Chọn mẫu trong nghiên cứu y học

2022-03-26 11:59 AM

Chọn mẫu là một quá trình lựa chọn một bộ phận của dân số để quan sát và nghiên cứu. Có một số lý do tại sao các mẫu được chọn để nghiên cứu, thay vì toàn bộ dân số.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Hầu hết các nghiên cứu liên quan đến việc quan sát một mẫu từ một số đối tượng quan tâm được xác định trước. Trong các nghiên cứu dịch tễ học, ví dụ, một mẫu người được quan sát về mức độ phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ khác nhau, kết quả sức khỏe và các biến số liên quan khác. Các kết luận rút ra từ nghiên cứu thường dựa trên việc tổng quát hóa các kết quả quan sát được trong mẫu cho toàn bộ dân số mà từ đó mẫu được rút ra. Do đó, độ chính xác của các kết luận sẽ phụ thuộc vào mức độ thu thập của các mẫu, và đặc biệt là mức độ đại diện của mẫu đối với quần thể.

Chọn mẫu là một quá trình lựa chọn một bộ phận của dân số để quan sát và nghiên cứu. Có một số lý do tại sao các mẫu được chọn để nghiên cứu, thay vì toàn bộ dân số. Trước hết, một nhà nghiên cứu muốn giảm thiểu chi phí (tài chính và các chi phí khác) cho việc thu thập thông tin, xử lý thông tin này và báo cáo kết quả. Nếu có thể thu được một bức tranh hợp lý về một quần thể bằng cách chỉ quan sát một phần của nó, thì nhà nghiên cứu sẽ tiết kiệm bằng cách chọn một phần của quần thể đó. Rõ ràng, khi một mẫu được quan sát, tổng thông tin sẽ ít hơn nếu một người quan sát tổng thể toàn bộ.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quá trình quan sát toàn bộ dân số sẽ tốn nhiều thời gian và nguồn lực đến mức (a) kết quả không kịp thời, và (b) các quan sát có thể kém tin cậy hơn. Hãy xem xét cách tiếp cận phổ biến để quan sát toàn bộ dân số, điều tra dân số. Hầu hết các quốc gia thu thập thông tin về dân số của họ theo định kỳ (năm năm một lần, mười năm một lần, v.v.) thông qua điều tra dân số. Điều này liên quan đến việc liệt kê mọi cá nhân trong quần thể và thu thập một tập hợp thông tin được xác định trước. Ngay cả ở một quốc gia tương đối nhỏ như Canada (dân số, 29 triệu người), quá trình này kéo dài một năm và các quan sát được lập bảng không có sẵn trong vài năm sau cuộc điều tra dân số. Khi quy mô dân số lớn, chẳng hạn như ở Ấn Độ hoặc Trung Quốc, việc phân tích và báo cáo dữ liệu có thể bị trì hoãn hơn nữa. Ngoài ra, cuộc điều tra dân số không bao giờ có thể thu thập thông tin về tất cả dân số: các bộ phận dân cư vô gia cư và du mục thường bị bỏ sót.

Ưu điểm chính của việc lấy mẫu so với điều tra toàn bộ là các nguồn lực sẵn có có thể được sử dụng tốt hơn trong việc tinh chỉnh các phương tiện và công cụ đo sao cho thông tin thu thập được là chính xác (hợp lệ và đáng tin cậy). Một số thông tin, chẳng hạn như giám sát gánh nặng cơ thể của các kim loại độc hại trong cộng đồng, có thể yêu cầu thiết bị và nhân viên chuyên dụng, không thể được thu thập từ toàn bộ dân số. Một mẫu trong những trường hợp như vậy sẽ cung cấp một bức tranh hợp lý về tình trạng dân số.