Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp tổng hợp

2013-09-29 11:39 AM

Nó chỉ ra có hai tiêu điểm của các tế bào tạo nhịp phát xung cùng một lúc, một xung nhịp trên thất, và xung nhịp tim thất cạnh tranh.

Định nghĩa

Hợp nhịp do VT

Hợp nhịp do VT - nhịp đầu tiên của phức bộ hẹp hơn là một nhịp phản ứng tổng hợp (tiếp theo hai là nhịp hợp)

Nhịp phản ứng tổng hợp xảy ra khi nhịp trên thất và xung thất trùng nhau để tạo ra một tổ hợp lai.

Nó chỉ ra có hai tiêu điểm của các tế bào tạo nhịp phát xung cùng một lúc: một xung nhịp trên thất (ví dụ như nút xoang) và xung nhịp tim thất cạnh tranh (nguồn lạc chỗ tâm thất).

Nhịp đập phản ứng tổng hợp là nhịp có chiều rộng trung gian và hình thái học pha trộn phức bộ trên thất và tâm thất.

Nguyên nhân

Hợp nhịp được nhìn thấy với:

Nhịp tim nhanh thất.

Nhịp tự thất gia tốc (AIVR).