Luật dược 2005

Bán thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đăng ký lưu hành thuốc đông y, Chính sách của Nhà nước về lĩnh vực dược, Chứng chỉ hành nghề dược, Cơ quan quản lý nhà nước về dược

Quy định chuyển tiếp và hiệu lực thi hành luật dược

Điều 71, 72. Quy định chuyển tiếp và hiệu lực thi hành luật dược!

Giải quyết khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc

Điều 70. Giải quyết khiếu nại về kết luận chất lượng thuốc!

Cơ sở kiểm nghiệm thuốc dịch vụ, của cơ sở kinh doanh và nhà nước

Điều 68, 69. Cơ sở kiểm nghiệm thuốc dịch vụ, của cơ sở kinh doanh và nhà nước!

Kiểm nghiệm thuốc

Trường hợp có nghi ngờ về thành phần hoặc chất lượng thuốc, cơ sở kiểm nghiệm của Nhà nước về thuốc được áp dụng các phương pháp khác với các phương pháp trong tiêu chuẩn đã đăng ký để kiểm tra và đưa ra kết quả kiểm nghiệm chất lượng thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng thuốc

Điều 66. Tiêu chuẩn chất lượng thuốc!

Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, pha chế, cấp phát thuốc đặc biệt

Điều 65. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, pha chế, cấp phát thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt!

Danh mục và điều kiện kinh doanh, sử dụng thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt

Điều 63, 64. Danh mục và điều kiện kinh doanh, sử dụng thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức nhận thử thuốc trên lâm sàng

Điều 60, 61, 62. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức nhận thử thuốc trên lâm sàng, các giai đoạn và thủ tục!

Quyền của tổ chức, cá nhân có thuốc thử lâm sàng

Điều 58. Quyền của tổ chức, cá nhân có thuốc thử lâm sàng!

Quyền của người tham gia thử thuốc lâm sàng

Điều 57. Quyền của người tham gia thử thuốc lâm sàng!

Điều kiện của người tham gia thuốc thử lâm sàng

Điều 56. Điều kiện của người tham gia thuốc thử lâm sàng!