ lông chim

feature n., v. /'fi:tʃə/ nét đặt biệt, điểm đặc trưng; mô tả nét đặc biệt, đặc trưng của...

February n. (abbr. Feb.) /´februəri/ tháng 2

federal adj. /'fedərəl/ liên bang

fee n. /fi:/ tiền thù lao, học phí

feed v. /fid/ cho ăn, nuôi

feel_sick (especially BrE) / buồn nôn

feel v. /fi:l/ cảm thấy

feeling n. /'fi:liɳ/ sự cảm thấy, cảm giác

fellow n. /'felou/ anh chàng (đang yêu), đồng chí

female adj., n. /´fi:meil/ thuộc giống cái; giống cái

fence n. /fens/ hàng rào

festival n. /'festivəl/ lễ hội, đại hội liên hoan

fetch v. /fetʃ/ tìm về, đem về; làm bực mình; làm say mê, quyến rũ

fever n. /'fi:və/ cơn sốt, bệnh sốt

few det., adj., pron. /fju:/ ít,vài; một ít, một vài

field n. /fi:ld/ cánh đồng, bãi chiến trường

fight v., n. /fait/ đấu tranh, chiến đấu; sự đấu tranh, cuộc chiến đấu

fighting n. /´faitiη/ sự chiến đấu, sự đấu tranh

figure n., v. /figә(r)/ hình dáng, nhân vật; hình dung, miêu tả

file n. /fail/ hồ sơ, tài liệu

fill v. /fil/ làm đấy, lấp kín

film n., v. /film/ phim, được dựng thành phim

final adj., n. /'fainl/ cuối cùng, cuộc đấu chung kết

finally adv. /´fainəli/ cuối cùng, sau cùng

finance n., v. /fɪˈnæns, ˈfaɪnæns/ tài chính; tài trợ, cấp vốn

financial adj. /fai'næn∫l/ thuộc (tài chính)

find_out (sth) / khám phá, tìm ra

find v. /faind/ tìm, tìm thấy

fine adj. /fain/ tốt, giỏi

finely adv. /´fainli/ đẹp đẽ, tế nhị, cao thượng

finger n. /'fiɳgə/ ngón tay

finish v., n. / kết thúc, hoàn thành; sự kết thúc, phần cuối

finished adj. /ˈfɪnɪʃt/ hoàn tất, hoàn thành

fire n., v. /'faiə/ lửa; đốt cháy

firm n., adj., adv. /'fə:m/ hãng, công ty; chắc, kiên quyết, vũng vàng, mạnh mẽ

firmly adv. /´fə:mli/ vững chắc, kiên quyết

first det., ordinal number, adv., n. /fə:st/ thứ nhất, đầu tiên, trước hết; người, vật đầu tiên, thứ nhất

fish n., v. /fɪʃ/ cá, món cá; câu cá, bắt cá

fishing n. /´fiʃiη/ sự câu cá, sự đánh cá

fit v., adj. /fit/ hợp, vừa; thích hợp, xứng đáng

fix v. /fiks/ đóng, gắn, lắp; sửa chữa, sửa sang

fixed adj. / đứng yên, bất động

flag n. /'flæg/ quốc kỳ

flame n. /fleim/ ngọn lửa

flash v., n. /flæ∫/ loé sáng, vụt sáng; ánh sáng lóe lên, đèn nháy

flat adj., n. /flæt/ bằng phẳng, bẹt, nhẵn; dãy phòng, căn phòng, mặt phẳng

flavour (BrE) (NAmE flavor) n., v. /'fleivə/ vị, mùi; cho gia vị, làm tăng thêm mùi vị

flesh n. /fle∫/ thịt

flight n. /flait/ sự bỏ chạy, rút chạy; sự bay, chuyến bay

float v. /floʊt/ nổi, trôi, lơ lửng

flood n., v. /flʌd/ lụt, lũ lụtl; tràn đầy, tràn ngập

floor n. /flɔ:/ sàn, tầng (nhà)

flour n. /´flauə/ bột, bột mỳ

flow n., v. /flow/ sự chảy; chảy

flower n. /'flauə/ hoa, bông, đóa, cây hoa

flu n. /flu:/ bệnh cúm

fly v., n. /flaɪ/ bay; sự bay, quãng đường bay

flying adj., n. /´flaiiη/ biết bay; sự bay, chuyến bay

focus v., n. /'foukəs/ tập trung; trung tâm, trọng tâm (n.bóng)

fold v., n. /foʊld/ gấp, vén, xắn; nếp gấp

folding adj. /´fouldiη/ gấp lại được

follow v. /'fɔlou/ đi theo sau, theo, tiếp theo

following adj., n., prep. /´fɔlouiη/ tiếp theo, theo sau, sau đây; sau, tiếp theo

food n. /fu:d/ đồ ăn, thức, món ăn

foot n. /fut/ chân, bàn chân

football n. /ˈfʊtˌbɔl/ bóng đá

for_instance / ví dụ chẳng hạn

for prep. /fɔ:,fə/ cho, dành cho...

force n., v. /fɔ:s/ sức mạnh; ép buộc, cưỡng ép

forecast n., v. /fɔ:'kɑ:st/ sự dự đoán, dự báo; dự đoán, dự báo

foreign adj. /'fɔrin/ (thuộc) nước ngoài, từ nước ngoài, ở nước ngoài

forest n. /'forist/ rừng

forever (BrE also for ever) adv. /fə'revə/ mãi mãi

forget v. /fə'get/ quên

forgive v. /fərˈgɪv/ tha, tha thứ

fork n. /fɔrk/ cái nĩa

form n., v. /fɔ:m/ hình thể, hình dạng, hình thức; làm thành, được tạo thành

formal adj. /fɔ:ml/ hình thức

formally adv. /'fo:mзlaiz/ chính thức

former adj. /´fɔ:mə/ trước, cũ, xưa, nguyên

formerly adv. /´fɔ:məli/ trước đây, thuở xưa

formula n. /'fɔ:mjulə/ công thức, thể thức, cách thức

fortune n. /ˈfɔrtʃən/ sự giàu có, sự thịnh vượng

forward adv., adj. /ˈfɔrwərd/ ở phía trước, tiến về phía trước

found v. /faund/ (q.k of find) tìm, tìm thấy

foundation n. /faun'dei∫n/ sự thành lập, sự sáng lập; tổ chức

frame n., v. /freim/ cấu trúc, hệ thống; dàn xếp, bố trí

free adj., v., adv. /fri:/ miễn phí, tự do, giải phóng, trả tự do

freedom n. /'fri:dəm/ sự tự do; nền tự do

freely adv. /´fri:li/ tự do, thoải mái

freeze n., v. /fri:z/ sự đông lạnh, sự giá lạnh; làm đông, làm đóng băng

frequent adj. /ˈfrikwənt/ thường xuyên

frequently adv. /´fri:kwəntli/ thường xuyên

fresh adj. /freʃ/ tươi, tươi tắn

freshly adv. /´freʃli/ tươi mát, khỏe khoắn

Friday n. (abbr. Fri.) /´fraidi/ thứ Sáu

fridge n. (BrE) /fridЗ/ tủ lạnh

friend n. /frend/ người bạn

friendly adj. /´frendli/ thân thiện, thân mật

friendship n. /'frendʃipn/ tình bạn, tình hữu nghị

frighten v. /ˈfraɪtn/ làm sợ, làm hoảng sợ

frightened adj. /'fraitnd/ hoảng sợ, khiếp sợ

frightening adj. /´fraiəniη/ kinh khủng, khủng khiếp

from prep. /frɔm/,/frəm/ từ

front n., adj. /frʌnt/ mặt; đằng trước, về phía trước

frozen adj. /frouzn/ lạnh giá

fruit n. /fru:t/ quả, trái cây

fry v., n. /frai/ rán, chiên; thịt rán

fuel n. /ˈfyuəl/ chất đốt, nhiên liệu

full adj. /ful/ đầy, đầy đủ

fully adv. /´fuli/ đầy đủ, hoàn toàn

fun n., adj. /fʌn/ sự vui đùa, sự vui thích; hài hước

function n., v. /ˈfʌŋkʃən/ chức năng; họat động, chạy (máy)

fund n., v. /fʌnd/ kho, quỹ; tài trợ, tiền bạc, để tiền vào công quỹ

fundamental adj. /,fʌndə'mentl/ cơ bản, cơ sở, chủ yếu

funeral n. /ˈfju:nərəl/ lễ tang, đám tang

funny adj. /´fʌni/ buồn cười, khôi hài

fur n. /fə:/ bộ da lông thú

furniture n. /'fə:nitʃə/ đồ đạc (trong nhà)

further adj. /'fə:ðə/ xa hơn nữa; thêm nữa

further,_furthest / cấp so sánh của far

future n., adj. /'fju:tʃə/ tương lai

gain v., n. /geɪn/ lợi, lợi ích; giành được, kiếm được, đạt tới

gallon n. /'gælən/ Galông 1gl = 4, 54 lít ở Anh, 3, 78 lít ở Mỹ

gamble v., n. /'gæmbl/ đánh bạc; cuộc đánh bạc

gambling n. /'gæmbliɳ/ trò cờ bạc

game n. /geim/ trò chơi

gap n. /gæp/ đèo, lỗ hổng, kẽ hở; chỗ trống

garage n. /´gæra:ʒ/ nhà để ô tô

garbage n. (especially NAmE) /ˈgɑrbɪdʒ/ lòng, ruột (thú)

garden n. /'gɑ:dn/ vườn

gas n. /gæs/ khí, hơi đốt

gasoline n. (NAmE) /gasolin/ dầu lửa, dầu hỏa, xăng

gate n. /geit/ cổng

gather v. /'gæðə/ tập hợp; hái, lượm, thu thập

gear n. /giə/ cơ cấu, thiết bị, dụng cụ

general adj. /'ʤenər(ə)l/ chung, chung chung; tổng

generally adv. /'dʒenərəli/ nói chung, đại thể

generate v. /'dʒenəreit/ sinh, đẻ ra

generation n. /ˌdʒɛnəˈreɪʃən/ sự sinh ra, sự phát sinh ra; thế hệ, đời

generous adj. /´dʒenərəs/ rộng lượng, khoan hồng, hào phóng

generously adv. /'dʒenərəsli/ rộng lượng, hào phóng

gentle adj. /dʒentl/ hiền lành, dịu dàng, nhẹ nhàng

gentleman n. /ˈdʒɛntlmən/ người quý phái, người thượng lưu

gently adv. /'dʤentli/ nhẹ nhàng, êm ái, dịu dàng

genuine adj. /´dʒenjuin/ thành thật, chân thật; xác thực

genuinely adv. /´dʒenjuinli/ thành thật, chân thật

geography n. /dʒi´ɔgrəfi/ địa lý, khoa địa lý

get_off / ra khỏi, thoát khỏi

get_on / leo, trèo lên

get v. /get/ được, có được

giant n., adj. /ˈdʒaiənt/ người khổng lồ, người phi thường; khổng lồ, phi thường

gift n. /gift/ quà tặng

girl n. /g3:l/ con gái

girlfriend n. /'gз:lfrend/ bạn gái, người yêu

give_(sth)_up / bỏ, từ bỏ

give_birth (to) / sinh ra

give_(sth)_away / cho, phát

give_(sth)_out / chia, phân phối

give v. /giv/ cho, biếu, tặng

glad adj. /glæd/ vui lòng, sung sướng

glass n. /glɑ:s/ kính, thủy tinh, cái cốc, ly

glasses n. / kính đeo mắt

global adj. v /´gloubl/ toàn cầu, toàn thể, toàn bộ

glove n. /glʌv/ bao tay, găng tay

glue n., v. /glu:/ keo, hồ; gắn lại, dán bằng keo, hồ

go_bad / bẩn thỉu, thối, hỏng

go_down / đi xuống

go_up / đi lên

go v. /gou/ đi

go_wrong / mắc lỗi, sai lầm

goal n. /goƱl/ gôn, khung thành, bàn thắng (thể thao)

god n. /gɒd/ thần, Chúa

gold n., adj. /goʊld/ vàng; bằng vàng

good adj., n. /gud/ tốt, hay, tuyệt; điều tốt, điều thiện

good_at / tiến bộ ở

good_for / có lợi cho

good,_well /gud/,/wel/ tốt, khỏe

goodbye exclamation, n. /¸gud´bai/ tạm biệt; lời chào tạm biệt

goods n. /gudz/ của cải, tài sản, hàng hóa

govern v. /´gʌvən/ cai trị, thống trị, cầm quyền

government n. /ˈgʌvərnmənt, ˈgʌvərmənt/ chính phủ, nội các; sự cai trị

governor n. /´gʌvənə/ thủ lĩnh, chủ; kẻ thống trị

grab v. /græb/ túm lấy, vồ, chộp lấy

grade n., v. /greɪd/ điểm, điểm số; phân loại, xếp loại

gradual adj. /´grædjuəl/ dần dần, từng bước một

gradually adv. /'grædzuәli/ dần dần, từ từ

grain n. /grein/ thóc lúa, hạt, hột; tính chất, bản chất

gram n. /'græm/ đậu xanh

grammar n. /ˈgræmər/ văn phạm

grand adj. /grænd/ rộng lớn, vĩ đại

grandchild n. /´græn¸tʃaild/ cháu (của ông bà)

granddaughter n. /'græn,do:tз/ cháu gái

grandfather n. /´græn¸fa:ðə/ ông

grandmother n. /'græn,mʌðə/ bà

grandparent n. /´græn¸pɛərənts/ ông bà

grandson n. /´grænsʌn/ cháu trai

grant v., n. /grα:nt/ cho, ban, cấp; sự cho, sự ban, sự cấp

grass n. /grɑ:s/ cỏ; bãi cỏ, đồng cỏ

grateful adj. /´greitful/ biết ơn, dễ chịu, khoan khoái

grave n., adj. /greiv/ mộ, dấu huyền; trang nghiêm, nghiêm trọng

gray (NAmE) /grei/ xám, hoa râm (tóc)

great adj. /greɪt/ to, lớn, vĩ đại

greatly adv. /´greitli/ rất, lắm; cao thượng, cao cả

green adj., n. /grin/ xanh lá cây

grey (BrE) (NAmE usually gray) adj., n. / xám, hoa râm (tóc)

groceries n. /ˈgroʊsəri, ˈgroʊsri/ hàng tạp hóa

grocery (NAmE usually grocery store) n. /´grousəri/ cửa hàng tạp phẩm

ground n. /graund/ mặt đất, đất, bãi đất

group n. /gru:p/ nhóm

grow_up / lớn lên, trưởng thành

grow v. /grou/ mọc, mọc lên

growth n. /grouθ/ sự lớn lên, sự phát triển

guarantee n., v. /ˌgærənˈti/ sự bảo hành, bảo lãnh, người bảo lãnh; cam đoan, bảo đảm

guard n., v. /ga:d/ cái chắn, người bảo vệ; bảo vệ, gác, canh giữ

guess v., n. /ges/ đoán, phỏng đoán; sự đoán, sự ước chừng

guest n. /gest/ khách, khách mời

guide n., v. /gaɪd/ điều chỉ dẫn, người hướng dẫn; dẫn đường, chỉ đường

guilty adj. /ˈgɪlti/ có tội, phạm tội, tội lỗi

gun n. /gʌn/ súng

guy n. /gai/ bù nhìn, anh chàng, gã

habit n. /´hæbit/ thói quen, tập quán

hair n. /heə/ tóc

hairdresser n. /'heədresə/ thợ làm tóc

half n., det., pron., adv. /hɑ:f/ một nửa, phần chia đôi, nửa giờ; nửa

hall n. /hɔ:l/ đại sảnh, tòa (thị chính), hội trường

hammer n. /'hæmə/ búa

hand n., v. /hænd/ tay, bàn tay; trao tay, truyền cho

handle v., n. /'hændl/ cầm, sờ mó; tay cầm, móc quai

hang v. /hæŋ/ treo, mắc

happen v. /'hæpən/ xảy ra, xảy đến

happily adv. /'hæpili/ sung sướng, hạnh phúc

happiness n. /'hæpinis/ sự sung sướng, hạnh phúc

happy adj. /ˈhæpi/ vui sướng, hạnh phúc

hard adj., adv. /ha:d/ cứng, rắn, hà khắc; hết sức cố gắng, tích cực

hardly adv. /´ha:dli/ khắc nghiệt, nghiêm khắc, tàn tệ, khó khăn

harm n., v. /hɑ:m/ thiệt hại, tổn hao; làm hại, gây thiệt hại

harmful adj. /´ha:mful/ gây tai hại, có hại

harmless adj. /´ha:mlis/ không có hại

hat n. /hæt/ cái mũ

hate v., n. /heit/ ghét; lòng căm ghét, thù hận

hatred n. /'heitrid/ lòng căm thì, sự căm ghét

have_to modal v. / phải (bắt buộc, có bổn phận phải)

have v., auxiliary v. /hæv, həv/ có

he pron. /hi:/ nó, anh ấy, ông ấy

head n., v. /hed/ cái đầu (người, thú); chỉ huy, lãnh đại, dẫn đầu

headache n. /'hedeik/ chứng nhức đầu

heal v. /hi:l/ chữa khỏi, làm lành

health n. /hɛlθ/ sức khỏe, thể chất, sự lành mạnh

healthy adj. /'helθi/ khỏe mạnh, lành mạnh

hear v. /hiə/ nghe

hearing n. /ˈhɪərɪŋ/ sự nghe, thính giác

heart n. /hɑ:t/ tim, trái tim

heat n., v. /hi:t/ hơi nóng, sức nóng

heating n. /'hi:tiη/ sự đốt nóng, sự làm nóng

heaven n. /ˈhɛvən/ thiên đường

heavily adv. /´hevili/ nặng, nặng nề

heavy adj. /'hevi/ nặng, nặng nề

heel n. /hi:l/ gót chân

height n. /hait/ chiều cao, độ cao; đỉnh, điểm cao

hell n. /hel/ địa ngục

hello exclamation, n. /hз'lou/ chào, xin chào; lời chào

help v., n. /'help/ giúp đỡ; sự giúp đỡ

helpful adj. /´helpful/ có ích; giúp đỡ

hence adv. /hens/ sau đây, kể từ đây; do đó, vì thế

her pron., det. /hз:/ nó, chị ấy, cô ấy, bà ấy

here adv. /hiə/ đây, ở đây

hero n. /'hiərou/ người anh hùng

hers pron. /hə:z/ cái của nó, cái của cô ấy, cái của chị ấy, cái của bà ấy

herself pron. /hə:´self/ chính nó, chính cô ta, chính chị ta, chính bà ta

hesitate v. /'heziteit/ ngập ngừng, do dự

hi exclamation /hai/ xin chào

hide v. /haid/ trốn, ẩn nấp; che giấu

high adj., adv. /hai/ cao, ở mức độ cao

highlight v., n. /ˈhaɪˌlaɪt/ làm nổi bật, nêu bật; chỗ nổi bật nhất, đẹp, sáng nhất

highly adv. /´haili/ tốt, cao; hết sức, ở mức độ cao

highway n. (especially NAmE) /´haiwei/ đường quốc lộ

hill n. /hil/ đồi

him pron. /him/ nó, hắn, ông ấy, anh ấy

himself pron. /him´self/ chính nó, chính hắn, chính ông ta, chính anh ta

hip n. /hip/ hông

hire v., n. /haiə/ thuê, cho thuê (nhà...); sự thuê, sự cho thuê

his det., pron. /hiz/ của ông ấy, của anh ấy; cái của nó, cái của ông ấy, cái của anh ấy

historical adj. /his'tɔrikəl/ lịch sử, thuộc lịch sử

history n. /´histəri/ lịch sử, sử học

hit v., n. /hit/ đánh, đấm, ném trúng; đòn, cú đấm

hobby n. /'hɒbi/ sở thích riêng

hold v., n. /hould/ cầm, nắm, giữ; sự cầm, sự nắm giữ

hole n. /'houl/ lỗ, lỗ trống; hang

holiday n. /'hɔlədi/ ngày lễ, ngày nghỉ

hollow adj. /'hɔlou/ rỗng, trống rỗng

holy adj. /ˈhoʊli/ linh thiêng; sùng đạo

home n., adv.. /hoʊm/ nhà; ở tại nhà, nước mình

homework n. /´houm¸wə:k/ bài tập về nhà (học sinh), công việc làm ở nhà

honest adj. /'ɔnist/ lương thiện, trung thực, chân thật

honestly adv. /'ɔnistli/ lương thiện, trung thực, chân thật

honour (BrE) (NAmE honor) n. /'onз/ danh dự, thanh danh, lòng kính trọng

hook n. /huk/ cái móc; bản lề; lưỡi câu

hope v., n. /houp/ hy vọng; nguồn hy vọng

horizontal adj. /,hɔri'zɔntl/ (thuộc) chân trời, ở chân trời; ngang, nằm ngang (trục hoành)

horn n. /hɔ:n/ sừng (trâu, bò...)

