Lập kế hoạch và quản lý nghiên cứu trong y học

2022-03-17 11:16 AM

Trong điều kiện hạn chế về ngân sách nghiên cứu, ngày càng trở nên cần thiết rằng nghiên cứu sức khỏe phải là nghiên cứu được lập trình với các mục tiêu được xác định rõ ràng và có thể đạt được trên thực tế.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Chương trình nghiên cứu

Chương trình nghiên cứu là một hoạt động phức tạp, đòi hỏi phải lập kế hoạch, quản lý và điều hành cẩn thận trong quá trình phát triển và thực hiện.

Trong điều kiện hạn chế về ngân sách nghiên cứu, ngày càng trở nên cần thiết rằng nghiên cứu sức khỏe phải là nghiên cứu được lập trình với các mục tiêu được xác định rõ ràng và có thể đạt được trên thực tế.

Một số bước cơ bản cần thiết trong việc phát triển một chương trình nghiên cứu bao gồm:

1). Xác định vai trò và phạm vi dự kiến ​​của đơn vị đảm nhận nghiên cứu;

2). Xác định khả năng và nguồn lực của đơn vị nghiên cứu, bao gồm nhân sự, phương tiện, thiết bị, vật tư, thời gian và ngân sách, và khả năng tiếp cận tài liệu nghiên cứu;

3). Lựa chọn chủ đề nghiên cứu, xem xét các yếu tố:

Mức độ của vấn đề và tác động của nó;

Tính cấp thiết của nhu cầu giải pháp;

Sự phù hợp với các mục tiêu của cơ quan tài trợ;

Khả năng điều tra của vấn đề;

Tính khả thi của cách tiếp cận;

Cơ hội thành công;

Tác động mong đợi của kết quả thành công;

Phụ trội về nhân lực và các yếu tố tăng cường năng lực nghiên cứu khác;

4). Xây dựng các giao thức nghiên cứu sẽ đóng vai trò là tài liệu hướng dẫn

để thực hiện, giám sát và đánh giá nghiên cứu;

5). Thiết lập một cơ cấu hành chính được xác định rõ ràng với các đường lối chỉ đạo, giám sát, tham vấn và cộng tác dựa trên các mô tả công việc cụ thể theo nhiệm vụ;

6). Xây dựng một lịch trình các mục tiêu để củng cố các kết quả và chuẩn bị các kết quả này để báo cáo, bao gồm cả việc xuất bản trong các tài liệu khoa học.

Thực hiện nghiên cứu

Cơ chế tiến hành nghiên cứu tuân theo các bước đơn giản như hình thành vấn đề, lập kế hoạch tiếp cận (thiết kế nghiên cứu) và thực hiện các hoạt động trong một mạng lưới chiến lược dẫn đến các mục tiêu cụ thể sẽ đưa ra giải pháp cho vấn đề. Phần sau cung cấp một khuôn khổ cho một đề xuất nghiên cứu mà trong đó các yếu tố cơ bản của một nghiên cứu có thể được kết hợp:

1). Khái niệm hóa vấn đề:

Xác định vấn đề (vấn đề là gì?);

Ưu tiên giải quyết vấn đề (tại sao đây là vấn đề quan trọng?);

Cơ sở lý luận (vấn đề có thể giải quyết được không, và lợi ích gì cho xã hội nếu vấn đề được giải quyết?);

2). Phác họa nghiên cứu

Tổng quan tài liệu (chúng ta đã biết những gì?);

3). Xây dựng các mục tiêu:

Khung các câu hỏi theo các mục tiêu chung và cụ thể;

Phát triển một giả thuyết có thể kiểm tra được để đạt được các mục tiêu;

4). Phương pháp nghiên cứu:

Xác định cỡ mẫu, đặc điểm quan tâm và phân phối xác suất;

Loại hình nghiên cứu (quan sát hoặc phân tích, khảo sát hoặc thực nghiệm);

Phương pháp thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu:

- Chọn mẫu;

- Dụng cụ đo lường (độ tin cậy và tính hợp lệ);

- Tập huấn người phỏng vấn;

- Kiểm tra chất lượng các phép đo;

- Tin học hóa, kiểm tra và xác nhận các phép đo;

- Vấn đề quan sát thiếu;

- Thống kê tóm tắt thông tin;

- Kiểm định giả thuyết;

- Những cân nhắc về đạo đức;

5). Kế hoạch thực hiện:

Nhân lực;

Thời gian biểu (ai sẽ làm gì, và khi nào);

Quản trị;

6). Kế hoạch báo cáo:

Trình bày với cơ quan chức năng để thực hiện các kết quả của nghiên cứu (nếu có);

Công bố trên các tạp chí khoa học và các công trình khác (bao gồm cả của cơ quan đã tài trợ cho dự án) để phổ biến rộng rãi các kết quả nghiên cứu.

Một đề xuất tốt cũng sẽ bao gồm một bản tóm tắt điều hành đưa ra cái nhìn tổng quan về các chủ đề trên bằng ngôn ngữ rõ ràng và đơn giản mà người thường có thể hiểu được, và một danh sách các tài liệu tham khảo.