Nghiên cứu thuần tập tiên lượng trong y học

2022-03-21 04:29 PM

Nghiên cứu thuần tập tiên lượng là một loại nghiên cứu thuần tập đặc biệt được sử dụng để xác định các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiên lượng sau khi chẩn đoán hoặc điều trị.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Các nghiên cứu quan sát, trong đó thiết lập mối quan hệ (mối liên hệ) giữa "yếu tố nguy cơ" (tác nhân căn nguyên) và kết quả (bệnh) là mục tiêu chính, được gọi là phân tích. Trong loại nghiên cứu này, kiểm tra giả thuyết là công cụ chính để suy luận. Cách tiếp cận cơ bản trong nghiên cứu phân tích là phát triển một giả thuyết cụ thể, có thể kiểm tra được và thiết kế nghiên cứu để kiểm soát bất kỳ biến ngoại lai nào có khả năng làm nhiễu mối quan hệ quan sát được giữa yếu tố được nghiên cứu và bệnh tật. Cách tiếp cận khác nhau tùy theo chiến lược cụ thể được sử dụng.

Nghiên cứu thuần tập tiên lượng là một loại nghiên cứu thuần tập đặc biệt được sử dụng để xác định các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiên lượng sau khi chẩn đoán hoặc điều trị. Các nghiên cứu tiếp theo này có các đặc điểm sau:

Nhóm thuần tập bao gồm các trường hợp được chẩn đoán vào một thời điểm cố định, hoặc các trường hợp được điều trị vào một thời điểm cố định bằng phương pháp điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật, thủ thuật phục hồi chức năng, điều chỉnh tâm lý hoặc điều chỉnh nghề nghiệp.

Theo định nghĩa, những trường hợp như vậy không phải là không mắc một bệnh cụ thể, như trong trường hợp của một nghiên cứu thuần tập thông thường (nhưng không có ‘kết quả quan tâm’).

Kết quả quan tâm thường là sống sót, chữa khỏi, cải thiện, tàn tật, điều chỉnh nghề nghiệp, hoặc đợt bệnh lặp lại, v.v.