Luật khám chữa bệnh (2023)

Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với người Việt Nam, Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh, Các hành vi bị cấm trong luật khám chữa bệnh

Điều khoản thi hành luật khám chữa bệnh 2023

Quy định về huy động khám chữa bệnh khi thiên tai thảm họa và dịch bệnh

Một số điều kiện đảm bảo về khám chữa bệnh

Quy định về điều kiện đảm bảo về tài chính trong khám chữa bệnh

Quy định về điều kiện đảm bảo chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh

Quy định về sai sót chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh

Quy định về thử nghiệm lâm sàng trong khám chữa bệnh

Quy định về áp dụng ký thuật và phương pháp mới trong khám chữa bệnh

Quy định chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám chữa bệnh

Quy định về khám chữa bệnh nhân đạo và không vì lợi nhuận

Quy định về khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp với y học hiện đại

Quy định về chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh

Quyền và trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh

Đánh giá chất lượng cơ sở khám chữa bệnh

Quy định về giấy phép hoạt động khám chữa bệnh

Nghĩa vụ của người hành nghề khám chữa bệnh

Quyền của người hành nghề khám chữa bệnh

Quy định đăng ký hành nghề khám chữa bệnh

Quy định về giấy phép hành nghề khám chữa bệnh

Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh

Quy định về điều kiện hành nghề khám chữa bệnh

Quy định về nghĩa vụ của người bệnh

Quy định về quyền của người bệnh

Những quy định chung của luật khám chữa bệnh hiện hành