Sóng Delta của hội chứng WPW điện tâm đồ

2013-09-14 06:14 PM

Khoảng thời gian PR ngắn dưới 120ms, phức bộ QRS rộng trên 100ms, một nét nhỏ chắp nối đến phức bộ QRS là sóng delta.

Kết quả điện tâm đồ đặc trưng trong hội chứng Wolff-Parkinson-White là:

Khoảng thời gian PR ngắn (< 120ms).

QRS rộng (> 100ms).

Một nét nhỏ chắp nối đến phức bộ QRS (sóng delta).

Sóng delta

Sóng delta

Sóng delta ưu thế âm (ví dụ: nhìn thấy trong chuyển đạo aVR)

Sóng delta ưu thế âm