Các dạng block trong điện tâm đồ (ECG)

2013-09-19 09:15 PM

Block theo tỷ lệ nhất định (ví dụ 2:1, 3:1) - mối quan hệ liên tục giữa P và QRS (ví dụ: 2:1 = 2 sóng P cho mỗi phức hợp QRS).

Tóm tắt các loại khác nhau của rối loạn dẫn truyền.

Block AV cấp I

PR khoảng> 200 ms (1 lớn vuông)

Block AV cấp hai (vắng mặt không thường xuyên QRS và T sau sóng P có nguồn gốc xoang)

Loại I (Wenckebach)  - kéo dài tăng dần khoảng PR trước khi bỏ QRS.

Loại II (Mobitz II) - không có tiến triển kéo dài khoảng PR trước khi bỏ QRS.

Block theo tỷ lệ nhất định (ví dụ 2:1, 3:1) - mối quan hệ liên tục giữa P và QRS (ví dụ: 2:1 = 2 sóng P cho mỗi phức hợp QRS).

Block AV cao - mức độ block AV cấp II với tỷ lệ P : QRS, tạo ra tần số thất rất chậm.

Block AV cấp III

Không có bất kỳ mối quan hệ giữa P nguồn gốc xoang và QRS (AV phân ly).

Block nhánh trái trước (LAFB)

Trục lệch trái, sóng Q trong DI và aVL và R nhỏ trong DIII, trong sự vắng mặt của LVH.

Block nhánh trái sau (LPFB)

Trục lệch phải, R trong DI, và Q nhỏ trong DIII, vắng mặt của RVH

Block nhánh phải

QRS > 120 ms, sóng R chiếm ưu thế trong V1, hình RSR' ("M") trong V1 với sóng S rộng ("W") trong V6 (= MaRRoW).

Block nhánh trái

QRS > 120 ms, sóng S chiếm ưu thế trong V1, sóng S sâu ("W") trong V1 với R dạng ("M") trong V6 (= WiLLiaM).

Block hai nhánh

RBBB plus either LAFB or LPFB.

Block ba nhánh

Block ba nhánh với bằng chứng của một trong hai block AV độ I hoặc độ II.

Rối loạn dẫn truyền trong thất

QRS > 100 ms, không phải do LBBB hoặc RBBB. Nguyên nhân quan trọng nhất là  tăng kali máu  hoặc  ngộ độc thuốc chống trầm cảm ba vòng.