Điện tâm đồ chẩn đoán tim bên phải (Dextrocardia)

2013-09-28 11:45 PM

Trong DI: đảo ngược tất cả các sóng và phức bộ, hay còn gọi là 'đảo ngược toàn bộ" (đảo ngược sóng P, QRS âm, đảo ngược sóng T) Vắng mặt tiến triển sóng R trong các chuyển đạo ngực (sóng S chiếm ưu thế trong suốt các chuyển đạo).

Các tinh năng điện tâm đồ

Dextrocardia

Dextrocardia

Trục điện tim lệch phải.

Phức bộ QRS dương (với sóng P và T thẳng đứng) trong aVR.

Trong DI: đảo ngược tất cả các sóng và phức bộ, hay còn gọi là 'đảo ngược toàn bộ" (đảo ngược sóng P, QRS âm, đảo ngược sóng T)

Vắng mặt tiến triển sóng R trong các chuyển đạo ngực (sóng S chiếm ưu thế trong suốt các chuyển đạo).

Những thay đổi này có thể được đảo ngược bằng cách đặt các đạo trình trước tim ở một vị trí phản chiếu ở bên phải của ngực và đảo ngược đường dẫn tay trái và phải.

Chẩn đoán phân biệt

Đảo ngược của các điện cực tay trái và phải có thể tạo ra một hình ảnh tương tự như dextrocardia trong các đạo trình chi (nhưng với sự xuất hiện bình thường trong đạo trình trước tim).