Cỡ mẫu cho các nghiên cứu mô tả trong y học

2022-03-27 07:04 PM

Trong trường hợp nghiên cứu mô tả, thường mục tiêu là thu được ước tính của một tham số quần thể, quyết định chính của cỡ mẫu là kết quả cần phải chính xác đến mức nào, điều này phụ thuộc vào mục đích của nghiên cứu.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Một trong những quyết định khó khăn nhất mà nhà nghiên cứu phải đối mặt là mẫu phải lớn như thế nào. Hai cách tiếp cận phổ biến được sử dụng trong các nghiên cứu: thực nghiệm và phân tích. Phương pháp thực nghiệm liên quan đến việc sử dụng các cỡ mẫu đã được sử dụng trong các nghiên cứu tương tự. Điều này không có cơ sở khoa học và sẽ chỉ thỏa đáng nếu các nghiên cứu trước đây có giới hạn chấp nhận được về sai số tổng quát và nghiên cứu hiện tại rất giống nhau về phạm vi (mục tiêu, thiết kế, quần thể nghiên cứu, v.v.). Phương pháp này không được khuyến khích và sẽ không được thảo luận thêm.

Cách tiếp cận phân tích (khoa học) để xác định kích thước thích hợp của mẫu được đưa vào nghiên cứu phụ thuộc vào việc đánh giá sai số của suy luận và mong muốn giảm thiểu "sai số lấy mẫu". Sai số lấy mẫu đo lường mức độ thay đổi giữa các kết quả mẫu (như một đại diện cho sự gần gũi với tình hình thực tế trong tổng thể và được tái hiện trong kết quả mẫu); kết quả mẫu càng ít biến đổi thì kết quả mẫu càng gần với kết quả tổng thể.

Do đó, yếu tố quyết định chính của cỡ mẫu là kết quả cần phải chính xác đến mức nào. Điều này phụ thuộc vào mục đích của nghiên cứu (nghiên cứu mô tả để xác định thước đo tóm tắt của một đặc tính, hoặc nghiên cứu phân tích trong đó các bộ giả thuyết cụ thể đang được kiểm tra).

Trong trường hợp nghiên cứu mô tả, thường mục tiêu là thu được ước tính của một tham số quần thể. Ví dụ, trong các cuộc thăm dò dư luận, nhà nghiên cứu thị trường có thể quan tâm đến việc tìm ra tỷ lệ người dân thích một thương hiệu cụ thể nào. Một chuyên gia dinh dưỡng có thể quan tâm đến lượng calo trung bình hàng ngày của quần thể Một nhà nghiên cứu sức khỏe có thể quan tâm đến tỷ lệ người hút thuốc, hoặc tỷ lệ sống sót trung bình sau phẫu thuật bắc cầu mạch vành. Việc xác định cỡ mẫu cần thiết để trả lời những câu hỏi này phụ thuộc vào một số yếu tố:

1). Mức độ quan tâm? Điều này sẽ được xác định bởi các mục tiêu nghiên cứu. Việc xác định đặc trưng của tầm quan trọng chính xác định các bước tiếp theo trong quá trình xác định cỡ mẫu. Ví dụ, nếu một tỷ lệ hiện mắc trong dân số được ước tính bằng cách quan sát một mẫu từ quần thể, thì số đo là tỷ lệ người trong mẫu mắc bệnh.

2). Phân phối xác suất cơ bản của đặc tính quan tâm? Hầu hết các câu hỏi nghiên cứu rơi vào một trong hai trường hợp có thể xảy ra: phân phối nhị thức (khi người ta muốn ước tính tỷ lệ của một sự kiện nhất định) và phân phối chuẩn (khi người ta muốn ước tính giá trị trung bình). Ví dụ, nhà nghiên cứu thị trường ở trên coi sự ưa thích của một thương hiệu là đặc điểm, với hai kết quả có thể xảy ra. Nếu người ta giả định rằng có thể có một tỷ lệ (π) cố định của những người ưa thích nhãn hiệu, thì số người bày tỏ sở thích này trong bất kỳ nhóm người cố định nào sẽ tuân theo phân phối nhị thức, với tỷ lệ (p) của những người cho thấy mức độ ưa thích như một ước tính tốt về tỷ lệ dân số. Đối với chuyên gia dinh dưỡng, lượng calo hàng ngày của các cá nhân tuân theo phân phối chuẩn với một số trung bình (µ), và mức trung bình của lượng calo hàng ngày của mẫu người (x) được quan sát sẽ là một ước tính tốt về giá trị quần thể này.

