Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả trong tiếng Anh

2014-10-27 03:19 PM
Trong cấu trúc này người ta dùng so that với nghĩa sao cho, để cho. Sau so that phải là một mệnh đề hoàn chỉnh có cả S và V. Động từ ở mệnh đề sau so that phải lùi một thời so với thời của động từ ở mệnh đề chính.

Because, Because of

Sau because phải một mệnh đề hoàn chỉnh (có cả S và V) nhưng sau because of phải là một danh từ hoặc ngữ danh từ.

Jan was worried because it had started to rain.

Jan was worried because of the rain.

We arrived late because there was a traíĩìc jam.

We arrived late because of a traffic jam.

Có thể dùng because of thay cho on account of và due to và ngược lại. Nhưng thường dùng due to sau động từ to be.

The accident was due to the heavy rain.

Dùng as a result of để nhấn mạnh hậu quả của hành động hoặc sự vật, sự việc.

He was blinded as a result of a terrible accident.

Có thể đưa mệnh đề nguyên nhân lên đầu câu:

Because of the rain, we have cancelled the party.

So that

Trong cấu trúc này người ta dùng so that với nghĩa sao cho, để cho. Sau so that phải là một mệnh đề hoàn chỉnh có cả S và V. Động từ ở mệnh đề sau so that phải lùi một thời so với thời của động từ ở mệnh đề chính.

He studied very hard so that he could pass the test.

She is sending the package early so that it will arrive in the time for her sister’s birthday. Susan drove to Miami instead of flying so that she could save money.

Chú ý:

Phải phân biệt so that trong cấu trúc này với so that mang nghĩa do đó (therefore). Cách phân biệt là ở thời của động từ đằng sau so that mang nghĩa “do đó” diễn biến bình thường so với thời của động từ ở mệnh đề đằng trước.

We heard nothing from him so that we wondered if he moved away.

Cũng cần phân biệt với cấu trúc so + adj/adv + that nêu ở phần sau.

Trong tiếng Anh nói có thể bỏ that trong cụm so that nhưng trong tiếng Anh viết không được bỏ that. Đây là bẫy mà bài thi TOEFL thường nêu ra.

So và such.

Người ta dùng cấu trúc so/such .... that (đến nỗi mà) theo nhiều cách sử dụng.

Dùng với tính từ và phó từ:

s + V + so + -

adjective

adverb

I + that + s + V

Terry ran so fast that he broke the previous speed record.

Judy worked so diligently that she received an increase in salary. She is so beautiful that anyone sees her once will never forget her. The little boy looks so unhappy that we all feel sorry for him

Dùng với danh từ đếm được số nhiều:

s + V + so + <

Many
few

+ plural count noun + that + s + V

Cấu trúc vẫn là so ... that nhưng phải dùng many hoặcfew trước danh từ đó.

I had so few job offers that it wasn't difficult to select one.

The Smiths had so many children that they form their own baseball team.

Dùng với danh từ không đếm được:

s +  V  +  so  +

much
little

+ non count noun + that + s + V

Cấu trúc là so ... that nhưng phải dùng much hoặc little trước danh từ đó.

He has invested so much money in the project that he can't abandon it now.

The grass received so little water that it turned brown in the heat.

Dùng với danh từ đếm được số ít:

S + V + such + a + adjective + singular count noun + that + S + V

HOẶC

S + V + so + adjective + a + singular count noun + that + S + V

It was such a hot day that we decided to stay indoors.

It was so hot a day that we decided to stay indoors.

It was such an interesting book that he couldn’t put it down. It was so interesting a book that he couldn’t put it down.

Dùng such trước tính từ + danh từ:

S + V + such + adjective +

pular count noun
non-count noun

+ that + S + V

They are such beautiful pictures that everybody will want one.

This is such difficult homework that I will never finish it.

Lưu ý: Không được dùng so trong trường hợp này.

Một số cụm từ nối khác

Even if + negative verb: cho dù:

You must go tomorrow even if you aren't ready.

Whether or not + positive verb: dù có hay không:

You must go tomorrow whether or not you are ready.

Các từ nghi vấn đứng đầu câu dùng làm từ nối:

Động từ theo sau mệnh đề mở đầu phải chia ở ngôi thứ 3 số ít.

Whether he goes out tonight depends on his girldfriend.

Why these pupils can not solve this problems makes the teachers coníused.

Một số các từ nối có quy luật riêng:

And moreover And in addtion

And thus or otherwise

And furthermore And therefore

But nevertheless But ... anyway

+ Nếu nối giữa hai mệnh đề, đằng trước chúng phải có dấu phẩy

He was exhausted, and therefore his judgement was not very good.

+ Nhưng nếu nố i giữa hai từ đơn thì không

The missing piece is small but nevertheless significant.