horror n. /´hɔrə/ điều kinh khủng, sự ghê rợn

horse n. /hɔrs/ ngựa

hospital n. /'hɔspitl/ bệnh viện, nhà thương

host n., v. /houst/ chủ nhà, chủ tiệc; dẫn (c.trình), đăng cai tổ chức (hội nghị....)

hot adj. /hɒt/ nóng, nóng bức

hotel n. /hou´tel/ khách sạn

hour n. /'auз/ giờ

house n. /haus/ nhà, căn nhà, toàn nhà

household n., adj. /´haushould/ hộ, gia đình; (thuộc) gia đình

housing n. /´hauziη/ nơi ăn chốn ở

how adv. /hau/ thế nào, như thế nào, làm sao, ra sao

however adv. /hau´evə/ tuy nhiên, tuy vậy, dù thế nào

huge adj. /hjuːdʒ/ to lớn, khổng lồ

human adj., n. /'hju:mən/ (thuộc) con người, loài người

humorous adj. /´hju:mərəs/ hài hước, hóm hỉnh

humour (BrE) (NAmE humor) n. /´hju:mə/ sự hài hước, sự hóm hỉnh

hungry adj. /'hΔŋgri/ đó

hunt v. /hʌnt/ săn, đi săn

hunting n. /'hʌntiɳ/ sự đi săn

hurry v., n. /ˈhɜri, ˈhʌri/ sự vội vàng, sự gấp rút

hurt v. /hɜrt/ làm bị thương, gây thiệt hại

husband n. /´hʌzbənd/ người chồng

i.e. abbr. / nghĩa là, tức là ( Id est)

ice_cream n./ kem

ice n. /ais/ băng, nước đá

idea n. /ai'diз/ ý tưởng, quan niệm

ideal adj., n. /aɪˈdiəl, aɪˈdil/ (thuộc) quan niệm, tư tưởng; lý tưởng

ideally adv. /aɪˈdiəli/ lý tưởng, đúng như lý tưởng

identify v. /ai'dentifai/ nhận biết, nhận ra, nhận dạng

identity n. /aɪˈdɛntɪti/ cá tính, nét nhận dạng; tính đồng nhất, giống hệt

if conj. /if/ nếu, nếu như

ignore v. /ig'no:(r)/ phớt lờ, tỏ ra không biết đến

ill adj. (especially BrE) /il/ ốm

illegal adj. /i´li:gl/ trái luật, bất hợp pháp

illegally adv. /i´li:gəli/ trái luật, bất hợp pháp

illness n. /´ilnis/ sự đau yếu, ốm, bệnh tật

illustrate v. /´ilə¸streit/ minh họa, làm rõ ý

image n. /´imidʒ/ ảnh, hình ảnh

imaginary adj. /i´mædʒinəri/ tưởng tượng, ảo

imagination n. /i,mædʤi'neiʃn/ trí tưởng tượng, sự tưởng tượng

imagine v. /i'mæʤin/ tưởng tượng, hình dung; tưởng rằng, cho rằng

immediate adj. /i'mi:djət/ lập tức, tức thì

immediately adv. /i'mi:djətli/ ngay lập tức

immoral adj. /i´mɔrəl/ trái đạo đức, luân lý; xấu xa

impact n. /ˈɪmpækt/ sự và chạm, sự tác động, ảnh hưởng

impatient adj. /im'peiʃən/ thiếu kiên nhẫn, nóng vội

impatiently adv. /im'pei∫зns/ nóng lòng, sốt ruột

implication n. /¸impli´keiʃən/ sự lôi kéo, sự liên can, điều gợi ý

imply v. /im'plai/ ngụ ý, bao hàm

import n., v. import / sự nhập, sự nhập khẩu; nhập, nhập khẩu

importance n. /im'pɔ:təns/ sự quan trọng, tầm quan trọng

important adj. /im'pɔ:tənt/ quan trọng, hệ trọng

importantly adv. /im'pɔ:təntli/ quan trọng, trọng yếu

impose v. /im'pouz/ đánh (thuế...), bắt gánh vác; đánh tráo, lợi dụng

impossible adj. /im'pɔsəbl/ không thể làm được, không thể xảy ra

impress v. /im'pres/ ghi, khắc, in sâu vào; gây ấn tượng, làm cảm động

impressed adj. / được ghi, khắc, in sâu vào

impression n. /ɪmˈprɛʃən/ ấn tượng, cảm giác; sự in, đóng dấu

impressive adj. /im'presiv/ gấy ấn tượng mạnh; hùng vĩ, oai vệ

improve v. /im'pru:v/ cải thiện, cái tiến, mở mang

improvement n. /im'pru:vmənt/ sự cái thiện, sự cải tiến, sự mở mang

in_a_hurry / vội vàng, hối hả, gấp rút

in_addition (to) / thêm vào

in_advance / trước, sớm

in_case (of) / nếu......

in_charge of / phụ trách

in_common / sự chung, của chung

in_control (of) / trong sự điều khiển của

in_detail / tường tận, tỉ mỉ

in_exchange (for) / trong việc trao đổi về

in_favour_/_favor (of) / ủng hộ cái gì (to be in favour of something )

in_front_(of) / ở phía trước

in_general / nói chung, đại khái

in_honor_of / để tỏ lòng tôn kính, trân trọng đối với

in_memory_of / sự tưởng nhớ

in_order_to / hợp lệ

in prep., adv. /in/ ở, tại, trong; vào

in_public / giữa công chúng, công khai

in_the_end / cuối cùng, về sau

inability n. /¸inə´biliti/ sự bất lực, bất tài

inch n. /intʃ/ insơ (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 2, 54 cm)

incident n. /´insidənt/ việc xảy ra, việc có liên quan

include v. /in'klu:d/ bao gồm, tính cả

including prep. /in´klu:diη/ bao gồm, kể cả

income n. /'inkəm/ lợi tức, thu nhập

increase v., n. /in'kri:s/or/'inkri:s/ tăng, tăng thêm; sự tăng, sự tăng thêm

increasingly adv. /in´kri:siηli/ tăng thêm

indeed adv. /ɪnˈdid/ thật vậy, quả thật

independence n. /,indi'pendəns/ sự độc lập, nền độc lập

independent adj. /,indi'pendənt/ độc lập

independently adv. /,indi'pendзntli/ độc lập

index n. /'indeks/ chỉ số, sự biểu thị

indicate v. /´indikeit/ chỉ, cho biết; biểu thị, trình bày ngắn gọn

indication n. /,indi'kei∫n/ sự chỉ, sự biểu thị, sự biểu lộ

indirect adj. /¸indi´rekt/ gián tiếp

indirectly adv. /,indi'rektli/ gián tiếp

individual adj., n. /indivídʤuəl/ riêng, riêng biệt; cá nhân

indoor adj. /´in¸dɔ:/ trong nhà

indoors adv. /¸in´dɔ:z/ ở trong nhà

industrial adj. /in´dʌstriəl/ (thuộc) công nghiệp, kỹ nghệ

industry n. /'indəstri/ công nghiệp, kỹ nghệ

inevitable adj. /in´evitəbl/ không thể tránh được, chắc chắn xảy ra; vẫn thường thấy, nghe

inevitably adv. /in’evitəbli/ chắc chắn

infect v. /in'fekt/ nhiễm, tiêm nhiễm, đầu độc, lan truyền

infected adj. / bị nhiễm, bị đầu độc

infection n. /in'fekʃn/ sự nhiễm, sự đầu độc

infectious adj. /in´fekʃəs/ lây, nhiễm

influence n., v. /ˈɪnfluəns/ sự ảnh hưởng, sự tác dụng; ảnh hưởng, tác động

inform v. /in'fo:m/ báo cho biết, cung cấp tin tức

informal adj. /in´fɔ:məl/ không chính thức, không nghi thức

information n. /,infə'meinʃn/ tin tức, tài liệu, kiến thức

ingredient n. /in'gri:diәnt/ phần hợp thành, thành phần

initial adj., n. /i'ni∫зl/ ban đầu, lúc đầu; chữ đầu (của 1 tên gọi)

initially adv. /i´niʃəli/ vào lúc ban đầu, ban đầu

initiative n. /ɪˈnɪʃiətɪv, ɪˈnɪʃətɪv/ bước đầu, sự khởi đầu

injure v. /in'dӡә(r)/ làm tổn thương, làm hại, xúc phạm

injured adj. /´indʒə:d/ bị tổn thương, bị xúc phạm

injury n. /'indʤəri/ sự làm tổn thương, làm hại; điều hại, điều tổn hại

ink n. /iηk/ mực

inner adj. /'inə/ ở trong, nội bộ; thân cận

innocent adj. /'inəsnt/ vô tội, trong trắng, ngây thơ

insect n. /'insekt/ sâu bọ, côn trùng

insert v. /'insə:t/ chèn vào, lồng vào

inside prep., adv., n., adj. /'in'said/ mặt trong, phía, phần trong; ở trong, nội bộ

insist (on) v. /in'sist/ cứ nhất định, cứ khăng khăng

install v. /in'stɔ:l/ đặt (hệ thống máy móc, thiết bị...)

instance n. /'instəns/ thí dị, ví dụ; trường hợp cá biệt

instead adv. /in'sted/ để thay thế

instead_of / thay cho

institute n. /ˈ´institju:t/ viện, học viện

institution n. /UK,insti'tju:ʃn ; US,insti'tu:ʃn/ sự thành lập, lập; cơ quan, trụ sở

instruction n. /ɪn'strʌkʃn/ sự dạy, tài liệu cung cấp

instrument n. /'instrumənt/ dụng cụ âm nhạc khí

insult v., n. /'insʌlt/ lăng mạ, xỉ nhục; lời lăng mạ, sự xỉ nhục

insulting adj. /in´sʌltiη/ lăng mạ, xỉ nhục

insurance n. /in'ʃuərəns/ sự bảo hiểm

intelligence n. /in'telidʒəns/ sự hiểu biết, trí thông minh

intelligent adj. /in,teli'dЗen∫зl/ thông minh, sáng trí

intend v. /in'tend/ ý định, có ý định

intended adj. /in´tendid/ có ý định, có dụng ý

intention n. /in'tenʃn/ ý định, mục đích

interest n., v. /ˈɪntərest/, or /ˈɪntrest/ sự thích thú, sự quan tâm, chú ý; làm quan tâm, làm chú ý

interested adj. / có thích thú, có quan tâm, có chú ý

interesting adj. /'intristiŋ/ làm thích thú, làm quan tâm, làm chú ý

interior n., adj. /in'teriə/ phần trong, phía trong; ở trong, ở phía trong

internal adj. /in'tə:nl/ ở trong, bên trong, nội địa

international adj. /intə'næʃən(ə)l/ quốc tế

internet n. /'intə,net/ liên mạng

interpret v. /in'tз:prit/ giải thích

interpretation n. /in,tə:pri'teiʃn/ sự giải thích

interrupt v. /ɪntǝ'rʌpt/ làm gián đoạn, ngắt lời

interruption n. /,intə'rʌp∫n/ sự gián đoạn, sự ngắt lời

interval n. /ˈɪntərvəl/ khoảng (k-t.gian), khoảng cách

interview n., v. /'intəvju:/ cuộc phỏng vấn, sự gặp mặt; phỏng vấn, nói chuyện riêng

into prep. /'intu/, or /'intə/ vào, vào trong

introduce v. /'intrədju:s/ giới thiệu

introduction n. /¸intrə´dʌkʃən/ sự giới thiệu, lời giới thiệu

invent v. /in'vent/ phát minh, sáng chế

invention n. /ɪnˈvɛnʃən/ sự phát minh, sự sáng chế

invest v. /in'vest/ đầu tư

investigate v. /in'vestigeit/ điều tra, nghiên cứu

investigation n. /in¸vesti´geiʃən/ sự điều tra, nghiên cứu

investment n. /in'vestmənt/ sự đầu tư, vốn đầu tư

invitation n. /,invi'teiʃn/ lời mời, sự mời

invite v. /in'vait / mời

involve v. /ɪnˈvɒlv/ bao gồm, bao hàm; thu hút, dồn tâm trí

involved_in / để hết tâm trí vào

involvement n. /in'vɔlvmənt/ sự gồm, sự bao hàm; sự để, dồn hết tâm trí vào

iron n., v. /aɪən / sắt; bọc sắt

irritate v. /´iri¸teit/ làm phát cáu, chọc tức

irritated adj. /'iriteitid/ tức giận, cáu tiết

irritating adj. /´iriteitiη/ làm phát cáu, chọc tức

island n. /´ailənd/ hòn đảo

issue n., v. /ɪʃuː; BrE also ɪsjuː/ sự phát ra, sự phát sinh; phát hành, đưa ra

it pron., det. /it/ cái đó, điều đó, con vật đó

item n. /'aitəm/ tin tức; khoản.., món..., tiết mục

its det. /its/ của cái đó, của điều đó, của con vật đó; cái của điều đó, cái của con vật đó

itself pron. /it´self/ chính cái đó, chính điều đó, chính con vật đó

jacket n. /'dʤækit/ áo vét

jam n. /dʒæm/ mứt

January n. (abbr. Jan.) /'ʤænjuəri/ tháng giêng

jealous adj. /'ʤeləs/ ghen,, ghen tị

jeans n. /dЗeins/ quần bò, quần zin

jelly n. /´dʒeli/ thạch

jewellery (BrE) (NAmE jewelry) n. /'dʤu:əlri/ nữ trang, kim hoàn

job n. /dʒɔb/ việc, việc làm

join v. /ʤɔin/ gia nhập, tham gia; nối, chắp, ghép

joint adj., n. /dʒɔɪnt/ chung (giữa 2 người hoặc hơn); chỗ nối, đầu nối

jointly adv. /ˈdʒɔɪntli/ cùng nhau, cùng chung

joke n., v. /dʒouk/ trò cười, lời nói đùa; nói đùa, giễu cợt

journalist n. /´dʒə:nəlist/ nhà báo

journey n. /'dʤə:ni/ cuộc hành trình (đường bộ); quãng đường, chặng đường đi

joy n. /dʒɔɪ/ niềm vui, sự vui mừng

judge n., v. /dʒʌdʒ/ xét xử, phân xử; quan tòa, thẩm phán

judgement (also judgment especially in NAmE) n. /'dʤʌdʤmənt/ sự xét xử

juice n. /ʤu:s/ nước ép (rau, củ, quả)

July n. (abbr. Jul.) /dʒu´lai/ tháng 7

jump v., n. /dʒʌmp/ nhảy; sự nhảy, bước nhảy

June n. (abbr. Jun.) /dЗu:n/ tháng 6

junior adj., n. /´dʒu:niə/ trẻ hơn, ít tuổi hơn; người ít tuổi hơn

just adv. /dʤʌst/ đúng, vừa đủ; vừa mới, chỉ

justice n. /'dʤʌstis/ sự công bằng

justified adj. /'dʒʌstɪfaɪd/ hợp lý, được chứng minh là đúng

justify v. /´dʒʌsti¸fai/ bào chữa, biện hộ

keen adj. /ki:n/ sắc, bén

keen_on / say mê, ưa thích

keep v. /ki:p/ giữ, giữ lại

key n., adj. /ki:/ chìa khóa, khóa, thuộc (khóa)

keyboard n. /'ki:bɔ:d/ bàn phím

kick v., n. /kick/ đá; cú đá

kid n. /kid/ con dê non

kill v. /kil/ giết, tiêu diệt

killing n. /´kiliη/ sự giết chóc, sự tàn sát

kilogram (BrE also kilogramme) (also kilo) n. (abbr. kg) /´kilou¸græm/ Kilôgam

kilometre n. /´kilə¸mi:tə/ Kilômet

kind n., adj. /kaind/ loại, giống; tử tế, có lòng tốt

kindly adv. /´kaindli/ tử tế, tốt bụng

kindness n. /'kaindnis/ sự tử tế, lòng tốt

king n. /kiɳ/ vua, quốc vương

kiss v., n. /kis/ hôn, cái hôn

kitchen n. /´kitʃin/ bếp

knee n. /ni:/ đầu gối

knife n. /naif/ con dao

knit v. /nit/ đan, thêu

knitted adj. /nitid/ được đan, được thêu

knitting n. /´nitiη/ việc đan; hàng dệt kim

knock v., n. /nɔk/ đánh, đập; cú đánh

knot n. /nɔt/ cái nơ; điểm nút, điểm trung tâm

know v. /nou/ biết

knowledge n. /'nɒliʤ/ sự hiểu biết, tri thức

label n., v. /leibl/ nhãn, mác; dán nhãn, ghi mác

laboratory,_lab n. /ˈlæbrəˌtɔri/ phòng thí nghiệm

labour (BrE) (NAmE labor) n. /'leibз/ lao động; công việc

lack n., v. /læk/ sự thiếu; thiếu

lacking adj. /'lækiη/ ngu đần, ngây ngô

lady n. /ˈleɪdi/ người yêu, vợ, quý bà, tiểu thư

lake n. /leik/ hồ

lamp n. /læmp/ đèn

land n., v. /lænd/ đất, đất canh tác, đất đai

landscape n. /'lændskeip/ phong cảnh

lane n. /lein/ đường nhỏ (làng, hẻm phố)

language n. /ˈlæŋgwɪdʒ/ ngôn ngữ

large adj. /la:dʒ/ rộng, lớn, to

largely adv. /´la:dʒli/ phong phú, ở mức độ lớn

last det., adv., n., v. /lɑ:st/ lầm cuối, sau cùng; người cuối cùng; cuối cùng, rốt hết; kéo dài

late adj., adv. /leit/ trễ, muộn

later adv., adj. /leɪtə(r)/ chậm hơn

latest adj., n. /leitist/ muộn nhất, chậm nhất, gần đây nhất

latter adj., n. /´lætə/ sau cùng, gần đây, mới đây

laugh v., n. /lɑ:f/ cười; tiếng cười

launch v., n. /lɔ:ntʃ/ hạ thủy (tàu); khai trương; sự hạ thủy, buổi giới thiệu sản phầm

law n. /lo:/ luật

lawyer n. /ˈlɔyər, ˈlɔɪər/ luật sư

lay v. /lei/ xếp, đặt, bố trí

layer n. /'leiə/ lớp

lazy adj. /'leizi/ lười biếng

lead /li:d/ v., n. lãnh đạo, dẫn dắt; sự lãnh đạo, sự hướng dẫn

leader n. /´li:də/ người lãnh đạo, lãnh tụ

leading adj. /´li:diη/ lãnh đạo, dẫn đầu

leaf n. /li:f/ lá cây, lá (vàng...)

league n. /li:g/ liên minh, liên hoàn

lean v. /li:n/ nghiêng, dựa, ỷ vào

learn v. /lə:n/ học, nghiên cứu

least det., pron., adv. /li:st/ tối thiểu; ít nhất

leather n. /'leðə/ da thuộc

leave_out / bỏ quên, bỏ sót

leave v. /li:v/ bỏ đi, rời đi, để lại

lecture n. /'lekt∫ә(r)/ bài diễn thuyết, bài thuyết trình, bài nói chuyện

left adj., adv., n. /left/ bên trái; về phía trái

leg n. /´leg/ chân (người, thú, bàn...)

