Thử nghiệm can thiệp cộng đồng trong y học

2022-03-25 03:18 PM

Trong thử nghiệm can thiệp cộng đồng, điểm khác biệt chính so với thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên là sự ngẫu nhiên được thực hiện trên các cộng đồng chứ không phải cá nhân.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thử nghiệm can thiệp cộng đồng thường được thực hiện tại các bệnh viện hoặc phòng khám, và thường hướng đến một nhóm bệnh nhân với các tình trạng sức khỏe cụ thể.

Tuy nhiên, các thử nghiệm ngẫu nhiên cũng đôi khi được thực hiện trong cộng đồng. Ví dụ điển hình về thử nghiệm can thiệp cộng đồng là thử nghiệm vắc xin. Một số cộng đồng sẽ được chỉ định ngẫu nhiên để nhận vắc xin, trong khi các cộng đồng khác sẽ không được tiêm chủng hoặc sẽ được tiêm bằng giả dược. Một ví dụ khác là thử nghiệm xem liệu việc sử dụng muối tăng cường chất sắt trong cộng đồng có làm giảm tỷ lệ thiếu máu trong cộng đồng hay không.

Trong các loại nghiên cứu này, điểm khác biệt chính so với thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên là sự ngẫu nhiên được thực hiện trên các cộng đồng chứ không phải cá nhân.

Các cộng đồng được chọn để tham gia nghiên cứu càng phải giống nhau càng tốt, đặc biệt là vì chỉ một số ít cộng đồng được tham gia.

Thông thường, không thể làm mù trong các loại nghiên cứu này, và yếu tố làm nhiễu và các biện pháp đồng can thiệp trở thành những vấn đề nghiêm trọng. Sự lây nhiễm xảy ra khi các cá thể từ một trong các nhóm thử nghiệm nhận được sự can thiệp từ nhóm thử nghiệm kia.

Ví dụ, trong nghiên cứu về muối tăng cường chất sắt, một số thành viên của cộng đồng nhận được muối không tăng cường có thể nghe về muối tăng cường và có thể nhận được nó từ cộng đồng khác (cũng có thể xảy ra ngược lại). Điều này đặc biệt đúng nếu các cộng đồng gần nhau về mặt địa lý. Đồng can thiệp xảy ra khi các can thiệp khác, chưa được nghiên cứu viên của thử nghiệm này biết hoặc được đưa ra đồng thời, trong trường hợp đó, việc so sánh kết quả từ hai nhóm ngẫu nhiên sẽ không còn phản ánh sự can thiệp đang được thử nghiệm. Việc các thử nghiệm này sử dụng ngẫu nhiên theo cộng đồng cũng làm giảm cỡ mẫu; cỡ mẫu hiệu quả là số lượng cộng đồng, không phải số người trong các cộng đồng này. Các thủ tục thống kê đặc biệt phải được áp dụng để tính đến "hiệu ứng phân cụm" này.

Hầu hết các thử nghiệm can thiệp cộng đồng liên quan đến các chiến lược đánh giá để nghiên cứu các dịch vụ y tế cộng đồng. Ví dụ điển hình của những thử nghiệm như vậy bao gồm:

Đánh giá nhu cầu về một dịch vụ, tức là chẩn đoán cộng đồng (đánh giá hoặc đánh giá nhu cầu);

Đánh giá thiết kế của một dịch vụ y tế (đánh giá thiết kế);

Đánh giá việc thực hiện hoặc hiệu quả của quá trình cung cấp dịch vụ (hiệu quả hoặc đánh giá quá trình);

Đánh giá hiệu quả và tác động của chương trình hoặc thủ tục (đánh giá hiệu quả hoặc tác động);

Liên hệ kết quả với đầu vào và các ràng buộc của chương trình (đánh giá hệ thống) bao gồm cả phân tích chi phí-lợi ích.