Unless + positive = if... not: Trừ phi, nếu không:

You will be late unless you start at once.

But for that + unreal condition: Nếu không thì:

Mệnh đề sau nó phải lùi một thời.

+ Hiện tại

My father pays my fee, but for that I couldn't be here.

+ Quá khứ

My car broke down, but for that we would have been here in time.

Otherwise + real condition: Kẻo, nếu không thì:

We must be back before midnight otherwise I will be locked out.

Otherwise + unreal condition: Kẻo, nếu không thì:

Sau nó phải là điều kiện không thể thực hiện được, mệnh đề sau nó lùi một thời.

+ Hiện tại

Her father supports her íìnance otherwise she couldn't conduct these experiments (But she can with her father's support).

+ Quá khứ:

I used a computer, otherwise I would have taken longer with these calculations (But he didn't take any longer).

*Lưu ý: Trong tiếng Anh thông tục (colloquial English) người ta dùng or else để thay thế cho otherwise.

 Provided/Providing that: Với điều kiện là, miễn là ( = as long as):

You can camp here providing that you leave no mess.

Suppose/Supposing = What... if: Giả sử .... thì sao, Nếu…thì sao:

Suppose the plane is late? = What (will happen) if the plane is late?

Lưu ý:

Suppose còn có thể được dùng để đưa ra lời gợi ý.

Suppose you ask him = Why don't you ask him.

Lưu ý thành ngữ: What if I am?: Tao thế thì đã sao nào? (mang tính thách thức)

If only + S + simple present/will + verb = hope that: hi vọng rằng:

If only he comes in time.

If only he will learn harder for the test next month.

If only + S + simple past/past perfect = wish that (Câu đ/k không thực = giá mà):

If only he came in time now.

If only she had studied harder for that test

If only + S + would + V:

+ Diễn đạt một hành động không thể xảy ra ở hiện tại

If only he would drive more slowly = we wish he drove more slowly.

+ Diễn đạt một ước muốn vô vọng về tương lai:

If only it would stop raining.

Immediately = as soon as = the moment (that) = the instant that = directly: ngay lập tức/ ngay khi mà:

Tell me immediatly (=as soon as) you have any news.

Phone me the moment that you get the results.

I love you the instant (that) I saw you.

Directly I walked in the door I smelt smoke.

Bài xem nhiều nhất

Cách dùng much, many, a lot of và lots of, more và most, long và (for) a long time

Many và much dùng nhiều trong câu phủ định và câu nghi vấn, trong câu khẳng định có thể dùng các loại từ khác nhưplenty of, a lot, lots of... để thay thế.

Mẫu câu tiếng Anh sử dụng khi khám bệnh

Nếu cần khám chữa bệnh, thì những mẫu câu dưới đây sẽ rất cần thiết để sử dụng.

3500 từ tiếng anh việt thông dụng nhất khi khám chữa bệnh

3500 từ tiếng anh việt thông dụng nhất khi khám chữa bệnh - học tiếng anh!

Sử dụng tiếng Anh V ing, to verb để mở đầu một câu

Thông thường có 6 giới từ đứng trước một V-ing mở đầu cho mệnh đề phụ, đó là: By (bằng cách, bởi), upon, after (sau khi), before (trước khi), while (trong khi), when (khi).

Từ vựng Anh Việt về bệnh và vấn đề sức khỏe

Một số từ tiếng Anh liên quan đến sức khỏe, tên các loại bệnh và các vấn đề sức khỏe thuờng gặp trong cuộc sống.

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh

Các cụm từ sau cùng với các danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tường đồng chủ ngữ, Chúng đứng giữa chủ ngữ và động từ, phân tách khỏi 2 thành phần đó bởi dấu phảy

Các dạng so sánh của tính từ và phó từ trong tiếng Anh

Đối với các tính từ có hậu tố -ed, -ful, -ing, -ish, -ous cũng biến đổi bằng cách thêm more cho dù chúng là tính từ dài hay ngắn (more useful, more boring, more cautious).

Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan trong tiếng Anh

We regret to inform the passengers that the flight for Washington DC was canceled because of the bad weather.

Dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Trong câu hỏi đuôi, người đặt câu hỏi đưa ra một mệnh đề (mệnh đề chính) nhưng không hoàn toàn chắc chắn về tính đúng / sai của mệnh đề đó, do vậy họ dùng câu hỏi dạng này để kiểm chứng về mệnh đề đưa ra.

Liên từ (linking verb) trong tiếng Anh

Trong trường hợp đó, nó trở thành một động từ mô tả hành động thực sự chứ không còn là một linking verb và do đó nó được bổ nghĩa bởi phó từ chứ không phải tính từ