Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 2 mức độ cao

2013-09-24 04:48 PM

Block nhĩ thất (AV) cấp 2 với một tỷ lệ P / QRS lệ là 3:1 hoặc cao hơn , tạo ra một tỷ lệ thất rất chậm. Không giống như các block AV cấp độ 3, vẫn có một số mối quan hệ giữa các sóng P và phức hợp QRS.

Định nghĩa

Block nhĩ thất (AV) cấp 2 với một tỷ lệ P / QRS lệ là 3:1 hoặc cao hơn , tạo ra một tỷ lệ thất rất chậm.

Không giống như các block AV cấp độ 3, vẫn có một số mối quan hệ giữa các sóng P và phức hợp QRS.

Block nhĩ thất (AV) cấp 2 mức độ cao có thể là kết quả của một trong hai block AV cấp 2 Mobitz I hoặc Mobitz II.

Ví dụ

Block nhĩ thất (AV) cấp 2 mức độ cao

Block nhĩ thất (AV) cấp 2 mức độ cao (khả năng dẫn 4 : 1).

Tần số nhĩ khoảng 140 bpm.

Tấn số thất khoảng 35 bpm.

Phức bộ QRS rộng có thể là do block AV cấp 2 Mobitz II.