Weight Loss for Teens

Ngày: 9 - 10 - 2011

You can change your body, but how much depends on a number of things, some you can control and some you can't.

See More About

How to lose weight

Teens and exercise

Weight loss programs

Weight loss tools

I’m a long way from my teen years, but I can still remember the things I used to think when I looked in the mirror: "I’m too fat," "I'm too tall," and "why is my butt so big?" I spent hours cataloging my flaws and, if I missed any, my older sister was kind enough to help me out.

What I remember most is wanting to fit in. And from talking to some of my teen clients and reading some of the comments from other teens on this site, that hasn't changed much since I was in school. What also hasn't changed is the idea that weight and appearance play a role in being accepted. So, what do you do if you don't have the ‘ideal’ body? What do you do if you're overweight, underweight, or just want to get rid of a little excess fat? Is it possible to change your body?

Things that Affect Your Weight

You can change your body, but how much depends on a number of things--some you can control and some you can't:

Puberty Though you may not realize it, puberty can have a major affect on your weight and the shape of your body. Both girls and boys can expect to gain weight as well as height during puberty. Hormones released during this time often cause boys to gain muscle and girls to experience an increase in body fat. These changes are normal but may make you feel like you're overweight, even if you're not.

What's the Right Weight for My Height?

Genes One question I hear a lot is, "Why don't I look like my friends?" One reason is your genes. You inherit a number of things from your parents such as where you store excess fat on your body, how tall you are, and the shape of your body (such as being pear-shaped or apple-shaped). In fact, if your parents are overweight, that increases the risk that you'll be overweight as well.

What you eat While puberty and genetics are things you can't control, what you eat is another story. Eating french fries, fast food, sodas, chips, and sweets on a regular basis and avoiding fruits and vegetables like the plague can add excess calories without much nutrition.

Childhood Obesity Basics

Exercise One reason weight can be such a problem for everyone from teens to adults is all the sitting around we’re doing. Inactivity has a major affect on your waistline and your health. In fact, watching TV is the most common activity that can lead to weight gain (if you don't exercise or eat right) and is something teens usually do more and more as they get older.

Predictors of Obesity

Do You Really Need to Lose Weight?

This may seem like a no-brainer, but not everyone needs to lose weight. Too often, teens focus on getting their weight down to unhealthy levels in order to get that 'ideal' body--something that can lead to yo-yo dieting or even eating disorders.

It’s easy to have a distorted view of what your body should look like, especially if your models tend to be, well, models, celebrities, or other people who are often known more for how they look than what they do. So it's important to understand what a healthy weight range is and, even more important, that your scale weight doesn't always tell the whole story. A scale weighs it all--your bones, fat, muscles, internal organs, what you ate or drank earlier...everything. It doesn't accurately tell you what you've gained or lost, so using a scale as your only method of tracking progress isn't always the best idea.

Before you decide to go on a diet or weight loss program, take some time to figure out if you’re really overweight or if you have a distorted body image. Use the following resources to figure out what a healthy weight really is:

Teen Quiz – Am I Fat?

What is a Healthy Body?

BMI Calculator

Body Image and Self Esteem

You should also talk to your parents and your doctor about any weight issues you may have and about whether losing weight is something you should be concerned about.

exercise.about

Bài xem nhiều nhất

Cách dùng much, many, a lot of và lots of, more và most, long và (for) a long time

Many và much dùng nhiều trong câu phủ định và câu nghi vấn, trong câu khẳng định có thể dùng các loại từ khác nhưplenty of, a lot, lots of... để thay thế.

Mẫu câu tiếng Anh sử dụng khi khám bệnh

Nếu cần khám chữa bệnh, thì những mẫu câu dưới đây sẽ rất cần thiết để sử dụng.

Từ vựng Anh Việt về bệnh và vấn đề sức khỏe

Một số từ tiếng Anh liên quan đến sức khỏe, tên các loại bệnh và các vấn đề sức khỏe thuờng gặp trong cuộc sống.

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh

Các cụm từ sau cùng với các danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tường đồng chủ ngữ. Chúng đứng giữa chủ ngữ và động từ, phân tách khỏi 2 thành phần đó bởi dấu phảy. Chúng cũng không có ảnh hưởng gì đến việc chia động từ.

Dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Trong câu hỏi đuôi, người đặt câu hỏi đưa ra một mệnh đề (mệnh đề chính) nhưng không hoàn toàn chắc chắn về tính đúng / sai của mệnh đề đó, do vậy họ dùng câu hỏi dạng này để kiểm chứng về mệnh đề đưa ra.

Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan trong tiếng Anh

We regret to inform the passengers that the flight for Washington DC was canceled because of the bad weather.

Đại từ trong tiếng Anh

Đại từ tân ngữ đứng ở vị trí tân ngữ (đằng sau động từ ho ặc giới trừ khi giới từ đó mở đầu một mệnh đề mới). Bạn cần phân biệt rõ đại từ tân ngữ với đại từ chủ ngữ. Chủ ngữ là chủ thể của hành động (gây ra hành động), còn tân ngữ là đố i tượng nhận sự tác động của hành động.

3500 từ tiếng anh việt thông dụng nhất khi khám chữa bệnh

3500 từ tiếng anh việt thông dụng nhất khi khám chữa bệnh - học tiếng anh!

Các dạng so sánh của tính từ và phó từ trong tiếng Anh

Đối với các tính từ có hậu tố -ed, -ful, -ing, -ish, -ous cũng biến đổi bằng cách thêm more cho dù chúng là tính từ dài hay ngắn (more useful, more boring, more cautious).

Câu trực tiếp và câu gián tiếp trong tiếng Anh

Đổi chủ ngữ và các đại từ nhân xưng khác trong câu trực tiếp theo chủ ngữ của thành phần thứ nhất.

Sử dụng tiếng Anh V ing, to verb để mở đầu một câu

Thông thường có 6 giới từ đứng trước một V-ing mở đầu cho mệnh đề phụ, đó là: By (bằng cách, bởi), upon, after (sau khi), before (trước khi), while (trong khi), when (khi).

Liên từ (linking verb) trong tiếng Anh

Feel, look, smell và taste cũng có thể là ngoại động từ khi nó có tân ngữ trự tiếp. Trong trường hợp đó, nó trở thành một động từ mô tả hành động thực sự chứ không còn là một linking verb và do đó nó được bổ nghĩa bởi phó từ chứ không phải tính từ

3000 từ tiếng anh thơ lục bát của Giáo sư Ngô Bảo Châu

What time là hỏi mấy giờ, Clear trong, clean sạch, mờ mờ là dim, Gặp ông ta dịch see him, Swim bơi, wade lội, drown chìm chết trôi, Mountain là núi, hill đồi, Valley thung lũng, cây sồi oak tree, Tiền xin đóng học school fee.

Động từ tiếng Anh (V ing, V ed) dùng làm tính từ

Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi danh từ mà nó bổ nghĩa là đố i tượng nhận sự tác động của hành động. Câu có tính từ ở dạng P2 thường có nguồn gốc từ những câu bị động.

Mẫu câu tiếng Anh sử dụng tại phòng khám nha khoa

Nếu cần đến gặp bác sỹ răng hàm mặt, thì một số mẫu câu dưới đây sẽ rất cần thiết.

Xem theo danh mục