Các loại hình trong nghiên cứu y học

2022-03-02 10:43 PM

Việc lựa chọn loại hình nghiên cứu là một khía cạnh quan trọng của việc thiết kế các nghiên cứu y học. Thiết kế nghiên cứu và loại nghiên cứu là những yếu tố quyết định chính đến chất lượng khoa học và giá trị.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Chất lượng, độ tin cậy và khả năng xuất bản một nghiên cứu bị ảnh hưởng quyết định bởi việc lựa chọn một thiết kế nghiên cứu phù hợp. Loại nghiên cứu là một thành phần của thiết kế nghiên cứu và phải được chỉ định trước khi bắt đầu nghiên cứu. Loại nghiên cứu được xác định bởi câu hỏi cần trả lời và quyết định mức độ hữu ích của một nghiên cứu khoa học và nó có thể được giải thích như thế nào. Nếu loại nghiên cứu đã được chọn sai, điều này không thể sửa chữa được khi nghiên cứu đã bắt đầu.

Việc lựa chọn loại hình nghiên cứu là một khía cạnh quan trọng của việc thiết kế các nghiên cứu y học. Thiết kế nghiên cứu và loại nghiên cứu là những yếu tố quyết định chính đến chất lượng khoa học và giá trị của một nghiên cứu.

Về nguyên tắc, nghiên cứu y học được phân loại thành nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp. Trong khi nghiên cứu thứ cấp tóm tắt các nghiên cứu có sẵn dưới dạng đánh giá và phân tích tổng hợp, các nghiên cứu thực tế được thực hiện trong nghiên cứu sơ cấp. Ba lĩnh vực chính được phân biệt: nghiên cứu y học cơ bản, nghiên cứu y học lâm sàng và nghiên cứu dịch tễ học. Hơn nữa, các nghiên cứu lâm sàng và dịch tễ học có thể được phân loại thêm là can thiệp hoặc không can thiệp. Trong các trường hợp riêng lẻ, có thể khó phân loại các nghiên cứu riêng lẻ vào một trong ba loại chính này hoặc vào các loại phụ. Vì lợi ích của sự rõ ràng và tránh quá dài, các tác giả sẽ thảo luận về các lĩnh vực nghiên cứu đặc biệt, chẳng hạn như nghiên cứu dịch vụ y tế, đảm bảo chất lượng hoặc dịch tễ học lâm sàng.

Loại nghiên cứu có thể trả lời tốt nhất cho câu hỏi nghiên cứu cụ thể hiện tại phải được xác định không chỉ dựa trên cơ sở khoa học thuần túy, mà còn dựa trên các nguồn lực tài chính sẵn có, nhân lực và tính khả thi trong thực tế (tổ chức, điều kiện tiên quyết về y tế, số lượng bệnh nhân, v.v. .).

Từ ba lĩnh vực nghiên cứu, có một số loại nghiên cứu khoa học y học được chia loại cụ thể hơn:

1. Quan sát;

2. Thực nghiệm;

3. Phương pháp luận;

4. Lý thuyết và tổng quan.

Các nghiên cứu quan sát bao gồm 1) báo cáo trường hợp đơn lẻ, 2) báo cáo trường hợp tập thể về một loạt bệnh nhân, ví dụ có các dấu hiệu và triệu chứng chung hoặc được theo dõi bằng các phác đồ tương tự, 3) cắt ngang, 4) nghiên cứu thuần tập, và 5) nghiên cứu bệnh chứng. Ba nghiên cứu sau có thể được coi là nghiên cứu dịch tễ học vì chúng có thể giúp xác định mức độ phổ biến của một tình trạng và xác định một quần thể xác định có và không có một tình trạng cụ thể (bệnh tật, chấn thương, biến chứng phẫu thuật).

Các nghiên cứu thực nghiệm đề cập đến nghiên cứu kiểm tra giả thuyết thông qua một quy trình đã được thiết lập và, trong trường hợp khoa học sức khỏe, đưa ra các giải thích hợp lý cho những thay đổi trong hệ thống sinh học.

Các nghiên cứu phương pháp luận đề cập đến những tiến bộ trong công nghệ phân tích, phương pháp thống kê và phương pháp chẩn đoán.

Các nghiên cứu lý thuyết đề xuất các giả thuyết và nguyên tắc hoạt động mới cần được ủng hộ hoặc bác bỏ thông qua các quy trình thử nghiệm. Danh mục đánh giá có thể được phân loại thành tường thuật, hệ thống và phân tích tổng hợp. Các bài đánh giá tường thuật thường là những cái nhìn tổng quan rộng rãi có thể thiên vị vì chúng dựa trên kinh nghiệm cá nhân của một chuyên gia dựa trên các bài báo do chính họ lựa chọn. Đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp dựa trên các quy trình có thể tái tạo và trên dữ liệu chất lượng cao. Các nhà nghiên cứu xác định và phân tích một cách có hệ thống tất cả dữ liệu được thu thập trong các bài báo kiểm tra cùng một giả thuyết hoạt động, tránh sai lệch lựa chọn và báo cáo dữ liệu một cách có hệ thống. Chúng đặc biệt hữu ích trong việc đặt những câu hỏi quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và thường là bước khởi đầu cho các nghiên cứu đổi mới. Các quy tắc hoặc hướng dẫn bằng văn bản báo cáo này phải được tuân thủ nếu một đánh giá có hệ thống về chất lượng sẽ được xuất bản.

Đối với các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và đánh giá có hệ thống hoặc phân tích tổng hợp, hãy sử dụng nghiên cứu tiêu chuẩn hợp nhất của thử nghiệm và mục báo cáo ưu tiên cho đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp tương ứng. Điều này đảm bảo với các nhà nghiên cứu và người đánh giá các yếu tố thiết yếu của các thử nghiệm và của các đánh giá đã được giải quyết. Nó cũng đẩy nhanh quá trình đánh giá ngang hàng. Có một số nghiên cứu khác áp dụng cho các nghiên cứu dịch tễ học, thử nghiệm lâm sàng không ngẫu nhiên, phát triển xét nghiệm chẩn đoán và nghiên cứu liên kết di truyền.