legal adj. /ˈligəl/ hợp pháp

legally adv. /'li:gзlizm/ hợp pháp

lemon n. /´lemən/ quả chanh

lend v. /lend/ cho vay, cho mượn

length n. /leɳθ/ chiều dài, độ dài

less det., pron., adv. /les/ nhỏ bé, ít hơn; số lượng ít hơn

lesson n. /'lesn/ bài học

let v. /lεt/ cho phép, để cho

letter n. /'letə/ thư; chữ cái, mẫu tự

level n., adj. /'levl/ trình độ, cấp, vị trí; bằng, ngang bằng

library n. /'laibrəri/ thư viện

licence (BrE) (NAmE license) n. /ˈlaɪsəns/ bằng, chứng chỉ, bằng cử nhân; sự cho phép

license v. /'laisзns/ cấp chứng chỉ, cấp bằng, cho phép

lid n. /lid/ nắp, vung (xoong, nồi..); mi mắt (eyelid)

lie v., n. /lai/ nói dối; lời nói dối, sự dối trá

life n. /laif/ đời, sự sống

lift v., n. /lift/ giơ lên, nhấc lên; sự nâng, sự nhấc lên

light n., adj., v. /lait/ ánh sáng; nhẹ, nhẹ nhàng; đốt, thắp sáng

lightly adv. /´laitli/ nhẹ nhàng

like prep., v., conj. /laik/ giống như; thích; như

likely adj., adv. /´laikli/ có thể đúng, có thể xảy ra, có khả năng; có thể, chắc vậy

limit n., v. /'limit/ giới hạn, ranh giới; giới hạn, hạn chế

limited adj. /ˈlɪmɪtɪd/ hạn chế, có giới hạn

line n. /lain/ dây, đường, tuyến

link n., v. /lɪɳk/ mắt xích, mối liên lạc; liên kết, kết nối

lip n. /lip/ môi

liquid n., adj. /'likwid/ chất lỏng; lỏng, êm ái, du dương, không vững

list n., v. /list/ danh sách; ghi vào danh sách

listen (to) v. /'lisn/ nghe, lắng nghe

literature n. /ˈlɪtərətʃər/ văn chương, văn học

litre n. /´li:tə/ lít

little adj., det., pron., adv. /'lit(ә)l/ nhỏ, bé, chút ít; không nhiều; một chút

live v, adj., adv. /liv/ sống, hoạt động

lively adj. /'laivli/ sống, sinh động

living adj. /'liviŋ/ sống, đang sống

load n., v. /loud/ gánh nặng, vật nặng; chất, chở

loan n. /ləʊn/ sự vay mượn

local adj. /'ləʊk(ə)l/ địa phương, bộ phận, cục bộ

locally adv. /ˈloʊkəli/ có tính chất địa phương, cục bộ

locate v. /loʊˈkeɪt/ xác định vị trí, định vị

located adj. /loʊˈkeɪtid/ định vị

location n. /louk´eiʃən/ vị trí, sự định vị

lock v., n. /lɔk/ khóa; khóa

logic n. /'lɔdʤik/ lô gic

logical adj. /'lɔdʤikəl/ hợp lý, hợp logic

lonely adj. /´lounli/ cô đơn, bơ vơ

long adj., adv. /lɔɳ/ dài, xa; lâu

look_after (especially BrE)/ trông nom, chăm sóc

look_at / nhìn, ngắm, xem

look_for / tìm kiếm

look_forward / to mong đợi cách hân hoan

look v., n. /luk/ nhìn; cái nhìn

loose adj. /lu:s/ lỏng, không chặt

loosely adv. /´lu:sli/ lỏng lẻo

lord n. /lɔrd/ Chúa, vua

lorry n. (BrE) /´lɔ:ri/ xe tải

lose v. /lu:z/ mất, thua, lạc

loss n. /lɔs, lɒs/ sự mất, sự thua

lost adj. /lost/ thua, mất

lot,_a_lot_(of),_lots_(of) pron., det., adv. /lɒt/ số lượng lớn; rất nhiều

loud adj., adv. /laud/ to, inh ỏi, ầm ĩ; to, lớn (nói)

loudly adv. /'laudili/ ầm ĩ, inh ỏi

love n., v. /lʌv/ tình yêu, lòng yêu thương; yêu, thích

lovely adj. /ˈlʌvli/ đẹp, xinh xắn, có duyên

lover n. /´lʌvə/ người yêu, người tình

low adj., adv. /lou/ thấp, bé, lùn

loyal adj. /'lɔiəl/ trung thành, trung kiên

luck n. /lʌk/ may mắn, vận may

lucky adj. /'lʌki/ gặp may, gặp may mắn, hạnh phúc

luggage n. (especially BrE) /'lʌgiʤ/ hành lý

lump n. /lΛmp/ cục, tảng, miếng; cái bướu

lunch n. /lʌntʃ/ bữa ăn trưa

lung n. /lʌη/ phổi

machine n. /mə'ʃi:n/ máy, máy móc

machinery n. /mə'ʃi:nəri/ máy móc, thiết bị

mad adj. /mæd/ điên, mất trí; bực điên người

magazine n. /,mægə'zi:n/ tạp chí

magic n., adj. /'mæʤik/ ma thuật, ảo thuật; (thuộc) ma thuật, ảo thuật

mail n., v. /meil/ thư từ, bưu kiện; gửi qua bưu điện

main adj. /mein/ chính, chủ yếu, trọng yếu nhất

mainly adv. /´meinli/ chính, chủ yếu, phần lớn

maintain v. /mein´tein/ giữ gìn, duy trì, bảo vệ

major adj. /ˈmeɪdʒər/ lớn, nhiều hơn, trọng đại, chủ yếu

majority n. /mə'dʒɔriti/ phần lớn, đa số, ưu thế

make_friends (with) / kết bạn với

make_fun_of / đùa cợt, chế giễu, chế nhạo

make_(sth)_up / làm thành, cấu thành, gộp thành

make_sure / chắc chắn, làm cho chắc chắn

make v., n. /meik/ làm, chế tạo; sự chế tạo

make-up n. /´meik¸ʌp/ đồ hóa trang, son phấn

male adj., n. /meil/ trai, trống, đực; con trai, đàn ông, con trống, đực

mall n. (especially NAmE) /mɔ:l/ búa

man n. /mæn/ con người; đàn ông

manage v. /'mæniʤ/ quản lý, trông nom, điều khiển

management n. /'mænidʒmənt/ sự quản lý, sự trông nom, sự điều khiển

manager n. /ˈmænɪdʒər/ người quản lý, giám đốc

manner n. /'mænз/ cách, lối, kiểu; dáng, vẻ, thái độ

manufacture v., n. /,mænju'fæktʃə/ sự chế tạo

manufacturer n. /¸mæni´fæktʃərə/ người chế tạo, người sản xuất

manufacturing n. /¸mænju´fæktʃəriη/ sự sản xuất, sự chế tạo

many det., pron. /'meni/ nhiều

map n. /mæp/ bản đồ

march v., n. / tháng ba, diễu hành, hành quân; cuộc hành quân, cuộc diễu hành

mark n., v. /mɑ:k/ dấu, nhãn, nhãn mác; đánh dấu, ghi dấu

market n. /'mɑ:kit/ chợ, thị trường

marketing n. /'mα:kitiη/ ma-kết-tinh

marriage n. /ˈmærɪdʒ/ sự cưới xin, sự kết hôn, lễ cưới

married adj. /´mærid/ cưới, kết hôn

marry v. /'mæri/ cưới (vợ), lấy (chồng)

mass n., adj. /mæs/ khối, khối lượng; quần chúng, đại chúng

massive adj. /'mæsiv/ to lớn, đồ sộ

master n. /'mɑ:stə/ chủ, chủ nhân, thầy giáo, thạc sĩ

match n., v. /mætʃ/ trận thi đấu, đối thủ, địch thủ; đối chọi, sánh được

matching adj. /´mætʃiη/ tính địch thù, thi đấu

mate n., v. /meit/ bạn, bạn nghề; giao phối

material n., adj. /mə´tiəriəl/ nguyên vật liệu; vật chất, hữu hình

mathematics (also maths BrE, math NAmE) n. /,mæθi'mætiks/ toán học, môn toán

matter n., v. /'mætə/ chất, vật chất; có ý nghĩa, có tính chất quan trọng

maximum adj., n. /´mæksiməm/ cực độ, tối đa; trị số cực đại, lượng cực đại, cực độ

may modal v. /mei/ có thể, có lẽ

May n. /mei/ tháng 5

maybe adv. /´mei¸bi:/ có thể, có lẽ

mayor n. /mɛə/ thị trưởng

me pron. /mi:/ tôi, tao, tớ

meal n. /mi:l/ bữa ăn

mean v. /mi:n/ nghĩa, có nghĩa là

meaning n. /'mi:niɳ/ ý, ý nghĩa

means n. /mi:nz/ của cải, tài sản, phương tiện

meanwhile adv. /miːn.waɪl/ trong lúc đó, trong lúc ấy

measure v., n. /'meʤə/ đo, đo lường; sự đo lường, đơn vị đo lường

measurement n. /'məʤəmənt/ sự đo lường, phép đo

meat n. /mi:t/ thịt

media n. /´mi:diə/ phương tiện truyền thông đại chúng

medical adj. /'medikə/ (thuộc) y học

medicine n. /'medisn/ y học, y khoa; thuốc

medium adj., n. /'mi:djəm/ trung bình, trung, vừa; sự trung gian, sự môi giới

meet v. /mi:t/ gặp, gặp gỡ

meeting n. /'mi:tiɳ/ cuộc mít tinh, cuộc biểu tình

melt v. /mɛlt/ tan ra, chảy ra; làm tan chảy ra

member n. /'membə/ thành viên, hội viên

membership n. /'membəʃip/ tư cách hội viên, địa vị hội viên

memory n. /'meməri/ bộ nhớ, trí nhớ, kỉ niệm

mental adj. /'mentl/ (thuộc) trí tuệ, trí óc; mất trí

mentally adv. /´mentəli/ về mặt tinh thần

mention v. /'menʃn/ kể ra, nói đến, đề cập

menu n. /'menju/ thực đơn

mere adj. /miə/ chỉ là

merely adv. /'miәli/ chỉ, đơn thuần

mess n. /mes/ tình trạng bừa bộn, tình trạng lộn xộn; người nhếch nhác, bẩn thỉu

message n. /ˈmɛsɪdʒ/ tin nhắn, thư tín, điện thông báo, thông điệp

metal n. /'metl/ kim loại

method n. /'meθəd/ phương pháp, cách thức

metre (BrE) (NAmE meter) n. /´mi:tə/ mét

midday n. /´mid´dei/ trưa, buổi trưa

middle n., adj. /'midl/ giữa, ở giữa

midnight n. /'midnait/ nửa đêm, 12h đêm

might modal v. /mait/ qk. may có thể, có lẽ

mild adj. /maɪld/ nhẹ, êm dịu, ôn hòa

mile n. /mail/ dặm (đo lường)

military adj. /'militəri/ (thuộc) quân đội, quân sự

milk n. /milk/ sữa

milligram (BrE also milligramme) n. (abbr. mg) /´mili¸græm/ mi-li-gam

millimetre (NAmE millimeter) n. (abbr. mm) /´mili¸mi:tə/ mi-li-met

mind n., v. /maid/ tâm trí, tinh thần, trí tuệ; chú ý, để ý, chăm sóc, quan tâm

mine pron., n. / của tôi

mineral n., adj. /ˈmɪnərəl, ˈmɪnrəl/ công nhân, thợ mỏ; khoáng

minimum adj., n. /'miniməm/ tối thiểu; số lượng tối thiểu, mức tối thiểu

minister n. /´ministə/ bộ trưởng

ministry n. /´ministri/ bộ

minor adj. /´mainə/ nhỏ hơn, thứ yếu, không quan trọng

minority n. /mai´nɔriti/ phần ít, thiểu số

minute n. /'minit/ phút

mirror n. /ˈmɪrər/ gương

Miss n. /mis/ cô gái, thiếu nữ

miss v., n. /mis/ lỡ, trượt; sự trượt, sự thiếu vắng

missing adj. /´misiη/ vắng, thiếu, thất lạc

mistake n., v. /mis'teik/ lỗi, sai lầm, lỗi lầm; phạm lỗi, phạm sai lầm

mistaken adj. /mis´teiken/ sai lầm, hiểu lầm

mix v., n. /miks/ pha, trộn lẫn; sự pha trộn

mixed adj. /mikst/ lẫn lộn, pha trộn

mixture n. /ˈmɪkstʃər/ sự pha trộn, sự hỗn hợp

mobile adj. /'məʊbail; 'məʊbi:l/ chuyển động, di động

mobile_phone (also mobile) n. (BrE) / điện thoại đi động

model n. /ˈmɒdl/ mẫu, kiểu mẫu

modern adj. /'mɔdən/ hiện đại, tân tiến

moment n. /'məum(ə)nt/ chốc, lát

Monday n. (abbr. Mon.) /'mʌndi/ thứ 2

money n. /'mʌni/ tiền

monitor n., v. /'mɔnitə/ lớp trưởng, màn hình máy tính; nghe, ghi phát thanh, giám sát

month n. /mʌnθ/ tháng

mood n. /mu:d/ lối, thức, điệu

moon n. /mu:n/ mặt trăng

moral adj. /ˈmɔrəl, ˈmɒrəl/ (thuộc) đạo đức, luân lý, phẩm hạnh; có đạo đức

morally adv. / có đạo đức

more det., pron., adv. /mɔ:/ hơn, nhiều hơn

moreover adv. /mɔ:´rouvə/ hơn nữa, ngoài ra, vả lại

morning n. /'mɔ:niɳ/ buổi sáng

most det., pron., adv. /moust/ lớn nhất, nhiều nhất; nhất, hơn cả

mostly adv. /´moustli/ hầu hết, chủ yếu là

mother n. /'mΔðз/ mẹ

motion n. /´mouʃən/ sự chuyển động, sụ di động

motor n. /´moutə/ động cơ mô tô

motorcycle (BrE also motorbike) n. /'moutə,saikl/ xe mô tô

mount v., n. /maunt/ leo, trèo; núi

mountain n. /ˈmaʊntən/ núi

mouse n. /maus - mauz/ chuột

mouth n. /mauθ - mauð/ miệng

move v., n. /mu:v/ di chuyển, chuyển động; sự di chuyển, sự chuyển động

movement n. /'mu:vmənt/ sự chuyển động, sự hoạt động; cử động, động tác

movie n. (especially NAmE) /´mu:vi/ phim xi nê

movie_theater n. (NAmE) / rạp chiếu phim

moving adj. /'mu:viɳ/ động, hoạt động

Mr. (BrE) (also Mr. NAmE, BrE) abbr. / ông

Mrs. (BrE) (also Mrs. NAmE, BrE) abbr. / bà (đã có chồng)

Ms. (BrE) (also Ms. NAmE, BrE) abbr. / bà

much det., pron., adv. /mʌtʃ/ nhiều, lắm

mud n. /mʌd/ bùn

multiply v. /'mʌltiplai/ nhân lên, làm tăng lên nhiều lần; sinh sôi nảy nở

mum n. /mʌm/ mẹ

murder n., v. /'mə:də/ tội giết người, tội ám sát; giết người, ám sát

muscle n. /'mʌsl/ cơ, bắp thịt

museum n. /mju:´ziəm/ bảo tàng

music n. /'mju:zik/ nhạc, âm nhạc

musical adj. /ˈmyuzɪkəl/ (thuộc) nhạc, âm nhạc; du dương, êm ái

musician n. /mju:'ziʃn/ nhạc sĩ

must modal v. /mʌst/ phải, cần, nên làm

my det. /mai/ của tôi

myself pron. /mai'self/ tự tôi, chính tôi

mysterious adj. /mis'tiəriəs/ thần bí, huyền bí, khó hiểu

mystery n. /'mistəri/ điều huyền bí, điều thần bí

nail n. /neil/ móng (tay, chân) móng vuốt

naked adj. /'neikid/ trần, khỏa thân, trơ trụi

name n., v. /neim/ tên; đặt tên, gọi tên

narrow adj. /'nærou/ hẹp, chật hẹp

nation n. /'nei∫n/ dân tộc, quốc gia

national adj. /'næʃən(ə)l/ (thuộc) quốc gia, dân tộc

natural adj. /'nætʃrəl/ (thuộc) tự nhiên, thiên nhiên

naturally adv. /'næt∫rəli/ vốn, tự nhiên, đương nhiên

nature n. /'neitʃə/ tự nhiên, thiên nhiên

navy n. /'neivi/ hải quân

near adj., adv., prep. /niə/ gần, cận; ở gần

nearby adj., adv. /´niə¸bai/ gần

nearly adv. /´niəli/ gần, sắp, suýt

neat adj. /ni:t/ sạch, ngăn nắp; rành mạch

neatly adv. /ni:tli/ gọn gàng, ngăn nắp

necessarily adv. /´nesisərili/ tất yếu, nhất thiết

necessary adj. /'nesəseri/ cần, cần thiết, thiết yếu

neck n. /nek/ cổ

need v., modal v., n. /ni:d/ cần, đòi hỏi; sự cần

needle n. /´ni:dl/ cái kim, mũi nhọn

negative adj. /´negətiv/ phủ định

neighbour (BrE) (NAmE neighbor) n. /'neibə/ hàng xóm

neighbourhood (BrE) (NAmE neighborhood) n. /´neibəhud/ hàng xóm, làng giềng

neither det., pron., adv. /'naiðə/ không này mà cũng không kia

nephew n. /´nevju:/ cháu trai (con anh, chị, em)

nerve n. /nɜrv/ khí lực, thần kinh, can đảm

nervous adj. /ˈnɜrvəs/ hoảng sợ, dễ bị kích thích, hay lo lắng

nervously adv. /'nз:vзstli/ bồn chồn, lo lắng

nest n., v. /nest/ tổ, ổ; làm tổ

net n. /net/ lưới, mạng

network n. /'netwə:k/ mạng lưới, hệ thống

never adv. /'nevə/ không bao giờ, không khi nào

nevertheless adv. /,nevəðə'les/ tuy nhiên, tuy thế mà

new adj. /nju:/ mới, mới mẻ, mới lạ

newly adv. /´nju:li/ mới

news n. /nju:z/ tin, tin tức

newspaper n. /'nju:zpeipə/ báo

next adj., adv., n. /nekst/ sát, gần, bên cạnh; lần sau, tiếp nữa

next_to prep. / gần

nice adj. /nais/ đẹp, thú vị, dễ chịu

nicely adv. /´naisli/ thú vị, dễ chịu

niece n. /ni:s/ cháu gái

night n. /nait/ đêm, tối

no exclamation, det. /nou/ không

nobody (also no one) pron. /'noubədi/ không ai, không người nào

noise n. /nɔiz/ tiếng ồn, sự huyên náo

noisily adv. /´nɔizili/ ồn ào, huyên náo

noisy adj. /´nɔizi/ ồn ào, huyên náo

none pron. /nʌn/ không ai, không người, vật gì

nonsense n. /´nɔnsəns/ lời nói vô lý, vô nghĩa

nor conj., adv. /no:/ cũng không

normal adj., n. /'nɔ:məl/ thường, bình thường; tình trạng bình thường

normally adv. /'no:mзli/ thông thường, như thường lệ

north n., adj., adv. /nɔ:θ/ phía bắc, phương bắc

northern adj. /'nɔ:ðən/ Bắc

nose n. /nouz/ mũi

not adv. /nɔt/ không

note n., v. /nout/ lời ghi, lời ghi chép; ghi chú, ghi chép

nothing pron. /ˈnʌθɪŋ/ không gì, không cái gì

notice n., v. /'nәƱtis/ thông báo, yết thị; chú ý, để ý, nhận biết

noticeable adj. /ˈnoʊtɪsəbəl/ đáng chú ý, đáng để ý

novel n. /ˈnɒvəl/ tiểu thuyết, truyện

November n. (abbr. Nov.) /nou´vembə/ tháng 11

now adv. /nau/ bây giờ, hiện giờ, hiện nay

nowhere adv. /´nou¸wɛə/ không nơi nào, không ở đâu

nuclear adj. /'nju:kliз/ (thuộc) hạt nhân

number (abbr. No., no.) n. /´nʌmbə/ số

nurse n. /nə:s/ y tá

nut n. /nʌt/ quả hạch; đầu

o’clock adv. /klɔk/ đúng giờ

obey v. /o'bei/ vâng lời, tuân theo, tuân lệnh

object n., v. /n. ˈɒbdʒɪkt, ˈɒbdʒɛkt ; v. əbˈdʒɛkt/ vật, vật thể; phản đối, chống lại

objective n., adj. /əb´dʒektiv/ mục tiêu, mục đích; (thuộc) mục tiêu, khách quan

observation n. /obzә:'vei∫(ә)n/ sự quan sát, sự theo dõi

observe v. /əbˈzə:v/ quan sát, theo dõi

obtain v. /əb'tein/ đạt được, giành được

obvious adj. /'ɒbviəs/ rõ ràng, rành mạch, hiển nhiên

obviously adv. /'ɔbviəsli/ một cách rõ ràng, có thể thấy được

occasion n. /əˈkeɪʒən/ dịp, cơ hội

occasionally adv. /з'keiЗnзli/ thỉnh thoảng, đôi khi

occupied adj. /'ɔkjupaid/ đang sử dụng, đầy (người)

occupy v. /'ɔkjupai/ giữ, chiếm lĩnh, chiếm giữ

occur v. /ə'kə:/ xảy ra, xảy đến, xuất hiện

ocean n. /'əuʃ(ə)n/ đại dương

October n. (abbr. Oct.) /ɔk´toubə/ tháng 10

odd adj. /ɔd/ kỳ quặc, kỳ cục, lẻ (số)

oddly adv. /´ɔdli/ kỳ quặc, kỳ cục, lẻ (số)

of_course / dĩ nhiên

of prep. /ɔv/, or /əv/ của

off adv., prep. /ɔ:f/ tắt; khỏi, cách, rời

offence (BrE) (NAmE offense) n. /ə'fens/ sự vi phạm, sự phạm tội

offend v. /ə´fend/ xúc phạm, làm bực mình, làm khó chịu

offensive adj. /ə´fensiv/ sự tấn công, cuộc tấn công

offer v., n. /´ɔfə/ biếu, tặng, cho; sự trả giá

office n. /'ɔfis/ cơ quan, văn phòng, bộ

officer n. /´ɔfisə/ viên chức, cảnh sát, sĩ quan

official adj., n. /ə'fiʃəl/ (thuộc) chính quyền, văn phòng; viên chức, công chức

officially adv. /ə'fi∫əli/ một cách trịnh trọng, một cách chính thức

often adv. /'ɔ:fn/ thường, hay, luôn

oh exclamation /ou/ chao, ôi chao, chà, này..