3). Phân bố lấy mẫu của thước đo? Việc rút ra các suy luận từ mẫu đến tổng thể bao gồm các sai số cố hữu, được đo bằng phân bố lấy mẫu. Nếu chúng tôi quan sát một số mẫu, trong cùng một phương pháp chọn mẫu, các số đo từ mỗi mẫu này sẽ khác nhau, dẫn đến 'phân phối xác suất' cho phép đo mẫu. Phân bố này được gọi là phân bố lấy mẫu, và nó phụ thuộc vào kiểu thiết kế nghiên cứu và cách lấy mẫu. Khi tính toán cỡ mẫu, người ta thường giả định rằng việc lấy mẫu bao gồm lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Đôi khi thiết kế lấy mẫu phức tạp hơn nhiều (ví dụ: kỹ thuật lấy mẫu cụm nhiều tầng) và các công thức phức tạp hơn sẽ phải được sử dụng để tính toán cỡ mẫu một cách thích hợp.

4). Kết quả chính xác đến mức nào? Về cơ bản, người ta quan tâm đến việc có được một ước tính càng gần với giá trị quần thể càng tốt. Do đó, một số thước đo của sự khác biệt giữa ước tính và giá trị dân số phải được xem xét. Trong hầu hết các trường hợp, sai số trung bình bình phương (trung bình của độ lệch bình phương của giá trị mẫu so với giá trị tổng thể) được sử dụng. Một cách ngắn gọn để diễn đạt sai số này là sử dụng 'sai số tiêu chuẩn của ước tính'. Sai số tiêu chuẩn đến từ sự phân phối lấy mẫu của ước lượng. Nếu việc lấy mẫu được thực hiện đúng cách (với các phương pháp xác suất thích hợp), người ta có thể dự đoán phân bố này nên là bao nhiêu, và dựa trên điều này, người ta có thể ước tính mức độ gần với giá trị dân số mà ước tính mẫu sẽ là:

Ví dụ, trong trường hợp ước tính tỷ lệ quần thể, phân bố lấy mẫu của tỷ lệ mẫu, p là xấp xỉ bình thường, với giá trị trung bình là π và phương sai π (1-π) / n, trong đó n là cỡ mẫu. Điều này cho ta khoảng tin cậy (1-α) cho π là:

            Cỡ mẫu mô tả                              

trong đó z 1-α   là điểm cắt thích hợp trên phân phối chuẩn chuẩn. (Ví dụ: với độ tin cậy 95%, z 1-α   = 1,96).

Do đó, độ chính xác của ước tính phụ thuộc vào hai đại lượng: khoảng này hẹp như thế nào (chiều rộng của khoảng) và mức độ tin cậy của chúng ta (ví dụ: 95%).

Do đó, việc tính toán kích thước của mẫu cho một nghiên cứu mô tả phụ thuộc vào hai tham số - độ rộng của khoảng tin cậy và hệ số tin cậy. Các chương trình máy tính luôn có sẵn. Hai kịch bản phổ biến, ước tính tỷ lệ dân số và ước tính trung bình dân số, được minh họa dưới đây:

1). Ước tính tỷ lệ dân số (p). Giả sử chúng ta muốn thực hiện một cuộc khảo sát để xác định tỷ lệ hiện mắc (π) của một bệnh tương đối phổ biến trong một cộng đồng. Chúng tôi muốn xác định có bao nhiêu người nên được quan sát để có được bức tranh chính xác hợp lý về tỷ lệ hiện mắc. Các bước sau là cần thiết:

Chỉ định các tham số của lỗi:

Hệ số tin cậy (1-α): 95%

Chiều rộng của khoảng (δ): 10%

Dự đoán giá trị của π: 30%

Vấn đề là tính toán cỡ mẫu cần thiết để ước tính tỷ lệ hiện mắc bệnh trong khoảng ± 5% giá trị thực, với độ tin cậy 95%. Vì khoảng tin cậy thực sự phụ thuộc vào giá trị thực, p, nên chúng ta phải đoán xem giá trị này có thể là bao nhiêu. Điều này được thực hiện dựa trên kinh nghiệm trước đó; nếu không có sẵn phỏng đoán, hãy sử dụng giá trị 50%, giá trị này sẽ cung cấp kích thước mẫu lớn nhất. Sử dụng thực tế rằng tỷ lệ mẫu (p) có khoảng tin cậy đã cho ở trên, cỡ mẫu (n) có thể được tính bằng công thức:

Cỡ mẫu mô tả

Do đó, trong ví dụ trên, n = (1,96 / 5) 2 (30 * 70) = 323; chúng ta cần tối thiểu 323 đối tượng được quan sát để đảm bảo rằng khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ ước tính sẽ nằm trong 5% tỷ lệ phổ biến thực sự. Nếu tỷ lệ phổ biến thực sự nhỏ hơn 30%, khoảng tin cậy sẽ hẹp hơn. Kích thước mẫu tối đa được yêu cầu sẽ xảy ra khi tỷ lệ phổ biến thực sự là 50%, trong trường hợp đó, n = 385.

Tính toán trên giả định một mẫu ngẫu nhiên đơn giản từ một tập hợp tương đối lớn. Trong thực tế, quần thể mà từ đó các mẫu được lấy ra có thể cố định và nhỏ, trong trường hợp đó, cần phải điều chỉnh các công thức trên.

2). Ước tính trung bình quần thể (µ). Giả sử chúng ta muốn ước tính lượng calo trung bình hàng ngày của mọi người trong một cộng đồng. Lượng calo hàng ngày được giả định có phân phối chuẩn xung quanh µ, với độ lệch chuẩn (σ).

Số đo mẫu được sử dụng để ước tính µ là giá trị trung bình của mẫu.

Phân bố lấy mẫu của trung bình mẫu cũng chuẩn, với cùng giá trị trung bình, µ và độ lệch chuẩn, σ / √n (sai số chuẩn của giá trị trung bình). Chú ý rằng chúng ta cần biết giá trị của σ để tiếp tục. Nó có thể thu được từ các nghiên cứu tương tự khác, hoặc thực sự thu được một số lượng nhỏ các quan sát ngẫu nhiên trong một nghiên cứu thử nghiệm. Nếu cả hai điều này đều không khả thi, người ta có thể đưa ra một dự đoán hợp lý bằng cách lấy phạm vi lớn nhất (giá trị lớn nhất có thể - giá trị nhỏ nhất có thể) và chia phạm vi này cho 4. (Sử dụng giả thiết rằng đối với phân phối chuẩn, 95% giá trị sẽ nằm trong ± 2 độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình và giá trị trung bình sẽ là giá trị trung tâm.) Sau đó, các bước sau sẽ giúp tính toán kích thước mẫu:

Chỉ định các thông số lỗi:

Hệ số tin cậy (1-α): 95%

Chiều rộng của khoảng (δ): 50 cal.

Độ lệch chuẩn (σ): 150 cal.

Khoảng tin cậy 95% cho giá trị trung bình của mẫu là:

Cỡ mẫu mô tả

Do đó, kích thước mẫu bắt buộc trong ví dụ là:

n = (1,96 * 150/50)2 = 35.

3). Ước tính rủi ro tương đối hoặc tỷ lệ chênh lệch. Các công thức để tính toán cỡ mẫu trong những tình huống này phức tạp hơn nhiều, vì việc lấy mẫu phân phối các ước tính về rủi ro tương đối và tỷ lệ chênh lệch không đơn giản. Các chương trình máy tính khác nhau có sẵn để tính toán kích thước mẫu thích hợp.

Về cơ bản, các nguyên tắc giống nhau: xác định công thức cho khoảng tin cậy và bằng cách chỉ định hai tham số, hãy tính cỡ mẫu từ công thức này.

