Điện tâm đồ chẩn đoán kéo dài thời gian đỉnh sóng R (RWPT)

2013-10-02 10:00 PM

Đại diện cho thời gian thực hiện kích thích dẫn truyền, từ trong tim với bề mặt màng ngoài tim, của tâm thất trái.

Định nghĩa

Thời gian từ khi bắt đầu của sóng Q hoặc R đến đỉnh cao của sóng R trong đạo trình thành bên (aVL, V5 - 6).

Đại diện cho thời gian thực hiện kích thích dẫn truyền từ trong tim với bề mặt màng ngoài tim của tâm thất trái.

Thời gian đỉnh sóng R được cho là kéo dài nếu > 45ms.

Nguyên nhân của RWPT kéo dài

Block nhánh trái trước.

Phì đại thất trái.

Block nhánh trái.

Kéo dài thời gian điểm cao sóng R

Kéo dài thời gian điểm cao sóng R trong aVL do block nhánh trái trước