oil n. /ɔɪl/ dầu

OK (also okay) exclamation, adj., adv. /əʊkei/ đồng ý, tán thành

old adj. /ould/ già

old-fashioned adj. / lỗi thời

on_behalf_of_sb / thay mặt cho ai, nhân danh ai

on_board / trên tàu thủy

on prep., adv. /on/ trên, ở trên; tiếp tục, tiếp diễn

on_purpose / cố tình, cố ý, có chủ tâm

on_sb’s_behalf (BrE) (NAmE in behalf of sb, in sb’s behalf) / nhân danh cá nhân ai

once adv., conj. /wʌns/ một lần; khi mà, ngay khi, một khi

one number, det., pron. /wʌn/ một; một người, một vật nào đó

onion n. /ˈʌnjən/ củ hành

only adj., adv. /'ounli/ chỉ có 1, duy nhất; chỉ, mới

onto prep. /´ɔntu/ về phía trên, lên trên

open adj., v. /'oupən/ mở, ngỏ; mở, bắt đầu, khai mạc

opening n. /´oupniη/ khe hở, lỗ; sự bắt đầu, sự khai mạc, lễ khánh thành

openly adv. /´oupənli/ công khai, thẳng thắn

operate v. /'ɔpəreit/ hoạt động, điều khiển

operation n. /,ɔpə'reiʃn/ sự hoạt động, quá trình hoạt động

opinion n. /ə'pinjən/ ý kiến, quan điểm

opponent n. /əpəʊ.nənt/ địch thủ, đối thủ, kẻ thù

opportunity n. /ˌɒpərˈtunɪti, ˌɒpərˈtyunɪti/ cơ hội, thời cơ

oppose v. /əˈpoʊz/ đối kháng, đối chọi, đối lập; chống đối, phản đối

opposed to /ə´pouzd/ chống lại, phản đối

opposing adj. /з'pouziη/ tính đối kháng, đối chọi

opposite adj., adv., n., prep. /'ɔpəzit/ đối nhau, ngược nhau; trước mặt, đối diện; điều trái ngược

opposition n. /¸ɔpə´ziʃən/ sự đối lập, sự đối nhau; sự chống lại, sự phản đối; phe đối lập

option n. /'ɔpʃn/ sự lựa chọn

orange n., adj. /ɒrɪndʒ/ quả cam; có màu da cam

order n., v. /'ɔ:də/ thứ, bậc; ra lệnh

ordinary adj. /'o:dinәri/ thường, thông thường

organ n. /'ɔ:gən/ đàn óoc gan

organization (BrE also -isation) n. /,ɔ:gənai'zeiʃn/ tổ chức, cơ quan; sự tổ chức

organize (BrE also -ise) v. /´ɔ:gə¸naiz/ tổ chức, thiết lập

organized adj. /'o:gзnaizd/ có trật tự, ngăn nắp, được sắp xếp, được tổ chức

origin n. /'ɔridӡin/ gốc, nguồn gốc, căn nguyên

original adj., n. /ə'ridʒənl/ (thuộc) gốc, nguồn gốc, căn nguyên; nguyên bản

originally adv. /ə'ridʒnəli/ một cách sáng tạo, mới mẻ, độc đáo; khởi đầu, đầu tiên

other adj., pron. /ˈʌðər/ khác

otherwise adv. /´ʌðə¸waiz/ khác, cách khác; nếu không thì...; mặt khác

ought_to modal v. /ɔ:t/ phải, nên, hẳn là

our det. /auə/ của chúng ta, thuộc chúng ta, của chúng tôi, của chúng mình

ours pron. /auəz/ của chúng ta, thuộc chúng ta, của chúng tôi, của chúng mình

ourselves pron. /´awə´selvz/ bản thân chúng ta, bản thân chúng tôi, bản thân chúng mình; tự chúng mình

out (of) adv., prep. /aut/ ngoài, ở ngoài, ra ngoài

outdoor adj. /'autdɔ:/ ngoài trời, ở ngoài

outdoors adv. /¸aut´dɔ:z/ ở ngoài trời, ở ngoài nhà

outer adj. / ở phía ngoài, ở xa hơn

outline v., n. /´aut¸lain/ vẽ, phác tảo; đường nét, hình dáng, nét ngoài

output n. /'autput/ sự sản xuất; sản phẩm, sản lượng

outside n., adj., prep., adv. /'aut'said/ bề ngoài, bên ngoài; ở ngoài; ngoài

outstanding adj. /¸aut´stændiη/ nổi bật, đáng chú ý; còn tồn lại

oven n. /ʌvn/ lò (nướng)

over adv., prep. /'ouvə/ bên trên, vượt qua; lên, lên trên

overall adj., adv. /adv. ˈoʊvərˈɔl ; adj. ˈoʊvərˌɔl/ toàn bộ, toàn thể; tất cả, bao gồm

overcome v. /ˌoʊvərˈkʌm/ thắng, chiến thắng, khắc phục, đánh bại (khó khăn)

owe v. /ou/ nợ, hàm ơn; có được (cái gì)

own adj., pron., v. /oun/ của chính mình, tự mình; nhận, nhìn nhận

owner n. /´ounə/ người chủ, chủ nhân

p.m. (NAmE also P.M.) abbr. /pip'emз/ quá trưa, chiều, tối

pace n. /peis/ bước chân, bước

pack v., n. /pæk/ gói, bọc; bó, gói

package n., v. /pæk.ɪdʒ/ gói đồ, bưu kiện; đóng gói, đóng kiện

packaging n. /"pækidzŋ/ bao bì

packet n. /'pækit/ gói nhỏ

page n. (abbr. p) /peidʒ/ trang (sách)

pain n. /pein/ sự đau đớn, sự đau khổ

painful adj. /'peinful/ đau đớn, đau khổ

paint n., v. /peint/ sơn, vôi màu; sơn, quét sơn

painter n. /peintə/ họa sĩ

painting n. /'peintiɳ/ sự sơn; bức họa, bức tranh

pair n. /pɛə/ đôi, cặp

palace n. /ˈpælɪs/ cung điện, lâu đài

pale adj. /peil/ taí, nhợt

pan n. /pæn - pɑ:n/ xoong, chảo

panel n. /'pænl/ ván ô (cửa, tường), pa nô

pants n. /pænts/ quần lót, đùi

paper n. /´peipə/ giấy

parallel adj. /'pærəlel/ song song, tương đương

parent n. /'peərənt/ cha, mẹ

park n., v. /pa:k/ công viên, vườn hoa; khoanh vùng thành công viên

parliament n. /'pɑ:ləmənt/ nghi viện, quốc hội

part n. /pa:t/ phần, bộ phận

particular adj. /pə´tikjulə/ riêng biệt, cá biệt

particularly adv. /pə´tikjuləli/ một cách đặc biệt, cá biệt, riêng biệt

partly adv. /´pa:tli/ đến chừng mực nào đó, phần nào đó

partner n. /'pɑ:tnə/ đối tác, cộng sự

partnership n. /´pa:tnəʃip/ sự chung phần, sự cộng tác

party n. /ˈpɑrti/ tiệc, buổi liên hoan; đảng

pass v. /´pa:s/ qua, vượt qua, ngang qua

passage n. /ˈpæsɪdʒ/ sự đi qua, sự trôi qua; hành lang

passenger n. /'pæsindʤə/ hành khách

passing n., adj. /´pa:siη/ sự đi qua, sự trôi qua; thoáng qua, ngắn ngủi

passport n. /´pa:spɔ:t/ hộ chiếu

past adj., n., prep., adv. /pɑ:st/ quá khứ, dĩ vãng; quá, qua

path n. /pɑ:θ/ đường mòn; hướng đi

patience n. /´peiʃəns/ tính kiên nhẫn, nhẫn nại, kiên trì, sự chịu đựng

patient n., adj. /'peiʃənt/ bệnh nhân; kiên nhẫn, nhẫn nại, bền chí

pattern n. /'pætə(r)n/ mẫu, khuôn mẫu

pause v., n. /pɔ:z/ tạm nghỉ, dừng; sự tạm nghỉ, sự tạm ngừng

pay_attention (to) / chú ý tới

pay v., n. /pei/ trả, thanh toán, nộp; tiền lương

payment n. /'peim(ə)nt/ sự trả tiền, số tiền trả, tiền bồi thường

peace n. /pi:s/ hòa bình, sự hòa thuận

peaceful adj. /'pi:sfl/ hòa bình, thái bình, yên tĩnh

peak n. /pi:k/ lưỡi trai; đỉnh, chóp

pen n. /pen/ bút

pence n. /pens/ đồng xu

pencil n. /´pensil/ bút chì

penny /´peni/ đồng xu

pension n. /'penʃn/ tiền trợ cấp, lương hưu

people n. /ˈpipəl/ dân tộc, dòng giống; người

pepper n. /´pepə/ hạt tiêu, cây ớt

percent (NAmE usually percent) n., adj., adv. / phần trăm

per prep. /pə:/ cho mỗi

perfect adj. /pə'fekt/ hoàn hảo

perfectly adv. /´pə:fiktli/ một cách hoàn hảo

perform v. /pə´fɔ:m/ biểu diễn; làm, thực hiện

performance n. /pə'fɔ:məns/ sự làm, sự thực hiện, sự thi hành, sự biểu diễn

performer n. /pə´fɔ:mə/ người biểu diễn, người trình diễn

perhaps adv. /pə'hæps/ có thể, có lẽ

period n. /'piəriəd/ kỳ, thời kỳ, thời gian; thời đại

permanent adj. /'pə:mənənt/ lâu dài, vĩnh cửu, thường xuyên

permanently adv. /'pə:mənəntli/ cách thường xuyên, vĩnh cửu

permission n. /pə'miʃn/ sự cho phép, giấy phép

permit v. /'pə:mit/ cho phép, cho cơ hội

person n. /ˈpɜrsən/ con người, người

personal adj. /'pə:snl/ cá nhân, tư, riêng tư

personality n. /pə:sə'næləti/ nhân cách, tính cách; nhân phẩm, cá tính

personally adv. /´pə:sənəli/ đích thân, bản thân, về phần rôi, đối với tôi

persuade v. /pə'sweid/ thuyết phục

pet n. /pet/ cơn nóng giận; vật cưng, người được yêu thích

petrol n. (BrE) /ˈpɛtrəl/ xăng dầu

phase n. /feiz/ tuần trăng; giai đoạn, thời kỳ

philosophy n. /fɪˈlɒsəfi/ triết học, triết lý

photocopy n., v. /´foutə¸kɔpi/ bản sao chụp; sao chụp

photograph n., v. (also photo n.) /´foutə¸gra:f/ ảnh, bức ảnh; chụp ảnh

photographer n. /fə´tɔgrəfə/ thợ chụp ảnh, nhà nhiếp ảnh

photography n. /fə´tɔgrəfi/ thuật chụp ảnh, nghề nhiếp ảnh

phrase n. /freiz/ câu; thành ngữ, cụm từ

physical adj. /´fizikl/ vật chất; (thuộc) cơ thể, thân thể

physically adv. /´fizikli/ về thân thể, theo luật tự nhiên

physics n. /'fiziks/ vật lý học

piano n. /'pjænou/ đàn pianô, dương cầm

pick_(sth)_up / cuốc, vỡ, xé

pick v. /pik/ cuốc (đất); đào, khoét (lỗ)

picture n. /'piktʃə/ bức vẽ, bức họa

piece n. /pi:s/ mảnh, mẩu; đồng tiền

pig n. /pig/ con lợn

pile n., v. /paɪl/ cọc, chồng, đống, pin; đóng cọc, chất chồng

pill n. /´pil/ viên thuốc

pilot n. /´paiələt/ phi công

pin n., v. /pin/ đinh ghim; ghim., kẹp

pink adj., n. /piηk/ màu hồng; hoa cẩm chướng, tình trạng tốt, hoàn hảo

pint n. /paint/ panh (= 0, 58 lít (E);=0, 473 lít (A));

pipe n. /paip/ ống dẫn (khí, nước...)

pitch n. /pit∫/ sân (chơi các môn thể thao); đầu hắc ín

pity n. /´piti/ lòng thương hại, điều đáng tiếc, đáng thương

place n., v. /pleis/ nơi, địa điểm; quảng trường

plain adj. /plein/ ngay thẳng, đơn giản, chất phác

plan n., v. /plæn/ bản đồ, kế hoạch; vẽ bản đồ, lập kế hoạch, dự kiến

plane n. /plein/ mặt phẳng, mặt bằng

planet n. /´plænit/ hành tinh

planning n. /plænniη/ sự lập kế hoạch, sự quy hoạch

plant n., v. /plænt, plɑnt/ thực vật, sự mọc lên; trồng, gieo

plastic n., adj. /'plæstik/ chất dẻo, làm bằng chất dẻo

plate n. /pleit/ bản, tấm kim loại

platform n. /'plætfɔ:m/ nền, bục, bệ; thềm, sân ga

play v., n. /plei/ chơi, đánh; sự vui chơi, trò chơi, trận đấu

player n. /'pleiз/ người chơi 1 trò chơi nào đó (nhạc cụ)

pleasant adj. /'pleznt/ vui vẻ, dễ thương; dịu dàng, thân mật

pleasantly adv. /'plezəntli/ vui vẻ, dễ thương; thân mật

please exclamation, v. /pli:z/ làm vui lòng, vừa lòng, mong... vui lòng, xin mời

pleased adj. /pli:zd/ hài lòng

pleasing adj. /´pli:siη/ mang lại niềm vui thích; dễ chịu

pleasure n. /ˈplɛʒuə(r)/ niềm vui thích, điều thích thú, điều thú vị; ý muốn, ý thích

plenty pron., adv., n., det. /'plenti/ nhiều (s.k.lượng); chỉ sự thừa; sự sung túc, sự p.phú

plot n., v. /plɔt/ mảnh đất nhở, sơ đồ, đồ thị, đồ án; vẽ sơ đồ, dựng đồ án

plug n. /plʌg/ nút (thùng, chậu, bồn...)

plus prep., n., adj., conj. /plʌs/ cộng với (số, người...); dấu cộng; cộng, thêm vào

pocket n. /'pɔkit/ túi (quần áo, trong xe hơi), túi tiền

poem n. /'pouim/ bài thơ

poetry n. /'pouitri/ thi ca; chất thơ

point n., v. point / mũi nhọn, điểm; vót, làm nhọn, chấm (câu..)

pointed adj. /´pɔintid/ nhọn, có đầu nhọn

poison n., v. /ˈpɔɪzən/ chất độc, thuốc độc; đánh thuốc độc, tẩm thuốc độc

poisonous adj. /pɔɪ.zən.əs/ độc, có chất độc, gây chết, bệnh

pole n. /poul/ người Ba Lan; cực (nam châm, trái đất...)

police n. /pə'li:s/ cảnh sát, công an

policy n. /'pol.ə si/ chính sách

polish n., v. /'pouliʃ/ nước bóng, nước láng; đánh bóng, làm cho láng

polite adj. /pəˈlaɪt/ lễ phép, lịch sự

politely adv. /pəˈlaɪtli/ lễ phép, lịch sự

political adj. /pə'litikl/ về chính trị, về chính phủ, có tính chính trị

politically adv. /pə'litikəli/ về mặt chính trị; khôn ngoan, thận trọng; sảo quyệt

politician n. /¸pɔli´tiʃən/ nhà chính trị, chính khách

politics n. /'pɔlitiks/ họat động chính trị, đời sống chính trị, quan điểm chính trị

pollution n. /pəˈluʃən/ sự ô nhiễm

pool n. /pu:l/ vũng nước; bể bơi, hồ bơi

poor adj. /puə/ nghèo

pop n., v. /pɒp; NAmE pɑːp/ tiếp bốp, phong cách dân gian hiện đại; nổ bốp

popular adj. /´pɔpjulə/ có tính đại chúng, (thuộc) nhân dân; được nhiều người ưa chuộng

population n. /,pɔpju'leiʃn/ dân cư, dân số; mật độ dân số

port n. /pɔ:t/ cảng

pose v., n. /pouz/ đưa ra, đề ra, đặt; sự đặt, đề ra

position n. /pəˈzɪʃən/ vị trí, chỗ

positive adj. /'pɔzətiv/ xác thực, rõ ràng, tích cực, lạc quan

possess v. /pә'zes/ có, chiếm hữu

possession n. /pə'zeʃn/ quyền sở hữu, vật sở hữu

possibility n. /¸pɔsi´biliti/ khă năng, triển vọng

possible adj. /'pɔsibəl/ có thể, có thể thực hiện

possibly adv. /´pɔsibli/ có lẽ, có thể, có thể chấp nhận được

post n., v. /poʊst/ thư, bưu kiện; gửi thư

post_office n. /'ɔfis/ bưu điện

pot n. /pɒt/ can, bình, lọ...

potato n. /pə'teitou/ khoai tây

potential adj., n. /pəˈtɛnʃəl/ tiềm năng; khả năng, tiềm lực

potentially adv. /pəˈtɛnʃəlli/ tiềm năng, tiềm ẩn

pound n. /paund/ pao - đơn vị đo lường

pour v. /pɔ:/ rót, đổ, giội

powder n. /'paudə/ bột, bụi

power n. /ˈpauə(r)/ khả năng, tài năng, năng lực; sức mạnh, nội lực; quyền lực

powerful adj. /´pauəful/ hùng mạnh, hùng cường

practical adj. /ˈpræktɪkəl/ thực hành; thực tế

practically adv. /´præktikəli/ về mặt thực hành; thực tế

practice n. (BrE, NAmE), v. (NAmE) /´præktis/ thực hành, thực tiễn

practise v. (BrE) /´præktis/ thực hành, tập luyện

praise n., v. /preiz/ sự ca ngợi, sự tán dương, lòng tôn kính, tôn thờ; khen ngợi, tán dương

prayer n. /prɛər/ sự cầu nguyện

precise adj. /pri´sais/ rõ ràng, chính xác; tỉ mỉ, kỹ tính

precisely adv. /pri´saisli/ đúng, chính xác, cần thận

predict v. /pri'dikt/ báo trước, tiên đoán, dự báo

prefer v. /pri'fə:/ thích hơn

preference n. /'prefərəns/ sự thích hơn, sự ưa hơn; cái được ưa thích hơn

pregnant adj. /'pregnənt/ mang thai; giàu trí tưởng tượng, sáng tạo

premises n. /'premis/ biệt thự

preparation n. /¸prepə´reiʃən/ sự sửa soạn, sự chuẩn bị

prepare v. /pri´peə/ sửa soạn, chuẩn bị

prepared adj. /pri'peəd/ đã được chuẩn bị

presence n. /'prezns/ sự hiện diện, sự có mặt; người, vât hiện diện

present adj., n., v. /(v)pri'zent/, and /(n)'prezәnt/ có mặt, hiện diện; hiện nay, hiện thời; bày tỏ, giới thiệu, trình bày

presentation n. /,prezen'teiʃn/ bài thuyết trình, sự trình diện, sự giới thiệu

preserve v. /pri'zə:v/ bảo quản, giữ gìn

president n. /´prezidənt/ hiệu trưởng, chủ tịnh, tổng thống

press n., v. /pres/ sự ép, sự nén, sự ấn; ép, nén, bóp, ấn

pressure n. /'preʃə/ sức ép, áp lực, áp suất

presumably adv. /pri'zju:məbli/ có thể được, có lẽ

pretend v. /pri'tend/ giả vờ, giả bộ, làm ra vẻ

pretty adv., adj. /'priti/ khá, vừa phải; xinh, xinh xắn;, đẹp

prevent v. /pri'vent/ ngăn cản, ngăn chặn, ngăn ngừa

previous adj. /ˈpriviəs/ vội vàng, hấp tấp; trước (vd. ngày hôm trước), ưu tiên

previously adv. /´pri:viəsli/ trước, trước đây

price n. /prais/ giá

pride n. /praid/ sự kiêu hãnh, sự hãnh diện; tính kiêu căng, tự phụ

priest n. /pri:st/ linh mục, thầy tu

primarily adv. /´praimərili/ trước hết, đầu tiên

primary adj. /'praiməri/ nguyên thủy, đầu tiên; thời cổ đại, nguyên sinh; sơ cấp, tiểu học

prime minister n. /´ministə/ thủ tướng

prince n. /prins/ hoành tử

princess n. /prin'ses/ công chúa

principle n. /ˈprɪnsəpəl/ cơ bản, chủ yếu; nguyên lý, nguyên tắc

print v., n. /print/ in, xuất bản; sự in ra

printer n. /´printə/ máy in, thợ in

printing n. /´printiη/ sự in, thuật in, kỹ sảo in

prior adj. /'praɪə(r)/ trước, ưu tiên

priority n. /prai´ɔriti/ sự ưu tế, quyền ưu tiên

prison n. /ˈprɪzən/ nhà tù

prisoner n. /ˈprɪzənə(r)/ tù nhân

private adj. /ˈpraɪvɪt/ cá nhân, riêng

privately adv. /ˈpraɪvɪtli/ riêng tư, cá nhân

prize n. /praiz/ giải, giải thưởng

probable adj. /´prɔbəbl/ có thể, có khả năng

probably adv. /´prɔbəbli/ hầu như chắc chắn

problem n. /'prɔbləm/ vấn đề, điều khó giải quyết

procedure n. /prə´si:dʒə/ thủ tục

proceed v. /proceed/ tiến lên, theo duổi, tiếp diễn

process n., v. /'prouses/ quá trình, sự tiến triển, quy trình; chế biến, gia công, xử lý

