Các dạng sóng R của điện tâm đồ

2013-09-13 08:21 PM

Nguyên nhân phổ biến nhất của sóng R chiếm ưu thế dương trong aVR là vị trí điện cực chân tay không chính xác, sự đảo ngược của các điện cực tay trái và phải.

Sóng R bất thường

Sóng R trội ưu thế trong V1.

Sóng R trội ưu thế trong aVR.

Tiến triển sóng R nghèo nàn.

Nguyên nhân sóng R chiếm ưu thế trong V1

Là bình thường ở trẻ em và thanh thiếu niên.

RVH.

- Thuyên tắc phổi.

- Mô hình của trẻ em.

- Shunt trái phải

RBBB

Nhồi máu cơ tim sau (ST chênh lên ở V7, V8, V9).

WPW loại A (Wolff-Parkinson-White).

Vị trí chuyển đạo không chính xác (ví dụ như V1 và V3 đảo ngược).

Dextrocardia.

Cơ tim phì đại.

Sự đau mô cơ.

- Loạn dưỡng trương lực cơ.

- Bệnh teo cơ Duchenne.

ECG bình thường ở trẻ em (2 tuổi)

ECG bình thường ở trẻ em (2 tuổi)

Sóng R trong V1 của điện tâm đồ (ECG) nhi khoa

Phì đại tâm thất phải (RVH) 

Phì đại tâm thất phải (RVH) 

RVH 

Điện tâm đồ block nhánh phải

Điện tâm đồ block nhánh phải

Block nhánh phải (RBBB)

Block nhánh phải (RBBB)

Block nhánh phải MoRRoW 

Điện tâm đồ nhoif máu cơ tim thành sau (MI sau)

Điện tâm đồ nhoif máu cơ tim thành sau (MI sau)

AMI thành sau

WPW (loại A)

WPW (loại A)

WPW loại A 

Đảo ngược đường dẫn chuyển đạo V1 và V3

Lưu ý sóng P hai pha (thường thấy chỉ trong V1) trong chuyển đạo "V3".

Đảo ngược đường dẫn chuyển đạo V1 và V3

V1 và V3 đảo ngược

Loạn dưỡng cơ

Loạn dưỡng cơ

Bệnh teo cơ

Sóng R trội ưu thế trong AVR

Ngộ độc thuốc ức chế kênh Natri (ví dụ như TCAs).

Dextrocardia.

Vị trí dẫn chuyển đạo không chính xác (tay trái / phải dẫn đảo ngược).

Ngộ độc thuốc ức chế kênh Natri

Nguyên nhân cuối gây ra sóng R ưu thế đặc trưng trong aVR.

Ngộ độc với tác nhân chặn kênh natri được chẩn đoán nếu:

Chiều cao sóng R > 3mm.

Tỷ lệ R / S > 0.7.

Ngộ độc thuốc ức chế kênh Natri

Phong tỏa kênh Na chi phối sóng R trong aVR

Dextrocardia

Điện tâm đồ này cho thấy tất cả các tính năng cổ điển của dextrocardia:

Phức hợp QRS ưu thế (cùng chiều với sóng P và T) trong aVR.

Phức hợp QRS tiêu cực (ngược chiều với sóng P và T) trong DI.

Trục lệch phải.

Vắng mặt sóng R ưu thế dần ở chuyển đạo ngực (sóng S chiếm ưu thế).

Dextrocardia

Dextrocardia

Đảo ngược chuyển đạo tay trái - tay phải

Nguyên nhân phổ biến nhất của sóng R chiếm ưu thế dương trong aVR là vị trí điện cực chân tay không chính xác, sự đảo ngược của các điện cực tay trái và phải. Điều này tạo ra một hình tương tự như dextrocardia trong các đạo trình chi nhưng với sự tiến triển bình thường sóng R trong đạo trình ngực. Với LA / RA đảo ngược chuyển đạo:

DI trở nên đảo ngược.

Đổi vị trí chuyển đạo aVR và aVL.

Đổi vị trí chuyển đạo DII và DIII.

Đảo ngược chuyển đạo tay trái - tay phải

Đảo ngược chuyển đạo

Đảo ngược chuyển đạo tay trái - tay phải

Đảo ngược chuyển đạo đảo ngược

Tiến triển sóng R nghèo nàn

Định nghĩa:

Sóng R ≤ 3 mm trong V3.

Nguyên nhân:

MI trước vách.

LVH.

Vị trí dẫn không chính xác.

Có thể là một biến thể bình thường.

Đảo ngược chuyển đạo tay trái - tay phải

Sóng R tiến triển nghèo nàn (vùng chuyển tiếp lệch trái)

Lưu ý: vắng mặt  sóng R tiến triển là đặc trưng nhìn thấy trong dextrocardia (xem ECG trước).