Nghiên cứu thuần tập hồi cứu trong y học

2022-03-21 03:48 PM

Nghiên cứu thuần tập hồi cứu phụ thuộc vào sự sẵn có của dữ liệu hoặc hồ sơ cho phép xây dựng lại sự phơi nhiễm với một yếu tố nguy cơ nghi ngờ và theo dõi tỷ lệ tử vong hoặc bệnh tật của họ theo thời gian.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Các nghiên cứu quan sát, trong đó thiết lập mối quan hệ (mối liên hệ) giữa "yếu tố nguy cơ" (tác nhân căn nguyên) và kết quả (bệnh) là mục tiêu chính, được gọi là phân tích. Trong loại nghiên cứu này, kiểm tra giả thuyết là công cụ chính để suy luận. Cách tiếp cận cơ bản trong nghiên cứu phân tích là phát triển một giả thuyết cụ thể, có thể kiểm tra được và thiết kế nghiên cứu để kiểm soát bất kỳ biến ngoại lai nào có khả năng làm nhiễu mối quan hệ quan sát được giữa yếu tố được nghiên cứu và bệnh tật. Cách tiếp cận khác nhau tùy theo chiến lược cụ thể được sử dụng.

Trong một nghiên cứu thuần tập hồi cứu, các nghiên cứu viên hoặc những người thay thế họ thường có mặt từ đầu đến cuối giai đoạn quan sát. Tuy nhiên, có thể duy trì những ưu điểm của nghiên cứu thuần tập mà không cần sự hiện diện liên tục của nghiên cứu viên, hoặc phải đợi lâu để thu thập dữ liệu cần thiết, thông qua việc sử dụng nghiên cứu thuần tập hồi cứu.

Nghiên cứu thuần tập hồi cứu phụ thuộc vào sự sẵn có của dữ liệu hoặc hồ sơ cho phép xây dựng lại sự phơi nhiễm của nhóm thuần tập với một yếu tố nguy cơ nghi ngờ và theo dõi tỷ lệ tử vong hoặc bệnh tật của họ theo thời gian. Nói cách khác, mặc dù nghiên cứu viên không có mặt khi lần đầu tiên xác định mức độ phơi nhiễm, nhưng sẽ tái tạo lại các quần thể phơi nhiễm và không phơi nhiễm từ hồ sơ, và sau đó tiến hành như đã có mặt trong suốt cuộc nghiên cứu.

Nhóm thuần tập được xây dựng trong hồi cứu chia sẻ một số ưu điểm của nhóm thuần tập tiềm năng. Nếu tất cả các yêu cầu đều được đáp ứng, nhóm thuần tập hồi cứu có thể ít gặp bất lợi về thời gian và chi phí hơn.

Tuy nhiên, nghiên cứu thuần tập hồi cứu có những nhược điểm sau:

Tất cả các biến liên quan có thể không có sẵn trong hồ sơ gốc.

Có thể khó xác định rằng dân số nghiên cứu không có tình trạng bệnh khi bắt đầu so sánh. Vấn đề này không tồn tại nếu chúng ta quan tâm đến những cái chết như một dấu hiệu của bệnh tật.

Các vấn đề về sự chú ý có thể nghiêm trọng do mất hồ sơ, hồ sơ không đầy đủ, hoặc khó khăn trong việc truy tìm hoặc xác định vị trí của tất cả dân số ban đầu để nghiên cứu thêm.

Những nghiên cứu này đòi hỏi sự khéo léo trong việc xác định các quần thể phù hợp và thu thập thông tin đáng tin cậy liên quan đến việc phơi nhiễm và các yếu tố liên quan khác. Ví dụ về các nhóm dân cư như vậy bao gồm thành viên của chương trình bảo hiểm y tế, quân nhân, nhóm công nghiệp (chẳng hạn như thợ mỏ), nhóm chuyên nghiệp, thành viên của công đoàn, v.v.