Điện tâm đồ chẩn đoán nhồi máu cơ tim kèm block nhánh trái (tiêu chuẩn Sgarbossa)

2013-10-05 12:09 PM
ST chênh lên trong đạo trình với phức bộ QRS âm, thay đổi này là nhạy cảm, nhưng không cụ thể đối với thiếu máu cục bộ.

Giới thiệu

Ở những bệnh nhân với  trái block nhánh (LBBB) hoặc thất nhịp độ nhanh, chẩn đoán nhồi máu dựa trên điện tâm đồ là khó khăn.

Các phân đoạn ST và sóng T cơ sở có xu hướng chuyển theo hướng trái ngược nhau ("sự lỗi nhịp thích hợp"), mà có thể che khuất hoặc bắt chước nhồi máu cơ tim cấp tính.

Tuy nhiên, điện tâm đồ nối tiếp có thể hiển thị thay đổi đoạn ST trong thiếu máu cục bộ.

LBBB mới luôn luôn là bệnh lý và có thể là một dấu hiệu của nhồi máu cơ tim.

Tiêu chuẩn điện tâm đồ

Tiêu chuẩn điện tâm đồ

Ba tiêu chí được sử dụng để chẩn đoán nhồi máu ở những bệnh nhân LBBB là:

Chỉnh hợp ST chênh lên > 1mm trong đạo trình với một phức bộ QRS dương (5 điểm).

Chỉnh hợp ST chênh xuống > 1 mm trong đạo trình V1 - V3 (3 điểm).

Nghịch hợp ST chênh lên > 5 mm trong đạo trình với phức bộ QRS âm (2 điểm). Thay đổi này là nhạy cảm, nhưng không cụ thể đối với thiếu máu cục bộ trong LBBB. Tuy nhiên nó gắn liền với tiên lượng xấu hơn, khi có mặt trong LBBB trong thời gian thiếu máu cục bộ.

Tổng số điểm ≥ 3 có độ đặc hiệu 90% để chẩn đoán nhồi máu cơ tim.

Tiêu chuẩn điện tâm đồ

Trong điều nhịp thất phải điện tâm đồ cũng cho thấy block nhánh trái và các quy tắc trên cũng được áp dụng để chẩn đoán nhồi máu cơ tim trong quá trình điều nhịp, tuy nhiên ít cụ thể.

Trong thử nghiệm GUSTO-1 tiêu chuẩn ECG với độ đặc hiệu cao và ý nghĩa thống kê để chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp là:

Nghịch hợp đoạn ST chênh lên ≥ 5 mm (trong đạo trình với một phức bộ QRS âm).

Hai tiêu chí khác với được chấp nhận đặc biệt là:

Chỉnh hợp ST chênh lên ≥ 1 mm trong đạo trình với QRS dương.

Chỉnh hợp ST ≥ 1 mm trong V1, V2, hoặc V3.

Ví dụ ECG

Tiêu chí Sgarbossa

Tiêu chí Sgarbossa khảng định ở bệnh nhân LBBB và nhồi máu cơ tim troponin dương:

Bệnh nhân này có biểu hiện đau ngực và men tim tăng.

Điện tâm đồ cơ sở cho thấy LBBB điển hình.

Có 1mm chỉnh hợp ST chênh lên trong aVL (= 5 điểm).

Các tính năng khác trên điện tâm đồ này là bất thường trong bối cảnh LBBB (nhưng không được coi là tiêu chí Sgarbossa "tích cực") là Q sóng bệnh lý trong DI và ST chỉnh hợp chênh xuống của các đường dẫn dưới III và aVF.

Bất thường này cho thấy bệnh nhân đã có nhồi máu cơ tim bên cao.