produce v. /'prɔdju:s/ sản xuất, chế tạo

producer n. /prə´dju:sə/ nhà sản xuất

product n. /´prɔdʌkt/ sản phẩm

production n. /prə´dʌkʃən/ sự sản xuất, chế tạo

profession n. /prə´feʃ(ə)n/ nghề, nghề nghiệp

professional adj., n. /prə'feʃənl/ (thuộc) nghề, nghề nghiệp; chuyên nghiệp

professor n. /prəˈfɛsər/ giáo sư, giảng viên

profit n. /ˈprɒfɪt/ thuận lợi, lợi ích, lợi nhuận

program n., v. /´prougræm/ chương trình; lên chương trình

programme n. (BrE) /´prougræm/ chương trình

progress n., v. /'prougres/ sự tiến tới, sự tiến triển; tiến bộ, tiến triển, phát triển

project n., v. /n. ˈprɒdʒɛkt, ˈprɒdʒɪkt ; v. prəˈdʒɛkt/ đề án, dự án, kế hoạch; dự kiến, kế hoạch

promise v., n. / hứa, lời hứa

promote v. /prəˈmoʊt/ thăng chức, thăng cấp

promotion n. /prə'mou∫n/ sự thăng chức, sự thăng cấp

prompt adj., v. /prɒmpt/ mau lẹ, nhanh chóng; xúi, giục, nhắc nhở

promptly adv. /´prɔmptli/ mau lẹ, ngay lập tức

pronounce v. /prəˈnaʊns/ tuyên bố, thông báo, phát âm

pronunciation n. /prə¸nʌnsi´eiʃən/ sự phát âm

proof n. /pru:f/ chứng, chứng cớ, bằng chứng; sự kiểm chứng

proper adj. /'prɔpə/ đúng, thích đáng, thích hợp

properly adv. /´prɔpəli/ một cách đúng đắn, một cách thích đáng

property n. /'prɔpəti/ tài sản, của cải; đất đai, nhà cửa, bất động sản

proportion n. /prə'pɔ:ʃn/ sự cân xứng, sự cân đối

proposal n. /prə'pouzl/ sự đề nghị, đề xuất

propose v. /prǝ'prouz/ đề nghị, đề xuất, đưa ra

prospect n. /´prɔspekt/ viễn cảnh, toàn cảnh; triển vọng, mong chờ

protect v. /prə'tekt/ bảo vệ, che chở

protection n. /prə'tek∫n/ sự bảo vệ, sự che chở

protest n., v. /ˈprəʊ.test/ sự phản đối, sự phản kháng; phản đối, phản kháng

proud adj. /praud/ tự hào, kiêu hãnh

proudly adv. /proudly/ một cách tự hào, một cách hãnh diện

prove v. /pru:v/ chứng tỏ, chứng minh

provide v. /prə'vaid/ chuẩn bị đầy đủ, dự phòng; cung cấp, chu cấp

provided (also providing) conj. /prə´vaidid/ với điều kiện là, miễn là

pub n. = publicyhouse / quán rượu, tiệm rượu

public adj., n. /'pʌblik/ chung, công cộng; công chúng, nhân dân

publication n. /ˌpʌblɪˈkeɪʃən/ sự công bố; sự xuất bản

publicity n. /pʌb'lɪsətɪ / sự công khai, sự quảng cáo

publicly adv. /'pΔblikli/ công khai, công cộng

publish v. /'pʌbli∫/ công bố, ban bố; xuất bản

publishing n. /´pʌbliʃiη/ công việc, nghề xuất bản

pull v., n. /pul/ lôi, kéo, giật; sự lôi kéo, sự giật

punch v., n. /pʌntʃ/ đấm, thụi; quả đấm, cú thụi

punish v. /'pʌniʃ/ phạt, trừng phạt

punishment n. /'pʌniʃmənt/ sự trừng phạt, sự trừng trị

pupil n. (especially BrE) /ˈpju:pl/ học sinh

purchase n., v. /'pə:t∫əs/ sự mua, sự tậu; mua, sắm, tậu

pure adj. /pjuə(r)/ nguyên chất, tinh khiết, trong lành

purely adv. /´pjuəli/ hoàn toàn, chỉ là

purple adj., n. /ˈpɜrpəl/ tía, có màu tía; màu tía

purpose n. /'pə:pəs/ mục đích, ý định

pursue v. /pә'sju:/ đuổi theo, đuổi bắt

push v., n. /puʃ/ xô đẩy; sự xô đẩy

put_(sth)_on / mặc (áo), đội (mũ), đi (giày)

put_(sth)_out / tắt, dập tắt

put v. /put/ đặt, để, cho vào

qualification n. /,kwalifi'keiSn/ phẩm chất, năng lực; khả năng chuyên môn

qualified adj. /ˈkwɒləˌfaɪd/ đủ tư cách, điều kiện, khả năng

qualify v. /'´kwɔli¸fai/ đủ khả năng, đủ tư cách, điều kiện

quality n. /'kwɔliti/ chất lượng, phẩm chất

quantity n. /ˈkwɒntɪti/ lượng, số lượng

quarter n. /'kwɔ:tə/ 1/4, 15 phút

queen n. /kwi:n/ nữ hoàng

question n., v. /ˈkwɛstʃən/ câu hỏi; hỏi, chất vấn

quick adj. /kwik/ nhanh

quickly adv. /´kwikli/ nhanh

quiet adj. /'kwaiət/ lặng, yên lặng, yên tĩnh

quietly adv. /'kwiətli/ lặng, yên lặng, yên tĩnh

quit v. /kwit/ thoát, thoát ra

quite adv. /kwait/ hoàn toàn, hầu hết

quote v. /kwout/ trích dẫn

race n., v. /reis/ loài, chủng, giống; cuộc đua; đua

racing n. /´reisiη/ cuộc đua

radio n. /´reidiou/ sóng vô tuyến, radio

rail n. /reil/ đường ray

railway (BrE) (NAmE railroad) n. /'reilwei/ đường sắt

rain n., v. /rein/ mưa, cơn mưa; mưa

raise v. /reiz/ nâng lên, đưa lên, ngẩng lên

range n. /reɪndʒ/ dãy, hàng, loại; phạm vi, trình độ

rank n., v. /ræɳk/ hàng, dãy; sắp xếp thành hàng, dãy

rapid adj. /'ræpid/ nhanh, nhanh chóng

rapidly adv. /'ræpidli / nhanh, nhanh chóng

rare adj. /reə/ hiếm, ít

rarely adv. /'reзli/ hiếm khi, ít khi

rate n., v. /reit/ tỷ lệ, tốc độ

rather adv. /'rɑ:ðə/ thà... còn hơn, thích... hơn

rather_than / hơn là

raw adj. /rɔ:/ sống (# chín), thô, còn nguyên chất

re- / tiền tố) làm lại

reach v. /ri:tʃ/ đến, đi đến, tới

react v. /ri´ækt/ tác động trở lại, phản ứng

reaction n. /ri:'ækʃn/ sự phản ứng; sự phản tác dụng

read v. /ri:d/ đọc

reader n. /´ri:də/ người đọc, độc giả

reading n. /´ri:diη/ sự đọc

ready adj. /'redi/ sẵn sàng

real adj. /riəl/ thực, thực tế, có thật

realistic adj. /ri:ə'listik; BrE also riə-/ hiện thực

reality n. /ri:'æliti/ sự thật, thực tế, thực tại

realize (BrE also -ise) v. /'riәlaiz/ thực hiện, thực hành

really adv. /'riəli/ thực, thực ra, thực sự

rear n., adj. /rɪər/ phía sau; ở đằng sau, ở đằng sau

reason n. /'ri:zn/ lý do, lý lẽ

reasonable adj. /´ri:zənəbl/ có lý, hợp lý

reasonably adv. /´ri:zənəblli/ hợp lý

recall v. /ri´kɔ:l/ gọi về, triệu hồi; nhặc lại, gợi lại

receipt n. /ri´si:t/ công thức; đơn thuốc

receive v. /ri'si:v/ nhận, lĩnh, thu

recent adj. /´ri:sənt/ gần đây, mới đây

recently adv. /´ri:səntli/ gần đây, mới đây

reception n. /ri'sep∫n/ sự nhận, sự tiếp nhận, sự đón tiếp

reckon v. /'rekən/ tính, đếm

recognition n. /,rekəg'niʃn/ sự công nhận, sự thừa nhận

recognize (BrE also -ise) v. /'rekəgnaiz/ nhận ra, nhận diện; công nhận, thừa nhận

recommend v. /rekə'mend/ giới thiệu, tiến cử; đề nghị, khuyên bảo

record n., v. /´rekɔ:d/ bản ghi, sự ghi, bản thu, sự thu; thu, ghi chép

recording n. /ri´kɔ:diη/ sự ghi, sự thu âm

recover v. /'ri:'kʌvə/ lấy lại, giành lại

red adj., n. /red/ đỏ; màu đỏ

reduce v. /ri'dju:s/ giảm, giảm bớt

reduction n. /ri´dʌkʃən/ sự giảm giá, sự hạ giá

refer_to v. / xem, tham khảo; ám chỉ, nhắc đến

reference n. /'refərəns/ sự tham khảo, hỏi ýe kiến

reflect v. /ri'flekt/ phản chiếu, phản hồi, phản ánh

reform v., n. /ri´fɔ:m/ cải cách, cải thiện, cải tạo; sự cải cách, sự cải thiện, cải tạo

refrigerator n. /ri'fridЗзreitз/ tủ lạnh

refusal n. /ri´fju:zl/ sự từ chối, sự khước từ

refuse v. /rɪˈfyuz/ từ chối, khước từ

regard v., n. /ri'gɑ:d/ nhìn, đánh giá; cái nhìn, sự quan tâm, sự chú ý (lời chúc tụng cuối thư)

regarding prep. /ri´ga:diη/ về, về việc, đối với (vấn đề...)

region n. /'ri:dʒən/ vùng, miền

regional adj. /ˈridʒənl/ vùng, địa phương

register v., n. /'redʤistə/ đăng ký, ghi vào sổ; sổ, sổ sách, máy ghi

regret v., n. /ri'gret/ đáng tiếc, hối tiếc; lòng thương tiếc, sự hối tiếc

regular adj. /'rəgjulə/ thường xuyên, đều đặn

regularly adv. /´regjuləli/ đều đặn, thường xuyên

regulation n. /¸regju´leiʃən/ sự điều chỉnh, điều lệ, quy tắc

reject v. /'ri:ʤekt/ không chấp nhận, loại bỏ, bác bỏ

relate v. /ri'leit/ kể lại, thuật lại; liên hệ, liên quan

related (to) adj. /ri'leitid/ có liên quan, có quan hệ với ai, cái gì

relation n. /ri'leiʃn/ mối quan hệ, sự liên quan, liên lạc

relationship n. /ri'lei∫әn∫ip/ mối quan hệ, mối liên lạc

relative adj., n. /'relətiv/ có liên quan đến; người có họ, đại từ quan hệ

relatively adv. /'relətivli/ có liên quan, có quan hệ

relax v. /ri´læks/ giải trí, nghỉ ngơi

relaxed adj. /ri´lækst/ thanh thản, thoải mái

relaxing adj. /ri'læksiɳ/ làm giảm, bớt căng thẳng

release v., n. /ri'li:s/ làm nhẹ, bớt, thả, phát hành; sự giải thoát, thoát khỏi, sự thả, sự phát hành

relevant adj. /´reləvənt/ thích hợp, có liên quan

relief n. /ri'li:f/ sự giảm nhẹ, sự làm cho khuây khỏa; sự trợ cấo; sự đền bù

religion n. /rɪˈlɪdʒən/ tôn giáo

religious adj. /ri'lidʒəs/ (thuộc) tôn giáo

rely on v. /ri´lai/ tin vào, tin cậy, tin tưởng vào

remain v. /riˈmein/ còn lại, vẫn còn như cũ

remaining adj. /ri´meiniη/ còn lại

remains n. /re'meins/ đồ thừa, cái còn lại

remark n., v. /ri'mɑ:k/ sự nhận xét, phê bình, sự để ý, chú ý; nhận xét, phê bình, để ý, chú ý

remarkable adj. /ri'ma:kәb(ә)l/ đáng chú ý, đáng để ý; khác thường

remarkably adv. /ri'ma:kәb(ә)li/ đáng chú ý, đáng để ý; khác thường

remember v. /rɪˈmɛmbər/ nhớ, nhớ lại

remind v. /riˈmaind/ nhắc nhở, gợi nhớ

remote adj. /ri'mout/ xa, xa xôi, xa cách

removal n. /ri'mu:vəl/ viêc di chuyển, việc dọn nhà, dời đi

remove v. /ri'mu:v/ dời đi, di chuyển

rent n., v. /rent/ sự thuê mướn; cho thuê, thuê

rented adj. /rentid/ được thuê, được mướn

repair v., n. /ri'peə/ sửa chữa, chỉnh tu; sự sửa chữa, sự chỉnh tu

repeat v. /ri'pi:t/, /ri'pi:t/ nhắc lại, lặp lại

repeated adj. /ri´pi:tid/ được nhắc lại, được lặp lại

repeatedly adv. /ri´pi:tidli/ lặp đi lặp lại nhiều lần

replace v. /rɪpleɪs/ thay thế

reply n., v. /ri'plai/ sự trả lời, sự hồi âm; trả lời, hồi âm

report v., n. /ri'pɔ:t/ báo cáo, tường trình; bản báo cáo, bản tường trình

represent v. /repri'zent/ miêu tả, hình dung; đại diện, thay mặt

representative n., adj. /,repri'zentətiv/ điều tiêu biểu, tượng trưng, mẫu; miêu tả, biểu hiện, đại diện, tượng trưng

reproduce v. /,ri:prə'dju:s/ tái sản xuất

reputation n. /,repju:'teiʃn/ sự nổi tiếng, nổi danh

request n., v. /ri'kwest/ lời thỉnh cầu, lời đề nghị, yêu cầu; thỉnh cầu, đề nghị, yêu cầu

require v. /ri'kwaiə(r)/ đòi hỏi, yêu cầu, quy định

requirement n. /rɪˈkwaɪərmənt/ nhu cầu, sự đòi hỏi; luật lệ, thủ tục

rescue v., n. /´reskju:/ giải thoát, cứu nguy; sự giải thoát, sự cứu nguy

research n. /ri'sз:tʃ/ sự nghiên cứu

reservation n. /rez.əveɪ.ʃən/ sự hạn chế, điều kiện hạn chế

reserve v., n. /ri'zЗ:v/ dự trữ, để dành, đặt trước, đăng ký trước; sự dự trữ, sự để dành…

resident n., adj. /'rezidənt/ người sinh sống, trú ngụ, khách trọ; có nhà ở, cư trú, thường trú

resist v. /ri'zist/ chống lại, phản đổi, kháng cự

resistance n. /ri´zistəns/ sự chống lại, sự phản đối, sự kháng cự

resolve v. /ri'zɔlv/ quyết định, kiên quyết (làm gì); giải quyết (vấn đề, khó khăn..)

resort n. /ri´zɔ:t/ kế sách, phương kế

resource n. /ri'so:s/ tài nguyên; kế sách, thủ đoạn

respect n., v. /riˈspekt/ sự kính trọng, sự lễ phép; tôn trọng, kính trọng, khâm phục

respond v. /ri'spond/ hưởng ứng, phản ứng lại, trả lời

response n. /rɪˈspɒns/ sự trả lời, câu trả lời, sự hưởng ứng, sự đáp lại

responsibility n. /ris,ponsз'biliti/ trách nhiệm, sự chịu trách nhiệm

responsible adj. /ri'spɔnsəbl/ chịu trách nhiệm về, chịu trách nhiệm trước ai, gì

rest n., v. /rest / sự nghỉ ngơi, lúc nghỉ; nghỉ, nghỉ ngơi

restaurant n. /´restərɔn/ nhà hàng ăn, hiệu ăn

restore v. /ris´tɔ:/ hoàn lại, trả lại; sửa chữa lại, phục hồi lại

restrict v. /ris´trikt/ hạn chế, giới hạn

restricted adj. /ris´triktid/ bị hạn chế, có giới hạn; vùng cấm

restriction n. /ri'strik∫n/ sự hạn chế, sự giới hạn

result n., v. /ri'zʌlt/ kết quả; bởi, do.. mà ra, kết quả là...

retain v. /ri'tein/ giữ lại, nhớ được

retire v. /ri´taiə / rời bỏ, rút về; thôi, nghỉ việc, về hưu

retired adj. /ri´taiəd/ ẩn dật, hẻo lánh, đã về hưu, đã nghỉ việc

retirement n. /rɪˈtaɪərmənt/ sự ẩn dật, nơi hẻo lánh, sự về hưu, sự nghỉ việc

return v., n. /ri'tə:n/ trở lại, trở về; sự trở lại, sự trở về

reveal v. /riˈvi:l/ bộc lộ, biểu lộ, tiết lộ; phát hiện, khám phá

reverse v., n. /ri'və:s/ đảo, ngược lại; điều trái ngược, mặt trái

review n., v. /ri´vju:/ sự xem lại, sự xét lại; làm lại, xem xét lại

revise v. /ri'vaiz/ đọc lại, xem lại, sửa lại, ôn lại

revision n. /ri´viʒən/ sự xem lại, sự đọc lại, sự sửa lại, sự ôn lại

revolution n. /,revə'lu:ʃn/ cuộc cách mạng

reward n., v. /ri'wɔ:d/ sự thưởng, phần thưởng; thưởng, thưởng công

rhythm n. /'riðm/ nhịp điệu

rice n. /raɪs/ gạo, thóc, cơm; cây lúa

rich adj. /ritʃ/ giàu, giàu có

rid v. /rid/ giải thoát (get rid of : tống khứ)

ride v., n. /raid/ đi, cưỡi (ngựa); sự đi, đường đi

rider n. /´raidə/ người cưỡi ngựa, người đi xe đạp

ridiculous adj. /rɪˈdɪkyələs/ buồn cười, lố bịch, lố lăng

riding n. /´raidiη/ môn thể thao cưỡi ngựa, sự đi xe (bus, điện, xe đạp)

right adj., adv., n. /rait/ thẳng, phải, tốt; ngay, đúng; điều thiện, điều phải, tốt, bên phải

rightly adv. /´raitli/ đúng, phải, có lý

ring n., v. /riɳ/ chiếc nhẫn, đeo nhẫn cho ai

rise n., v. /raiz/ sự lên, sự tăng lương, thăng cấp; dậy, đứng lên, mọc (mặt trời), thành đạt

risk n., v. /risk/ sự liều, mạo hiểm; liều

rival n., adj. /raivl/ đối thủ, địch thủ; đối địch, cạnh tranh

river n. /'rivə/ sông

road n. /roʊd/ con đường, đường phố

rob v. /rɔb/ cướp, lấy trộm

rock n. /rɔk/ đá

role n. /roul/ vai (diễn), vai trò

roll n., v. /'roul/ cuốn, cuộn, sự lăn tròn; lăn, cuốn, quấn, cuộn

romantic adj. /roʊˈmæntɪk/ lãng mạn

roof n. /ru:f/ mái nhà, nóc

room n. /rum/ phòng, buồng

root n. /ru:t/ gốc, rễ

rope n. /roʊp/ dây cáp, dây thừng, xâu, chuỗi

rough adj. /rᴧf/ gồ ghề, lởm chởm

roughly adv. /'rʌfli/ gồ ghề, lởm chởm

round adj., adv., prep., n. /raund/ tròn, vòng quanh, xung quanh

rounded adj. /´raundid/ bị làm thành tròn; phát triển đầy đủ

route n. /ru:t/ đường đi, lộ trình, tuyến đường

routine n., adj. /ru:'ti:n/ thói thường, lệ thường, thủ tục; thường lệ, thông thường

row NAmE n. /rou/ hàng, dãy

royal adj. /ˈrɔɪəl/ (thuộc) vua, nữ hoàng, hoàng gia

rub v. /rʌb/ cọ xát, xoa bóp, nghiền, tán

rubber n. /´rʌbə/ cao su

rubbish n. (especially BrE) /ˈrʌbɪʃ/ vật vô giá trị, bỏ đi, rác rưởi

rude adj. /ru:d/ bất lịch sự, thô lỗ; thô sơ, đơn giản

rudely adv. /ru:dli/ bất lịch sự, thô lỗ; thô sơ, đơn giản

ruin v., n. /ru:in/ làm hỏng, làm đổ nát, làm phá sản; sự hỏng, sự đổ nát, sự phá sản

ruined adj. /ru:ind/ bị hỏng, bị đổ nát, bị phá sản

rule n., v. /ru:l/ quy tắc, điều lệ, luật lệ; cai trị, chỉ huy, điều khiển

ruler n. /´ru:lə/ người cai trị, người trị vì; thước kẻ

rumour n. /ˈrumər/ tin đồn, lời đồn

run v., n. /rʌn/ chạy; sự chạy

runner n. /´rʌnə/ người chạy

running n. /'rʌniɳ/ sự chạy, cuộc chạy đua

rural adj. /´ruərəl/ (thuộc) nông thôn, vùng nông thôn

rush v., n. /rʌ∫/ xông lên, lao vào, xô đẩy; sự xông lên, sự lao vào, sự xô đẩy

sack n., v. /sæk/ bào tải; đóng bao, bỏ vào bao

sad adj. /sæd/ buồn, buồn bã

sadly adv. /'sædli/ một cách buồn bã, đáng buồn là, không may mà

sadness n. /'sædnis/ sự buồn rầu, sự buồn bã

safe adj. /seif/ an toàn, chắc chắn, đáng tin

safely adv. /seifli/ an toàn, chắc chắn, đáng tin

safety n. /'seifti/ sự an toàn, sự chắc chăn

sail v., n. /seil/ đi tàu, thuyền, nhổ neo; buồm, cánh buồm, chuyến đi bằng thuyền buồm

sailing n. /'seiliɳ/ sự đi thuyền

sailor n. /seilə/ thủy thủ

salad n. /'sæləd/ sa lát (xà lách trộng dầu dấm); rau sống

salary n. /ˈsæləri/ tiền lương

sale n. /seil/ việc bán hàng

salt n. /sɔ:lt/ muối

salty adj. /´sɔ:lti/ chứ vị muối, có muối, mặn

same adj., pron. /seim/ đều đều, đơn điệu; cũng như thế, vẫn cái đó

sample n. /´sa:mpl/ mẫu, hàng mẫu

sand n. /sænd/ cát

satisfaction n. /,sætis'fæk∫n/ sự làm cho thỏa mãn, toại nguyện; sự trả nợ, bồi thường

satisfied adj. /'sætisfaid/ cảm thấy hài lòng, vừa ý, thoả mãn

satisfy v. /'sætisfai/ làm thỏa mãn, hài lòng; trả (nợ), chuộc tội

satisfying adj. /'sætisfaiiη/ đem lại sự thỏa mãn, làm thỏa mãn, làm vừa ý

Saturday n. (abbr. Sat.) /'sætədi/ thứ 7

sauce n. /sɔ:s/ nước xốt, nước chấm

save v. /seiv/ cứu, lưu

saving n. /´seiviη/ sự cứu, sự tiết kiệm

say v. /sei/ nói

scale n. /skeɪl/ vảy (cá..)

