Phương pháp nghiên cứu

Ba lĩnh vực chính của nghiên cứu y học có thể là: nghiên cứu cơ bản (thực nghiệm), lâm sàng và dịch tễ học. Hơn nữa, các nghiên cứu lâm sàng và dịch tễ học có thể được phân loại thêm là can thiệp hoặc không can thiệp.

Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu y học lâm sàng

Phương pháp lấy mẫu trong nghiên cứu y học

Phương pháp lấy mẫu nghiên cứu trong y học

Cỡ mẫu cho các nghiên cứu mô tả trong y học

Quy trình lấy mẫu trong nghiên cứu y học

Chọn mẫu trong nghiên cứu y học

Thử nghiệm can thiệp cộng đồng trong y học

Yếu tố ảnh hưởng đến thử nghiệm lâm sàng trong y học (giai đoạn III)

Các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trị liệu trong y học

Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trong y học

Mục đích nghiên cứu thực nghiệm trong y học

Nghiên cứu thực nghiệm và bán thực nghiệm

So sánh tỷ lệ của nghiên cứu mô tả trong y học

Mức độ phổ biến của nghiên cứu mô tả trong y học

Đo tỷ lệ mắc và tỷ lệ hiện mắc của nghiên cứu mô tả trong y học

Các loại nghiên cứu mô tả trong y học

Nghiên cứu sinh thái học trong y học

Nghiên cứu cắt ngang trong y học

Nghiên cứu thuần tập tiên lượng trong y học

Nghiên cứu thuần tập hồi cứu trong y học

Nghiên cứu thuần tập tương lai trong y học

Nghiên cứu y học bệnh chứng

Nghiên cứu mô tả trong y học

So sánh nghiên cứu thực nghiệm và quan sát trong y học

Độ tin cậy và tính hợp lệ trong nghiên cứu y học

Chiến lược và thiết kế nghiên cứu y học

Lập kế hoạch và quản lý nghiên cứu trong y học

Tiếp cận nguyên tắc thống kê trong thiết kế nghiên cứu y học

Hướng dẫn về trích dẫn tham khảo phong cách Vancouver

Hướng dẫn về trích dẫn tham khảo phong cách Harvard

Hướng dẫn trình bày bảng trong nghiên cứu y học

Cách viết tài liệu tham khảo trong nghiên cứu y học

Cách viết bàn luận trong nghiên cứu y học

Cách viết phần kết quả trong nghiên cứu y học

Cách viết phần phương pháp nghiên cứu y học

Cách viết phần giới thiệu của nghiên cứu y học

Lĩnh vực nghiên cứu dịch tễ học

Lĩnh vực nghiên cứu y học lâm sàng

Lĩnh vực nghiên cứu y học cơ bản

Cách viết tóm tắt và giới thiệu một công trình nghiên cứu y học

Cách viết tổng quan nghiên cứu y học: bước ban đầu trong quy trình

Các loại hình trong nghiên cứu y học