Điện tâm đồ xác định thời gian tới đỉnh sóng R (RWPT)

2013-11-26 08:54 PM
Thời gian từ khi bắt đầu của sóng Q, hoặc R đến đỉnh cao của sóng R, trong đạo trinh bên aVL, V5, V6.

Định nghĩa

Thời gian từ khi bắt đầu của sóng Q hoặc R đến đỉnh cao của sóng R trong đạo trinh bên (aVL, V5-6).

Đại diện cho thời gian thực hiện kích thích để lây lan từ trong tim với bề mặt thượng tâm mạc của tâm thất trái.

Thời gian đỉnh sóng R được cho là được kéo dài nếu > 45ms.

Nguyên nhân của RWPT kéo dài

Block nhánh trái trước.

Phì đại thất trái.

Block nhánh trái.

Kéo dài thời gian tới điểm đỉnh sóng R

Kéo dài thời gian tới điểm đỉnh sóng R trong aVL do các block tập trung phía trước bên trái.