scare v., n. /skɛə/ làm kinh hãi, sợ hãi, dọa; sự sợ hãi, sự kinh hoàng

scared adj. /skerd/ bị hoảng sợ, bị sợ hãi

scene n. /si:n/ cảnh, phong cảnh

schedule n., v. /´ʃkedju:l/ kế hoạch làm việc, bản liệt kê; lên thời khóa biểu, lên kế hoạch

scheme n. /ski:m/ sự sắp xếp, sự phối hợp; kế hoạch thực hiện; lược đồ, sơ đồ

school n. /sku:l/ đàn cá, bầy cá

science n. /'saiəns/ khoa học, khoa học tự nhiên

scientific adj. /,saiən'tifik/ (thuộc) khoa học, có tính khoa học

scientist n. /'saiəntist/ nhà khoa học

scissors n. /´sizəz/ cái kéo

score n., v. /skɔ:/ điểm số, bản thắng, tỷ số; đạt được, thành công, cho điểm

scratch v., n. /skrætʃ/ cào, làm xước da; sự cào, sự trầy xước da

scream v., n. /skri:m/ gào thét, kêu lên; tiếng thét, tiếng kêu to

screen n. /skrin/ màn che, màn ảnh, màn hình; phim ảnh nói chung

screw n., v. /skru:/ đinh vít, đinh ốc; bắt vít, bắt ốc

sea n. /si:/ biển

seal n., v. /si:l/ hải cẩu; săn hải cẩu

search n., v. /sə:t∫/ sự tìm kiếm, sự thăm dò, sự điều tra; tìm kiếm, thăm dò, điều tra

season n. /´si:zən/ mùa

seat n. /si:t/ ghế, chỗ ngồi

second det., ordinal number, adv., n. /ˈsɛkənd/ thứ hai, ở vị trí thứ 2, thứ nhì; người về nhì

secondary adj. /´sekəndəri/ trung học, thứ yếu

secret adj., n. /'si:krit/ bí mật; điều bí mật

secretary n. /'sekrətri/ thư ký

secretly adv. /'si:kritli/ bí mật, riêng tư

section n. /'sekʃn/ mục, phần

sector n. /ˈsɛktər/ khu vực, lĩnh vực

secure adj., v. /si'kjuə/ chắc chắn, đảm bảo; bảo đảm, giữ an ninh

security n. /siˈkiuəriti/ sự an toàn, sự an ninh

see v. /si:/ nhìn, nhìn thấy, quan sát

seed n. /sid/ hạt, hạt giống

seek v. /si:k/ tìm, tìm kiếm, theo đuổi

seem linking v. /si:m/ có vẻ như, dường như

select v. /si´lekt/ chọn lựa, chọn lọc

selection n. /si'lekʃn/ sự lựa chọn, sự chọc lọc

self n. /self/ bản thân mình

sell v. /sel/ bán

senate n. /´senit/ thượng nghi viện, ban giám hiệu

senator n. /ˈsɛnətər/ thượng nghị sĩ

send v. /send/ gửi, phái đi

senior adj., n. /'si:niə/ nhiều tuổi hơn, dành cho trẻ em trên 11t; lớn tuổi hơn, sinh viên năm cuối

sense n. /sens/ giác quan, tri giác, cảm giác

sensible adj. /'sensəbl/ có óc xét đoán; hiểu, nhận biết được

sensitive adj. /'sensitiv/ dễ bị thương, dễ bị hỏng; dễ bị xúc phạm

sentence n. /'sentəns/ câu

separate adj., v. /'seprət/ khác nhau, riêng biệt; làm rời, tách ra, chia tay

separated adj. /'seprətid/ ly thân

separately adv. /'seprətli/ không cùng nhau, thành người riêng, vật riêng

separation n. /¸sepə´reiʃən/ sự chia cắt, phân ly, sự chia tay, ly thân

September n. (abbr. Sept.) /sep´tembə/ tháng 9

series n. /ˈsɪəriz/ loạt, dãy, chuỗi

serious adj. /'siәriәs/ đứng đắn, nghiêm trang

seriously adv. /siəriəsli/ đứng đắn, nghiêm trang

servant n. /'sə:vənt/ người hầu, đầy tớ

serve v. /sɜ:v/ phục vụ, phụng sự

service n. /'sə:vis/ sự phục vụ, sự hầu hạ

session n. /'seʃn/ buổi họp, phiên họp, buổi, phiên

set_fire_to / đốt cháy cái gì

set n., v. /set/ bộ, bọn, đám, lũ; đặt để, bố trí

settle v. /ˈsɛtl/ giải quyết, dàn xếp, hòa giải, đặt, bố trí

several det., pron. /'sevrəl/ vài

severe adj. /səˈvɪər/ khắt khe, gay gắt (thái độ, cư xử); giản dị, mộc mạc (kiểu cách, trang phục)

severely adv. /sə´virli/ khắt khe, gay gắt (thái độ, cư xử); giản dị, mộc mạc (kiểu cách, trang phục)

sew v. /soʊ/ may, khâu

sewing n. /´souiη/ sự khâu, sự may vá

sex n. /seks/ giới, giống

sexual adj. /'seksjuəl/ giới tính, các vấn đề sinh lý

sexually adv. /'sekSJli/ giới tính, các vấn đề sinh lý

shade n. /ʃeid/ bóng, bóng tối

shadow n. /ˈʃædəu/ bóng, bóng tối, bóng râm, bóng mát

shake v., n. /ʃeik/ rung, lắc, giũ; sự rung, sự lắc, sự giũ

shall modal v. /ʃæl/ dự đoán tương lai: sẽ

shallow adj. /ʃælou/ nông, cạn

shame n. /ʃeɪm/ sự xấu hổ, thẹn thùng, sự ngượng

shape n., v. /ʃeip/ hình, hình dạng, hình thù

shaped adj. /ʃeipt/ có hình dáng được chỉ rõ

share v., n. /ʃeə/ đóng góp, tham gia, chia sẻ; phần đóng góp, phần tham gia, phần chia sẻ

sharp adj. /ʃɑrp/ sắc, nhọn, bén

sharply adv. /ʃɑrpli/ sắc, nhọn, bén

shave v. /ʃeiv/ cạo (râu), bào, đẽo (gỗ)

she pron. /ʃi:/ nó, bà ấy, chị ấy, cô ấy...

sheep n. /ʃi:p/ con cừu

sheet n. /ʃi:t/ chăn, khăn trải giường; lá, tấm, phiến, tờ

shelf n. /ʃɛlf/ kệ, ngăn, giá

shell n. /ʃɛl/ vỏ, mai; vẻ bề ngoài

shelter n., v. /'ʃeltə/ sự nương tựa, sự che chở, sự ẩn náu; che chở, bảo vệ

shift v., n. /ʃift/ đổi chỗ, dời chỗ, chuyển, giao; sự thay đổi, sự luân phiên

shine v. /ʃain/ chiếu sáng, tỏa sáng

shiny adj. /'∫aini/ sáng chói, bóng

ship n. /ʃɪp/ tàu, tàu thủy

shirt n. /ʃɜːt/ áo sơ mi

shock n., v. /Sok/ sự đụng chạm, va chạm, sự kích động, sự choáng; chạm mạnh, va mạnh, gây sốc

shocked adj. /Sok/ bị kích động, bị va chạm, bị sốc

shocking adj. /´ʃɔkiη/ gây ra căm phẫn, tồi tệ, gây kích động

shoe n. /ʃu:/ giày

shoot v. /ʃut/ vụt qua, chạy qua, ném, phóng, bắn; đâm ra, trồi ra

shooting n. /'∫u:tiη/ sự bắn, sự phóng đi

shop n., v. /ʃɔp/ cửa hàng; đi mua hầng, đi chợ

shopping n. /'ʃɔpiɳ/ sự mua sắm

short adj. /ʃɔ:t/ ngắn, cụt

shortly adv. /´ʃɔ:tli/ trong thời gian ngắn, sớm

shot n. /ʃɔt/ đạn, viên đạn

should modal v. /ʃud, ʃəd, ʃd/ nên

shoulder n. /'ʃouldə/ vai

shout v., n. /ʃaʊt/ hò hét, reo hò; sự la hét, sự hò reo

show v., n. /ʃou/ biểu diễn, trưng bày; sự biểu diễn, sự bày tỏ

shower n. /´ʃouə/ vòi hoa sen, sự tắm vòi hoa sen

shut v., adj. /ʃʌt/ đóng, khép, đậy; tính khép kín

shy adj. /ʃaɪ/ nhút nhát, e thẹn

sick adj. /sick/ ốm, đau, bệnh

side n. /said/ mặt, mặt phẳng

sideways adj., adv. /´saidwə:dz/ ngang, từ một bên; sang bên

sight n. /sait/ cảnh đẹp; sự nhìn

sign n., v. /sain/ dấu, dấu hiệu, kí hiệu; đánh dấu, viết ký hiệu

signal n., v. /'signəl/ dấu hiệu, tín hiệu; ra hiệu, báo hiệu

signature n. /ˈsɪgnətʃər, ˈsɪgnəˌtʃʊər/ chữ ký

significant adj. /sɪgˈnɪfɪkənt/ nhiều ý nghĩa, quan trọng

significantly adv. /sig'nifikəntli/ đáng kể

silence n. /ˈsaɪləns/ sự im lặng, sự yên tĩnh

silent adj. /ˈsaɪlənt/ im lặng, yên tĩnh

silk n. /silk/ tơ, chỉ, lụa

silly adj. /´sili/ ngớ ngẩn, ngu ngốc, khờ dại

silver n., adj. /'silvə/ bạc, đồng bạc; làm bằng bạc, trắng như bạc

similar adj. /´similə/ giống như, tương tự như

similarly adv. /´similəli/ tương tự, giống nhau

simple adj. /'simpl/ đơn, đơn giản, dễ dàng

simply adv. /´simpli/ một cách dễ dàng, giản dị

since prep., conj., adv. /sins/ từ, từ khi; từ khi, từ lúc đó; từ đó, từ lúc ấy

sincere adj. /sin´siə/ thật thà, thẳng thắng, chân thành

sincerely adv. /sin'siəli/ một cách chân thành

sing v. /siɳ/ hát, ca hát

singer n. /´siηə/ ca sĩ

singing n. /´siηiη/ sự hát, tiếng hát

single adj. /'siɳgl/ đơn, đơn độc, đơn lẻ

sink v. /sɪŋk/ chìm, lún, đắm

sir n. /sə:/ xưng hô lịch sự Ngài, Ông

sister n. /'sistə/ chị, em gái

sit_down / ngồi xuống

sit v. /sit/ ngồi

site n. /sait/ chỗ, vị trí

situation n. /,sit∫u'ei∫n/ hoàn cảnh, địa thế, vị trí

size n. /saiz/ cỡ

sized /saizd/ đã được định cỡ

skilful (BrE) (NAmE skillful) adj. /´skilful/ tài giỏi, khéo tay

skilfully (BrE) (NAmE skillfully) adv. /´skilfulli/ tài giỏi, khéo tay

skill n. /skil/ kỹ năng, kỹ sảo

skilled adj. /skild/ có kỹ năng, có kỹ sảo, khẻo tay; có kinh nghiệm,, lành nghề

skin n. /skin/ da, vỏ

skirt n. /skɜːrt/ váy, đầm

sky n. /skaɪ/ trời, bầu trời

sleep v., n. /sli:p/ ngủ; giấc ngủ

sleeve n. /sli:v/ tay áo, ống tay

slice n., v. /slais/ miếng, lát mỏng; cắt ra thành miếng mỏng, lát mỏng

slide v. /slaid/ trượtc, chuyển động nhẹ, lướt qua

slight adj. /slait/ mỏng manh, thon, gầy

slightly adv. /'slaitli/ mảnh khảnh, mỏng manh, yếu ớt

slip v. /slip/ trượt, tuột, trôi qua, chạy qua

slope n., v. /sloup/ dốc, đường dốc, độ dốc; nghiêng, dốc

slow adj. /slou/ chậm, chậm chạp

slowly adv. /'slouli/ một cách chậm chạp, chậm dần

small adj. /smɔ:l/ nhỏ, bé

smart adj. /sma:t/ mạnh, ác liệt

smash v., n. /smæʃ/ đập, vỡ tan thành mảnh; sự đập, vỡ tàn thành mảnh

smell v., n. /smɛl/ ngửi; sự ngửi, khứu giác

smile v., n. /smail/ cười, mỉm cười; nụ cười, vẻ tươi cười

smoke n., v. /smouk/ khói, hơi thuốc; hút thuốc, bốc khói, hơi

smoking n. /smoukiη/ sự hút thuốc

smooth adj. /smu:ð/ nhẵn, trơn, mượt mà

smoothly adv. /smu:ðli/ một cách êm ả, trôi chảy

snake n. /sneik/ con rắn; người nham hiểm, xảo trá

snow n., v. /snou/ tuyết; tuyết rơi

so adv., conj. /sou/ như vậy, như thế; vì thế, vì vậy, vì thế cho nên

so_that / để, để cho, để mà

soap n. /soup/ xà phòng

social adj. /'sou∫l/ có tính xã hội

socially adv. /´souʃəli/ có tính xã hội

society n. /sə'saiəti/ xã hội

sock n. /sɔk/ tất ngăns, miếng lót giày

soft adj. /sɔft/ mềm, dẻo

softly adv. /sɔftli/ một cách mềm dẻo

software n. /'sɔfweз/ phần mềm (m.tính)

soil n. /sɔɪl/ đất trồng; vết bẩn

soldier n. /'souldʤə/ lính, quân nhân

solid adj., n. /'sɔlid/ rắn; thể rắn, chất rắnh

solution n. /sə'lu:ʃn/ sự giải quyết, giải pháp

solve v. /sɔlv/ giải, giải thích, giải quyết

some det., pron. /sʌm/, or /səm/ một ít, một vài

somebody (also someone) pron. /'sʌmbədi/ người nào đó

somehow adv. /´sʌm¸hau/ không biết làm sao, bằng cách này hay cách khác

something pron. /'sʌmθiɳ/ một điều gì đó, một việc gì đó, một cái gì đó

sometimes adv. /´sʌm¸taimz/ thỉnh thoảng, đôi khi

somewhat adv. /´sʌm¸wɔt/ đến mức độ nào đó, hơi, một chút

somewhere adv. /'sʌmweə/ nơi nào đó. đâu đó

son n. /sʌn/ con trai

song n. /sɔɳ/ bài hát

soon adv. /su:n/ sớm, chẳng bao lâu nữa

sore adj. /sɔr, soʊr/ đau, nhức

sorry adj. /'sɔri/ xin lỗi, lấy làm tiếc, lấy làm buồn

sort n., v. /sɔ:t/ thứ, hạng loại; lựa chọn, sắp xếp, phân loại

soul n. /soʊl/ tâm hồn, tâm trí, linh hồn

sound n., v. /sound/ âm thanh; nghe

soup n. /su:p/ xúp, canh, cháo

sour adj. /'sauə/ chua, có vị giấm

source n. /sɔ:s/ nguồn

south n., adj., adv. /sauθ/ phương Nam, hướng Nam; ở phía Nam; hướng về phía Nam

southern adj. /´sʌðən/ thuộc phương Nam

space n. /speis/ khoảng trống, khoảng cách

spare adj., n. /speə/ thừa thãi, dự trữ, rộng rãi; đồ dự trữ, đồ dự phòng

speak v. /spi:k/ nói

speaker n. /ˈspikər/ người nói, người diễn thuyết

special adj. /'speʃəl/ đặc biệt, riêng biệt

specialist n. /'spesʃlist/ chuyên gia, chuyên viên

specially adv. /´speʃəli/ đặc biệt, riêng biệt

specific adj. /spi'sifik/ đặc trưng, riêng biệt

specifically adv. /spi'sifikəli/ đặc trưng, riêng biệt

speech n. /spi:tʃ/ sự nói, khả năng nói, lời nói, cách nói, bài nói

speed n. /spi:d/ tốc độ, vận tốc

spell v., n. /spel/ đánh vần; sự thu hút, sự quyến rũ, say mê

spelling n. /´speliη/ sự viết chính tả

spend v. /spɛnd/ tiêu, xài

spice n. /spais/ gia vị

spicy adj. /´spaisi/ có gia vị

spider n. /´spaidə/ con nhện

spin v. /spin/ quay, quay tròn

spirit n. /ˈspɪrɪt/ tinh thần, tâm hồn, linh hồn

spiritual adj. /'spiritjuəl/ (thuộc) tinh thần, linh hồn

spite n./spait/ sự giận, sự hận thù; in spite of : mặc dù, bất chấp

split v., n. /split/ chẻ, tách, chia ra; sự chẻ, sự tách, sự chia ra

spoil v. /spɔil/ cướp, cướp đọat

spoken adj. /spoukn/ nói theo 1 cách nào đó

spoon n. /spu:n/ cái thìa

sport n. /spɔ:t/ thể thao

spot n. /spɔt/ dấu, đốm, vết

spray n., v. /spreɪ/ máy, ống, bình phụt, bơm, phun; bơm, phun, xịt

spread v. /spred/ trải, căng ra, bày ra; truyền bá

spring n. /sprɪŋ/ mùa xuân

square adj., n. /skweə/ vuông, vuông vắn; dạng hình vuông, hình vuông

squeeze v., n. /skwi:z/ ép, vắt, xiết; sự ép, sự vắt, sự xiết

stable adj., n. /steibl/ ổn định, bình tĩnh, vững vàng; chuồng ngưa

staff n. /sta:f / gậy

stage n. /steɪdʒ/ tầng, bệ

stair n. /steə/ bậc thang

stamp n., v. /stæmp/ tem; dán tem

stand_up / đứng đậy

stand v., n. /stænd/ đứng, sự đứng

standard n., adj. /'stændəd/ tiêu chuẩn, chuẩn, mãu; làm tiêu chuẩn, phù hợp với tiêu chuẩn

star n., v. /stɑ:/ ngôi sao, dán sao, trang trí hình sao, đánh dấu sao

stare v., n. /'steә(r)/ nhìm chằm chằm; sự nhìn chằm chằm

start v., n. /stɑ:t/ bắt đầu, khởi động; sự bắt đầu, sự khởi đầu, khởi hành

state n., adj., v. /steit/ nhà nước, quốc gia, chính quyền; (thuộc) nhà nước, phát biểu, tuyên bố

statement n. /'steitmənt/ sự bày tỏ, sự phát biểu; sự tuyên bố, sự trình bày

station n. /'steiʃn/ trạm, điểm, đồn

statue n. /'stæt∫u:/ tượng

status n. /ˈsteɪtəs, ˈstætəs/ tình trạng

stay v., n. /stei/ ở lại, lưu lại; sự ở lại, sự lưu lại

steadily adv. /'stedili/ vững chắc, vững vàng, kiên định

steady adj. /'stedi/ vững chắc, vững vàng, kiến định

steal v. /sti:l/ ăn cắp, ăn trộm

steam n. /stim/ hơi nước

steel n. /sti:l/ thép, ngành thép

steep adj. /sti:p/ dốc, dốc đứng

steeply adv. /'sti:pli/ dốc, cheo leo

steer v. /stiə/ lái (tàu, ô tô...)

