Điện tâm đồ chẩn đoán nhịp bộ nối gia tốc (nhanh bộ nối)

2013-09-21 11:03 AM

Nhịp tim nhanh bộ nối tự động tthường không đáp ứng với thao tác phế vị - có thể một số chậm lại tạm thời của tần số thất nhưng đổi trở lại nhịp xoang sẽ không xảy ra.

Nhịp nhanh bộ nối (AJR) xảy ra khi tốc độ của người giữ nhịp nối AV vượt trội so với các nút xoang.

Tình trạng này phát sinh khi có tăng tính tự động trong nút nhĩ thất kết hợp với tính tự động giảm xuống ở nút xoang nhĩ.

Nguyên nhân bao gồm thiếu máu cục bộ cơ tim, ngộ độc digoxin, phẫu thuật tim, viêm cơ tim và ngộ độc beta-agonists (ví dụ isoprenaline).

Tỷ lệ điển hình của một AJR là 60 - 130 bpm, trái ngược với nhịp thoát nối trong đó có một tỷ lệ điển hình của 40 - 60 bpm.

Có thể được mô tả như nhịp tim nhanh nối  khi > 100 bpm.

Thường được gọi là nhịp tim nhanh bộ nối không kịch phát hoặc nhịp nhanh nối tự động để phân biệt nó từ nhịp nhanh vào lại bộ nối AVNRT.

Nhịp bộ nối gia tốc

Nhịp bộ nối gia tốc

Các tính năng của điện tâm đồ

Tần số thất thường 60 - 130 bpm.

Tần số nhanh hơn (> 200 phút) có thể xảy ra, đặc biệt là với beta-agonist / giao cảm.

Sóng P ngược có thể có mặt và có thể xuất hiện trước, trong hoặc sau khi QRS.

Sóng P ngược thường được đảo ngược trong các chuyển đạo thành dưới, thẳng cao trong aVR và V1.

Thời gian QRS < 120ms trừ khi block nhánh từ trước hoặc tần số dẫn truyền khác thường liên quan.

Phân ly AV có thể có mặt với tần số thất thường nhanh hơn so với tốc độ tâm nhĩ.

Chẩn đoán phân biệt

Nhịp nhanh AJR có thể khó phân biệt từ nhịp nhanh vào lại bộ nối như  AVNRT  hoặc  AVRT.

Bất thường của nhịp điệu và nhịp tim thay đổi là gợi ý nhịp nhanh bộ nối tự động.

Nhịp tim nhanh bộ nối tự động tthường không đáp ứng với thao tác phế vị - có thể một số chậm lại tạm thời của tần số thất nhưng đổi trở lại nhịp xoang sẽ không xảy ra.

AJR với dẫn truyền bất thường có thể khó để phân biệt từ nhịp tự thất gia tốc.

Sự hiện diện của sự hợp nhất hoặc bắt nhịp cho tâm thất thay vì tập trung vào bộ nối.

Ví dụ ECG

Nhịp bộ nối gia tốc

Nhịp bộ nối gia tốc

Nhịp tim nhanh phức bộ QRS hẹp 115 bpm.

Sóng P ngược dòng - đảo ngược trong II, III, aVF; thẳng đứng trong V1 và aVR.

Khoảng thời gian PR ngắn (<120 mili giây) cho thấy nhịp bộ nối hơn là tập trung vào tâm nhĩ.