Điện tâm đồ nhồi máu cơ tim thành bên cao

2015-02-23 05:20 AM
Tắc tại ngành chéo đầu tiên D1, của động mạch liên thất trước LAD, có thể gây ra ST chênh lên, trong đạo trình DI và aVL.

Định nghĩa

ST chênh lên chủ yếu khu trú ở các đạo trình DI và aVL, được gọi là nhồi máu cơ tim thành bên cao.

Nó thường được gắn liền với hình ảnh đối ứng gián tiêp ST chênh xuống và đảo ngược sóng T trong các đạo trình thành dưới.

Hình ảnh điện tâm đồ nhồi máu cơ tim thành bên cao

Hình ảnh điện tâm đồ nhồi máu cơ tim thành bên cao

Động mạch vành thủ phạm

Tắc tại ngành chéo đầu tiên (D1) của động mạch liên thất trước (LAD) có thể gây ra ST chênh lên trong đạo trình DI và aVL.

Tắc động mạch mũ có thể gây ra ST cao trong I, aVL cùng với đạo trình V5 - 6.