Các khoảng thời gian PR của điện tâm đồ

2013-09-14 09:41 PM

PR khoảng nhỏ hơn 120 ms cho thấy tiền kích thích, sự hiện diện của con đường phụ giữa tâm nhĩ và tâm thất, hoặc nhịp nút AV.

Khoảng thời gian PR là thời gian từ khi bắt đầu của sóng P đến đầu QRS.

Nó phản ánh dẫn truyền qua nút nhĩ thất.

Khoảng thời gian PR là thời gian từ khi bắt đầu của sóng P đến đầu QRS

Khoảng PR

Khoảng PR bình thường là thời gian giữa 120 - 200 ms (từ ba đến năm ô vuông nhỏ).

Nếu khoảng PR > 200 ms, block AV độ I được cho là có mặt.

PR khoảng < 120 ms cho thấy tiền kích thích (sự hiện diện của con đường phụ giữa tâm nhĩ và tâm thất) hoặc nhịp nút AV (nối).

Block AV độ I (PR > 200ms)

Chậm dẫn truyền thông qua nút nhĩ thất.

Có thể xảy ra đơn độc hoặc cùng tồn tại với block khác (ví dụ, block AV độ II, Block ba nhánh)

Block AV độ I:

Nhịp xoang với block AV độ I (khoảng PR 340ms)

Nhịp xoang với block AV độ I (khoảng PR 340ms)

Block AV độ II (Mobitz I) với khoảng PR kéo dài:

Block AV độ hai, Mobitz loại I (hiện tượng Wenckeback)

Block AV độ hai, Mobitz loại I (hiện tượng Wenckeback)

Lưu ý cách khoảng PR đường cơ sở kéo dài, và sau đó tiếp tục kéo dài với mỗi nhịp liên tiếp, cho đến khi một phức bộ bị bỏ rơi. Khoảng PR trước khi nhịp giảm là dài nhất (340ms), trong khi khoảng PR sau nhịp giảm là ngắn nhất (280ms).

Khoảng thời gian PR ngắn (<120ms)

Một khoảng PR ngắn được nhìn thấy với:

Hội chứng tiền kích thích (Preexcitation).

Nhịp AV nút (nối).

Hội chứng tiền kích thích

Hội chứng Wolff-Parkinson-White (WPW) và  Lown-Ganong-Levine (LGL).

Liên quan đến sự hiện diện của một con đường phụ kết nối tâm nhĩ và tâm thất.

Con đường phụ tiến hành xung nhanh hơn bình thường, tạo ra một khoảng PR ngắn.

Con đường phụ cũng hoạt động như một vòng vào lại, làm cho bệnh nhân dễ bị loạn nhịp nhanh vào lại.

Bệnh nhân có biểu hiện cơn nhịp tim nhanh trên thất paroxsymal (SVT), đặc biệt là cơn nhịp nhanh vào lại nhĩ thất (AVRT), và các tính năng đặc trưng trên 12 đạo trình điện tâm đồ lúc nghỉ.

Hội chứng Wolff Parkinson White

Các tính năng đặc trưng của hội chứng Wolff-Parkinson-White là một khoảng PR ngắn, phức bộ QRS rộng và một nét nhỏ bắt đầu, sóng delta.

Hội chứng Wolff Parkinson White

PR ngắn (<120ms), QRS rộng và sóng delta trong hội chứng WPW

Hội chứng Lown Ganong Levine

Các tính năng của hội chứng LGL là một khoảng PR rất ngắn với sóng P và phức QRS bình thường và sóng delta vắng mặt.

Hội chứng Lown Ganong Levine

Ngắn khoảng PR với phức bộ QRS bình thường trong hội chứng LGL

Nhịp AV nút (bộ nối)

Nhịp bộ nối rất phức tạp, nhịp điệu thường xuyên phát sinh từ nút nhĩ thất.

Sóng P là một trong hai dạng, vắng mặt hoặc bất thường (ví dụ như đảo ngược) với khoảng PR ngắn (= sóng P ngược dòng).

Nhịp AV nút (bộ nối)

Nhịp gia tốc bộ nối thể hiện sóng P ngược với một khoảng PR ngắn