Các loại nghiên cứu mô tả trong y học

2022-03-22 04:12 PM

Có một số loại nghiên cứu mô tả như nghiên cứu chuỗi trường hợp, chẩn đoán cộng đồng hoặc đánh giá nhu cầu, mô tả dịch tễ học về sự xuất hiện của bệnh và nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Nghiên cứu dịch tễ học mô tả thường là tiền thân của các giả thuyết nghiên cứu thử nghiệm phân tích. Trong các nghiên cứu mô tả, tỷ lệ mắc bệnh hoặc tử vong trong dân số được kiểm tra, và sự xuất hiện và phân bố của nó trong các nhóm dân cư theo (1) đặc điểm con người, (2) đặc điểm về địa điểm và (3) đặc điểm về thời gian, được minh họa.

Số lượng các sự kiện (tử vong hoặc bệnh tật) được thống kê và xác định dân số có nguy cơ. Tỷ số, tỷ lệ và tỷ suất được tính toán như là thước đo xác suất của các sự kiện. Người ta phải cẩn thận sử dụng các phép đo phù hợp và đúng 'mẫu số' khi đánh giá các phép đo xác suất này. So sánh các thước đo xác suất giữa các nhóm phụ của quần thể được thực hiện để xác định các biến (thời gian, địa điểm và con người) có thể giải thích sự thay đổi về tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc bệnh trong và giữa các nhóm dân số.

Chuỗi trường hợp

Loại nghiên cứu này dựa trên các báo cáo về một loạt các trường hợp của một tình trạng cụ thể, hoặc một loạt các trường hợp được điều trị, không có nhóm đối chứng được phân bổ cụ thể. Chúng đại diện cho tử số của sự xuất hiện của bệnh, và không nên được sử dụng để ước tính rủi ro.

Việc phân bố các trường hợp theo các yếu tố quan trọng về thời gian, địa điểm và con người có thể tạo ra nghi ngờ ban đầu về các nguyên nhân tiềm ẩn và có thể dẫn đến các nghiên cứu mô tả chi tiết hơn, từ đó có thể tạo ra các giả thuyết. Sau đó, điều này sẽ dẫn đến một nghiên cứu phân tích chính thức để kiểm tra những giả thuyết này. Ví dụ, quan sát ban đầu về bệnh AIDS là từ một loạt trường hợp ở San Francisco; sự phân bố các trường hợp hầu như hoàn toàn là ở nam giới đồng tính luyến ái, điều này dẫn đến nghi ngờ về các hoạt động tình dục như một nguyên nhân tiềm ẩn. Khi một loạt các trường hợp mắc bệnh tả được báo cáo từ một khu vực cụ thể trong một quốc gia, việc lập bảng ban đầu của chuỗi trường hợp có thể dẫn đến một nguồn tiềm ẩn của dịch và các nghiên cứu phân tích tiếp theo sẽ xác nhận hoặc xóa tan những nghi ngờ ban đầu.

Chẩn đoán cộng đồng hoặc đánh giá nhu cầu

Loại nghiên cứu này đòi hỏi phải thu thập dữ liệu về các vấn đề sức khỏe hiện có, các chương trình, thành tựu, các hạn chế, phân tầng xã hội, mô hình lãnh đạo, tiêu điểm của sự phản kháng hoặc tỷ lệ hiện mắc cao, hoặc các nhóm có nguy cơ cao nhất. Mục đích của nó là xác định các nhu cầu hiện có và cung cấp dữ liệu cơ sở cho việc thiết kế các nghiên cứu hoặc hành động tiếp theo.

Mô tả các vấn đề chung trong một nhóm dân cư cụ thể (ví dụ như người vô gia cư) và các phương tiện sẵn có để giúp những người này, có thể dẫn đến hành động của cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề và huy động các nguồn lực của cộng đồng để giải quyết vấn đề.

Mô tả dịch tễ học về sự xuất hiện của bệnh

Việc sử dụng phổ biến cách tiếp cận mô tả này đòi hỏi việc thu thập dữ liệu về sự xuất hiện và phân bố bệnh tật trong quần thể theo các đặc điểm cụ thể của từng cá nhân (ví dụ: tuổi, giới tính, học vấn, thói quen hút thuốc, tôn giáo, nghề nghiệp, tầng lớp xã hội, tình trạng hôn nhân, tình trạng sức khỏe, tính cách), địa điểm (nông thôn / thành thị, địa phương, địa phương, quốc gia, quốc tế) và thời gian (dịch bệnh, theo mùa, theo chu kỳ…). Mô tả cũng có thể được đưa ra về các đặc điểm gia đình như thứ tự sinh, lần sinh, quy mô gia đình, tuổi mẹ, khoảng thời gian sinh hoặc kiểu gia đình.

Đây là cách sử dụng phổ biến nhất của các nghiên cứu dịch tễ học mô tả. Các thước đo về sự xuất hiện của dịch bệnh, ví dụ tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ hiện mắc hoặc tử vong, thường được báo cáo từ nhiều khu vực. Phân tích cẩn thận các thống kê mô tả này sẽ dẫn đến việc hình thành các giả thuyết và kiểm tra các giả thuyết này bằng các nghiên cứu phân tích. Cần chú ý đến chỉ số nào được sử dụng để xác định "rủi ro".

Nghiên cứu mô tả cắt ngang hoặc khảo sát cộng đồng (dân số)

Nghiên cứu cắt ngang bao gồm việc thu thập dữ liệu, như thuật ngữ này ngụ ý, một mặt cắt của dân số, có thể bao gồm toàn bộ dân số hoặc một tỷ lệ (mẫu). Nhiều nghiên cứu cắt ngang không nhằm mục đích kiểm tra giả thuyết về một mối liên hệ và do đó mang tính mô tả. Chúng cung cấp tỷ lệ phổ biến tại một thời điểm hoặc trong một khoảng thời gian (tỷ lệ phổ biến theo chu kỳ). Dân số nghiên cứu có nguy cơ là mẫu số cho các tỷ lệ hiện hành.

Bao gồm trong loại nghiên cứu mô tả này là các cuộc khảo sát, trong đó đánh giá sự phân bố của bệnh, tình trạng khuyết tật, tình trạng bệnh lý, tình trạng miễn dịch, tình trạng dinh dưỡng, thể lực, trí thông minh, v.v.. Thiết kế này cũng có thể được sử dụng trong nghiên cứu hệ thống y tế để mô tả 'tỷ lệ hiện mắc' theo các đặc điểm nhất định - mô hình sử dụng và tuân thủ dịch vụ y tế - hoặc trong các cuộc khảo sát ý kiến. Một thủ tục phổ biến được sử dụng trong kế hoạch hóa gia đình và trong các dịch vụ khác, là khảo sát KAP (khảo sát về kiến ​​thức, thái độ và thực hành).

Nghiên cứu mô tả sinh thái

Khi đơn vị quan sát là tổng thể (ví dụ gia đình, dòng tộc hoặc trường học) hoặc đơn vị sinh thái (làng, thị trấn hoặc quốc gia) thì nghiên cứu trở thành nghiên cứu mô tả sinh thái.

Kiểm tra giả thuyết nói chung không phải là một mục tiêu của nghiên cứu mô tả. Tuy nhiên, trong một số nghiên cứu trên (khảo sát cắt ngang, nghiên cứu sinh thái học), một số thử nghiệm giả thuyết có thể phù hợp. Hơn nữa, mô tả dữ liệu là một phần không thể thiếu trong nghiên cứu phân tích.