Điện tâm đồ chẩn đoán ngoại tâm thu bộ nối (PJC)

2013-10-03 01:08 PM
Co thắt sớm được phân loại theo nguồn gốc của nó, nhĩ, bộ nối, hoặc tâm thất, những phát sinh từ khu vực của nút nhĩ thất.

Định nghĩa

Một nhịp sớm phát sinh từ một vùng lạc chỗ tập trung tiếp giáp trong AV.

Nguồn gốc của nhịp lạc chỗ

Nhóm của các tế bào điều hòa nhịp tim trên toàn hệ thống dẫn truyền có khả năng khử cực tự phát.

Tỷ lệ khử cực giảm từ trên xuống dưới: nhanh nhất tại nút xoang nhĩ, chậm nhất trong tâm thất.

Xung tạo nhịp lạc chỗ bổ xung thường bị đàn áp bởi nhiều xung nhanh từ trên cao.

Tuy nhiên, nếu khử cực sớm - trước khi xuất hiện của xung xoang tiếp theo - nó có thể "bắt" các tâm thất, tạo ra co sớm.

Co thắt sớm ("ectopics") được phân loại theo nguồn gốc của nó - nhĩ (PAC), bộ nối (PJCs) hoặc tâm thất (PVC).

Nguồn gốc của nhịp lạc chỗ

Nhịp lạc chỗ bộ nối

Nhịp lạc chỗ bộ nối ít phổ biến hơn PAC hoặc PVC.

Những phát sinh từ khu vực của nút nhĩ thất, do đó tâm thất thường kích hoạt bình thường.

Các tính năng của điện tâm đồ

PJCs có các tính năng sau đây:

Phức bộ QRS hẹp, hoặc là (1) không có sóng P trước đó hoặc (2) trước bởi một sóng P bất thường với một khoảng PR <120 ms ("ngược dòng" sóng P thường đảo ngược trong đạo trình II, III, aVF).

Xảy ra sớm hơn so với dự kiến của xung nút xoang kế tiếp.

Theo sau là một khoảng tạm dừng đền bù.

PJCs đến sớm trong chu kỳ có thể được dẫn truyền khác thường, phổ biến nhất với hình thái RBBB.

Nguồn gốc của nhịp lạc chỗ

Ngược dòng sóng P

Ví dụ ECG

Xuất hiện điển hình PJCs:

Xuất hiện điển hình PJCs:

Phức hợp QRS sớm mà không có sóng P trước đó.

Hình thái QRS rất giống với phức hợp xoang.