Japan nuclear health risks low, wont blow abroad

Ngày: 25 - 4 - 2011

Japan nuclear health risks low, won blow abroad! (Reuters) - Health risks from Japans quake-hit nuclear power reactors seem fairly low and winds are likely to carry any contamination out to the Pacific without threatening other nations, experts say.

(Reuters) - Health risks from Japans quake-hit nuclear power reactors seem fairly low and winds are likely to carry any contamination out to the Pacific without threatening other nations, experts say. 

Tokyo battled to avert a meltdown at three stricken reactors at the Fukushima plant in the worst nuclear accident since the 1986 Chernobyl disaster, triggered by Friday's tsunami. Radiation levels were also up at the Onagawa atomic plant.

"This is not a serious public health issue at the moment," Malcolm Crick, Secretary of the U.N. Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, told Reuters.

"It won't be anything like Chernobyl. There the reactor was operating at full power when it exploded and it had no containment," he said. As a precaution, around 140,000 people have been evacuated from the area around Fukushima.

Crick said a partial meltdown of the Three Mile Island plant in the United States in 1979 -- rated more serious than Japan's accident on an international scale -- released low amounts of radiation.

"Many people thought they'd been exposed after Three Mile Island," he said. "The radiation levels were detectible but in terms of human health it was nothing." Radiation can cause cancers.

The World Health Organization (WHO) also said the public health risk from Japan's atomic plants remained "quite low." The quake and devastating tsunami may have killed 10,000 people.

The Japan Meteorological Agency said that the winds in the area would shift from the south to a westerly on Sunday night, blowing from Fukushima toward the Pacific Ocean.

"The wind direction is right for people in Japan. It's blowing out to the Pacific," Lennart Carlsson, director of Nuclear Power Plant Safety in Sweden, told Reuters. "I don't think this will be any problem to other countries."

The Chernobyl accident was discovered after radiation was detected at Sweden's Forsmark nuclear power -- more than a day after the explosion that Moscow had not publicly acknowledged.

Crick said that time is a big help for reducing health risks since many of the most damaging nuclear effects, such as radio iodines, dissipate within hours or days. He said a meltdown can be contained in a sealed reactor.

Japan's biggest earthquake on record on Friday knocked out the back-up cooling systems at Fukushima, north of Tokyo, causing a build-up of heat and pressure. An explosion hit the plant on Saturday.

U.N. studies have projected only a few thousand extra deaths caused by radiation from Chernobyl. Thirty workers died, almost all from radiation, in the immediate aftermath of the disaster.

Crick said the clearest sign of damage on health was that about 6,000 people aged under 18 at the time of Chernobyl had developed thyroid cancer -- usually only affecting older people. Fallout on farmland may have raised radioactive levels in milk.

But he said that studies in what is now Ukraine, Belarus and Russia showed that the average increase per person in long-term radiation exposure was equivalent to one CT scan -- a specialized x-ray of the body.

Nguồn: reuters

Bài xem nhiều nhất

Cách dùng much, many, a lot of và lots of, more và most, long và (for) a long time

Many và much dùng nhiều trong câu phủ định và câu nghi vấn, trong câu khẳng định có thể dùng các loại từ khác nhưplenty of, a lot, lots of... để thay thế.

Mẫu câu tiếng Anh sử dụng khi khám bệnh

Nếu cần khám chữa bệnh, thì những mẫu câu dưới đây sẽ rất cần thiết để sử dụng.

Từ vựng Anh Việt về bệnh và vấn đề sức khỏe

Một số từ tiếng Anh liên quan đến sức khỏe, tên các loại bệnh và các vấn đề sức khỏe thuờng gặp trong cuộc sống.

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh

Các cụm từ sau cùng với các danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tường đồng chủ ngữ. Chúng đứng giữa chủ ngữ và động từ, phân tách khỏi 2 thành phần đó bởi dấu phảy. Chúng cũng không có ảnh hưởng gì đến việc chia động từ.

Dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Trong câu hỏi đuôi, người đặt câu hỏi đưa ra một mệnh đề (mệnh đề chính) nhưng không hoàn toàn chắc chắn về tính đúng / sai của mệnh đề đó, do vậy họ dùng câu hỏi dạng này để kiểm chứng về mệnh đề đưa ra.

Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan trong tiếng Anh

We regret to inform the passengers that the flight for Washington DC was canceled because of the bad weather.

Đại từ trong tiếng Anh

Đại từ tân ngữ đứng ở vị trí tân ngữ (đằng sau động từ ho ặc giới trừ khi giới từ đó mở đầu một mệnh đề mới). Bạn cần phân biệt rõ đại từ tân ngữ với đại từ chủ ngữ. Chủ ngữ là chủ thể của hành động (gây ra hành động), còn tân ngữ là đố i tượng nhận sự tác động của hành động.

3500 từ tiếng anh việt thông dụng nhất khi khám chữa bệnh

3500 từ tiếng anh việt thông dụng nhất khi khám chữa bệnh - học tiếng anh!

Các dạng so sánh của tính từ và phó từ trong tiếng Anh

Đối với các tính từ có hậu tố -ed, -ful, -ing, -ish, -ous cũng biến đổi bằng cách thêm more cho dù chúng là tính từ dài hay ngắn (more useful, more boring, more cautious).

Liên từ (linking verb) trong tiếng Anh

Feel, look, smell và taste cũng có thể là ngoại động từ khi nó có tân ngữ trự tiếp. Trong trường hợp đó, nó trở thành một động từ mô tả hành động thực sự chứ không còn là một linking verb và do đó nó được bổ nghĩa bởi phó từ chứ không phải tính từ

Câu trực tiếp và câu gián tiếp trong tiếng Anh

Đổi chủ ngữ và các đại từ nhân xưng khác trong câu trực tiếp theo chủ ngữ của thành phần thứ nhất.

Sử dụng tiếng Anh V ing, to verb để mở đầu một câu

Thông thường có 6 giới từ đứng trước một V-ing mở đầu cho mệnh đề phụ, đó là: By (bằng cách, bởi), upon, after (sau khi), before (trước khi), while (trong khi), when (khi).

3000 từ tiếng anh thơ lục bát của Giáo sư Ngô Bảo Châu

What time là hỏi mấy giờ, Clear trong, clean sạch, mờ mờ là dim, Gặp ông ta dịch see him, Swim bơi, wade lội, drown chìm chết trôi, Mountain là núi, hill đồi, Valley thung lũng, cây sồi oak tree, Tiền xin đóng học school fee.

Động từ tiếng Anh (V ing, V ed) dùng làm tính từ

Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi danh từ mà nó bổ nghĩa là đố i tượng nhận sự tác động của hành động. Câu có tính từ ở dạng P2 thường có nguồn gốc từ những câu bị động.

Mẫu câu tiếng Anh sử dụng tại phòng khám nha khoa

Nếu cần đến gặp bác sỹ răng hàm mặt, thì một số mẫu câu dưới đây sẽ rất cần thiết.