Nghiên cứu cắt ngang trong y học

2022-03-21 10:30 PM

Trong nghiên cứu cắt ngang, nhà nghiên cứu đo mức độ phơi nhiễm và bệnh tật đồng thời trong một mẫu đại diện của dân số. Bằng cách lấy một mẫu đại diện, có thể tổng quát hóa các kết quả thu được trong mẫu cho tổng thể.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Các nghiên cứu quan sát, trong đó thiết lập mối quan hệ (mối liên hệ) giữa "yếu tố nguy cơ" (tác nhân căn nguyên) và kết quả (bệnh) là mục tiêu chính, được gọi là phân tích. Trong loại nghiên cứu này, kiểm tra giả thuyết là công cụ chính để suy luận. Cách tiếp cận cơ bản trong nghiên cứu phân tích là phát triển một giả thuyết cụ thể, có thể kiểm tra được và thiết kế nghiên cứu để kiểm soát bất kỳ biến ngoại lai nào có khả năng làm nhiễu mối quan hệ quan sát được giữa yếu tố được nghiên cứu và bệnh tật. Cách tiếp cận khác nhau tùy theo chiến lược cụ thể được sử dụng.

Trong nghiên cứu cắt ngang, nhà nghiên cứu đo mức độ phơi nhiễm và bệnh tật đồng thời trong một mẫu đại diện của dân số. Bằng cách lấy một mẫu đại diện, có thể tổng quát hóa các kết quả thu được trong mẫu cho tổng thể. Các nghiên cứu cắt ngang đo lường mối liên quan giữa biến số phơi nhiễm và bệnh hiện có (tỷ lệ hiện mắc), không giống như các nghiên cứu thuần tập, đo lường tỷ lệ phát triển bệnh (tỷ lệ mắc bệnh).

Các bệnh hiếm gặp, tình trạng có thời gian ngắn hoặc các bệnh có tỷ lệ tử vong cao thường không được phát hiện bằng dữ liệu thu thập nhanh một lần của nghiên cứu cắt ngang. Do đó, các nghiên cứu cắt ngang thích hợp hơn để đo lường mối quan hệ giữa các đặc điểm khá lâu dài ở các cá thể và các bệnh mãn tính hoặc tình trạng ổn định.

Thiết kế

Nghiên cứu cắt ngang thường bắt đầu với một quần thể tham chiếu, từ đó một mẫu ngẫu nhiên được lấy. Dữ liệu được thu thập đồng thời về yếu tố rủi ro hoặc đặc điểm và vấn đề.

Ưu điểm của nghiên cứu cắt ngang

Nghiên cứu cắt ngang có lợi thế lớn hơn các nghiên cứu bệnh chứng là bắt đầu với một dân số tham chiếu để từ đó rút ra nhóm bệnh và đối chứng.

Có thể là ngắn hạn, và do đó ít tốn kém hơn so với các nghiên cứu tiền cứu.

Là điểm khởi đầu trong các nghiên cứu thuần tập tiền cứu để sàng lọc các tình trạng bệnh hiện có.

Cung cấp nhiều dữ liệu có thể được sử dụng nhiều trong nghiên cứu hệ thống y tế.

Cho phép đưa ra tuyên bố rủi ro, mặc dù điều này không chính xác.

Nhược điểm của nghiên cứu cắt ngang

Không đưa ra ước tính trực tiếp về rủi ro.

Dễ bị sai lệch khỏi sự sống sót có chọn lọc.

Vì mức độ phơi nhiễm và bệnh được đo tại cùng một thời điểm, nên không thể xác định tính thời gian (tức là liệu sự phơi nhiễm hoặc sự hiện diện của một đặc điểm có trước sự phát triển của bệnh hoặc vấn đề hay không).