Bài viết cùng chuyên mục

Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu y học lâm sàng

Có hai loại phương pháp lấy mẫu chính, phương pháp chọn mẫu xác suất trong đó các đối tượng trong quần thể mục tiêu đều có cơ hội được chọn trong mẫu như nhau, và phương pháp chọn mẫu phi xác suất trong đó tập hợp mẫu được chọn trong một quy trình phi hệ thống.

Phương pháp lấy mẫu trong nghiên cứu y học

Khi quần thể đã được xác định và kích thước của mẫu được xác định, chúng ta cần quyết định cách chúng ta sẽ chọn mẫu từ tổng thể. Kích thước của mẫu cũng sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn này.

Phương pháp lấy mẫu nghiên cứu trong y học

Kích thước của mẫu cũng sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn và do đó, vấn đề về kích thước mẫu có thể phải được xem xét lại sau khi lựa chọn phương pháp lấy mẫu.

Quy trình lấy mẫu trong nghiên cứu y học

Trước khi lấy mẫu, quần thể phải được xác định rõ ràng. Trong một cuộc điều tra quần thể, điều này đòi hỏi phải có một danh sách của tất cả các cá thể trong quần thể.

Chọn mẫu trong nghiên cứu y học

Chọn mẫu là một quá trình lựa chọn một bộ phận của dân số để quan sát và nghiên cứu. Có một số lý do tại sao các mẫu được chọn để nghiên cứu, thay vì toàn bộ dân số.

Thử nghiệm can thiệp cộng đồng trong y học

Trong thử nghiệm can thiệp cộng đồng, điểm khác biệt chính so với thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên là sự ngẫu nhiên được thực hiện trên các cộng đồng chứ không phải cá nhân.

Yếu tố ảnh hưởng đến thử nghiệm lâm sàng trong y học (giai đoạn III)

Các tiêu chí chấm dứt thử nghiệm cần được quy định rõ ràng. Trong hầu hết các trường hợp, phải đạt được cỡ mẫu cố định trước khi ngừng thử nghiệm.

Các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trị liệu trong y học

Thông lệ phê duyệt các loại thuốc hoặc thiết bị để sử dụng chung sau khi thử nghiệm thành công ở giai đoạn ba, nhưng sự quan tâm ngày càng tăng trong việc đưa thuốc và thiết bị sang giai đoạn khác.

Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trong y học

Các thử nghiệm trị liệu có thể được tiến hành để kiểm tra tính hiệu quả, ví dụ tác nhân điều trị có hoạt động trong một tình huống lý tưởng, được kiểm soát không? hoặc để kiểm tra tính hiệu quả.

Mục đích nghiên cứu thực nghiệm trong y học

Thử nghiệm là quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ nhân quả, nhưng nó thường không khả thi cũng như không có đạo đức khi đưa con người vào các yếu tố nguy cơ trong các nghiên cứu căn nguyên.

Nghiên cứu thực nghiệm và bán thực nghiệm

Trong nghiên cứu sức khỏe, thường quan tâm đến thử nghiệm so sánh, trong đó một hoặc nhiều nhóm có các biện pháp can thiệp cụ thể được so sánh với một nhóm không tiếp xúc với các biện pháp can thiệp.

So sánh tỷ lệ của nghiên cứu mô tả trong y học

Khi so sánh tỷ lệ giữa các nơi hoặc giữa các thời điểm, điều quan trọng là phải tính đến bất kỳ thay đổi đồng thời nào trong các biến số liên quan khác, chủ yếu là tuổi, giới tính và chủng tộc.

Mức độ phổ biến của nghiên cứu mô tả trong y học

Tỷ lệ hiện mắc là thước đo hiện trạng của một căn bệnh trong một quần thể tại một thời điểm cố định hoặc trong một khoảng thời gian xác định. Đó là tỷ lệ những người mắc bệnh tại một điểm hoặc thời kỳ xác định.

Đo tỷ lệ mắc và tỷ lệ hiện mắc của nghiên cứu mô tả trong y học

Những thước đo về sự phân bố của sự xuất hiện của bệnh có lẽ là chỉ số phổ biến nhất được sử dụng để đánh giá tỷ lệ mắc bệnh trong dân số. Tỷ lệ mắc bệnh đo lường sự xuất hiện của các trường hợp bệnh mới.