step n., v. /step/ bước; bước, bước đi

stick_out_(for) / đòi, đạt được cái gì

stick v., n. /stick/ đâm, thọc, chọc, cắm, dính; cái gậy, qua củi, cán

sticky adj. /'stiki/ dính, nhớt

stiff adj. /stif/ cứng, cứng rắn, kiên quyết

stiffly adv. /'stifli/ cứng, cứng rắn, kiên quyết

still adv., adj. /stil/ đứng yên; vẫn, vẫn còn

sting v., n. /stiɳ/ châm, chích, đốt; ngòi, vòi (ong, muỗi), nọc (rắn); sự châm, chích..

stir v. /stə:/ khuấy, đảo

stock n. /stə:/ kho sự trữ, hàng dự trữ, vốn

stomach n. /ˈstʌmək/ dạ dày

stone n. /stoun/ đá

stop v., n. /stɔp/ dừng, ngừng, nghỉ, thôi; sự dừng, sự ngừng, sự đỗ lại

store n., v. /stɔ:/ cửa hàng, kho hàng; tích trữ, cho vào kho

storm n. /stɔ:m/ cơn giông, bão

story n. /'stɔ:ri/ chuyện, câu chuyện

stove n. /stouv/ bếp lò, lò sưởi

straight adv., adj. /streɪt/ thẳng, không cong

strain n. /strein/ sự căng thẳng, sự căng

strange adj. /streindʤ/ xa lạ, chưa quen

strangely adv. /streindʤli/ lạ, xa lạ, chưa quen

stranger n. /'streinʤə/ người lạ

strategy n. /'strætəʤɪ/ chiến lược

stream n. /stri:m/ dòng suối

street n. /stri:t/ phố, đườmg phố

strength n. /'streɳθ/ sức mạnh, sức khỏe

stress n., v. / sự căng thẳng; căng thẳng, ép, làm căng

stressed adj. /strest/ bị căng thẳng, bị ép, bị căng

stretch v. /strɛtʃ/ căng ra, duỗi ra, kéo dài ra

strict adj. /strikt/ nghiêm khắc, chặt chẽ,, khắt khe

strictly adv. /striktli/ một cách nghiêm khắc

strike v., n. /straik/ đánh, đập, bãi công, đình công; cuộc bãi công, cuộc đình công

striking adj. /'straikiɳ/ nổi bật, gây ấn tượng

string n. /strɪŋ/ dây, sợi dây

strip v., n. /strip/ cởi, lột (quần áo); sự cởi quần áo

stripe n. /straɪp/ sọc, vằn, viền

striped adj. /straipt/ có sọc, có vằn

stroke n., v. /strouk/ cú đánh, cú đòn; cái vuốt ve, sự vuốt ve; vuốt ve

strong adj. /strɔŋ, strɒŋ/ khỏe, mạnh, bền, vững, chắc chắn

strongly adv. /strɔŋli/ khỏe, chắc chắn

structure n. /'strʌkt∫ə/ kết cấu, cấu trúc

struggle v., n. /'strʌg(ә)l/ đấu tranh; cuộc đấu tranh, cuộc chiến đấu

student n. /'stju:dnt/ sinh viên

studio n. /´stju:diou/ xưởng phim, trường quay; phòng thu

study n., v. /'stʌdi/ sự học tập, sự nghiên cứu; học tập, nghiên cứu

stuff n. /stʌf/ chất liệu, chất

stupid adj. /ˈstupɪd, ˈstyupɪd/ ngu ngốc, ngu đần, ngớ ngẩn

style n. /stail/ phong cách, kiểu, mẫu, loại

subject n. /ˈsʌbdʒɪkt / chủ đề, đề tài; chủ ngữ

substance n. /'sʌbstəns/ chất liệu; bản chất; nội dung

substantial adj. /səb´stænʃəl/ thực tế, đáng kể, quan trọng

substantially adv. /səb´stænʃəli/ về thực chất, về căn bản

substitute n., v. /´sʌbsti¸tju:t/ người, vật thay thế; thay thế

succeed v. /sәk'si:d/ nối tiếp, kế tiếp; kế nghiệp, kế vị

success n. /sәk'si:d/ sự thành công,, sự thành đạt

successful adj. /səkˈsɛsfəl/ thành công, thắng lợi, thành đạt

successfully adv. /səkˈsɛsfəlli/ thành công, thắng lợi, thành đạt

such_as / đến nỗi, đến mức

such det., pron. /sʌtʃ/ như thế, như vậy, như là

suck v. /sʌk/ bú, hút; hấp thụ, tiếp thu

sudden adj. /'sʌdn/ thình lình, đột ngột

suddenly adv. /'sʌdnli/ thình lình, đột ngột

suffer v. /'sΛfә(r)/ chịu đựng, chịu thiệt hại, đau khổ

suffering n. /'sΛfәriŋ/ sự đau đớn, sự đau khổ

sufficient adj. /sə'fi∫nt/ đủ, thích đáng (+ for)

sufficiently adv. /sə'fiʃəntli/ đủ, thích đáng

sugar n. /'ʃugə/ đường

suggest v. /sə'dʤest/ đề nghị, đề xuất; gợi

suggestion n. /sə'dʤestʃn/ sự đề nghị, sự đề xuất, sự khêu gợi

suit n., v. /su:t/ bộ com lê, trang phục; thích hợp, quen, hợp với

suitable adj. /´su:təbl/ hợp, phù hợp, thích hợp với

suitcase n. /´su:t¸keis/ va li

suited adj. /´su:tid/ hợp, phù hợp, thích hợp với

sum n. /sʌm/ tổng, toàn bộ

summary n. /ˈsʌməri/ bản tóm tắt

summer n. /ˈsʌmər/ mùa hè

sun n. /sʌn/ mặt trời

Sunday n. (abbr. Sun.) /´sʌndi/ Chủ nhật

superior adj. /su:'piәriә(r)/ cao, chất lượng cao

supermarket n. /´su:pə¸ma:kit/ siêu thị

supply n., v. /sə'plai/ sự cung cấp, nguồn cung cấp; cung cấp, đáp ứng, tiếp tế

support n., v. /sə´pɔ:t/ sự chống đỡ, sự ủng hộ; chống đỡ, ủng hộ

supporter n. /sə´pɔ:tə/ vật chống đỡ; người cổ vũ, người ủng hộ

suppose v. /sә'pәƱz/ cho rằng, tin rằng, nghĩ rằng

sure adj., adv. /ʃuə/ chắc chắn, xác thực

surely adv. /´ʃuəli/ chắc chắn

surface n. /ˈsɜrfɪs/ mặt, bề mặt

surname n. (especially BrE) /ˈsɜrˌneɪm/ họ

surprise n., v. /sə'praiz/ sự ngạc nhiên, sự bất ngờ; làm ngạc nhiên, gây bất ngờ

surprised adj. /sə:´praizd/ ngạc nhiên (+ at)

surprising adj. /sə:´praiziη/ làm ngạc nhiên, làm bất ngờ

surprisingly adv. /sə'praiziηli/ làm ngạc nhiên, làm bất ngờ

surround v. /sә'raƱnd/ vây quanh, bao quanh

surrounding adj. /sə.ˈrɑʊn.diɳ/ sự vây quanh, sự bao quanh

surroundings n. /sə´raundiηz/ vùng xung quanh, môi trường xung quanh

survey n., v. /'sə:vei/ sự nhìn chung, sự khảo sát; quan sát, nhìn chung, khảo sát, nghiên cứu

survive v. /sə'vaivə/ sống lâu hơn, tiếp tục sống, sống sót

suspect v., n. /səs´pekt/ nghi ngờ, hoài nghi; người khả nghi, người bị tình nghi

suspicion n. /səs'pi∫n/ sự nghi ngờ, sự ngờ vực

suspicious adj. /səs´piʃəs/ có sự nghi ngờ, tỏ ra nghi ngờ, khả nghi

swallow v. /'swɔlou/ nuốt, nuốt chửng

swear v. /sweə/ chửi rủa, nguyền rủa; thề, hứa

swearing n. / lời thề, lời nguyền rủa, lời thề hứa

sweat n., v. /swet/ mồ hôi; đổ mồ hôi

sweater n. /'swetз/ người ra mồ hôi,, kẻ bóc lột lao động

sweep v. /swi:p/ quét

sweet adj., n. /swi:t/ ngọt, có vị ngọt; sự ngọt bùi, đồ ngọt

swell v. /swel/ phồng, sưng lên

swelling n. /´sweliη/ sự sưng lên, sự phồng ra

swim v. /swim/ bơi lội

swimming n. /´swimiη/ sự bơi lội

swimming_pool n. / bể nước

swing n., v. /swiŋ/ sự đu đưa, lúc lắc; đánh đu, đu đưa, lúc lắc

switch n., v. /switʃ/ công tắc, roi; tắt, bật, đánh bằng gậy, roi

switch_sth_off / ngắt điện

switch_sth_on / bật điện

swollen adj. /´swoulən/ sưng phồng, phình căng

swollen_swell v. /´swoulən/, /swel/ phồng lên, sưng lên

symbol n. /simbl/ biểu tượng, ký hiệu

sympathetic adj. /¸simpə´θetik/ đồng cảm, đáng mến, dễ thương

sympathy n. /´simpəθi/ sự đồng cảm, sự đồng ý

system n. /'sistim/ hệ thống, chế độ

table n. /'teibl/ cái bàn

tablet n. /'tæblit/ tấm, bản, thẻ phiến

tackle v., n. /'tækl/, or /'teikl/ giải quyết, khắc phục, bàn thảo; đồ dùng, dụng cụ

tail n. /teil/ đuôi, đoạn cuối

take_(sth)_over / chở, chuyển cái gì; tiếp quản, kế tục cái gì

take_action / hành động

take_advantage_of / lợi dụng

take_care_(of) / sự giữ gìn

take_notice_of / chú ý

take_part_(in) / tham gia (vào)

take_place / xảy ra, được cử hành, được tổ chức

take_sth_off / cởi, bỏ cái gì, lấy đi cái gì

take v. /teik/ sự cầm nắm, sự lấy

talk v., n. /tɔ:k/ nói chuyện, trò chuyện; cuộc trò chuyện, cuộc thảo luận

tall adj. /tɔ:l/ cao

tank n. /tæŋk/ thùng, két, bể

tap v., n.. /tæp/ mở vòi, đóng vồi; vòi, khóa

tape n. /teip/ băng, băng ghi âm; dải, dây

target n. /'ta:git/ bia, mục tiêu, đích

task n. /tɑːsk/ nhiệm vụ, nghĩa vụ, bài tập, công tác, công việc

taste n., v. /teist/ vị, vị giác; nếm

tax n., v. /tæks/ thuế; đánh thuế

taxi n. /'tæksi/ xe tắc xi

tea n. /ti:/ cây chè, trà, chè

teach v. /ti:tʃ/ dạy

teacher n. /'ti:t∫ə/ giáo viên

teaching n. /'ti:t∫iŋ/ sự dạy, công việc dạy học

team n. /ti:m/ đội, nhóm

tear ( NAmE )v., n. /tiə/ xé, làm rắch; chỗ rách, miếng xe; nước mắt

technical adj. /'teknikl/ (thuộc) kỹ thuật, chuyên môn

technique n. /tek'ni:k/ kỹ sảo, kỹ thuật, phương pháp kỹ thuật

technology n. /tek'nɔlədʤi/ kỹ thuật học, công nghệ học

telephone (also phone) n., v. /´telefoun/ máy điện thoại, gọi điện thoại

television (also TV) n. /´televiʒn/ vô tuyến truyền hình

tell v. /tel/ nói, nói với

temperature n. /´tempritʃə/ nhiệt độ

temporarily adv. /'tempзrзlti/ tạm

temporary adj. /ˈtɛmpəˌrɛri/ tạm thời, nhất thời

tend v. /tend/ trông nom, chăm sóc, giữ gìn, hầu hạ

tendency n. /ˈtɛndənsi/ xu hướng, chiều hướng, khuynh hướng

tension n. /'tenʃn/ sự căng, độ căng, tình trạng căng

tent n. /tent/ lều, rạp

term n. /tɜ:m/ giới hạn, kỳ hạn, khóa, kỳ học

terrible adj. /'terəbl/ khủng khiếp, ghê sợ

terribly adv. /'terəbli/ tồi tệ, không chịu nổi

test n., v. /test/ bài kiểm tra, sự thử nghiệm, xét nghiệm; kiểm tra, xét nghiệm, thử nghiệm

text n. /tɛkst/ nguyên văn, bản văn, chủ đề, đề tì

than prep., conj. /ðæn/ hơn

thank v. /θæŋk/ cám ơn

thank_you exclamation, n. / cảm ơn bạn (ông bà, anh chị...)

thanks exclamation, n. /'θæŋks/ sự cảm ơn, lời cảm ơn

that det., pron., conj. /ðæt/ người ấy, đó, vật ấy, đó; rằng, là

the_definite_article /ði:, ði, ðз/ cái, con, người, ấy này....

the_rest / vật, cái còn lại, những người, cái khác

theatre (BrE) (NAmE theater) n. /ˈθiətər/ rạp hát, nhà hát

their det. /ðea(r)/ của chúng, của chúng nó, của họ

theirs pron. /ðeəz/ của chúng, của chúng nó, của họ

them pron. /ðem/ chúng, chúng nó, họ

theme n. /θi:m/ đề tài, chủ đề

themselves pron. /ðəm'selvz/ tự chúng, tự họ, tự

then adv. /ðen/ khi đó, lúc đó, tiếp đó

theory n. /'θiəri/ lý thuyết, học thuyết

there adv. /ðeз/ ở nơi đó, tại nơi đó

therefore adv. /'ðeəfɔ:(r)/ bởi vậy, cho nên, vì thế

they pron. /ðei/ chúng, chúng nó, họ; những cái ấy

thick adj. /θik/ dày; đậm

thickly adv. /θikli/ dày; dày đặc; thành lớp dày

thickness n. /´θiknis/ tính chất dày, độ dày, bề dày

thief n. /θi:f/ kẻ trộm, kẻ cắp

thin adj. /θin/ mỏng, mảnh

thing n. /θiŋ/ cái, đồ, vật

think v. /θiŋk/ nghĩ, suy nghĩ

thinking n. /'θiŋkiŋ/ sự suy nghĩ, ý nghĩ

thirsty adj. /´θə:sti/ khát, cảm thấy khát

this det., pron. /ðis/ cái này, điều này, việc này

thorough adj. /'θʌrə/ cẩn thận, kỹ lưỡng

thoroughly adv. /'θʌrəli/ kỹ lưỡng, thấu đáo, triệt để

though conj., adv. /ðəʊ/ dù, dù cho, mặc dù; mặc dù, tuy nhiên, tuy vậy

thought n. /θɔ:t/ sự suy nghĩ, khả năng suy nghĩ; ý nghĩ, tư tưởng, tư duy

thread n. /θred/ chỉ, sợi chỉ, sợi dây

threat n. /θrɛt/ sự đe dọa, lời đe dọa

threaten v. /'θretn/ dọa, đe dọa

threatening adj. /´θretəniη/ sự đe dọa, sự hăm dọa

throat n. /θrout/ cổ, cổ họng

through prep., adv. /θru:/ qua, xuyên qua

throughout prep., adv. /θru:'aut/ khắp, suốt

throw_sth_away / ném đi, vứt đi, liệng đi

throw v. /θrou/ ném, vứt, quăng

thumb n. /θʌm/ ngón tay cái

Thursday n. (abbr. Thur., Thurs.) /´θə:zdi/ thứ 5

thus adv. /ðʌs/ như vậy, như thế, do đó

ticket n. /'tikit/ vé

tidy adj., v. /´taidi/ sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng; làm cho sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp

tie_sth_up / có quan hệ mật thiết, gắn chặt

tie v., n. /tai/ buộc, cột, trói; dây buộc, daay trói, dây giày

tight adj., adv. /tait/ kín, chặt, chật

tightly adv. /'taitli/ chặc chẽ, sít sao

till,_until /til/ cho đến khi, tới lúc mà

time n. /taim/ thời gian, thì giờ

timetable n. (especially BrE) /´taimteibl/ kế hoạch làm việc, thời gian biểu

tin n. /tɪn/ thiếc

tiny adj. /'taini/ rất nhỏ, nhỏ xíu

tip n., v. /tip/ đầu, mút, đỉnh, chóp; bịt đầu, lắp đầu vào

tire v. (BrE, NAmE), n. (NAmE) (BrE tyre /'taiз/) /´taiə/ làm mệt mỏi, trở nên mệt nhọc; lốp, vỏ xe

tired adj. /'taɪəd/ mệt, muốn ngủ, nhàm chán

tiring adj. /´taiəriη/ sự mệt mỏi, sự mệt nhọc

title n. /ˈtaɪtl/ đầu đề, tiêu đề; tước vị, tư cách

to prep., infinitive marker /tu:, tu, tз/ theo hướng, tới

today adv., n. /tə'dei/ vào ngày này; hôm nay, ngày nay

toe n. /tou/ ngón chân (người)

together adv. /tə'geðə/ cùng nhau, cùng với

toilet n. /´tɔilit/ nhà vệ sinh; sự trang điểm (rửa mặt, ăn mặc, chải tóc...)

tomato n. /tə´ma:tou/ cà chua

tomorrow adv., n. /tə'mɔrou/ vào ngày mai; ngày mai

ton n. /tΔn/ tấn

tone n. /toun/ tiếng, giọng

tongue n. /tʌη/ lưỡi

tonight adv., n. /tə´nait/ vào đêm nay, vào tối nay; đêm nay, tối nay

tonne n. /tʌn/ tấn

too adv. /tu:/ cũng

tool n. /tu:l/ dụng cụ, đồ dùng

tooth n. /tu:θ/ răng

top n., adj. /tɒp/ chóp, đỉnh; đứng đầu, trên hết

topic n. /ˈtɒpɪk/ đề tài, chủ đề

total adj., n. /'toutl/ tổng cộng, toàn bộ; tổng số, toàn bộ số lượng

totally adv. /toutli/ hoàn toàn

touch v., n. /tʌtʃ/ sờ, mó, tiếp xúc; sự sờ, sự mó, sự tiếp xúc

tough adj. /tʌf/ chắc, bền, dai

tour n., v. /tuə/ cuộc đo du lịch, cuộc đi dạo, chuyến du lịch; đi du lịch

tourist n. /'tuərist/ khách du lịch

towards (also toward especially in NAmE) prep. /tə´wɔ:dz/ theo hướng, về hướng

towel n. /taʊəl/ khăn tắm, khăn lau

tower n. /'tauə/ tháp

town n. /taun/ thị trấn, thị xã, thành phố nhỏ

toy n., adj. /tɔi/ đồ chơi, đồ trang trí; thể loại đồ chơi

trace v., n. /treis/ phát hiện, tìm thấy, vạch, chỉ ra, phác họa; dấu, vết, một chút

track n. /træk/ phần của đĩa; đường mòn, đường đua

trade n., v. /treid/ thương mại, buôn bán; buôn bán, trao đổi

trading n. /treidiη/ sự kinh doanh, việc mua bán

tradition n. /trə´diʃən/ truyền thống

traditional adj. /trə´diʃənəl/ theo truyền thống, theo lối cổ

traditionally adv. /trə´diʃənəlli/ (thuộc) truyền thống, là truyền thống

traffic n. /'træfik/ sự đi lại, sự giao thông, sự chuyển động

train n., v. /trein/ xe lửa, tàu hỏa; dạy, rèn luyện, đào tạo

training n. /'trainiŋ/ sự dạy dỗ, sự huấn luyện, sự đào tạo

transfer v., n. /'trænsfə:/ dời, di chuyển; sự di chuyển, sự dời chỗ

transform v. /træns'fɔ:m/ thay đổi, biến đổi

translate v. /træns´leit/ dịch, biên dịch, phiên dịch

translation n. /træns'leiʃn/ sự dịch

transparent adj. /træns´pærənt/ trong suốt; dễ hiểu, sáng sủa

transport n. (BrE) (NAmE transportation) /'trænspɔ:t/ sự vận chuyển, sự vận tải; phương tiện đi lại

