Heart-attack risk spikes after sex, exercise

Ngày: 9 - 10 - 2011

Numerous studies have suggested that physical activity, including sex, can trigger a heart attack or cardiac arrest, but the magnitude of the risk has been unclear

Exercising or having sex just about triples a person's risk of heart attack in the hours immediately afterward, especially if the person does those activities infrequently, according to a new analysis in the Journal of the American Medical Association.

Heart patients shouldn't abstain from sex or forgo exercise based on this finding, however. Although a threefold increase in heart-attack risk sounds scary, the overall likelihood of having a heart attack after working out or making love is still very low -- on the order of 3 in 1,000,000, as opposed to 1 in 1,000,000.

"Definitely, one should not interpret our findings as meaning that physical activity or sexual activity are dangerous or harmful," says one of the study's authors, Issa Dahabreh, M.D., a researcher at Tufts Medical Center's Institute for Clinical Research and Health Policy Studies, in Boston, Massachusetts. "The effect at an individual level is small."

Health.com: Surprising heart attack risks

Moreover, the study participants who were more physically active appeared to be less susceptible to a heart attack following intercourse or a workout.

"People who exercise regularly have a much smaller increase in risk, if any," Dr. Dahabreh says.

Numerous studies have suggested that physical activity, including sex, can trigger a heart attack or cardiac arrest, but the magnitude of the risk has been unclear. To arrive at an estimate, Dahabreh and his coauthor reanalyzed data from 14 such studies dating back to the 1980s.

All of the studies used a so-called case-crossover design, in which the participants' activities in the one- to two-hour period leading up to their heart attacks were compared with their usual routines. If physical activity or sex were more common during the pre-heart-attack period than at other times, it would suggest that they triggered the attack.

Health.com: 5 ways to cut your heart attack risk

In the hours after exercising, the researchers found, a person's risk of heart attack increased about 3.5 times, while his or her risk increased about 2.7 times within two hours of having sex. Physical activity also quintupled the risk of sudden death due to cardiac arrest.

However, the risk of heart attack or cardiac death was reduced by 45% and 30%, respectively, for each additional workout the study participants completed in a typical week.

Although the overall (or absolute) risk of heart attack after sex or exercise is "very, very small," Dahabreh says, the findings do suggest that sedentary people who want to get in shape should increase their level of physical activity gradually to avoid undue stress on their hearts. (The American Heart Association makes the same recommendation.)

Health.com: The 10 best foods for your heart

Geoffrey Tofler, M.D., a professor of preventive cardiology at the University of Sydney Medical School, in Australia, stresses that it is extremely rare for sex or exercise to trigger a heart attack.

"If a healthy 50-year-old person has [a] one-in-a-million chance of having a heart attack in any given hour, tripling the risk will still only make three chances in a million of a heart attack in that hour," says Tofler, a co-author of one of the analyzed studies whowas not involved in the new research.

The analysis was "conducted very thoroughly" and is close to being the last word on the subject, Tofler adds. The findings should reassure heart patients and their partners, who are often anxious about whether it's safe to resume sexual activity after a heart attack or heart-disease diagnosis. "In conjunction with a return to regular physical activity, sexual activity carries a minimal risk," he says.

cnn

Bài xem nhiều nhất

Cách dùng much, many, a lot of và lots of, more và most, long và (for) a long time

Many và much dùng nhiều trong câu phủ định và câu nghi vấn, trong câu khẳng định có thể dùng các loại từ khác nhưplenty of, a lot, lots of... để thay thế.

Mẫu câu tiếng Anh sử dụng khi khám bệnh

Nếu cần khám chữa bệnh, thì những mẫu câu dưới đây sẽ rất cần thiết để sử dụng.

Từ vựng Anh Việt về bệnh và vấn đề sức khỏe

Một số từ tiếng Anh liên quan đến sức khỏe, tên các loại bệnh và các vấn đề sức khỏe thuờng gặp trong cuộc sống.

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh

Các cụm từ sau cùng với các danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tường đồng chủ ngữ. Chúng đứng giữa chủ ngữ và động từ, phân tách khỏi 2 thành phần đó bởi dấu phảy. Chúng cũng không có ảnh hưởng gì đến việc chia động từ.

Dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Trong câu hỏi đuôi, người đặt câu hỏi đưa ra một mệnh đề (mệnh đề chính) nhưng không hoàn toàn chắc chắn về tính đúng / sai của mệnh đề đó, do vậy họ dùng câu hỏi dạng này để kiểm chứng về mệnh đề đưa ra.

Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan trong tiếng Anh

We regret to inform the passengers that the flight for Washington DC was canceled because of the bad weather.

Đại từ trong tiếng Anh

Đại từ tân ngữ đứng ở vị trí tân ngữ (đằng sau động từ ho ặc giới trừ khi giới từ đó mở đầu một mệnh đề mới). Bạn cần phân biệt rõ đại từ tân ngữ với đại từ chủ ngữ. Chủ ngữ là chủ thể của hành động (gây ra hành động), còn tân ngữ là đố i tượng nhận sự tác động của hành động.

3500 từ tiếng anh việt thông dụng nhất khi khám chữa bệnh

3500 từ tiếng anh việt thông dụng nhất khi khám chữa bệnh - học tiếng anh!

Các dạng so sánh của tính từ và phó từ trong tiếng Anh

Đối với các tính từ có hậu tố -ed, -ful, -ing, -ish, -ous cũng biến đổi bằng cách thêm more cho dù chúng là tính từ dài hay ngắn (more useful, more boring, more cautious).

Câu trực tiếp và câu gián tiếp trong tiếng Anh

Đổi chủ ngữ và các đại từ nhân xưng khác trong câu trực tiếp theo chủ ngữ của thành phần thứ nhất.

Sử dụng tiếng Anh V ing, to verb để mở đầu một câu

Thông thường có 6 giới từ đứng trước một V-ing mở đầu cho mệnh đề phụ, đó là: By (bằng cách, bởi), upon, after (sau khi), before (trước khi), while (trong khi), when (khi).

Liên từ (linking verb) trong tiếng Anh

Feel, look, smell và taste cũng có thể là ngoại động từ khi nó có tân ngữ trự tiếp. Trong trường hợp đó, nó trở thành một động từ mô tả hành động thực sự chứ không còn là một linking verb và do đó nó được bổ nghĩa bởi phó từ chứ không phải tính từ

3000 từ tiếng anh thơ lục bát của Giáo sư Ngô Bảo Châu

What time là hỏi mấy giờ, Clear trong, clean sạch, mờ mờ là dim, Gặp ông ta dịch see him, Swim bơi, wade lội, drown chìm chết trôi, Mountain là núi, hill đồi, Valley thung lũng, cây sồi oak tree, Tiền xin đóng học school fee.

Động từ tiếng Anh (V ing, V ed) dùng làm tính từ

Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi danh từ mà nó bổ nghĩa là đố i tượng nhận sự tác động của hành động. Câu có tính từ ở dạng P2 thường có nguồn gốc từ những câu bị động.

Mẫu câu tiếng Anh sử dụng tại phòng khám nha khoa

Nếu cần đến gặp bác sỹ răng hàm mặt, thì một số mẫu câu dưới đây sẽ rất cần thiết.

Xem theo danh mục