Luật dược 2005

Bán thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đăng ký lưu hành thuốc đông y, Chính sách của Nhà nước về lĩnh vực dược, Chứng chỉ hành nghề dược, Cơ quan quản lý nhà nước về dược

Quy định chuyển tiếp và hiệu lực thi hành luật dược

Điều 71, 72. Quy định chuyển tiếp và hiệu lực thi hành luật dược!

Giải quyết khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc

Điều 70. Giải quyết khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc!

Cơ sở kiểm nghiệm thuốc dịch vụ, của cơ sở kinh doanh và nhà nước

Điều 68, 69. Cơ sở kiểm nghiệm thuốc dịch vụ, của cơ sở kinh doanh và nhà nước!

Kiểm nghiệm thuốc

Trường hợp có nghi ngờ về thành phần, hoặc chất lượng thuốc, cơ sở kiểm nghiệm của Nhà nước về thuốc được áp dụng các phương pháp khác.

Tiêu chuẩn chất lượng thuốc

Điều 66. Tiêu chuẩn chất lượng thuốc!

Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, pha chế, cấp phát thuốc đặc biệt

Điều 65. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, pha chế, cấp phát thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt!

Danh mục và điều kiện kinh doanh, sử dụng thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt

Điều 63, 64. Danh mục và điều kiện kinh doanh, sử dụng thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức nhận thử thuốc trên lâm sàng

Điều 60, 61, 62. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức nhận thử thuốc trên lâm sàng, các giai đoạn và thủ tục!

Quyền của tổ chức, cá nhân có thuốc thử lâm sàng

Điều 58. Quyền của tổ chức, cá nhân có thuốc thử lâm sàng!

Quyền của người tham gia thử thuốc lâm sàng

Điều 57. Quyền của người tham gia thử thuốc lâm sàng!

Điều kiện của người tham gia thuốc thử lâm sàng

Điều 56. Điều kiện của người tham gia thuốc thử lâm sàng!

Thuốc thử và miễm hoằn toàn hoặc giai đoạn thử lâm sàng

Điều 54, 55. Thuốc thử và miễm hoằn toàn hoặc giai đoạn thử lâm sàng!

Quảng cáo và phạm vi quảng cáo thuốc

Điều 52, 53. Quảng cáo và phạm vi quảng cáo thuốc!

Thông tin thuốc

Điều 51 quy định Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cán bộ, nhân viên y tế có trách nhiệm theo dõi và báo cáo cho người phụ trách cơ sở, cơ quan có thẩm quyền quản lý thuốc về các phản ứng có hại của thuốc

Pha chế thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 50. Pha chế thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Điều kiện và bảo đảm cung ứng thuốc

Điều 48, 49. Điều kiện và bảo đảm cung ứng thuốc!

Đơn thuốc và sử dụng thuốc

Điều 46, 47. Đơn thuốc và sử dụng thuốc!

Sản xuất, xuất nhập khẩu, bán buôn bán lẻ thuốc đông y và thuốc từ dược liệu

Điều 44, 45. Sản xuất, xuất nhập khẩu, bán buôn bán lẻ thuốc đông y và thuốc từ dược liệu!

Bán thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đăng ký lưu hành thuốc đông y

Điều 42, 43. Bán thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đăng ký lưu hành thuốc đông y!

Trồng cây thuốc và chăn nuôi động vật làm thuốc, chất lượng và bảo quản dược liệu

Điều 39, 40, 41. Trồng cây thuốc và chăn nuôi động vật làm thuốc, chất lượng và bảo quản dược liệu!

Thu hồi thuốc

Trường hợp thu hồi thuốc quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này thì trước khi thu hồi phải có quyết định đình chỉ lưu hành của cơ quan quản lý nhà nước về dược của Việt Nam

Nhãn thuốc lưu hành trên thị trường

Điều 37. Nhãn thuốc lưu hành trên thị trường!

Lưu hành thuốc

Phải được kê khai giá thuốc theo quy định của Luật này; nếu là thuốc nhập khẩu thì giá thuốc nhập khẩu không được cao hơn giá thuốc nhập khẩu vào các nước trong khu vực có điều kiện y tế, thương mại tương tự như Việt Nam tại cùng thời điểm

Đăng ký thuốc

Điều 35 quy định Trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Y tế cấp số đăng ký thuốc; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

Điều kiện, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc

Điều 32, 33, 34. Điều kiện, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc!

Nghĩa vụ của doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc

Điều 31. Nghĩa vụ của doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc!

Điều kiện đối với doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc

Điều 29. Điều kiện đối với doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc!

Nghĩa vụ của người bán lẻ thuốc và của chủ cơ sở bán lẻ thuốc

Điều 28. Nghĩa vụ của người bán lẻ thuốc và của chủ cơ sở bán lẻ thuốc!

Quyền của người bán lẻ thuốc và của chủ cơ sở bán lẻ thuốc

Điều 27. Quyền của người bán lẻ thuốc và của chủ cơ sở bán lẻ thuốc!

Phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc

Điều 26. Phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc!

Điều kiện chuyên môn của chủ cơ sở bán lẻ thuốc, người bán lẻ thuốc

Điều 25. Điều kiện chuyên môn của chủ cơ sở bán lẻ thuốc, người bán lẻ thuốc!

Cơ sở bán lẻ thuốc

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về địa bàn được mở cơ sở bán lẻ thuốc theo các hình thức quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh nghiệp và tủ thuốc của trạm y tế phù hợp với điều kiện kinh tế

Cơ sở bán buôn, quyền và nghĩa vụ cơ sở bán buôn thuốc

Điều 21, 22, 23. Cơ sở bán buôn, quyền và nghĩa vụ cơ sở bán buôn thuốc!

Uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu và phạm vi nhập khẩu thuốc

Điều 19, 20. Uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu và phạm vi nhập khẩu thuốc!

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc!

Thuốc pha chế tại nhà thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 17. Thuốc pha chế tại nhà thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thuốc

Điều 16. Nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thuốc!

Quyền của cơ sở sản xuất thuốc

Điều 15. Quyền của cơ sở sản xuất thuốc!

Chứng chỉ và lệ phí hành nghề dược

Điều 13, 14. Chứng chỉ và lệ phí hành nghề dược!

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Điều 12. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc!

Hình thức, điều kiện thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh doanh thuốc

Điều 10, 11. Hình thức, điều kiện thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh doanh thuốc!

Những hành vi bị nghiêm cấm trong luật dược

Điều 9. Những hành vi bị nghiêm cấm trong luật dược!

Hội và hiệp hội về dược

Điều 8 về Hội và hiệp hội về dược là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của dược sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực dược

Thanh tra dược

Điều 7 về Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra dược được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra

Cơ quan quản lý nhà nước về dược

Điều 6. Cơ quan quản lý nhà nước về dược!

Quản lý nhà nước về giá thuốc

Điều 5. Quản lý nhà nước về giá thuốc!

Dự trữ quốc gia về thuốc

Việc xây dựng, tổ chức, quản lý, điều hành và sử dụng dự trữ quốc gia về thuốc được thực hiện theo quy định của pháp luật

Chính sách của Nhà nước về lĩnh vực dược

Điều 3. Chính sách của Nhà nước về lĩnh vực dược!

Giải thích từ ngữ trong luật dược

Điều 2. Giải thích từ ngữ trong luật dược!

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng luật dược

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng luật dược!