transport v. (BrE, NAmE) / chuyên chở, vận tải

trap n., v. /træp/ đồ đạc, hành lý; bẫy, cạm bãy; bẫy, giữ, chặn lại

travel v., n. /'trævl/ đi lại, đi du lịch, di chuyển; sự đi, những chuyến đi

traveller (BrE) (NAmE traveler) n. /'trævlə/ người đi, lữ khách

treat v. /tri:t/ đối xử, đối đãi, cư xử

treatment n. /'tri:tmənt/ sự đối xử, sự cư xử

tree n. /tri:/ cây

trend n. /trend/ phương hướng, xu hướng, chiều hướng

trial n. /'traiəl/ sự thử nghiệm, cuộc thử nghiệm

triangle n. /´trai¸æηgl/ hình tam giác

trick n., v. /trik/ mưu mẹo, thủ đoạn, trò lừa gatj; lừa, lừa gạt

trip n., v. /trip/ cuộc dạo chơi, cuộc du ngoạn; đi dạo, du ngoạn

tropical adj. /´trɔpikəl/ nhiệt đới

trouble n. /'trʌbl/ điều lo lắng, điều muộn phiền

trousers n. (especially BrE) /´trauzə:z/ quần

truck n. (especially NAmE) /trʌk/ rau quả tươi

true adj. /tru:/ đúng, thật

truly adv. /'tru:li/ đúng sự thật, đích thực, thực sự

trust n., v. /trʌst/ niềm tin, sự phó thác; tin, tin cậy, phó thác

truth n. /tru:θ/ sự thật

try v. /trai/ thử, cố gắng

tube n. /tju:b/ ống, tuýp

Tuesday n. (abbr. Tue., Tues.) /´tju:zdi/ thứ 3

tune n., v. /tun, tyun/ điệu, giai điệu; lên dây, so dây (đàn)

tunnel n. /'tʌnl/ đường hầm, hang

turn v., n. /tə:n/ quay, xoay, vặn; sự quay, vòng quay

TV (television) / vô tuyến truyền hình

twice adv. /twaɪs/ hai lần

twin n., adj. /twɪn/ sinh đôi, tạo thành cặp; cặp song sinh

twist v., n. /twist/ xoắn, cuộn, quắn; sự xoắn, vòng xoắn

twisted adj. /twistid/ được xoắn, được cuộn

type n., v. /taip/ loại, kiểu, mẫu; phân loại, xếp loại

typical adj. /´tipikəl/ tiêu biểu, điển hình, đặc trưng

typically adv. /´tipikəlli/ điển hình, tiêu biểu

tyre n. (BrE) (NAmE tire) /'taiз/ lốp, vỏ xe

ugly adj. /'ʌgli/ xấu xí, xấu xa

ultimate adj. /ˈʌltəmɪt/ cuối cùng, sau cùng

ultimately adv. /´ʌltimətli/ cuối cùng, sau cùng

umbrella n. /ʌm'brelə/ ô, dù

unable adj. /'ʌn'eibl/ không thể, không có năng lực, không có tài

unacceptable adj /¸ʌnək´septəbl/ không thể chấp nhận

uncertain adj. /ʌn'sə:tn/ thiếu chính xác, không chắc chắn

uncle n. /ʌηkl/ chú, bác

uncomfortable adj. /ʌη´tkʌmfətəbl/ bất tiện, khó chịu, không thoải mái

unconscious adj. /ʌn'kɔnʃəs/ bất tỉnh, không có ý thức, không biết rõ

uncontrolled adj. /'ʌnkən'trould/ không bị điều khiển, không bị kiểm tra, không bị hạn chế

under_control / dưới sự điều khiển của

under prep., adv. /'ʌndə/ dưới, ở dưới; ở phía dưới, về phía dưới

underground adj., adv. /'ʌndəgraund/ dưới mặt đất, ngầm dưới đất; ngầm

underneath prep., adv. /¸ʌndə´ni:θ/ dưới, bên dưới

understand v. /ʌndə'stænd/ hiểu, nhận thức

understanding n. /ˌʌndərˈstændɪŋ/ trí tuệ, sự hiểu biết

underwater adj., adv. /´ʌndə¸wɔtə/ ở dưới mặt nước, dưới mặt nước

underwear n. /'ʌndəweə/ quần lót

undo v. /ʌn´du:/ tháo, gỡ; xóa bỏ, hủy bỏ

unemployed adj. /¸ʌnim´plɔid/ thất nghiệp; không dùng, không sử dụng được

unemployment n. /'Δnim'ploimзnt/ sự thất nghiệp, nạn thất nghiệp

unexpected adj. /¸ʌniks´pektid/ bất ngờ, gây ngạc nhiên

unexpected,_unexpectedly expect /¸ʌniks´pektid/ bất ngờ, đột ngột, gây ngạc nhiên

unexpectedly adv. /'Δniks'pektid/ bất ngờ, gây ngạc nhiên

unfair adj. /ʌn´fɛə/ gian lận, không công bằng; bất lợi

unfair,_unfairly fair /ʌn´fɛə/ không đúng, không công bằng, gian lận

unfairly adv. /ʌn´fɛəli/ gian lận, không công bằng; bất lợi

unfortunate adj. /Λnfo:'t∫әneit/ không may, rủi ro, bất hạnh

unfortunately adv. /ʌn´fɔ:tʃənətli/ một cách đáng tiếc, một cách không may

unfriendly adj. /ʌn´frendli/ không thân thiện, không có thiện cảm

unhappiness n. /ʌn´hæpinis/ nỗi buồn, sự bất hạnh

unhappy adj. /ʌn´hæpi/ buồn rầu, khốn khổ

uniform n., adj. /ˈjunəˌfɔrm/ đồng phục; đều, giống nhau, đồng dạng

unimportant adj. /¸ʌnim´pɔ:tənt/ khônh quan trọng, không trọng đại

union n. /'ju:njən/ liên hiệp, sự đoàn kết, sự hiệp nhất

unique adj. /ju:´ni:k/ độc nhất vô nhị

unit n. /'ju:nit/ đơn vị

unite v. /ju:´nait/ liên kết, hợp nhất, hợp lại, kết thân

united adj. /ju:'naitid/ liên minh, đoàn kết, chung, thống nhất

universe n. /'ju:nivə:s/ vũ trụ

university n. /¸ju:ni´və:siti/ trường đại học

unkind adj. /ʌn´kaind/ không tử tế, không tốt, độc ác, tàn nhẫn

unknown adj. /'ʌn'noun/ không biết, không được nhận ra

unless conj. /ʌn´les/ trừ phi, trừ khi, nếu không

unlike prep., adj. /ʌn´laik/ khác, không giống

unlikely adj. /ʌnˈlaɪkli/ không thể xảy ra, không chắc xảy ra

unload v. /ʌn´loud/ cất gánh nặng, dỡ hàng, tháo hàng

unlucky adj. /ʌn´lʌki/ không gặp may, bất hạnh

unnecessary adj. /ʌn'nesisəri/ không cần thiết, không mong muốn

unpleasant adj. /ʌn'plezənt/ không dễ chịu, khó chịu, khó ưa

unreasonable adj. /ʌnˈrizənəbəl/ vô lý

unsteady adj. /ʌn´stedi/ không chắc, không ổn định

unsuccessful adj. /¸ʌnsək´sesful/ không thành công, thất bại

untidy adj. /ʌn´taidi/ không gọn gàng, không ngăn nắp, lộn xộn

until (also till) conj., prep. /ʌn´til/ trước khi, cho đến khi

unusual adj. /ʌn´ju:ʒuəl/ hiếm, khác thường, đáng chú ý

unusual,_unusually usual /ʌn´ju:ʒuəl/ hiếm, khác thường

unusually adv. /ʌn´ju:ʒuəlli/ cực kỳ, khác thường

unwilling adj. /ʌn´wiliη/ không sẵn lòng, miễn cưỡng

unwilling,_unwillingly willing /ʌn´wiliη/ không muốn, không có ý định

unwillingly adv. /ʌn´wiliηgli/ không sẵn lòng, miễn cưỡng

up adv., prep. /Λp/ ở trên, lên trên, lên

upon prep. /ə´pɔn/ trên, ở trên

upper adj. /´ʌpə/ cao hơn

upset v., adj. /ʌpˈsɛt/ làm đổ, đánh đổ

upsetting adj. /ʌp´setiη/ tính đánh đổ, làm đổ

upside down adv. /´ʌp¸said/ lộn ngược

upstairs adv., adj., n. /´ʌp´stɛəz/ ở tên gác, cư ngụ ở tầng gác; tầng trên, gác

upward adj. /'ʌpwəd/ lên, hướng lên, đi lên

urban adj. /ˈɜrbən/ (thuộc) thành phố, khu vực

urge v., n. /ə:dʒ/ thúc, giục, giục giã; sự thúc đẩy, sự thôi thúc

urgent adj. /ˈɜrdʒənt/ gấp, khẩn cấp

us pron. /ʌs/ chúng tôi, chúng ta; tôi và anh

use v., n. /ju:s/ sử dụng, dùng; sự dùng, sự sử dụng

used adj. /ju:st/ đã dùng, đã sử dụng

used_to modal v. / đã quen dùng

useful adj. /´ju:sful/ hữu ích, giúp ích

useless adj. /'ju:slis/ vô ích, vô dụng

user n. /´ju:zə/ người dùng, người sử dụng

usual adj. /'ju:ʒl/ thông thường, thường dùng

usually adv. /'ju:ʒәli/ thường thường

vacation n. /və'kei∫n/ kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ lễ; ngày nghỉ, ngày lễ

valid adj. /'vælɪd/ chắc chắn, hiệu quả, hợp lý

valley n. /'væli/ thung lũng

valuable adj. /'væljuəbl/ có giá trị lớn, đáng giá

value n., v. /'vælju:/ giá trị, ước tính, định giá

van n. /væn/ tiền đội, quân tiên phong; xe tải

variation n. /¸veəri´eiʃən/ sự biến đổi, sự thay đổi mức độ, sự khác nhau

varied adj. /'veərid/ thuộc nhiều loại khác nhau, những vẻ đa dạng

variety n. /və'raiəti/ sự đa dạng, trạng thái khác nhau

various adj. /veri.əs/ khác nhau, thuộc về nhiều loại

vary v. /'veəri/ thay đổi, làm cho khác nhau, biến đổi

vast adj. /vɑ:st/ rộng lớn, mênh mông

vegetable n. /ˈvɛdʒtəbəl, ˈvɛdʒɪtəbəl/ rau, thực vật

vehicle n. /'vi:hikl/ xe cộ

venture n., v. /'ventʃə/ sự án kinh doanh, công việc kinh doanh; liều, mạo hiểm, cả gan

version n. /'və:∫n/ bản dịch sang một ngôn ngữ khác

vertical adj. /ˈvɜrtɪkəl/ thẳng đứng, đứng

very adv. /'veri/ rất, lắm

via prep. /'vaiə/ qua, theo đường

victim n. /'viktim/ nạn nhân

victory n. /'viktəri/ chiến thắng

video n. /'vidiou/ video

view n., v. /vju:/ sự nhìn, tầm nhìn; nhìn thấy, xem, quan sát

village n. /ˈvɪlɪdʒ/ làng, xã

violence n. /ˈvaɪələns/ sự ác liệt, sự dữ dội; bạo lực

violent adj. /'vaiələnt/ mãnh liệt, mạnh mẽ, hung dữ

violently adv. /'vaiзlзntli/ mãnh liệt, dữ dội

virtually adv. /'və:tjuəli/ thực sự, hầu như, gần như

virus n. /'vaiərəs/ vi rút

visible adj. /'vizəbl/ hữu hình, thấy được

vision n. /'viʒn/ sự nhìn, thị lực

visit v., n. /vizun/ đi thăm hỏi, đến chơi, tham quan; sự đi thăm, sự thăm viếng

visitor n. /'vizitə/ khách, du khách

vital adj. /'vaitl/ (thuộc) sự sống, cần cho sự sống

vocabulary n. /və´kæbjuləri/ từ vựng

voice n. /vɔis/ tiếng, giọng nói

volume n. /´vɔlju:m/ thế tích, quyển, tập

vote n., v. /voʊt/ sự bỏ phiếu, sự bầu cử; bỏ phiếu, bầu cử

wage n. /weiʤ/ tiền lương, tiền công

waist n. /weist/ eo, chỗ thắt lưng

wait v. /weit/ chờ đợi

waiter,_waitress n. /'weitə/ người hầu bàn, người đợi, người trông chờ

wake (up) v. /weik/ thức dậy, tỉnh thức

walk v., n. /wɔ:k/ đi, đi bộ; sự đi bộ, sự đi dạo

walking n. /'wɔ:kiɳ/ sự đi, sự đi bộ

wall n. /wɔ:l/ tường, vách

wallet n. /'wolit/ cái ví

wander v., n. /'wɔndə/ đi lang thang; sự đi lang thang

want v. /wɔnt/ muốn

war n. /wɔ:/ chiến tranh

warm adj., v. /wɔ:m/ ấm, ấm áp; làm cho nóng, hâm nóng

warmth n. /wɔ:mθ/ trạng thái ấm, sự ấm áp; hơi ấm

warn v. /wɔ:n/ báo cho biết, cảnh báo

warning n. /'wɔ:niɳ/ sự báo trước, lời cảnh báo

wash v. /wɒʃ, wɔʃ/ rửa, giặt

washing n. /'wɔʃiɳ/ sự tắm rửa, sự giặt

waste v., n., adj. /weɪst/ lãng phí, uổng phí; vùng hoang vu, sa mạc; bỏ hoang

watch v., n. /wɔtʃ/ nhìn, theo dõi, quan sát; sự canh gác, sự canh phòng

water n. /'wɔ:tə/ nước

wave n., v. /weɪv/ sóng, gợn nước; gợn sóng, uốn thành sóng

way n. /wei/ đường, đường đi

we pron. /wi:/ chúng tôi, chúng ta

weak adj. /wi:k/ yếu, yếu ớt

weakness n. /´wi:knis/ tình trạng yếu đuối, yếu ớt

wealth n. /welθ/ sự giàu có, sự giàu sang

weapon n. /'wepən/ vũ khí

wear v. /weə/ mặc, mang, đeo

weather n. /'weθə/ thời tiết

web n. /wɛb/ mạng, lưới

website n. / không gian liên tới với Internet

wedding n. /ˈwɛdɪŋ/ lễ cưới, hôn lễ

Wednesday n. (abbr. Wed., Weds.) /´wensdei/ thứ 4

week n. /wi:k/ tuần, tuần lễ

weekend n. /¸wi:k´end/ cuối tuần

weekly adj. /´wi:kli/ mỗi tuần một lần, hàng tuần

weigh v. /wei/ cân, cân nặng

weight n. /'weit/ trọng lượng

welcome v., adj., n., exclamation /'welkʌm/ chào mừng, hoan nghênh

well adv., adj., exclamation /wel/ tốt, giỏi; ôi, may quá!

well_known adj. /´wel´noun/ nổi tiếng, được nhiều người biết đến

west n., adj., adv. /west/ phía Tây, theo phía tây, về hướng tây

western adj. /'westn/ về phía tây, của phía tây

wet adj. /wɛt/ ướt, ẩm ướt

what pron., det. /wʌt/ gì, thế nào

whatever det., pron. /wɔt´evə/ bất cứ thứ gì, bất kể thứ gì

wheel n. /wil/ bánh xe

when adv., pron., conj. /wen/ khi, lúc, vào lúc nào

whenever conj. /wen'evə/ bất cứ lúc nào, lúc nào

where adv., conj. /weər/ đâu, ở đâu; nơi mà

whereas conj. /weə'ræz/ nhưng ngược lại, trong khi

wherever conj. /weər'evə(r)/ ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ nơi đâu

whether conj. /´weðə/ có..không; có... chăng; không biết có.. không

which pron., det. /witʃ/ nào, bất cứ.. nào; ấy, đó

while conj., n. /wail/ trong lúc, trong khi; lúc, chốc, lát

whilst conj. (especially BrE) /wailst/ trong lúc, trong khi

whisper v., n. /´wispə/ nói thì thầm, xì xào; tiếng nói thì thầm, tiếng xì xào

whistle n., v. /wisl/ sự huýt sáo, sự thổi còi; huýt sáo, thổi còi

white adj., n. /wai:t/ trắng; màu trắng

who pron. /hu:/ ai, người nào, kẻ nào, người như thế nào

whoever pron. /hu:'ev / ai, người nào, bất cứ ai, bất cứ người nào, dù ai

whole adj., n. /həʊl/ bình an vô sự, không suy suyển, không hư hỏng; toàn bộ, tất cả, toàn thể

whom pron. /hu:m/ ai, người nào; người mà

whose det., pron. /hu:z/ của ai

why adv. /wai/ tại sao, vì sao

wide adj. /waid/ rộng, rộng lớn

widely adv. /´waidli/ nhiều, xa; rộng rãi

width n. /wɪdθ; wɪtθ/ tính chất rộng, bề rộng

wife n. /waif/ vợ

wild adj. /waɪld/ dại, hoang

wildly adv. /waɪldli/ dại, hoang

will modal v., n. /wil/ sẽ; ý chí, ý định

willing adj. /´wiliη/ bằng lòng, vui lòng, muốn

willingly adv. /'wiliηli/ sẵn lòng, tự nguyện

willingness n. /´wiliηnis/ sự bằng lòng, sự vui lòng

win v. /win/ chiếm, đọat, thu được

wind n. /wind/ gió

wind v. /wind/ quấn lại, cuộn lại

wind_(sth)_up / lên dây, quấn, giải quyết

window n. /'windəʊ/ cửa sổ

wine n. /wain/ rượu, đồ uống

wing n. /wiη/ cánh, sự bay, sự cất cánh

winner n. /winər/ người thắng cuộc

winning adj. /´winiη/ đang dành thắng lợi, thắng cuộc

winter n. /ˈwɪntər/ mùa đông

wire n. /waiə/ dây (kim loại)

wise adj. /waiz/ khôn ngoan, sáng suốt, thông thái

wish v., n. /wi∫/ ước, mong muốn; sự mong ước, lòng mong muốn

with prep. /wið/ với, cùng

withdraw v. /wɪðˈdrɔ, wɪθˈdrɔ/ rút, rút khỏi, rút lui

within prep. /wið´in/ trong vong thời gian, trong khoảng thời gian

without prep. /wɪðˈaʊt, wɪθaʊt/ không, không có

witness n., v. /'witnis/ sự làm chứng, bằng chứng; chứng kiến, làm chứng

woman n. /'wʊmən/ đàn bà, phụ nữ

wonder v. /'wʌndə/ ngạc nhiên, lấy làm lạ, kinh ngạc

wonderful adj. /´wʌndəful/ phi thường, khác thường, kỳ diệu, tuyệt vời

wood n. /wud/ gỗ

wooden adj. /´wudən/ làm bằng gỗ

wool n. /wul/ len

word n. /wə:d/ từ

work v., n. /wɜ:k/ làm việc, sự làm việc

worker n. /'wə:kə/ người lao động

working adj. /´wə:kiη/ sự làm, sự làm việc

world n. /wɜ:ld/ thế giới

worried adj. /´wʌrid/ bồn chồn, lo nghĩ, tỏ ra lo lắng

worry v., n. /'wʌri/ lo lắng, suy nghĩ; sự lo lắng, suy nghĩ

worrying adj. /´wʌriiη/ gấy lo lắng, gây lo nghĩ

worse,_worst,_bad / xấu

worship n., v. /ˈwɜrʃɪp/ sự tôn thờ, sự tôn sùng; thờ, thờ phụng, tôn thờ

worth adj. /wɜrθ/ đáng giá, có giá trị

would modal v. /wud/

wound n., v. /waund/ vết thương, thương tích; làm bị thường, gây thương tích

wounded adj. /'wu:ndid/ bị thương

wrap v. /ræp/ gói, bọc, quấn

wrapping n. /'ræpiɳ/ vật bao bọc, vật quấn quanh

wrist n. /rist/ cổ tay

write v. /rait/ viết

writer n. /'raitə/ người viết

writing n. /´raitiη/ sự viết

written adj. /'ritn/ viết ra, được thảo ra

wrong adj., adv. /rɔɳ/ sai

wrongly adv. /´rɔηgli/ một cách bất công, không đúng

yard n. /ja:d/ lat, thước Anh (bằng 0, 914 mét)

yawn v., n. /jɔ:n/ há miệng; cử chỉ ngáp

yeah exclamation /jeə/ vâng, ừ

year n. /jə:/ năm

yellow adj., n. /'jelou/ vàng; màu vàng

yes exclamation, n. /jes/ vâng, phải, có chứ

yesterday adv., n. /'jestədei/ hôm qua

yet adv., conj. /yet/ còn, hãy cỏn, còn nữa; như mà, xong, tuy thế, tuy nhiên

you pron. /ju:/ anh, chị, ông, bà, ngài, các anh, các chị, các ông, các bà

young adj. /jʌɳ/ trẻ, trẻ tuổi, thanh niên

your det. /jo:/ của anh, của chị, của ngài, của các anh, của các chị, …

yours_faithfully (BrE) / bạn chân thành

yours pron. /jo:z/ cái của anh, cái của chị, cái của ngài, cái của các anh, cái của các chị

Yours_sincerely (BrE) / bạn chân thành của anh, chị.. (viết ở cuối thư)

Yours_Truly (NAmE) / lời kết thúc thư (bạn chân thành của...)

yourself pron. /jɔ:'self/ tự anh, tự chị, chính anh, chính mày, tự mày, tự mình

youth n. /ju:θ/ tuổi trẻ, tuổi xuân, tuổi thanh niên, tuổi niên thiếu

zero number /'ziərou/ số không

zone n. /zoun/ khu vực, miền, vùng