Cách viết phần kết quả trong nghiên cứu y học

2022-03-05 11:20 AM

Kết quả của tất cả các phương pháp được sử dụng phải được cung cấp một cách tương ứng và có hệ thống. Trình bày kết quả dưới dạng văn bản, bảng hoặc biểu đồ, nhưng không lặp lại cùng một dữ liệu.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Các nguyên tắc cơ bản

Phần kết quả bao gồm hai phần cơ bản, tức là phần trình bày dữ liệu và phân tích kết quả.

Kết quả của tất cả các phương pháp được sử dụng phải được cung cấp một cách tương ứng và có hệ thống. Trình bày kết quả dưới dạng văn bản, bảng hoặc biểu đồ, nhưng không lặp lại cùng một dữ liệu. Người đọc có quyền trình bày dữ liệu theo một thứ tự hợp lý, mà có thể không phải là thứ tự mà công việc đã được thực hiện. Không viết bất kỳ kết quả nào cho một phương pháp không được đề cập trong 'đối tượng và phương pháp'. Kết quả phải được viết một cách rõ ràng và rõ ràng. Tránh sử dụng các thuật ngữ không rõ ràng, ví dụ, hầu hết, một số, có thể, v.v., nếu có dữ liệu số rõ ràng để hỗ trợ tỷ lệ. Chỉ những kết quả có liên quan (liên quan đến mục tiêu của nghiên cứu) mới nên được đề cập. Đừng đánh lạc hướng sự chú ý của người đọc bởi những kết quả không liên quan.

Phân tích kết quả

Phân tích thống kê nên được sử dụng để có được bằng chứng khách quan hoặc giả thuyết được nêu trong phần mở đầu. Trong các nghiên cứu so sánh, mỗi phép so sánh cần được cung cấp đánh giá thống kê cụ thể của nó. Trong khoa học, đối tượng là một phép đo chính xác. Trong khoa học sinh học, tất cả các phép đo đều không chính xác. Cách duy nhất để mô tả sự thay đổi này là sử dụng số liệu thống kê.

Đánh giá kết quả

Để đánh giá phần kết quả, người đánh giá sẽ hỏi những câu hỏi sau:

Người đọc có thể đánh giá kết quả dựa trên dữ liệu được cung cấp không?

Thông tin có đơn giản và không gây nhầm lẫn không?

Có các biện pháp kiểm soát thích hợp không?

Các phương pháp thống kê có phù hợp không?

Mục đích chính của phần kết quả là báo cáo dữ liệu đã được thu thập và mối quan hệ của chúng. Nó cũng phải cung cấp thông tin về các sửa đổi đã diễn ra do các sự kiện không lường trước được dẫn đến sửa đổi giao thức ban đầu (mất người tham gia, thay thế thuốc thử, mất dữ liệu).

Báo cáo kết quả dưới dạng bảng và số liệu bất cứ khi nào có thể, tránh trùng lặp trong văn bản. Văn bản nên tóm tắt các phát hiện;

Báo cáo dữ liệu với các thống kê mô tả thích hợp;

Báo cáo mọi sự kiện không lường trước được có thể ảnh hưởng đến kết quả;

Báo cáo tài khoản đầy đủ về các quan sát và giải thích cho dữ liệu bị thiếu (mất bệnh nhân).