Survey documents teen condom use and U.S. sexual habits

Ngày: 10 - 10 - 2011

The findings appear in a special edition of The Journal of Sexual Medicine in the form of nine distinct studies. All were funded by Church and Dwight, the company that makes Trojan condoms

In one of the largest studies on sexual behavior in America, Indiana University investigators have found that more teens than adults use condoms -- and that sexual activity in the U.S. involves much more than the missionary position.

The findings appear in a special edition of The Journal of Sexual Medicine in the form of nine distinct studies. All were funded by Church and Dwight, the company that makes Trojan condoms. Researchers collected information online from 5,865 people ranging in age from 14 to 94.

The study authors asked men and women about 41 combinations of sexual acts, as well as whether they used condoms. Church and Dwight approved the information before its release.

Knowledge Networks, a polling firm, conducted the study. Researchers chose a nationally representative sample of adolescents and adults from across the U.S. by mail. Once selected, people were interviewed online from March to May of 2009.

Polling people online seemed the best way to get information about an intensely personal subject without encroaching on the participants' privates lives, investigators said.

Some researchers were struck by the range of sexual activities people reported.

"The surprise we found in this survey is the variability and diversity of the way people conduct their sex lives," said Logan Levkoff, a sexologist at New York University and member of the Trojan Sexual Health Advisory Council, which the company says "provides an ever-changing, growing resource of current sexual health and cultural information."

"Sex is different for different people," Levkoff said.

In many cases, men's and women's perception of sex also differed. The study on sex among adults -- those 18 and older -- found that 85 percent of men said their female partners had achieved satisfactory orgasms; about 65 percent of women said their male partners satisfied them.

"Men might be a little clueless when it comes to their partners and orgasms," said Pepper Schwartz, sexologist at University of Washington and a member of the Trojan Sexual Health Advisory Council. "As a sexologist, I believe this is important information that any sex therapist can use in their treatment. "

Dr. Dennis Fortenberry, a study investigator at Indiana University, said 4 percent of males between aged 14 to 17 reported having sexual intercourse compared with 9 percent of females of the same age. That number, however, jumped to 40 percent for male teens 17 to 18 years old and 36 percent for teenage girls at that age.

Many reported using condoms.

The study found that condom use was highest among adolescents, especially among black and Hispanic teens, said Michael Reece, director for Sexual Health Promotion at the Indiana University and also a member of the sexual advisory council at Church and Dwight.

Teens reported being well aware of sexually transmitted diseases and pregnancy. Seventy to eighty percent of teens said they used condoms the last time they had vaginal intercourse, Reece said.

"Condom use has become a big player," he said.

Researchers involved in the survey said it was the first time since the early 1990s that such a study asked so many people about so wide a range of sexual behaviors.

The study also revealed a range of views on what intimate acts constituted sex.

"For some masturbation is sex," Levkoff said. "For others, (it's) oral sex or a combination of all of those, plus vaginal intercourse ... Sex has a whole new meaning."

Researchers acknowledged that Church and Dwight was involved in developing the poll. In all nine studies, conflicts of interest were noted because the primary researchers worked for Indiana University and also sat on Trojan's sexual advisory council.

cnn

Bài mới nhất
Bài xem nhiều nhất

Cách dùng much, many, a lot of và lots of, more và most, long và (for) a long time

Many và much dùng nhiều trong câu phủ định và câu nghi vấn, trong câu khẳng định có thể dùng các loại từ khác nhưplenty of, a lot, lots of... để thay thế.

Mẫu câu tiếng Anh sử dụng khi khám bệnh

Nếu cần khám chữa bệnh, thì những mẫu câu dưới đây sẽ rất cần thiết để sử dụng.

Từ vựng Anh Việt về bệnh và vấn đề sức khỏe

Một số từ tiếng Anh liên quan đến sức khỏe, tên các loại bệnh và các vấn đề sức khỏe thuờng gặp trong cuộc sống.

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh

Các cụm từ sau cùng với các danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tường đồng chủ ngữ. Chúng đứng giữa chủ ngữ và động từ, phân tách khỏi 2 thành phần đó bởi dấu phảy. Chúng cũng không có ảnh hưởng gì đến việc chia động từ.

Dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Trong câu hỏi đuôi, người đặt câu hỏi đưa ra một mệnh đề (mệnh đề chính) nhưng không hoàn toàn chắc chắn về tính đúng / sai của mệnh đề đó, do vậy họ dùng câu hỏi dạng này để kiểm chứng về mệnh đề đưa ra.

Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan trong tiếng Anh

We regret to inform the passengers that the flight for Washington DC was canceled because of the bad weather.

Đại từ trong tiếng Anh

Đại từ tân ngữ đứng ở vị trí tân ngữ (đằng sau động từ ho ặc giới trừ khi giới từ đó mở đầu một mệnh đề mới). Bạn cần phân biệt rõ đại từ tân ngữ với đại từ chủ ngữ. Chủ ngữ là chủ thể của hành động (gây ra hành động), còn tân ngữ là đố i tượng nhận sự tác động của hành động.

3500 từ tiếng anh việt thông dụng nhất khi khám chữa bệnh

3500 từ tiếng anh việt thông dụng nhất khi khám chữa bệnh - học tiếng anh!

Các dạng so sánh của tính từ và phó từ trong tiếng Anh

Đối với các tính từ có hậu tố -ed, -ful, -ing, -ish, -ous cũng biến đổi bằng cách thêm more cho dù chúng là tính từ dài hay ngắn (more useful, more boring, more cautious).

Liên từ (linking verb) trong tiếng Anh

Feel, look, smell và taste cũng có thể là ngoại động từ khi nó có tân ngữ trự tiếp. Trong trường hợp đó, nó trở thành một động từ mô tả hành động thực sự chứ không còn là một linking verb và do đó nó được bổ nghĩa bởi phó từ chứ không phải tính từ

Câu trực tiếp và câu gián tiếp trong tiếng Anh

Đổi chủ ngữ và các đại từ nhân xưng khác trong câu trực tiếp theo chủ ngữ của thành phần thứ nhất.

Sử dụng tiếng Anh V ing, to verb để mở đầu một câu

Thông thường có 6 giới từ đứng trước một V-ing mở đầu cho mệnh đề phụ, đó là: By (bằng cách, bởi), upon, after (sau khi), before (trước khi), while (trong khi), when (khi).

3000 từ tiếng anh thơ lục bát của Giáo sư Ngô Bảo Châu

What time là hỏi mấy giờ, Clear trong, clean sạch, mờ mờ là dim, Gặp ông ta dịch see him, Swim bơi, wade lội, drown chìm chết trôi, Mountain là núi, hill đồi, Valley thung lũng, cây sồi oak tree, Tiền xin đóng học school fee.

Động từ tiếng Anh (V ing, V ed) dùng làm tính từ

Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi danh từ mà nó bổ nghĩa là đố i tượng nhận sự tác động của hành động. Câu có tính từ ở dạng P2 thường có nguồn gốc từ những câu bị động.

Mẫu câu tiếng Anh sử dụng tại phòng khám nha khoa

Nếu cần đến gặp bác sỹ răng hàm mặt, thì một số mẫu câu dưới đây sẽ rất cần thiết.