Các loại nghiên cứu mô tả trong y học

Có một số loại nghiên cứu mô tả như nghiên cứu chuỗi trường hợp, chẩn đoán cộng đồng hoặc đánh giá nhu cầu, mô tả dịch tễ học về sự xuất hiện của bệnh và nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Nghiên cứu sinh thái học trong y học

Trong nghiên cứu sinh thái, đơn vị quan sát là một tổng thể, một địa phương hành chính địa lý, một cụm nhà, một thị trấn, một quốc gia, có thể có bất kỳ dạng nào.

Nghiên cứu cắt ngang trong y học

Trong nghiên cứu cắt ngang, nhà nghiên cứu đo mức độ phơi nhiễm và bệnh tật đồng thời trong một mẫu đại diện của dân số. Bằng cách lấy một mẫu đại diện, có thể tổng quát hóa các kết quả thu được trong mẫu cho tổng thể.

Nghiên cứu thuần tập tiên lượng trong y học

Nghiên cứu thuần tập tiên lượng là một loại nghiên cứu thuần tập đặc biệt được sử dụng để xác định các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiên lượng sau khi chẩn đoán hoặc điều trị.

Nghiên cứu thuần tập hồi cứu trong y học

Nghiên cứu thuần tập hồi cứu phụ thuộc vào sự sẵn có của dữ liệu hoặc hồ sơ cho phép xây dựng lại sự phơi nhiễm với một yếu tố nguy cơ nghi ngờ và theo dõi tỷ lệ tử vong hoặc bệnh tật của họ theo thời gian.

Nghiên cứu thuần tập tương lai trong y học

Chiến lược chung của các nghiên cứu thuần tập là bắt đầu với một quần thể tham chiếu, một số người trong số họ có các đặc điểm hoặc thuộc tính nhất định liên quan đến nghiên cứu.

Nghiên cứu y học bệnh chứng

Chiến lược phân tích đơn giản nhất và được sử dụng phổ biến nhất trong dịch tễ học liên quan đến nghiên cứu bệnh chứng. Nó được thiết kế chủ yếu để xác định nguyên nhân của các bệnh.

Nghiên cứu mô tả trong y học

Sự phong phú của tài liệu thu được trong hầu hết các nghiên cứu mô tả cho phép tạo ra các giả thuyết, sau đó có thể được kiểm tra bằng các thiết kế phân tích hoặc thí nghiệm.

So sánh nghiên cứu thực nghiệm và quan sát trong y học

Có một lĩnh vực dịch tễ học mà các chiến lược thử nghiệm được sử dụng rộng rãi: đây là lĩnh vực thử nghiệm lâm sàng và thực địa để thử nghiệm các loại thuốc mới hoặc các chương trình can thiệp.

Độ tin cậy và tính hợp lệ trong nghiên cứu y học

Độ tin cậy và tính hợp lệ của các suy luận phụ thuộc vào độ tin cậy và tính hợp lệ của các phép đo. Cũng như độ tin cậy và tính hợp lệ của các mẫu được chọn.

Chiến lược và thiết kế nghiên cứu y học

Để phát triển một chiến lược nghiên cứu tốt, chúng ta cần hiểu bản chất của những lỗi hoặc biến thể và các phương pháp có sẵn để đo lường các sai sót.

Lập kế hoạch và quản lý nghiên cứu trong y học

Trong điều kiện hạn chế về ngân sách nghiên cứu, ngày càng trở nên cần thiết rằng nghiên cứu sức khỏe phải là nghiên cứu được lập trình với các mục tiêu được xác định rõ ràng và có thể đạt được trên thực tế.

Tiếp cận nguyên tắc thống kê trong thiết kế nghiên cứu y học

Trong cả hai cách tiếp cận, lý luận thống kê sử dụng các định luật xác suất hướng dẫn quá trình suy diễn. Một số giả định về dân số, các đặc điểm và phân bố xác suất, và ủng hộ hoặc mâu thuẫn được đánh giá.

Hướng dẫn về trích dẫn tham khảo phong cách Vancouver

Trích dẫn tham khảo phong cách Vancouver là một hệ thống tham chiếu thường được sử dụng trong y học, trong số các ngành khoa học khác.

