Điện tâm đồ chẩn đoán vùng chuyển tiếp lệch trái (sóng R tiến triển kém) (PRWP)

2013-10-10 09:29 PM
Nguyên nhân MI trước vách từ trước, phì đại thất trái, vị trí đạo trình không chính xác, bệnh cơ tim giãn.

Định nghĩa

R chiều cao sóng ≤ 3 mm trong V3.

Nguyên nhân

MI trước vách từ trước.

Phì đại thất trái.

Vị trí đạo trình không chính xác (ví dụ như chuyển vị của V1 và V3).

Bệnh cơ tim giãn.

Có thể là một biến thể bình thường.

Ví dụ ECG

Ví dụ 1

Vùng chuyển tiếp lệch trái

Sóng R tiến triển kém thứ phát do MI trước vách từ trước

Ví dụ 2

vùng chuyển tiếp lệch trái

Sóng R tiến triển kém do thất lạc điện cực (V1 và V3 đảo ngược)