Cách viết bàn luận trong nghiên cứu y học

2022-03-07 11:02 AM

Phần bàn luận và kết quả bắt đầu bằng mỗi kết quả thu được phải được bàn luận đầy đủ và so sánh với các nghiên cứu tương tự trước đó theo cách tương ứng, logic và rõ ràng.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Bàn luận trong bài viết công trình nghiên cứu y học bao gồm năm phần cơ bản, tức là giới thiệu về bàn luận, thảo luận về kết quả, những phát hiện mới do nghiên cứu cung cấp, những hạn chế của nghiên cứu và bất kỳ khuyến nghị nào liên quan đến thực tiễn.

Phần giới thiệu tốt nhất bắt đầu cuộc thảo luận bằng một đoạn văn ngắn tóm tắt những phát hiện quan trọng từ phần kết quả.

Phần bàn luận và kết quả bắt đầu bằng mỗi kết quả thu được phải được bàn luận đầy đủ và so sánh với các nghiên cứu tương tự trước đó theo cách tương ứng, logic và rõ ràng. Nếu kết quả của nghiên cứu khác với những kết quả trước đó thì phải đưa ra lời giải thích. Mỗi vấn đề chỉ được bàn luận ở một nơi, tránh lặp lại ý kiến. Không quay lại bàn luận về một vấn đề đã được bàn luận trước đó. Tránh thiên vị ý kiến. Tất cả các nghiên cứu quan trọng trước đây phải được làm nổi bật bất kể kết quả của chúng như thế nào (cho dù khác với kết quả hiện tại).

Phần bàn luận về thuận lợi và khó khăn của nghiên cứu. Một đoạn riêng phải mô tả những ưu điểm và bất kỳ phát hiện mới nào do nghiên cứu cung cấp, tiếp theo là một đoạn khác trình bày chi tiết những nhược điểm, hạn chế và thiếu sót, và cách tránh những điều này trong các nghiên cứu trong tương lai.

Phần đề xuất của các tác giả. Tác giả nên đưa ra các khuyến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu.

Để đánh giá về bàn luận, người phản biện sẽ hỏi những câu hỏi sau:

Tác giả có bàn luận đầy đủ về tất cả các kết quả không?

Tác giả đã giải thích lý do tại sao và làm thế nào nghiên cứu này khác với những nghiên cứu khác đã được xuất bản?

Tác giả có bàn luận về các vấn đề tiềm ẩn và hạn chế của nghiên cứu không?

Kết luận của các tác giả có được hỗ trợ bởi các kết quả không?

Phần tóm tắt có thể được viết thành một phần riêng biệt hoặc là đoạn cuối cùng của bàn luận. Nó sẽ nhấn mạnh những phát hiện có liên quan nhất của nghiên cứu. Đó là 'thông điệp và là bản tóm tắt của toàn bộ nghiên cứu. Nó không phải là một sự lặp lại, mà là một kết luận mở rộng. Nó biện minh và giải thích cho kết luận của nghiên cứu.

Như vậy, phần bàn luận của một nghiên cứu khoa học có thể được diễn giải như sau:

Bàn luận nên đặt nghiên cứu của bạn trong bối cảnh, củng cố tầm quan trọng của nó và cho thấy kết quả đã đóng góp như thế nào vào việc hiểu sâu hơn về vấn đề được đặt ra. Điều này sẽ xuất hiện trong phần nhận xét kết luận. Cách tạo bố cục sau đây có lẽ là hợp lý nhất:

Tóm tắt ngắn gọn các kết quả chính của nghiên cứu trong một hoặc hai đoạn văn và cách chúng hỗ trợ giả thuyết;

Cung cấp cách diễn giải kết quả và cho thấy chúng phù hợp một cách hợp lý như thế nào trong một sơ đồ tổng thể (sinh học hoặc lâm sàng);

Mô tả cách kết quả so với kết quả của các nghiên cứu khác, giải thích sự khác biệt được quan sát thấy;

Thảo luận về cách kết quả có thể dẫn đến một giả thuyết mới và nghiên cứu sâu hơn hoặc cách chúng có thể nâng cao các quy trình chẩn đoán.

Cung cấp những hạn chế trong nghiên cứu và các bước thực hiện để giảm bớt chúng. Điều này có thể được đặt trong phần nhận xét kết luận.