Hướng dẫn về trích dẫn tham khảo phong cách Harvard

Phong cách tham khảo Harvard phổ biến nhất được sử dụng trong các trường đại học. Tác giả và năm được trích dẫn trong văn bản và đầy đủ chi tiết nguồn được đưa ra trong danh sách tham khảo.

Hướng dẫn trình bày bảng trong nghiên cứu y học

Các bảng phải được thiết kế tránh lặp lại và đơn giản, rõ ràng, không gây nhầm lẫn. Các bảng phải cô đọng, tránh tách rời các dữ liệu tương tự, để tất cả các thông tin liên quan có thể được trình bày cùng nhau.

Cách viết tài liệu tham khảo trong nghiên cứu y học

Tất cả các tài liệu tham khảo nên được viết theo cùng một phong cách với cùng một cách sắp xếp. Các tài liệu tham khảo gần đây tốt hơn những tài liệu tham khảo cũ hơn, và tài liệu tham khảo sách ít có ý nghĩa nhất.

Cách viết bàn luận trong nghiên cứu y học

Phần bàn luận và kết quả bắt đầu bằng mỗi kết quả thu được phải được bàn luận đầy đủ và so sánh với các nghiên cứu tương tự trước đó theo cách tương ứng, logic và rõ ràng.

Cách viết phần kết quả trong nghiên cứu y học

Kết quả của tất cả các phương pháp được sử dụng phải được cung cấp một cách tương ứng và có hệ thống. Trình bày kết quả dưới dạng văn bản, bảng hoặc biểu đồ, nhưng không lặp lại cùng một dữ liệu.

Cách viết phần phương pháp nghiên cứu y học

Phần phương pháp có thể được đặt tên là đối tượng và phương pháp, phần thực nghiệm hoặc bệnh nhân (vật liệu) và phương pháp tùy thuộc vào loại nghiên cứu.

Cách viết phần giới thiệu của nghiên cứu y học

Phần giới thiệu phải bắt đầu bằng một bài đánh giá ngắn nêu ra cốt lõi của chủ đề. Bài đánh giá phải ngắn gọn, thú vị và nhiều thông tin. Đánh giá lịch sử dài là buồn tẻ.

Lĩnh vực nghiên cứu dịch tễ học

Điểm quan tâm chính trong các nghiên cứu dịch tễ học là điều tra sự phân bố và những thay đổi lịch sử về tần suất mắc bệnh và nguyên nhân gây ra những bệnh này.

Lĩnh vực nghiên cứu y học lâm sàng

Mục đích của một nghiên cứu lâm sàng can thiệp là so sánh các quy trình điều trị trong một quần thể bệnh nhân, những quy trình này phải thể hiện càng ít sự khác biệt bên trong càng tốt, ngoại trừ phương pháp điều trị.

Lĩnh vực nghiên cứu y học cơ bản

Nghiên cứu y học cơ bản bao gồm các thực nghiệm trên động vật, nghiên cứu tế bào, xét nghiệm sinh hóa, di truyền và sinh lý học cũng như các nghiên cứu về đặc tính của thuốc và vật liệu.

Cách viết tóm tắt và giới thiệu một công trình nghiên cứu y học

Phần tóm tắt mô tả đặc biệt được sử dụng cho các bài lý thuyết, phương pháp luận hoặc tổng quan. Nó thường bao gồm một đoạn văn 150 từ hoặc ít hơn.

Cách viết tổng quan nghiên cứu y học: bước ban đầu trong quy trình

Tổng quan là phần tóm tắt và phân tích các kết quả đã được công bố của một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể hoặc một chủ đề nào đó, tổng quan vượt xa khuôn khổ của một bản liệt kê mô tả các sách và bài báo đã xuất bản.

Các loại hình trong nghiên cứu y học

Việc lựa chọn loại hình nghiên cứu là một khía cạnh quan trọng của việc thiết kế các nghiên cứu y học. Thiết kế nghiên cứu và loại nghiên cứu là những yếu tố quyết định chính đến chất lượng khoa học và giá trị.