Cách viết tài liệu tham khảo trong nghiên cứu y học

2022-03-07 08:26 PM

Tất cả các tài liệu tham khảo nên được viết theo cùng một phong cách với cùng một cách sắp xếp. Các tài liệu tham khảo gần đây tốt hơn những tài liệu tham khảo cũ hơn, và tài liệu tham khảo sách ít có ý nghĩa nhất.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Kiểu cách

Các kiểu tham chiếu phổ biến nhất là theo bảng chữ cái (Harvard) và hệ thống Vancouver. Hệ thống Harvard thường được sử dụng trong một luận án, trong khi hầu hết các tạp chí y khoa sử dụng hệ thống Vancouver. Trong hệ thống Harvard, tài liệu tham khảo trong văn bản được viết dưới dạng tên của (các) tác giả, sau đó là năm xuất bản, ví dụ, (Shokeir, 2005), trong khi trong phần tài liệu tham khảo, các tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái thay vì một danh sách số. Trong hệ thống Vancouver, các tham chiếu được sắp xếp bằng số trong phần tham chiếu theo thứ tự xuất hiện của chúng trong văn bản và được thể hiện trong văn bản dưới dạng số.

Hướng dẫn thêm

Mỗi tạp chí lớn có kiểu tài liệu tham khảo riêng (kiểu nhà) được giải thích trong 'Hướng dẫn cho tác giả'. Đọc hướng dẫn và kiểm tra một bản sao gần đây của tạp chí. Tất cả các tài liệu tham khảo nên được viết theo cùng một phong cách với cùng một cách sắp xếp. Các tài liệu tham khảo gần đây tốt hơn những tài liệu tham khảo cũ hơn, và tài liệu tham khảo sách ít có ý nghĩa nhất. Tính toàn vẹn của các tài liệu tham khảo chỉ thuộc trách nhiệm của tác giả (không phải phản biện hay tạp chí). Một số tạp chí có số lượng tài liệu tham khảo tối đa cho một bài báo gốc không được vượt quá. Nếu có lựa chọn giữa việc trích dẫn một tài liệu tham khảo gần đây được xuất bản trên tạp chí đã chọn hoặc một tạp chí khác, hãy trích dẫn từ tạp chí đã chọn, vì nó giúp ích cho yếu tố tác động của tạp chí đã chọn và làm hài lòng người biên tập.

Đánh giá các tài liệu tham khảo

Hầu hết các phản biện kiểm tra một số tài liệu tham khảo một cách ngẫu nhiên. Tài liệu tham khảo là một chỉ số rất nhạy cảm của toàn bộ bài viết. Nếu tác giả kém đánh giá với các tài liệu tham khảo, họ có thể đã bất cẩn với toàn bộ bài viết.